Rehabilitering av pasienter som lever med

Livet er et usikkert
prosjekt…….
Delta i eget liv uavhengig av hvor og når
Rehabilitering av pasienter som
lever med alvorlig sykdom
Betanien 11.11.15
Kari Fismen
Spesialist i Onkologisk Fysioterapi MNFF
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
”Den som vet hvorfor han lever,
tåler nesten et hvilket som helst hvordan”
• Mening er det som gjør livet til å hold ut og opplevelser
ikke knekker oss, men gjør oss sterkere.
• ” Det går an å finne en oppgave og dermed
en mening med tilværelsen under alle
betingelser og omstendigheter og i enhver
livssituasjon, selv i de mest prekære
grensesituasjoner”
(Friedrich Nietzsche)
Vår indre frihet bevarer vi til vårt siste åndedrag
Regine 18 år
”Hva gjør man om man får en
beskjed om at man snart skal
dø? Det føles helt feil å gå
hjem og vente. Aller helst vil
man jo ikke ligge i en seng og
føle at man langsomt blir
dårligere og dårligere. Når
legene har gitt opp, bør man
da forsøke med andre
metoder? Mange vil sikkert
forsøke og kontakte sykehus
i utlandet eller forsøke
healing. Men om det virkelig
er ingenting, hva gjør man
da?”
Regines bok s.86
Regine:
Støttespillere – nettverk
og de gode hjelpere er viktig
Face your fear
Accept your war
It is what it is
6
1
Rehabilitering - Respekt
* Re = igjen
* Habi´litas (lat) = dyktig-(gjøre)
→ igjen å gjøre i stand til
-----------•Re = igjen
•Spektare = se
→ se en gang til
Alvorlig kreftsykdom
• Kreftsykdom med spredning
• Uhelbredelig kreftsykdom
• Uhelbredelig kreftsykdom med
begrenset levetid <= 9-12 mndr.
• Når starter den palliative fase?
• WHO – palliativ fase:……. når en sykdom ikke lenger
svarer på kurativ behandling.
•
Nordic Cancer Union –
definisjon på kreftrehabilitering
• Kreftrehabilitering er tidsavgrensede prosesser hvor
vi forebygger, behandler og reduserer fysiske,
psykiske, sosiale og eksistensielle følger av
sykdommen og behandlingen.
• Rehabiliteringstiltakene skal ha klare mål og
virkemidler, og gi den enkelte hjelp og inspirasjon til å
leve best mulig.
• Helse- og/eller sosialarbeidere tilrettelegger
nødvendige tiltak og samarbeider med den enkelte
person gjennom hele prosessen.
Nasjonale handlingsprogrammer
for kreftbehandling
Alle kreftpasienter i Norge
skal få likeverdig behandling
av høy kvalitet
• Lik behandling
- uavhengig av bosted
- uavhengig av foretakets økonomi
Palliativ behandling skal være tilgjengelig tidlig i sykdomsforløpet.
Sequele
Fatigue
Bekymring
Kvalme
Nedsatt funksjon
Smerte
Stomi
Muskelatrofi
Tungpustenhet
Inkontinens
Munntørrhet
Dårlig matlyst
Nevrologiske utfall
Angst –uro
Stråleskader
Kontrakturer
Trist – deprimert
Ødem/lymfødem
Muskel/leddplager
Forekomst av
kreftrelatert fatigue
- Under
kreftbehandling mellom 14-96%
- Under strålebehandling: › 50%
– Under kjemoterapi: › 50%
– Etter kurativ behandling: 10-30%
– Hyppigste symptom i palliativ fase:
80-90%
Fatigue rapporteres som det hyppigste og mest
plagsomme symptomet hos kreftpasienter generelt
2
”Hvorfor er det ingen som spør etter
min sjel?”
