Priser på jordbruksprodukter – januari 2016

Månadsbrev – priser på jordbruksprodukter
2016-01-28
Priser på jordbruksprodukter – januari 2016

Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige, men även i EU. Priset i
Sverige var hela 23 procent högre än EU-genomsnittet vecka 2.

Det svenska avräkningspriset för slaktsvin är fortfarande klart över EU-nivån, skillnaden var hela
43 procent vecka 2. EU:s export ökade med drygt 6 procent januari-november 2015.

Priserna på mejeriprodukter inom EU är fortsatt låga. Under januari-november 2015 ökade EU:s
export av smör och skummjölkspulver medan exporten av ost och helmjölkspulver minskade.
Importen av smör och ost var till och med augusti betydligt lägre än motsvarande period 2014.

Lägre spannmåls priser på världsmarknaden kan konstateras även under januari. På senare
tid har dock priset stigit beroende på en oro för att Ryssland ska återinföra
exportrestriktioner samt för frostskador i EU. Exportkonkurrensen mellan EU och
svartahavsområdet är fortsatt hård.

Vintervädret i Europa avgör kommande priser på potatis.
Nötköttspriser klass R3 i Sverige och i EU
Det svenska avräkningspriset på ungtjur klass R3 ligger kvar på en mycket hög nivå. Vecka 2 var det
genomsnittliga priset i Sverige 42,59 kr/kg vilket var 18 procent högre än samma vecka förra året. De
höga nötköttspriserna beror på god efterfrågan och periodvis brist på svenskt nötkött.
EU:s genomsnittspris för ungtjur klass R3 var 381,3 euro/100 kg vecka 2 vilket var drygt 1 procent högre
än motsvarande vecka 2015. Det svenska priset omräknat till euro var 469,0 euro/100 kg vecka 2, alltså
23 procent högre än EU:s genomsnittliga pris. EU:s export av nötkött och levande djur ökade med drygt
7 procent januari-november 2015, vilket bland annat beror på ökad export av levande djur till Libanon
och Turkiet. Värdet på exporten ökade mer än kvantiteten under den nämnda perioden, med 28
procent. Importen till EU av nötkött och levande djur minskade med 3 procent räknat i ton och ökade
med 11 procent räknat i värde under januari-november. Nettoexporten under januari-november 2015
var 246 000 ton.
2(7)
Månadsbrev – priser på jordbruksprodukter
Veckovisa avräkningspriser ungtjur (R3) i
Sverige (senaste året)
Veckovisa avräkningspriser ungtjur (R3)
i Sverige och EU 2011-2016
SEK/kg
Euro/100 kg
45
460
420
380
340
43
41
39
37
300
Sverige
2015-03
2015-06
2015-09
2015-12
2015-15
2015-18
2015-21
2015-24
2015-27
2015-30
2015-33
2015-36
2015-39
2015-42
2015-45
2015-48
2015-51
2016-01
2011-01
2011-23
2011-45
2012-15
2012-37
2013-07
2013-29
2013-51
2014-21
2014-43
2015-13
2015-35
35
EU
Källa: Kommissionen och Jordbruksverket
Mjölkpriser i Sverige och i EU
I januari 2015 steg EU:s genomsnittliga avräkningspris på mjölk, för första gången på många år, över
det svenska priset, och detta förhållande bestod till och med april. Det svenska avräkningspriset på
mjölk var 32,63 euro/100 kg i december 2015, vilket var 2,5 procent lägre än i december 2014.
Skillnaden mot föregående års priser minskade därmed mot slutet av 2015. EU:s genomsnittliga
avräkningspris på mjölk var samma månad 30,60 euro/100 kg, vilket var 16 procent lägre än
december 2014. De genomsnittliga priserna för mjölkpulver och smör inom EU har varit stabila på en
relativt låg nivå de senaste veckorna. I början av januari 2016 var priserna för skummjölkspulver 10
procent lägre än samma period 2015 medan skillnaden för smör endast var 1 procent.
Under januari-november 2015 ökade exporten från EU av smör/smörolja och skummjölkspulver med
10 respektive 6 procent. Exporten av ost och helmjölkspulver minskade med 1 procent vardera.
