Tactile Linguality

Taktil språklighetHva vet vi i dag?
Nordic Network on
Tactile Linguality
1
Nordisk nettverk for taktil språklighet
Faglig samarbeid
Taktilspråklig kommunikasjon
• Nasjonalt
• Nordisk
◦ Etablert 2014
◦ Ønsker samarbeid
med Taktil kognisjons
nettverk
• Ønsker
Internasjonalt
samarbeid
Dialogisk perspektiv
•
•
•
•
Meningsskapende kommunikasjon
Kommunikasjon ↔ språk
Tilpasse språket
Verdsette kroppslig basert / naturlig språk
NORGE:
KJERNEPUNKTER:
ANERKJENNE

Alle har medfødte språklige forutsetninger

Liten eller ingen tilgang til språklig kultur (perifer språkstimulering)

Partner har liten eller ingen tilgang til db naturlige språk (begrenset lesbarhet?)

Et tidlig berøringsspråk (behov for tidlig intervensjon)

Språklig uttrykk i kroppslig taktil form (individuelle variasjoner)

Ulike grader av oppmerksomhetsretting

En variert og fleksibel bruk av tegnrommet

Kroppslig taktil samvær
RELASJON (et
TAKTIL
selv definert i form KROPPSLIG
av relasjoner)
MODALITET (taktil
kognisjon)
PARTNERKOMPET
ANSE
(kompetent i
tegnspråk)
TILGANG (til
kulturelle praksiser)
gjennom taktil
modalitet
SPRÅKLIGE
UTTRYKK
-Felles scenarier
-Emosjoner
-Hengivenhet
-Utforskning
-Tar ulike perspektiv
-oppmerksomhetretting
-Agens
Sammensetning av
flere taktile inntrykk:
- assimilasjon
Stoppe opp å
snakke om det vs.
Samtidighet
referering
Lokalisering
Video som
”ferskvare”, brukt i
intervensjon
-Språklig felleskap
-Sosial lek
-Utforske sammen
-Beskrivelser
-Rekontekst-ualisering
-Rehearsal
-Kulturelle aktiviteter
-Frivillighet
-Sosial deling
 Resirkulering
 Redusert
prestasjonskrav
 Flyten mer stabil
Tolk
Språklige narrativer
Mimetiske uttrykk
Gester
Bets
Pek
Haptisk
Kroppslige narrativer
Spor
Tid
Fysisk posisjon
Bevegelser
Tegnrom
-Minnespenn
-Regulering av
avstand
-Innlæringsstrategier
(rehearsal)
-Haptisk /Språklige
artikulasjonsspor
(perifer
språkstimulering)
-Bekreftelse
-Gjenkjenne
-kognitive
potensialer i taktil
modalitet
ANERKJENNE:
• Alle har medfødte språklige
forutsetninger
• Liten eller ingen tilgang til språklig
kultur (perifer språkstimulering)
• Partner har liten eller ingen tilgang til
db naturlige språk (begrenset
lesbarhet?)
• Et tidlig berøringsspråk (behov for tidlig
intervensjon)
ANERKJENNE:
• Språklige uttrykk i kroppslig taktil form
(individuelle variasjoner)
• Ulike grader av oppmerksomhetsretting
• En variert og fleksibel bruk av
tegnrommet
• Kroppslig taktil samvær
Relasjon
Et «selv» definert i form av relasjoner
•
•
•
•
•
•
Felles scenarier
Emosjoner
Hengivenhet
Utforskning
Tar ulike perspektiv
Oppmerksomhetretting
• Agens
TAKTIL KROPPSLIG MODALITET
(taktil kognisjon)
•
•
•
•
Minnespenn
Regulering av avstand
Innlærings-strategier (rehearsal)
Haptisk /Språklige artikulasjonsspor
(perifer språkstimulering)
• Bekreftelse
• Gjenkjenne
• Kognitive potensialer i taktil modalitet
PARTNERKOMPETANSE
(kompetent i tegnspråk)
• Sammensetning av flere taktile inntrykk:
- assimilasjon
• Stoppe opp å snakke om det; samtidighet
• Referering
• Lokalisering
• Video som ”ferskvare”, brukt i intervensjon
TILGANG (til kulturelle praksiser)
gjennom taktil modalitet
•
•
•
•
•
•
Språklig felleskap
Sosial lek
Utforske sammen
Beskrivelser
Rehearsal
Kulturelle aktiviteter
• Sosial deling
• Resirkulering
• Redusert
prestasjonskrav
• Flyten mer stabil
• Språklige narrativer
SPRÅKLIGE UTTRYKK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mimetiske uttrykk
Gester
Bets
Pek
Haptisk
Kroppslige narrativer
Spor
Tid
Fysisk posisjon Bevegelser
Tegnrom
SVERIGE
Tactile
exploration,
tactile room
Signing in a
tactile form
Talking hands
Listening hands
BET, body
emotional
traces
Hand under hand
Tactile
Linguality
Tactile joint
attention
Bodily
tactile expression
Iconic signs
Shared meaning
Tactile pointing
Arbeid i de nordiske land
• Foreldrekurs
• Ressursgruppe taktil
språklighet
• Forskning
Universitetet i København:
• Psykolingvistik. Udvikling af taktil sprog hos
børn med medfødt døvblindhed
Ud fra mikroanalyser af interaktion med
døvblindfødte analyseres elementer i den tidlige
taktilsproglige udvikling. Forsker: Jesper
Dammeyer
Internasjonalt samarbeid
• Ønske om nettverk
internasjonalt
• DbI Outdoor activity
network
◦ Arrangement i felt
◦
http://www.deafblindinternational.org/net
work_outdoor.html
◦ Styrearbeid
Outdoor Network
Behov for nye tilbud:
AV-Klinikken et forsøk
• Person med medfødt døvblindhet
• Samarbeid med familie
• Samarbeid mellom ulike
fagpersoner