Konto Tekst Bud.2015 Inntekter Salgsinnt. avg.pliktig Annonseinnt

Konto
Tekst
Inntekter
Salgsinnt. avg.pliktig Annonseinnt.
Salgsinnt. Tjenester (SNP)
Deltakeravgift Thamskonferansen
Medlemskontingent
Annonseinntekter hjemmesida
Off. støtte fagbrev o.a
Egenandeler møter
Sponsor Thamskonferansen
Bud.2015
400000
360000
250000
650000
50000
150000
85000
200000
Sum driftsinntekter
2145000
Kostnader
Lønn og andre personalkostnader
Avskrivning på varige driftsmidler
Kostnader lokaler
Verktøy og inventar
Fremmede tjenester
Kontorkostnader
Telefon, porto
Kostnader transport
Salg, reklame, representasjon
Forsikringer, garantier
Andre kostnader
1295000
10000
75000
48500
480000
26650
54000
11500
67000
4000
46500
SUM KOSTNADER
2118150
Driftsresultat
26850
Finansinntekter
Finanskostnader
12000
5000
Resultat
33850