SIC_503 Process and Management System Organization

Miljöpolicy Nordic
Swisslog AB & A/S kallat Nordic är medlem av Kukagruppen. Vi designar, implementerar och underhåller
integrerade materialhanteringssystem. Miljötänkande ska genomsyra hela vår
verksamhet och bidra till att stärka vår och våra kunders konkurrenskraft.
 Genom ett livscykeltänkande skall vi tillhandahålla energieffektiva lösningar till våra kunder samt verka för att
minska våra transporters miljöpåverkan.
 Våra medarbetare ska ha utbildning, ansvar och befogenhet för att ständigt arbeta för att minska vår miljöpåverkan
och förebygga föroreningar.

Vi ska kommunicera vår miljöpolicy till såväl medarbetare som till kunder och leverantörer. På så vis ska vi förbättra
oss genom miljömedvetenhet i vårt val av samarbetsparter, såväl vid försäljning som vid inköp.
 Vi ska uppfylla den lagstiftning och de myndighetskrav som berör vår verksamhet.
 Lars Hultén, VD
Miljopolicy Swisslog Nordic v5_2
Page: 1
Environmental policy Nordic
Swisslog AB & A/S named Nordic is a member of the Kuka group. We design, implement and maintain integrated
material handling systems. Environmental awareness shall be a natural part in all our activities and contribute to
strengthen our and our customers' competitiveness.
 Through a life cycle approach, we will keep providing energy efficient solutions to our customers and work to reduce
our environmental impact of transports
 Our employees shall have education, responsibility and authority to continually work to reduce our environmental
impact and prevent pollution.
 We will communicate our environmental policy to employees as well as to customers and suppliers. In this way, we
will improve ourselves through environmental awareness in our choice of partners, both in sales and in purchasing.
 We will comply with the laws and regulatory requirements that affect our business
 Lars Hultén, MD
Miljopolicy Swisslog Nordic v5_2
Page: 2