2015 vecka 12

Informerar
Höjda anläggningsavgifter
för vatten och avlopp
För att täcka kostnaderna för utbyggnad av vatten och avlopp i Svalövs kommun beslutade kommunfullmäktige den 23 februari att nivån för anläggningsavgifterna höjs. Den nya avgiften gäller
både anslutning av befintliga fastigheter och vid
nybyggnation.
Buller när Söderåsbanan förbereds
Möta gällande miljökrav
Kommunfullmäktige i Svalövs kommun antog den 2013-0429 en strategi för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på landsbygden enligt de krav som länsstyrelsen och
Söderåsens miljöförbund ställer på avlopp med utgångspunkt ur Miljöbalken. För att möta dessa krav bygger kommunen ut VA-ledningsnät för de fastigheter som i framtiden
kommer att bli kommunalt verksamhetsområde. Kommunen
har enligt 6§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
skyldighet att ordna vattentjänster med hänsyn till skyddet
för människors hälsa och miljö.
Arbetet med att rusta upp den 38 km långa Söderåsbanan, som går mellan Åstorp och Teckomatorp, fortsätter.
Foto: NSVA
Norrvidinge är först ut
Först ut att få kommunalt vatten och avlopp i befintliga områden är 119 fastigheter i Norrvidinge. Projektet kommer
att starta under våren 2015. I samband med projektstart
välkomnar NSVA till ett informationsmöte för berörda fastighetsägare den 24 mars kl. 18.00 i Teckomatorps Folkets Hus,
Centralgatan 7-9.
I 20 dagar ska ett specialtåg arbeta med att rensa materialet
som rälsen vilar på. Det innebär både buller och avstängda
järnvägskorsningar.
– Upprustningen av Söderåsbanan görs för att det ska bli
möjligt att öka godstrafiken när Hallandsåstunneln tas i bruk
i december. Och för att längre fram kunna köra persontrafik,
säger Trafikverkets projektledare Maciej Zakrzewski.
Vatten- och avloppsverksamhet i Sverige finansieras helt
av anslutna kunder genom VA-taxan och ska bedrivas till
självkostnadspris med ett nollresultat. För att täcka kostnaderna för kommande utbyggnad av vatten och avlopp i
både nyexploateringsområden och på landsbygden i Svalövs kommun beslutade kommunfullmäktige den 23 februari
att anläggningsavgifterna ska höjas. Höjningen innebär att
anläggningsavgiften för en enfamiljsvilla med en tomtyta på
800 kvm med anslutning till vatten och spillvatten höjs från
82 455 kronor till 134 700 kronor, vilket motsvarar 63 %. För
fler avgiftsexempel, se tabell på NSVAs webbplats www.
nsva.se.
Vilken ekonomisk hjälp kan fastighetsägare få?
Nu startar arbetet med att öka bärigheten på banan
Vem berörs av de nya anläggningsavgifterna?
Ett exempel kan vara där en fastighetsägare har investerat i
en enskild spillvattenanläggning som är godkänd för dagens
utsläppskrav och två år senare byggs den allmänna anläggningen ut och fastighetsägaren tvingas in i verksamhetsområdet med avgiftsskyldighet. Känner man att man hamnat i
en sådan situation bör man kontakta NSVA för bedömning
av en skälig ersättning för den investering man gjort. Denna
möjlighet prövas i varje enskilt fall.
Avgifterna ska täcka kostnaderna
De som berörs är de fastigheter som efter den 1 juli ansluts
till det kommunala VA-ledningsnätet. I kommunens planerade VA-utbyggnad fram till 2024, rör det sig om cirka 700
fastigheter som på tio års sikt ska få tillgång till kommunalt
vatten och avlopp, drygt hälften av dessa är nyexploateringsområden. I inforutan nedan kan du ta del av kommunens utbyggnadsplan och vilka områden som ingår i den.
Om en fastighetsägare inte kan finansiera avgiften finns det
möjlighet att ansöka om VA-lån hos kommunen. Ett VA-lån
som innebär en avbetalningsplan där avgiften fördelas årligen, dock längst tio år. Säkerhet i pantbrev eller motsvarande kommer att krävas för lånet. Räntan kommer att vara referensränta plus 2 %, vilket innebär med dagens referensränta
en ränta på 2 %. Möjligheten till VA-lån prövas i varje enskilt
fall. För frågor kontakta Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef, på e-post: [email protected].
Vad händer om fastighetsägaren redan investerat i en
enskild anläggning?
För frågor kring teknik
och tidplan kontakta:
Jimmy Lubera,
Projektledare NSVA
Tel: 010-490 97 60
För frågor angående
anläggningsavgifter och
VA-taxa kontakta:
Rikard Bergqvist,
VA-ingenjör - Anslutning,
NSVA
Tel: 010-490 98 63
Du kan också kontakta NSVAs kundservice på telefon
010-490 97 00 och e-post
[email protected].
Sedan årsskiftet är Söderåsbanan stängd för all tågtrafik.
Det som hittills har gjorts är projekteringsarbete och förberedelser för att stänga obevakade järnvägsövergångar och
att bygga ersättningsvägar i området. Arbetet som startar
nu är rensning och till en del ersättning av underlaget under
spåret, något som kallas för ballastrening. Sand och grus
rensas bort och ersätts med ny makadam. Det görs för att
öka bärigheten på banan, så att fler tåg i högre hastigheter
ska kunna trafikera spåret. Ballastreningen görs i två tiodagarsperioder, med början den 16 mars.
– Maskinerna flyttar sig framåt ungefär 1,5 kilometer per
dag och det låter en del när de arbetar, förklarar Maciej
Zakrzewski. Och när vi passerar järnvägsövergångar måste
vi stänga dessa under några dygn.
Vägtrafiken leds om på ersättningsvägar
Järnvägsövergångarna rivs för att underlaget ska kunna bytas ut. Efter ballastreningen ska de byggas upp igen. Under
tiden leds vägtrafiken om på ersättningsvägar. Skyltning
finns vid varje övergång. Det gäller övergångar i bland annat centrala Kågeröd, Svalöv och i Billesholm.
– Vi hoppas att de som bor i området har överseende med
störningarna. När arbetet är klart kommer vi att ha fått en
mycket bättre järnväg, rustad för framtidens gods- och persontågstrafik, avslutar Trafikverkets projektledare.
Projekt Söderåsbanan
Etapp 2 av upprustningen av Söderåsbanan ska vara klar
under hösten 2015. Etapp 3, utbyggnad av stationer för persontågstrafik, startar tidigast 2019.
Läs mer om projektet på:
www.trafikverket.se/soderasbanan
Kontakt:
Maciej Zakrzewski, projektledare Trafikverket
Tel: 010-123 73 39.
Earth Hour!
Lördagen den 28 mars mellan klockan 20.30 och 21.30
kommer Svalövs kommun att släcka gatubelysningen och
anordna en lyktvandring i Billeberga.
Miljontals människor släcker ljuset över hela världen i en
manifestation för klimatet. Genom att släcka ljuset under
1 timme sänder du en signal till världens makthavare att de
ska våga fatta beslut som krävs för en hållbar framtid.
Välkommen på lyktvandring med körsång och klimatkloka råd från Billeshögsskolan!
Vi samlas kl. 20.20 vid brandstationen i Billeberga. Ta gärna
med egen lykta!
Läs mer om Earth Hour på: www.wwf.se/earthhour
Hela denna sida är information från Svalövs kommun
Svalövs kommun 268 80 Svalöv
Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Telefon: 0418-47 50 00
Fax: 0418-47 50 26
E-post: [email protected]
Webb: www.svalov.se