Kommunikasjon
– Formidle OG
– Lytte
– Talegaver hos fagpersonell er bra, men 80%
utgjøres av:
» Kroppsspråk
» Blikk
» Stemmeleie
» Berøring
• Det er ikke nok å ha kunnskap og erfaring, man
må også ha apparisjon
Skyggen
Skyggen
La alle få ta litt plass…
Skyggen
62
62
62
Kartleggingsverktøy
Tverrfaglig samarbeid
Ofte er tverr-etatlig samarbeid også nødvendig og viktig
17
62
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ESAS (ESAS-r 2010) - EFAT
Karnofsky (KPS)
Barthel Index (0-100)
COPM
SF-36
EORTC QOL-C30
HADS
Fatigue Questionnaire
Individuell Plan (IP)
3
Tilpasset fysisk aktivitet
Forholdsregler
• Ikke fremprovosere smerte/andre symptomer som
vedvarer etter aktivitet
•
•
•
•
I forhold til sykdom/sykdomsfase
Type aktivitet
Intensitet
Varighet
• Lave blodverdier: HB, hvite, blodplater
• Svimmelhet/falltendens (medikamentbivirkning)
• Uttalt kakeksi
• Utbredte skjelettmetastaser
Hva sier forskning…..
•
•
Høy andel palliative pasienter var villig til å delta
- 2 x pr uke i 6 uker (Oldervoll et al 2005)
Veiledet fysisk aktivitet for alvorlig kreftsyke
- 2x pr uke i 8 uker (60´) ga positiv effekt på livskvalitet og fysisk yteevne (Oldervoll et al 2011)
•
Veiledet fysisk aktivitet for alvorlig kreftsyke
(Gulde et al 2011) – rapportert økt velvære, mindre fatigue.
Fysisk aktivitet bidrar til å strukturere dagen og gir følelse av håp.
•
Systematisk oversikt (langtkommet kreft) - Anbefaling:
Rehabiliteringstilbud med kostholdsveiledning og tilpasset fysisk
aktivitet for pasienter med langtkommet kreftsykdom. (Chasen et al
2014 )
•
Living actively in face of impending death: Constantly adjusting to bodily decline at the endof-life. Dybdeintervju.
Påpeker viktigheten av aktiv deltakelse i dagliglivet i sluttfasen av livet (Morgan et al 2015)
Oppsummering av forskning
• Kreftpasienter med kort forventet levetid
har stort utbytte av fysisk trening
• Det hjelper å være fysisk aktiv for å opprettholde
lungefunksjon og muskelmasse
– Produksjon av endorfiner
– Økt blodsirkulasjon
• Hente frem det friske
– Bedre livskvalitet
– Mindre tretthet
”Det at jeg kan delta på trening, henter fram det lille friske
i meg”
• Distraksjon
RKHR = Institusjon i Spesialisthelsetjenesten
Rehabiliteringstilbud for kreftsyke ved
Hauglandsenteret
Avtale med Helse Vest
70 døgnplasser + 5 dagplasser
• Kreft
•
•
•
•
•
•
Muskel/skjelettlidelser
Nevrologi; Parkinson, MS, CP, hodeskade, slag
Tinnitus - Menieres
CFS/ME
Sykelig overvekt
Funksjonsvurderinger med tanke på tilbakeføring til arbeid eller
utdanning
• RASKARE TILBAKE
4
Henvisning + kostnad
• Rehabiliteringsopphold dekkes av NAV
• Søknadskjema finnes på:
• www.helse-vest.no eller (www.rkhr.no)
→ Sykehus og institusjoner
→ Rehabiliteringsinstitusjoner
→ Henvisningsskjema
• Søknadskjema sendes direkte til institusjonen
dersom det søkes fra sykehus.
• Fra fastlege sendes søknaden til
Koordinerende Enhet i Helse Vest.
• Egenandel kr. 128 pr. døgn
Rehabiliteringsopphold
vanligvis av 3-ukers varighet
Gruppeopphold
- Brystkreft
- Ungdomsgruppe (KaNo: 18-35 år. Div. diagnoser)
Individuelle opphold
- Etter avsluttet behandling
- Under behandling
- Ved spredning og i langtkommen fase av sykdommen
Rehabiliteringsinnhold
•
•
•
•
•
• Likmannstøtte
•
Undervisning og samtale
• Følgetilstander etter kreftbehandling
• Psykoedukative metoder:
»Kognitiv terapi
»Metakognitiv terapi
Kartlegging
Tilpasset fysisk aktivitet
Undervisning
Gruppesamtaler
Individuelle samtaler
Lymfødembehandling ved behov
Kognitiv terapi
• Negative Automatiske Tanker
(NAT)
– Diagnose
- Tilstand
- Situasjon
* Livs-situasjon
5
Kognitiv terapi
= tanker om tanken
Situasjon
l
• Bekymring (
Tanker
/
Adferd
\
Metakognitiv terapi (MCT)
\
Kropp
/
• Grubling (
om fremtid)
over fortid)
• Økt oppmerksomhet (trusselmonitorering)
Følelse
Aktivitet - Aktivhet
Glede
Mestring
Frihet i vann…….
