Telio - Forbrukerombudet

NextGentel Holding AS – Telio
Postboks 54 Skøyen
0212 OSLO
Deres ref.
Vår ref.
Dato:
Sak nr: 15/2070-1
12.10.2015
Saksbehandler: Gustav Norman
Dir.tlf: 93 08 10 40
Krav til markedsføring av hastighet - mfl. §§ 6, 7 og 8
Forbrukerombudet fører som kjent tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring,
handelspraksis og avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven.
Vi viser til tidligere kontakt vedrørende kravene til markedsføring av hastighet på henholdsvis
mobil, mobilt bredbånd og fast aksess, se bl.a. korrespondanse i sak 15/912,
orienteringsbrev om markedsføring av nedlastingshastighet på mobil datert 11. desember
2014, samt orienteringsbrev vedrørende markedsføring av fast aksess og mobilt bredbånd
datert 26. januar 2015. Brevene ligger vedlagt.
Som kjent var korrespondansen i sak 15/912 et resultat av Forbrukerombudets tilsyn med
markedsføring av hastighet på mobiltelefoniabonnement før sommeren. Vi har nå foretatt en
ny tilsynsaksjon hvor vi har sjekket markedsføringen av hastighet på mobil, mobilt bredbånd
og fast aksess på TV2, TVNorge, P4, samt ulike nettaviser og tilbydernes egne hjemmesider.
I alt har vi sjekket 19 tilbydere av mobiltelefoni, 9 tilbydere av mobilt bredbånd og 16 tilbydere
av fast aksess.
Resultatene samlet sett viser at det for mobiltelefoniabonnement gis noe bedre opplysninger
om hastighet nå enn det som var tilfellet før sommeren. Særlig er informasjonen som gis i
tilknytning til abonnementsoversikten blitt bedre. Derimot ser vi at opplysningene forsvinner
eller underkommuniseres når det markedsføres hastighet i annonser, herunder i TV, på radio
og i bannerannonser som benyttes på egen hjemmeside og eksterne nettsider.
For mobilt bredbånd gjelder som utgangspunkt de samme kravene som for
mobiltelefoniabonnement, men det skal i tillegg opplyses om opplastingshastighet. Vi er
overrasket over at dette ser ut til å mangle hos de fleste tilbyderne.
Forbrukerombudet • Sandakerveien 138, 0484 Oslo • Telefon 23 400 600 • Telefaks 23 400 601
E-post [email protected] • Internett www.forbrukerombudet.no • Foretaksnummer 974 761 335
Det samme ser vi for markedsføring av fast aksess hvor det hos flere mangler opplysninger
om opplastingshastighet. I tillegg gis det til dels ufullstendig eller ingen informasjon om hvilke
faktorer som kan begrense hastigheten du får.
Som dere er kjent med er villedende og urimelig handelspraksis forbudt etter mfl. § 6, jf. §§ 7
og 8. Det er vår vurdering at dersom ikke påkrevd informasjon om hastighet gis klart og
tydelig slik at forbrukerne får det med seg, vil markedsføringen være egnet til å villede
forbrukerne og dermed være i strid med mfl. § 6, jf. §§ 7 og 8. Når det gjelder nærmere om
det rettslige grunnlaget for de ulike teknologiene kan dere lese mer om dette i de tidligere
oversendte orienteringsbrevene.
Nedenfor følger en gjennomgang av resultatene fra tilsynsaksjonen som berører NextGenTel
Holding AS – Telio (Telio).
Markedsføring av mobiltelefoni
Når det gjelder Telio har vi kun kommentarer til markedsføring på hjemmesiden da det ikke
ble funnet markedsføring i eksterne kanaler.
Hjemmesiden
På hjemmesidene gis det informasjon om hvilken reell hastighet som er tilgjengelig for de
ulike datapakkene som markedsføres, samt informasjon om hvilke forhold som vil påvirke
denne. Vi vurderer dette til å være i samsvar med kravene.
Markedsføring av mobilt bredbånd
Som dere skal være kjent med er kravene som stilles til opplysninger om hastighet i
markedsføringen av mobilt bredbånd i stor grad sammenfallende med markedsføring av
nedlastingshastighet på mobiltelefoniabonnement. I tillegg kreves det at det gis opplysninger
om opplastingshastighet.
For Telio har vi kun kommentarer til hjemmesiden da det i tilsynsaksjonen ikke ble funnet
markedsføring i eksterne kanaler.
I abonnementsoversikten gis det oversikt over hvilken teoretisk nedlastingshastighet som er
tilgjengelig for de ulike abonnementene og det gis informasjon om at den opplevde
hastigheten vil variere og forhold som vil påvirke denne.
Det gis derimot ikke opplysninger om opplastingshastighet. Vi er overrasket over at dette
ikke er på plass, da det i tidligere orienteringsbrev er nærmere redegjort for dette kravet.
Vi ber om at dere tar inn slik informasjon og ber om en bekreftelse på dette.
Videre registrerer vi at dere benytter «opptil 80 Mbit/s» som hastighetsangivelse, jf. vedlagte
skjermbilder datert 14. september 2015. Etter vår vurdering er «opptil 80 Mbit/s» en teoretisk
2
hastighetsangivelse. Som redegjort nærmere for i tidligere orienteringsbrev stilles det krav til
at det skal gis opplysninger om den hastigheten forbrukeren reelt sett kan forvente å få ved
normal bruk av tjenesten.
Med de forutsetninger som foreligger i markedet per i dag anser vi ikke opptil 80 Mbit/s for å
være en praktisk oppnåelig hastighet som forbrukere reelt sett kan forvente å få, selv om
abonnementet ikke struper netthastigheten(fri fart). Vi viser til at også andre operatører med
«fri fart» - som Chess og Banzai - opererer med 60 Mbit/s som angivelse av reell oppnåelig
hastighet.
Dersom dere framlegger dokumentasjon som sannsynliggjør en praktisk oppnåelig
nedlastingshastighet på over 60 Mbit/s og man reelt sett kan forvente å få dette ved normal
bruk av tjenesten, vil dere kunne markedsføre høyere hastigheter.
Videre vil vi gjøre oppmerksom på at vi er av den oppfatning at dere står fritt til å benytte «fri
fart» eller lignende uttrykk for å synliggjøre at dere ikke har hastighetsbegrensninger, men at
dere tilbyr den hastigheten som til enhver tid er tilgjengelig i nettet. Dersom dere benytter
slike påstander vil vi minne om at dere samtidig må oppgi hvilken nedlastingshastighet
forbrukerne reelt sett kan forvente å få.
***
Ovenfor har vi redegjort for de punkter hvor Telio sin markedsføring ikke er i samsvar med
kravene som er utledet fra markedsføringsloven hva gjelder markedsføring av hastighet. Vi
ber om at dere endrer den aktuelle markedsføringen, i tråd med våre overnevnte
standpunkter, så snart som praktisk mulig, og senest innen 26. november 2015.
Vi ber om en bekreftelse på at dette er gjort senest innen samme dato. Vi gjør oppmerksom
på at de samme kravene gjelder i alle markedsføringskanaler og på alle flater.
Er dere uenig i faktum eller vår vurdering, eller ønsker ytterligere opplysninger, regner vi med
å høre fra dere så snart som mulig, og senest innen fristen.
Med vennlig hilsen
for Forbrukerombudet
Bente Øverli
nestleder
Vedlegg:
Orienteringsbrev datert 11. desember 2014
Orienteringsbrev datert 26. januar 2015
Skjermbilder datert 14. september 2015
3