Startredegørelse - Aalborg Kommune

Jammerbugten
Pandrup
Dronninglund Storskov
Tylstrup
Hjallerup
Sulsted
Aabybro
Dronninglund
Grindsted
Hammer Bakker
Uggerhalne
Vestbjerg
Vadum
Vodskov
Langholt
Brovst
Ulsted
Stae
Egholm
Rørdal
Hasseris
Limfjorden
Nørholm
Kølby Farstrup
Frejlev
Visse
Dall Villaby
Barmer
Gistrup
Nøvling
Svenstrup
Koldkær
Bisnap
Klarup
Storvorde
Lillevorde
Ferslev
Skelby
Skellet
Gudumholm
Godthåb
Sebbersund
Hals
Sejlflod
Nibe
Valsted
Store
Ajstrup
Nørre Tranders
Sønder
Gug Tranders
Skalborg
Sønderholm
Hou
Gandrup
Øster Uttrup
AALBORG
Klitgård
Stavn
Vester Hassing
NØRRESUNDBY
Mou
Egense
Gudum
Bislev
Vaarst
Ellidshøj
Gudumlund
Fjellerad
Nørre Kongerslev
Volsted
Støvring
Dokkedal
Kongerslev
Lille
Vildmose
Skørping
Terndrup
Aars
Øster Hurup
Rold Skov
Maj 2015
STARTREDEGØRELSE
Boliger, Postmestervej
Hobrovejkvarteret
Aalborg Bugt
Startredegørelse
Boliger, Postmestervej, Hobrovejkvarteret
Hvad er en startredegørelse?
En startredegørelse er den officielle igangsætning af lokalplanarbejdet. Startredegørelsen, som forelægges
By- og Landskabsudvalget, beskriver i korte træk det konkrete projekt eller den problemstilling, der ligger til
grund for, at en bygherre har ønsket at få udarbejdet en lokalplan.
I den politiske drøftelse kan der være en stillingtagen til eksakte problemstillinger, eller det kan fastsættes,
hvilke særlige intentioner, opmærksomhedspunkter eller fokusområder, der er for netop denne plan.
Indhold
Oversigtskort.................................................................................................................................... 3
Baggrunden...................................................................................................................................... 4
Projektet.......................................................................................................................................... 4
Lokalplanområdet.............................................................................................................................. 6
Eksisterende planforhold.................................................................................................................... 7
Intentioner og opmærksomhedspunkter i lokalplanforslaget.................................................................... 8
Anbefaling...................................................................................................................................... 10
Referencebilleder, som viser forskellige rækkehuse og townhouses......................................................... 11
Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5,
9400 Nørresundby
Lokalplanlægger: Klaus Gunvald, tlf. 9931 2228
Mail: [email protected]
Maj 2015 • Side 2
Startredegørelse
Boliger, Postmestervej, Hobrovejkvarteret
Ste
no
Pos svej
tme
ster
vej
Rømers
v ej
Kærlund
sve
Møllepark
v
ej
j
Søndre
Skovvej
Post Danmark's
terminalbygning
"Rustenborg"
e
ban
Skytten
Kjærs Mølle
Vej
M
øl
le
Kj
æ
rs
Plejehjemmet
Birkebo
st
ie
n
jern
j
Tyge Br
ahes Ve
j
Finsensv
e
Forchham
m
ersvej
Hobrove
j
Remisen
100 m
Ny Kærvej
1:3.000
Afgrænsning af lokalplanområdet. Luftfoto optaget 2014.
Maj 2015 • Side 3
Startredegørelse
Boliger, Postmestervej, Hobrovejkvarteret
Baggrunden
Ejeren af adressen Postmestervej 10, det tidligere Tuborgdepot, ønsker
at omdanne ejendommen og anvende den til boligformål.
Ejendommen er i dag omfattet af en lokalplan og en kommuneplanramme, der udlægger området til erhvervsformål. Grundejeren ønsker
derfor igangsat en planproces, der skal tilvejebringe det nødvendige
plangrundlag, der skal muliggøre, at ejendommen kan bebygges med
boliger.
