DETALJREGULERINGSPLAN KAMMEN PlanID 2016179

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID
DETALJREGULERINGSPLAN KAMMEN
PlanID 2016179 - KRAGERØ KOMMUNE
I medhold av Plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av planarbeid. Planen
fremmes som privat forslag, jfr §12-3. Tiltakshavere er Resort Invest AS, et
datterselskap av Kragerø Resort AS. Planarbeidet utføres på vegne av tiltakshaver av
Arkitekthuset Kragerø AS v/ David Løffler.
Planområdet som ønskes regulert utgjør ca 90 Da og ligger i hovedsak innenfor
gjeldende reguleringsplan Kragerø Golf - og Hytter II. Planområdet er avmerket med
røde felt og består av flere formål, bl.a. byggeområder for fritidsbebyggelse,
spesialområde sport, og infrastruktur som ny golfbilvei.
Reguleringsplanen omfatter tre byggetiltak med hver sin områdeavgrensning.
1.
2.
3.
Kammen, byggeområde for 70 fritidsboliger
Ny golfbilveg til Vrakvika for etablering av båtplasser for de nye
fritidsboligene
Nytt fotballanlegg med 2 baner og skiftegarderober, plassert innenfor
dagens golfanlegg
De ulike tiltakene er nærmere redegjort for i varslingsbrevet til berørte parter.
Planen er vurdert i forhold til Forskrift om konsekvensutredninger. Planlagte tiltak er
vurdert til ikke å omfattes av forskriftens § 2 og 3, og følgelig ikke krever
planprogram eller konsekvensutredning.
Sentrale temaer for reguleringsplanen er rikspolitiske retningslinjer for styrking av
barn og unges interesser, samt statlige planretningslinjer for: Samordnet bolig-,
areal- og transportplanlegging. Differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.
Klima- og energiplanlegging i kommunene.
Merknader og spørsmål til varselet kan sendes til adressen under. Frist for merknader
er satt til 04.04.2016.
ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS
P.A. Heuchs gt. 25, 3770 Kragerø
Tlf 35 98 33 00
[email protected]
www.arkitekthuset.no