Kragerø kommune

Kragerø kommune
6.6 - Kommunalområde oppvekst
Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se
mottakerliste nedenfor.
Deres ref.
Vår ref.
17/00762-2
Dato
07.03.2017.
Høring - endring av skolestruktur i Kragerø
Det vises til vedtak som er fattet av Kommunestyret 15. desember 2015, der det heter at rådmannen
skal:
Undersøke mulighetene til å overflytte 10. trinn ved Feierheia til Kragerø VGS og opprettelse av 1-4
skole på Kalstad. Eventuelle forslag må bygge på pedagogiske vurderinger og ha barnets beste i fokus.
Vurderingene fra administrasjonen legges frem våren 2017.
I forbindelse med rådmannens undersøkelser legges saken frem til høring hos berørte instanser da
vurderingene innbefatter endring av dagens skolestruktur (jf. Rundskriv gitt av Utdanningsdirektoratet
som krever slik saksbehandling, se kap. 3 i Udir-2-2012).
På bakgrunn av innspill som mottas gjennom denne høringsrunden, ferdigstiller rådmannen en sak til
politisk behandling.
Innspill
Høringen sendes ut til berørte parter (jf. liste). I tillegg gis alle som ønsker det mulighet til å sende inn
uttalelser til oss. Høringsinvitasjonen bekjentgjøres på kommunens hjemmeside. Endringer i
skolestruktur oppfattes som viktige vurderinger for lokalsamfunnet, og derfor legges det opp til at flest
mulig kan komme med sine synspunkter.
Frist for å avgi høringsuttalelse til Kommunalsjef for Oppvekst er 3. april 2017. Uttalelsen må avgis
skriftlig.
Rådmannen vil gjerne ha synspunkter på om opprettelse av en 1.-4. skole på Kalstad og en flytting av
10. trinn til Kragerø videregående skole kan gi konsekvenser av
a) Pedagogisk karakter
b) Sosial karakter
c) Praktisk karakter for elevene og berørte virksomheter
Postadresse
Kragerø kommune
Pb. 128
3791 KRAGERØ
Besøksadresse
Telefon: +47 35986200
Epost: [email protected]
Bankgiro: 2655 01 43800
Org.nr.: 963 946 902
Dersom det er behov for ytterligere opplysninger kan saksbehandler kontaktes på mail
[email protected]
Innspill sendes til [email protected] alternativt til Kragerø kommune, postboks 128, 3791
Kragerø.
Med hilsen
Torill Marlene Sandberg
Kommunalsjef
35986272
Brevet er godkjent elektronisk.
Mottakere: NAV Kragerø
SFO Kragerø skole, Paul Gundersen
FAU Kragerø skole 1-7, Camilla S. Langlo
FAU Kragerø skole 8-10, Siri Sandland, Gamle Kragerøvei 12, 3770 KRAGERØ
6.62 - Kragerø skole, Marianne Stærk Gurrich, Gamle Kragerøvei 12, 3770 KRAGERØ
Elevråd 8-10 Kragerø skole, Heidi Gunstensen, Gamle Kragerøvei 12, 3770 KRAGERØ
Elevråd 5-7 Kragerø skole, Irene Palerud, Gamle Kragerøvei 12, 3770 KRAGERØ
7.0 - Læringssenteret, Rebecka Båld, Gamle Kragerøvei 12, 3770 KRAGERØ
Kragerø videregående skole, Frydensborgveien 9-11, 3772 KRAGERØ
2