Projektet
Plan & Udvikling har modtaget forslag til disponering af en boligbebyggelse på ejendommen Postmetservej 10. Forslaget består af en blandet
bebyggelse bestående af tætlav- og etageboligbebyggelse i henholdsvis
2 og 4 etager.
Området foreslås disponeret således, at bebyggelsen i 2 etager placeres i områdes vestlige del mod eksisterende bebyggelse langs Forchhamersvej, og bebyggelse i 4 etager placeres i områdets vestlig del, mod
baneterrænnet i Østerådalen.
Illustrationen til højre viser bygherres forslag til en bebyggelsesplan.
Maj 2015 • Side 4
Startredegørelse
Boliger, Postmestervej, Hobrovejkvarteret
Illustrationen til højre viser eksempel på tæt-lav boligbebyggelse mod
Forchhammersvej.
Illustration, som viser etageboligbebyggelsen mod jernbanen og
Østerådalen.
For rækkehusbebyggelsen etableres der parkering i nærhed til boligens
indgang, og ved etageboligerne disponeres parkeringsarealerne i områdets kant, således at friarealerne kan anlægges med opholdsarealer
imellem bebyggelsen. Der anlægges 6 parkeringspladser centralt ved
indgangen til hvert punkthus.
Der etableres 2 p-pladser pr. bolig i rækkehusbebyggelsen samt 90
fælles parkeringspladser til etageboligbebyggelsen.
Inden for området foreslåes der etableret en samlet bebyggelse, bestående af:
Tæt-lav boligbebyggelse i 2 etager mod Forchhammersvej:
• 11 tæt-lav boliger
• etageareal i alt ca. 1.400 m2.
Etageboligbebyggelser / 6 punkthuse i 4 etager mod jernbanen:
• 60 lejligheder
• etageareal i alt ca. 6.600 m2
Samlet etageareal for området:
• ca. 8.000 m2
• bebyggelsesprocent ca. 62 %.
Vejadgangen til området skal forgå fra Forchammervej.
Maj 2015 • Side 5
Startredegørelse
Boliger, Postmestervej, Hobrovejkvarteret
Lokalplanområdet
Projektområdet set fra
Postmestervej
Projektområdet set fra plejehjemmet Birkebo
Projektområdet er beliggende i Hobrovejkvarteret i bunden af en af
Aalborgs tre store kridtbakker, hvor Østerådalen møder byen. På trods
af adressen Postmestervej 10, er projektområdet strukturelt at betragte som sammenhørende med bolig- og institutionskvarteret omkring
Forchhammersvej.
Området er attraktivt beliggende på kanten af den tætte by med dens
mange muligheder og nær de attraktive parker: Kildeparken, Skovdalen og Mølleparken. Trafikalt er området velforsynet med kort afstand
til kollektive trafikforbindelser, byens netværk af cykelstier samt motorvejsnettet.
Boligbebyggelse langs Forchhammersvej
Post Danmarks terminalbygning,
også kendt som "Rustenborg"
I forhold til landskab og rekreative grønne områder er Hobrovejkvarteret omfattet af et af de væsentligste grønne træk i Aalborg: den grønne
forbindelse over Skovbakken mod Drastrup og det åbne land sydvest
for byen. Derudover ligger projektområdet som nævnt på kanten af
Østerådalen - en anden vigtig grøn forbindelse mellem byen og det
åbne land.
I forhold til den eksisterende bebyggelse grænser projektområdet op til
et fuldt udbygget og særdeles attraktivt ældre villakvarter og institutionsområde fra Forchhammersvej til Hobrovej. Generelt fremstår den
ældre villaby-byggelse i Hobrovejkvarteret som et sammenhængende
byhistorisk træk med mange bevaringsværdige bygninger. Især er
der mange Bedre Byggeskik-huse, men også de nyklassisistiske og de
funktionalistiske strømninger har sat sit præg.
