Søknadsskjema - Stavanger kommune

Søknad om tilskudd – Tilskudd til inkludering av nyankomne
flyktninger i lokalsamfunn (kultur- og fritidsaktiviteter)
Navn: ____________________________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________________
Telefon: _______________ Mobil: _________________ E-post: _____________________________
Organisasjonsnummer: ______________________________________________________________
Det søkes om tilskudd, kr: _____________________________________________________
Beskriv hva tilskuddet skal brukes til:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Konto for utbetaling av tilskudd_________________________________
Dato: ________________ Underskrift: _________________________________________
FYLL UT SKJEMAET, LAGRE OG SEND DET PÅ E-POST TIL
[email protected]
eller med post til:
Stavanger kommune
Postboks 8001
4068 Stavanger