Fagkonf 2010 - Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
inviterer til
Nasjonal Fagkonferanse 2010
20. - 21. oktober
Rehabilitering - behandling - straff.
Samtidig og i sammenheng - eller tilfeldig og sporadisk,
hva kjennetegner rehabiliteringsinnsatsen for
rusavhengige på veien tilbake?
Årsmøte 19. oktober 2010
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
www.rusfeltet.no
Radisson Blu Caledonien hotel, Kristiansand
Påmeldingsfrist 17. september
Program Nasjonal Fagkonferanse
Onsdag 20. oktober
Årets nasjonale fagkonferanse vil ha fokus på kriminalomsorgen som behandlings- og rehabiliteringsarena. Hvilke
verdier legges til grunn i norsk narkotikapolitikk? Og kan de utfordres? Beveger kriminalomsorgen seg fra straff som
virkemiddel for rusmiddelavhengige til rehabilitering og behandling? Å dømmes til behandling, virker det? Hvilke tilbud er
tilgjengelige for mennesker som er i fengsel og ønsker en endring i livet i forhold til bruk av rusmidler? Hva med
kvinnene? Kan rammene i et fengsel være et gode og hvilken rolle spiller spesialisthelsetjenesten? Hvilke utfordringer
møter innsatte på i overgangen mellom kriminalomsorg og integrering i samfunnet? Evner store byråkratiske
organisasjoner som kriminalomsorgen og NAV er, å samhandle til det beste for rusmiddelavhengige?
0900
Registrering
1000
Åpning ved Fagrådets leder Terje Turøy
1010
Velkommen til Kristiansand
v/varaordfører Mette Gundersen, fra Arbeiderpartiet, Kristiansand kommune.
1020
Rehabilitering - behandling - straff, et mulighetens samspill?
Hvordan omsette dette til god samfunnspolitikk?
v/representant fra regjering/departement.
1100
Pause
1115
Grunnverdier i narkotikapolitikken
Hvilke verdier gjelder og hvilke verdier bør gjelde?
v/Professor Hedda Giertsen, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.
1200
Lunsj
1300
Straff som virker?
Narkotikaprogram med domstolskontroll. Erfaringer fra Oslo og Bergen.
v/Ingunn Seim, leder for ND senteret i Bergen. Narkotikaprogrammet med domstolkontroll.
1345
Pause
1400
Nasjonale føringer for Rusmestringsenhetene i fengslene
v/seniorrådgiver Anne Dahl, Justisdepartementet.
1445
Aurora
Et tilbud til kvinner før, under og etter straffegjennomføring. Et samarbeidsprosjekt mellom ALF, Bergen
fengsel og Husbanken.
v/Anne Almquist, prosjektleder Aurora og Pål Skogen, avdelingsleder Bergen Fengsel.
1530
Slutt for dagen
kl. 1930, Festmiddag med underholdning
Utdeling av Fagrådets pris 2010
Rehabilitering - behandling - straff
Torsdag 21. oktober
0900 Veien tilbake - mer av det som ikke virker?
v/Kari Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og tidligere statssekretær.
0945 Kulturelt innslag
1000 Kvalifiseringsprogrammet overgang fra soning til arbeidsliv
v/Arbeids og velferdsdirektoratet.
1045 Pause med utsjekk av rom
1115 En dør inn?
Hvordan arbeider NAV med inkludering av rusmiddelavhengige i arbeidslivet?
v/daglig leder Liv Hasås, ALF as, Bergen.
1200 Lunsj
1300 Parallelle workshop
Presentasjon av Wayback – veien tilbake
v/ lokal leder for Wayback i Kristiansand, Oddleif Rønning.
Presentasjon Stifinner`n Bredtveit
Rusbehandling i fengsel.
v/Inspektør Doris Bakken Kriminalomsorgen Bredtveit fengsel, Oslo.
Går de byråkratiske tannhjulene til NAV og Kriminalomsorgen samme vei?
De kommunale fengselskoordinatorene Christine Nygård fra Fredrikstad og Arne Dalene
fra Halden deler med seg av erfaringer fra deres prosjekter " Fra fengsel til egen bolig "
Hasjavvenning i fengsel
v/Erfaringsterapeut Hilde Nicolaisen, Tromsø.
Prosjekt Tidlig ute. Om å snu de unge i døren
Et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Helse Bergen, Politiet, Kriminalomsor
gen, Bergensklinikkene, NAV og Bufetat.
v/avdelingsleder Astrid Gerdts, utekontakten i Bergen.
Den uverdige glippsonen
v/avdelingsleder for prosjekt FRI i Drammen Anders Steen og medlemskoordinator i
prosjekt FRI i Drammen Jon Dahl.
1400 Fengselet som ramme og mulighet for rusbehandling?
v/leder Ulf Jansen, Tyrilistiftelsen.
1500 Avslutning ved Fagrådets leder Terje Turøy
1515 Slutt
Returadresse:
Fagrådet innen
Rusfeltet i Norge
Nedre Slottsgate 7
0157 Oslo
Årsmøte 2010
1200 - 1300
Registrering og lunsj
1300 - 1800
Fagrådets årsmøte
•
•
•
•
•
•
•
•
Navneopprop
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av dirigent og referenter
Årsmelding og regnskap 2009
Innkomne saker
Arbeidsplan 2011
Budsjett 2011
Valg
Årsmøtemiddag
1900
Påmelding til:
Nasjonal fagkonferanse og årsmøte
Deltakeravgift, med overnatting (20. - 21.oktober) og konferansemiddag
Medlem av Fagrådet: Ikke medlem:
�
�
�
�
�
�
�
�
Deltakeravgift uten overnatting, med konferansemiddag
Deltakeravgift begge konferansedager, uten overnatting
Deltakeravgift dag 1 onsdag 20. oktober
Deltakeravgift dag 2 torsdag 21. oktober
Årsmøte inkl. lunsj, årsmøtemiddag og overnatting
Årsmøte inkl. lunsj og årsmøtemiddag
Årsmøte
3.700
2.700
1.950
1.100
1.100
�
�
�
�
�
4.700
3.700
2.450
1.350
1.350
1.650
900
Bindende påmelding innen 17.september
Skriv tydelig - bruk blokkbokstaver
Navn:
Tittel:
_____
Arbeidssted:
Fakturamottaker:
Fakturaadresse.:
Post nr.:
Poststed:
Telefon:
E-post:
Ressursnummer:
Vennligst ta kontakt hvis du ikke har fått bekreftelse på deltakelse
Påmelding sendes til: Fagrådet innen Rusfeltet i Norge, Nedre Slottsgate 7, 0157 Oslo
eller e-post: [email protected]
eller benytt elektronisk påmeldingsskjema ”Nasjonal Fagkonferanse” på www.rusfeltet.no
Faktura vil bli tilsendt