Maj 2015 • Side 6
Startredegørelse
Boliger, Postmestervej, Hobrovejkvarteret
Mod nord grænser projektområdet op til Rustenborg, som fremstår
som en repræsentant for den sene del af industrialiseringens arkitektur,
opført i 1980’erne.
Mod syd grænser ejendommen op til et nyere institutionsbyggeri, plejehjemmet Birkebo. Der er netop godkendt en lokalplan, der muliggør
en udvidelse af plejehjemmet Birkebo med ca. 50 nye plejeboliger og
tilhørende serviceareal på arealerne nord for den eksisterende bebyggelse.
Plejehjemmet Birkebo
Eksisterende planforhold
Kommuneplanen
Projektområdet er en del af erhvervsramme 3.2.H1 i kommuneplanen, omgivet af områder omfattet af boligrammer.
Projektområdet er en del af kommuneplanrammeområde 3.2.H1 Rustenborg (let erhvervsområde), som bl.a. udlægger området til erhverv, undervisning, institutioner, rekreative formål m.m.
I forhold til byggemuligheder tillades der en bebyggelsesprocent på
maks. 50, et etageantal på 3 (langs Forchhammersvej dog maks. 2)
og en bebyggelseshøjde på maks. 13 m. (langs Forchhammersvej dog
maks. 8,5 m.)
I forhold til arkitektur, byrum og landskab lægges der vægt på, at området skal fremstå med en åben, grøn karakter. Bebyggelse og udearealer skal udformes med respekt for den synlige beliggenhed og stedets
rekreative betydning.
I forbindelse med et kommuneplantillæg vil Postmestervej 10 blive
rammelagt som et boligområde.
Eksisterende lokalplan
Projektområdet er lokalplanlagt og omfattet af lokalplan 06-001 Postog telegrafbygning m.v. (1978). Denne plan udlægger projektområdet
til erhvervsformål.
Maj 2015 • Side 7
Startredegørelse
Boliger, Postmestervej, Hobrovejkvarteret
I forbindelse med godkendelsen af en ny lokalplan for Postmestervej
10, vil lokalplan 06-001 blive ophævet for den del, der er omfattet af
den nye plan.
Intentioner og opmærksomhedspunkter i lokalplanforslaget
Her beskrives forhold, der forventes at få afgørende vægt i den forestående planlægning.
Planlægningen
I forbindelse med en eventuel ændring af områdets anvendelse fra
erhverv- til boligområde er det vigtigt, at der i planlægningen tages
højde for, at den nye anvendelse ikke må begrænse Post Danmarks
aktiviteter og de øvrige eksisterende aktiviteter i naboområderne.
Derfor er det vigtigt, at der i en eventuel kommende lokalplan fastlægges bestemmelser om anvendelse, byggelinjer og bebyggelseshøjder
i forhold til at kunne dokumentere, at gældende støjkrav for virksomhedsstøj kan overholdes i lokalplanområdet.
Bebyggelsen
Ejendommen, som ønskes byudviklet, har beliggenhed i det ældre og
særdeles attraktive bykvarter Kærby.
Kærby fremstår overordnet set som en sammenhængende bydel, hovedsagligt bestående af villaer og dobbelthuse. Her findes især mange
Bedre Byggeskik-huse og murermestervillaer, hvoraf flere har status af
bevaringsværdige.
Med baggrund i ovennævnte bykvaliteter er det vigtigt, at den fremtidige bebyggelse tilpasses i forhold til det eksisterende bykvarters øvrige skala og struktur. Det anbefales derfor, at al ny bebyggelse inden
for området opføres som tæt-lav bebyggelse i maksimum 3 etager. Der
kunne være tale om fx rækkehuse eller townhouses som vist på referencebillederne side 11.
I forhold til bebyggelsestætheden bør den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent fastsættes til 70 %.