6
Fellesskap
Sveve……..
Aktivitet - aktivhet
Blink!
Bare det……….
Noen ganger vil vi bare sitte der i båten med en venn
og la vinden og lyset skape bevegelsen
Noen ganger vil vi bare det…..
Hvile
Nå øynene…….
må du se til å ta en pause !
31
7
Tur i det grønne…..
Likemannsstøtte
Påfyll…..
Resiliens
= robusthet
overfor psykiske påkjenninger og stress
Innen psykologien beskrives at resiliens
avhenger av både individets styrke og
styrke i grupper, og blir påvirket av
støttende elementer i det utvidete miljø.
www.rkhr.no
Takk for meg!
8
Artikler
Rehabilitering for kreftpasienter med avansert sykdom:
• Er palliative kreftpasienter villige og i stand til å delta i et fysisk
treningsprogram? Oldervoll LM, Loge JH, Paltiel H, Asp MB, et al 2005
Palliative og Supportive Care 3 (4): 281-7.
• Review of exercise intervention studies in cancer patients. Galvao DA,
Newton RU. J Clin Oncol 2005; 23:899-909
• Cancer nutrition an rehabilitation – It´s time has come. Chasen MR,
Dippenaar AP. Curr Oncol 2008; 15: 117-22.
• Physical activity as a supportive care intervention in palliative cancer
patients: A systematic review. J Support Oncol 2009; 7: 27-34. Lowe SS.
Watanabe SM, Courneya KS.
• Palliative Cancer Patients´ Experience og Physical Activity. 2011
Gulde I, Oldervoll LM, Martin C.Journal of Palliative Care. Vol 27 (4).
Artikler
Rehabilitering for kreftpasienter med avansert sykdom:
•Physical Exercise for Cancer Patients with Advanced Disease: A Randomised
Controlled Trial – Line M. Oldervoll, Jon H. Loge, Stian Lydersen, Hanne
Paltiel, May B. Asp, Unni V. Nygaard, Elisabeth Oredalen, Tone L. Franzen,
Ingvild Lesteberg, Lise Amundsen, Marianne J. Hjermstad, Dagny F. Haugen,
Ørnulf Paulsen, Stein Kaasa. Oncologist 2011; 16:1649-57.
•A prospective evaluation of an interdisciplinary nutrition-rehabilitation program
for patients with advanced cancer. Gangon B, Murphy J, Eades M, et al. Curr
Oncol 2013;20: 310-8.
•”EXHALE" : Exercise as a strategy for rehabilitation in advanced stage lung
cancer patients: A randomized clinical trial comparing the effects of 12 weeks
supervised exercise intervention versus usual care for advanced stage lung
cancer patients – Morten Quist · Seppo W Langer · Mikael Rørth Karl Bang
Christensen · Lis Adamsen BMC Cancer. 2013; 13: 477.
Artikler
Rehabilitering for kreftpasienter med avansert sykdom:
•Rehabilitation for patients with advanced cancer – A review.
Martin Chasen, Ravi Bhargava, Neil MacDonald.
CMAJ, Oct.7 2014, 186 (14)
•Living actively in the face of impending death: constantly adjusting to bodily
decline at the end-of-life.
•Deidre D. Morgan, David C. Currow, Linda Denehy, Sanchia A., Aranda. BMJ
Supportive & Palliative Care 2015;0:bmjspcare-2014-000744.
•The Impact of a Multidimensional Exercise Intervention on Physical and
Functional Capacity, Anxiety, and Depression in Patients With Advanced-Stage
Lung Cancer Undergoing Chemotherapy – Morten Quist · Lis Adamsen · Mikael
Rørth · Jørgen H Laursen · Karl B Christensen · Seppo W Langer SW. Integr
Cancer Ther. 2015 Jul;14(4):341-9.
9