Importen av smör och ost till EU under januari-november 2015 minskade med 78 respektive 23
procent jämfört med motsvarande period 2014. EU är nettoexportör av båda dessa produkter.
34
37
32
27
2010-01
2010-06
2010-11
2011-04
2011-09
2012-02
2012-07
2012-12
2013-05
2013-10
2014-03
2014-08
2015-01
2015-06
2015-11
22
Sverige
EU
Källa: Kommissionen och Jordbruksverket
Månadsvisa avräkningspriser mjölk i
Sverige och EU (senaste året)
32
30
28
2015-01
2015-02
2015-03
2015-04
2015-05
2015-06
2015-07
2015-08
2015-09
2015-10
2015-11
2015-12
42
Euro/100 kg
Euro/100 kg
Månadsvisa avräkningspriser mjölk i
Sverige och EU 2010-2015
Sverige
EU
3(7)
Månadsbrev – priser på jordbruksprodukter
Priser slaktgris klass E i Sverige och i EU
Avräkningspriset för klass E i Sverige vecka 2 var 16,73 kr/kg vilket är 7 procent högre än motsvarande
vecka 2015. Det genomsnittliga priset i Sverige har sjunkit sedan årsskiftet, vilket är normalt för
perioden efter jul och nyår. Efterfrågan på svenskt griskött är fortsatt god. Att konsumenterna i ökad
utsträckning väljer svenskt griskött märks alltjämt på importstatistiken, importen minskade med 7
procent under januari-september 2015.
Det genomsnittliga avräkningspriset för slaktkroppar av gris klass E inom EU var 127,5 euro/100 kg
vecka 2, vilket var 3 procent lägre än motsvarande vecka 2015. Det svenska priset i euro var 182,6
euro/100 kg vecka 2. För närvarande ligger det svenska priset 43 procent högre än EU:s genomsnittliga
avräkningspris. Under januari-november ökade EU:s export av griskött med drygt 6 procent. Exporten till
Kina, Hong Kong och Japan svarar för de största ökningarna. Kina tar emot drygt en tredjedel av EU:s
totala export av griskött. EU:s nettoexport av griskött var drygt 2,87 miljoner ton under januarinovember 2015, importen av griskött till EU är försumbar i förhållande till exporten.
Veckovisa avräkningspriser slaktsvin
klass E i Sverige (senaste året)
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
SEK/kg
18
17
16
EU
15
2015-03
2015-06
2015-09
2015-12
2015-15
2015-18
2015-21
2015-24
2015-27
2015-30
2015-33
2015-36
2015-39
2015-42
2015-45
2015-48
2015-51
2016-01
2011-01
2011-18
2011-35
2011-52
2012-17
2012-34
2012-51
2013-16
2013-33
2013-50
2014-15
2014-32
2014-49
2015-14
2015-31
2015-48
Euro/100 kg
Veckovisa avräkningspriser slaktsvin klass
E i Sverige och EU 2011-2016
Sverige
Källa: Kommissionen och Jordbruksverket
Världsmarknadspriser spannmål
Priserna för spannmål har fallit under januari, detta gäller både för den amerikanska och den europeiska
marknaden. En majoritet av aktörer på den amerikanska börsen har för närvarande en
placeringshorisont som gynnas av att priserna faller. På senare tid har dock rapporter om att Ryssland
åter överväger att begränsa spannmålsexporten påverkat priserna uppåt, framförallt på den
amerikanska marknaden. Priserna på fläsk har stigit i Ryssland och genom att införa
exportbegränsningar hoppas regeringen på att foderpriserna ska sjunka. Även risk för frostskador på
höstsådden i vissa delar av EU (främst Polen) samt i Ryssland har också påverkat priserna uppåt under
den senare tiden.