Det anbefales, at der ved bebyggelsens disponering og arkitektoniske udformning tages højde for, at denne i sig selv kan medvirke som
støjskærmende foranstaltning i forhold til Post Danmarks aktiviteter på
nabogrunden. Hvilket vil overføldiggøre sekundære tekniske løsninger,
som kan virke skæmmende for karakteren af området.
Det grønne
Fælles rekreative opholdsarealer skal udlægges med et markant grønt
præg for at understøtte oplevelsen af områdets placering i Østerådalen.
Der skal ved planlægning for byomdannelse og byudvikling reserveres
Maj 2015 • Side 8
Startredegørelse
Boliger, Postmestervej, Hobrovejkvarteret
areal til udendørs opholdsareal. Arealet skal i henhold til gældende
kommuneplan svare til 15 % af etagearealet.
I forbindelse med tilvejebringelse af en ny bebyggelsesplan med udelukkende tæt-lav boligbebyggelse skal der ske en revidering af fremsendte løsningforslag. I det fornyede forslag forventes det, at de fælles friarealer og opholdsarealer kvalificeres, således deres kvaliter og
anvendelse sandsynliggøres i forhold deres funktion. Ved udformning af
området bør LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) i form af permeable belægninger, regnvandssøer m.m. med fordel indarbejdes som
en integreret del af områdets landskabelige bearbejdning.
Langs Forchhammersvej og Postmestervej findes en overordnet stiforbindelse, der forbinder området til Aalborg Kommunes netværk af parker og grønne områder.
Det vil derfor være hensigtsmæssigt at sikre en grøn stiforbindelse i
lokalområdet. Denne bør sammentænkes med den i lokalplan 3-2-105
fastlagte forbindelse langs jernbanen. Stien vil være til gavn for både
fremtidige beboere og øvrige borgere i området. I forbindelse med
denne sti bør det ligeledes sikres, at der er mulighed for fri adgang
hertil både fra området og fra Forchhammersvej.
Miljø
En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om afskærmningsforanstaltninger mv. kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener, jf. planlovens § 15a.
Umiddelbart nord for planområdet ligger virksomheden Post Danmark.
Øst for ejendommen ligger jernbanen. Den del af jernbanen, der ligger
nærmest lokalplanområdet, er nedlagt og anvendes kun i perioder, ofte
med flere års mellemrum, til midlertidigt arbejdsareal. Bygherre skal
dokumentere, at de vejledende støjgrænseværdier fra eksisterende
funktioner, på baggrund af ønsket fremtidig anvendelse og bygningernes placering, kan overholdes.
Bygherre har tilbage i august 2013 fået udført en støjredegørelse, der
dokumenterer støj fra Post Danmarks aktiviteter. Støjredegørelsen
viser, at de vejledende støjgrænseværdier ikke kan overholdes i den
nordlige del af planområdet. Der skal derfor foretages støjdæmpende
foranstaltninger, der nedbringer støjen, således at støjgrænseværdierne kan overholdes.
Der er i november 2014 udført støj- og vibrationsredegørelse fra jernbanen i forbindelse med planlægningen for en udvidelse af plejecenteret. Redegørelsen viser, at støjgrænser og vibrationsgrænser ved plejeboligerne syd for planområdet er overholdt. Plejeboligerne er placeret
tættere på jernbanen end de nye boliger inden for projektplanområdet
vil blive placeres.
Ejendommen matr. nr. 138 Aalborg Markjorder er registreret som
uafklaret ift. jordforurening, og undersøgelserne er sendt til Region
Maj 2015 • Side 9
Startredegørelse
Boliger, Postmestervej, Hobrovejkvarteret
Nordjylland med henblik på kortlægningen. Tilbage i juni 2012 er der
foretaget en undersøgelse af forureningen. Undersøgelsen viser, at forureningen ikke vurderes at udgøre en risiko for den kommende arealanvendelse, hvis det sikres, at der ikke er direkte kontakt med den
terrænnære forurening, eller at forureningen bortgraves.
Øvrige miljøforhold afklares i forbindelse med lokalplanlægningen.
