Kapitalmarknadsdag 22 september 2015

D. CARNEGIE & CO
Kapitalmarknadsdag 22 september 2015
Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter
Affärsidé
• Långsiktigt förvalta, förädla och utveckla bostadsfastigheter
i Storstockholmsregionen
Stor efterfrågan på
D. Carnegie & Co:s bostäder
• Cirka 150 000 bostäder saknas i Stockholm
(över 500 000 i kö)
• Bristen väntas öka till 200 000 bostäder år 2020
• Inga vakanser
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
New residential units
Increase in population
Requirement (600 units per 1,000 inhabitants)
2012
2008
2004
2000
1996
1992
1988
1984
1980
1976
0
- Nya bostäder - Ökad population - Bostadsbehovet
STRATEGI: Tillväxt genom förnyelse och förvärv
Utifrån ett befintligt bestånd om 1 230 000 m2 i framförallt
Storstockholm och Mälardalen
• Äga och förvalta bostadsfastigheter i egen regi
• Genom en effektiv renovering av lägenheter och
övrigt på fastigheterna skapa värdetillväxt
• Utveckla byggrätter inom befintliga bestånd
för att bygga eller sälja
Mål: Hela befintliga beståndet renoverat på 10 år och en
värdetillväxt om minst 8% per år
FÖRVALTA
FÖRÄDLA
UTVECKLA
MYCKET HÖG AKTIVITETSNIVÅ
2014
Mars: Köp av Stendörren Bostäder AB, 3 391 lägenheter
April: Notering på Nasdaq First North och nyemission av 690 mkr
• 10x övertecknad och 2 700 nya ägare
Juni: Hyresbostäder i Sverige II AB (HBS II), 9 300 lägenheter
• Förvaltningsorganisationen Graflunds med 100 anställda ingick i förvärvet
• D. Carnegie blev största renodlade noterade bostadsbolaget
Juni: köp av portfölj i Sollentuna av Wallenstam AB, 450 lägenheter
November: Förvärva portfölj i Norrköping, 1 900 lägenheter
December: Notering på Nasdaq First North Premier
2015
Mars: Refinansiering av 3,8 mdr av låneportföljen till lägre ränta och lång löptid
April: Förvärv av bestånd i Jordbro, 1 009 lägenheter
April: Emission av icke säkerställd obligation, 1 000 mkr
Maj: Notering på Nasdaq Stockholm, Midcap
Fastigheter i Stockholm,
eller på pendlingsavstånd
Uppsala
Märsta
Märsta
Uppsala
Södertälje
Vårby
Akalla Sollentuna
Bro
Kista
Rinkeby
Spånga
Solna
Strängnäs
Eskilstuna
Vårberg
Södertälje
Göteborg
Stockholm
Tyresö
Jordbro
Bro
Jordbro
Eskilstuna
Strängnäs
Norrköping
Totalt över 16 000 lägenheter
Renovering som skapar värde
Förvaltning av
bostadsfastigheter
• Bostäder med
förädlingspotential
• Totalavkastning 810% senaste 10 åren
enligt IPD
Renovering av
lägenheter
• 20 års erfarenhet
• Naturlig omflyttning,
ingen tvingas flytta
• Renoveringskostnad
cirka 5 000 kr/m2
Högre hyror och
lägre kostnader
• Renoverade lägenheter
har 40-50% högre hyra
• Underhållskostnader
sänks med 10-15%
Ett helhetsansvar
• Nära samarbete med hyresgästföreningen som uppskattar att
ingen tvingas flytta vid renovering
• Renoveringar ökar hyresgästernas motivation till ”rent och snyggt”
• Fasader, teknik och gårdar etc. en del av renoveringen
• Stark närvaro genom lokala kontor i varje bestånd
Utveckling genom förtätning
Lönsam förtätning av befintliga områden
• Byggrätter och blivande byggrätter för drygt 1 500 lägenheter
• Möjlighet att sälja marken när nya detaljplaner vunnit laga kraft och
marknaden är gynnsam, eller bygga själva
• De blivande byggrätterna värderas i dagsläget till cirka 160 MSEK,
men avsevärt mer när nya planer vunnit laga kraft
• Ytterligare 200 000 m2 BTA tänkbart
Markvärde
Detaljplanarbete
Översiktsplanarbete
Planskede
Långsiktig finansiering säkrad
Förfall juni 2015 totala skulder
MSEK
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
En icke säkerställd obligation i april 2015 tillför kassan 1 000 mkr och säkerställer
finansiering av investeringar i befintliga och nya fastigheter
Fler renoverade lägenheter
Uppskalningen av antalet lägenheter som renoveras per år har
inneburit utmaningar, men nu ökar antalet påbörjade lägenheter
kraftigt genom:
• Fler byggfirmor anlitade (f.n. 14 stycken)
• Fler materialleverantörer
• Egna byggledare som överser byggprocessen
• Central beställningsfunktion
Från 1 januari var 126 lägenheter färdiga och uthyrda per 30 juni
och 83 var färdiga men ej besiktigade och uthyrda (nu uthyrda).
Vår målsättning är 300 lägenheter färdiga under resten av året och
en uppnådd årstakt av 1 000 lägenheter per 31 december.
Sammanfattning:
låg risk och hög avkastning
Risker
• Obefintlig risk för minskade intäkter
• Begränsad risk för ökade räntekostnader
• Mycket begränsad risk för ökade fastighetskostnader
Avkastning
• Ökat kassaflöde genom högre hyror och minskade kostnader
• Värdeökning genom ökat kassaflöde och minskat avkastningskrav
pga högre kvalitet på fastigheterna
Sammantaget ger detta en unik kombination
av låg risk och hög avkastning
D. Carnegie & Co – Låg risk/hög avkastning
TACK
Kontakt: Ulf Nilsson, VD, 08-121 317 25, [email protected]
D. Carnegie & Co AB Strandvägen 5A 114 51 Stockholm www.dcarnegie.se