4(7)
Månadsbrev – priser på jordbruksprodukter
Dagliga världsmarknadspriser
spannmål 2005-2015
Dagliga världsmarknadspriser spannmål
(senaste året)
210
500
Euro/ton
400
300
170
130
200
100
90
03/01/2005
08/09/2005
23/05/2006
29/01/2007
09/10/2007
20/06/2008
27/02/2009
06/11/2009
16/07/2010
22/03/2011
24/11/2011
06/08/2012
16/04/2013
18/12/2013
29/08/2014
08/05/2015
25/01/2016
0
Paris Raps
Paris Vete
20/01/2014
06/03/2014
23/04/2014
06/06/2014
22/07/2014
04/09/2014
20/10/2014
03/12/2014
20/01/2015
06/03/2015
22/04/2015
05/06/2015
21/07/2015
04/09/2015
20/10/2015
03/12/2015
25/01/2016
Euro/ton
600
Paris Vete
Chicago Vete
Chicago Majs
Källa: International Grains Council
Mer samstämmiga prognoser (januari) ifrån USDA och IGC visar på en totalskörd strax under 2 000
miljoner ton i världen 2015/16. Den goda tillgången på spannmål innevarande år har varit känt en
längre tid och även verkat hämmande på priserna i världen. Tidiga utblickar för kommande 2016/17
visar bland annat på förväntningar om lägre veteareal i världen. IGC förväntar sig en minskning med
knappt 1,5 % beroende på framförallt minskningar i USA, Ukraina och i Indien. En mycket tidig
prognos för skörden uppgår till 706 miljoner ton, vilket i så fall skulle vara den fjärde högsta
någonsin.
Milj ton
Produktion:
Vete
Majs
Övrigt
Totalt
Utgående lager:
Vete
Majs
Övrigt
Totalt
IGC 15/16
Jan
USDA 15/16
Jan
731
968
293
1 992
735
968
294
1 997
213
196
46
455
232
209
36
477
För vete råder fortsatt en stark exportkonkurrens mellan EU och svarta havsområdet. Den senaste
anbudsomgången för vete till Egypten fylldes av EU med 120 000 ton till ett fob pris på 181-182,5
dollar/ton. Frakten låg på 5-7,5 dollar/ton. Ryssland stod för 115 000 ton till 182-182,5 dollar/ton,
frakten uppgick till 5-6,85 dollar/ton. Argentina som exporterade vete till Egypten under tidigare
5(7)
Månadsbrev – priser på jordbruksprodukter
anbudsomgång var inte närvarande vid denna omgång. USA:s starka dollar är ett hinder för landets
export och i IGC:s senaste prognos har exporten av vete sänkts med 1 miljon ton till 20,8 miljoner
ton. EU:s veteexport är beräknad till 29,4 miljoner ton, vilket är knappt 5 miljoner ton lägre än
föregående år. EU:s totala export av vete under 2015/16 i världen hittills uppgår till 15,5 miljoner
ton.
310
Exportpriser spannmål, fob
290
Franskt vete
USA vete, HRW
USA vete, SRW
RUS UKR, vete
dollar/ton
270
250
230
210
190
170
25/01/2016
01/01/2016
14/12/2015
25/11/2015
06/11/2015
26/10/2015
02/10/2015
04/09/2015
13/08/2015
17/07/2015
25/06/2015
12/06/2015
27/05/2015
06/05/2015
27/04/2015
03/04/2015
06/03/2015
20/02/2015
23/01/2015
26/12/2014
28/11/2014
31/10/2014
03/10/2014
05/09/2014
150
Källa: International Grains Council
Svenska spannmålsspriser
De hittills tillgängliga odlarpriserna i Sverige (november) uppgick till drygt 138 kr/100 kg för vete, 113
kr/100 kg för råg och ca 111 kr/100 kg för både korn och havre. Priserna har därmed höjts i början av
skördeperioden, både i Sverige och internationellt. Under denna period kom bland annat uppgifter om
förväntad lägre veteskörd i USA samt rapporter om torka i Australien som påverkade prisbilden. De
europeiska priserna. Såsom framgått tidigare, sjönk de europeiska priserna under efterföljande
december och januari.