Vejadgang og parkering
I forbindelse med tilvejebringelse af en ny bebyggelsesplan med udelukkende tæt-lav boligbebyggelse skal der ske en revidering af fremsendte løsningforslag. Dog skal det bemærkes, at vejadgangen til området skal ske alene fra Forchhammersvej.
Der må ikke etableres parkeringspladser langs boligvejene, hvor udbakning kommer til at foregå direkte ud på kørebanen. Dette begrundes med risikoen for påkørsel af cyklister ved udbakkende biler.
Areal til parkeringspladser bør ikke udlægges på bekostning af de rekreative fri- og opholdsarealer. Derfor bør bygningsintegreret parkering
overvejes som et alternativ til almindelig fladeparkering.
Anbefaling
Med baggrund i ovenstående opmærksomhedspunkter anbefaler Plan &
Udvikling, at der udarbejdes en lokalplan. som muliggør bebyggelsens
realisering.
Maj 2015 • Side 10
Startredegørelse
Boliger, Postmestervej, Hobrovejkvarteret
Referencebilleder, som viser forskellige rækkehuse og townhouses
Maj 2015 • Side 11
By- og Landskabsudvalget
Punkt 10.
Hobrovejkvarteret, Postmestervej, Boliger. Startredegørelse
2015-019780
By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender,at lokalplanen
udarbejdes med et overordnet indhold som beskrevet i Startredegørelsen
Beslutning:
Godkendt
By- og Landskabsudvalget
Møde den 28.05.2015
kl. 08.30
Side 1 af 3
By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
Formål
Formålet med startredegørelsen er at give mulighed for byomdannelse af erhvervsejendommen Postmestervej 10, det tidligere Tuborgdepot, til boligformål. Området ønskes udbygget med i alt 71 boligenheder fordelt
på 6 punkthuse i 4 etager og 11 rækkehuse.
Intentioner og opmærksomhedspunkter i lokalplanforslaget
Planlægningen
I forbindelse med en eventuel ændring af områdets anvendelse fra erhverv- til boligområde, er det vigtigt at
der i planlægningen tages højde for, at den nye anvendelse ikke må begrænse Post Danmarks aktiviteter.
Derfor skal der i den kommende lokalplan fastlægges bygningsregulerende bestemmelser i forhold til at
kunne overholde gældende støjkrav indenfor lokalplanområdet.
Bebyggelsen mm.
Ejendommen, som ønskes byudviklet, har beliggenhed i det ældre og særdeles attraktive bykvarter Kærby.







I forhold til områdets bykvaliteter er det vigtigt, at den fremtidige bebyggelse tilpasses i forhold til det
eksisterende bykvarters øvrige bygningsskala og struktur.
Det anbefales at al ny bebyggelse inden for området kun tillades opført i op til 3 etager.
For området bør bebyggelsesprocent fastsættes til maksimalt 70.
I forbindelse med tilvejebringelse af en ny bebyggelsesplan skal der ske en revidering af fremsendte
løsningsforslag for disponeringen af de grønne arealer. I det fornyede forslag skal de fælles
friarealer og opholdsarealer kvalificeres, således deres kvaliteter og anvendelse sandsynliggøres.
Ved disponeringen af området anbefales LAR-løsninger i form af permeable belægninger, regnvandssøer m.m. indarbejdet som en integreret del af områdets landskabelige bearbejdning.
Desuden skal området kobles op på kvarterets stisystemer og øvrige rekreative forbindelser i kvarteret.
Areal til parkeringspladser må ikke udlægges på bekostning af de rekreative fri- og opholdsarealer.
Derfor bør bygningsintegreret parkering overvejes som et alternativ til almindelig fladeparkering.
By- og Landskabsudvalget
Møde den 28.05.2015
kl. 08.30
Side 2 af 3
By- og Landskabsudvalget
Bilag:
Startredegørelse - Boliger, Postmestervej, Hobrovejkvarteret
By- og Landskabsudvalget
Møde den 28.05.2015
kl. 08.30
Side 3 af 3