Månadsvisa avräkningspriser spannmål i
Sverige (senaste året)
220
200
180
160
140
120
100
80
60
Kronor/100 kg
190
170
150
130
110
Vete
Råg
Korn
Havre
Källa: Jordbruksverket och International Grains Council
2013-10
2013-11
2013-12
2014-01
2014-02
2014-03
2014-04
2014-05
2014-06
2014-07
2014-08
2014-09
2014-10
2014-11
2014-12
2015-01
2015-02
2015-03
2015-04
2015-05
2015-06
2015-07
2015-08
2015-09
2015-10
2015-11
90
2005-01
2005-11
2006-09
2007-07
2008-05
2009-03
2010-01
2010-11
2011-09
2012-07
2013-05
2014-03
2015-01
2015-11
Kronor/100 kg
Månadsvisa avräkningspriser spannmål i
Sverige 2005-2015
Vete
Foderkorn
Paris vete
Råg
Foderhavre
6(7)
Månadsbrev – priser på jordbruksprodukter
Potatis
De svenska potatispriserna för potatis av klass 1, som rapporteras av potatisodlarna, har varit fortsatt
stabila. Det finns en fortsatt god efterfrågan på potatis från handeln. På EEX ser vi nu en liten
prisökning men omsättningen av kontrakt har varit moderat.
Svensk ekologisk potatis har även denna säsong ett pris som gör detta till ett ekonomiskt attraktivt
odlingsalternativ. Ännu finns ingen officiell statistik på ekologisk odling av potatis i Sverige men vi
bedömer efter preliminära beräkningar att ekoodlingen ökat markant. Den ekologiska odlingen har
tidigare omfattat mindre än 5 % av den totala potatisarealen.
Enligt AHDB (The Agriculture and Horticulture Development Board) har potatisproduktionen minskat
med drygt 11 % hos EUs största potatisodlare, NEPG (North-Western European Potato Growers
består av Storbritannien, Belgien Nederländerna Tyskland och Frankrike). Trots detta så har
tillgången varit ganska god på potatis. Den milda vintern och rapporter om problem med kvaliteten i
enklare lager ger dock en viss förväntning om att kvalitetspotatis kan stiga i pris framöver. Den
senare tidens kyla bromsar dessa förväntningar något.
Månadsvisa potatispriser i Rotterdam,
industri, fr.o.m. 2012/13 EEX
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
Källa: Potatisodlarna och EEX (European Energy Exchange)
300
250
200
150
100
50
0
Okt
Okt
Okt
Nov
Nov
Dec
Jan
Jan
Feb
Feb
Feb
Mar
Mar
Mar
Apr
Apr
Apr
Maj
Maj
Kr/100 kg
290
270
250
230
210
190
170
150
Okt
Okt
Okt
Nov
Nov
Dec
Jan
Jan
Feb
Feb
Feb
Mar
Mar
Mar
Apr
Apr
Apr
Kr/100 kg
Månadsvisa potatispriser i Skåne
(klass 1, fritt uppsamlande handel)
2012/13
2014/15
2013/14
2015/16
Insatsvaror i Sverige
Tillgängliga prisuppgifter (t.o.m. november) visar på mindre höjningar i indexen för energi och gödning
medan indexet för djurfoder hade sänkts vid en jämförelse mellan november och föregående månad.
Detta innebar sammantaget att totalindexet förblev oförändrat under november.
7(7)
PM-index månad, 2010=100 efter produkter och månad
210
190
170
150
130
110
90
70
50
2005M01
2005M06
2005M11
2006M04
2006M09
2007M02
2007M07
2007M12
2008M05
2008M10
2009M03
2009M08
2010M01
2010M06
2010M11
2011M04
2011M09
2012M02
2012M07
2012M12
2013M05
2013M10
2014M03
2014M08
2015M01
2015M06
2015M11
2010=100
Månadsbrev – priser på jordbruksprodukter
Energi och smörjmedel
Växtskydds- och bekämpningsmedel
TOTALT
Gödnings- och jordförbättringsmedel
Djurfoder
Källa: Jordbruksverket
Kontaktpersoner
Åsa Lannhard-Öberg (nöt, gris), Eva Jirskog (mjölk), Patrik Eklöf (spannmål och insatsvaror) och
Marie Törnquist (potatis)