Omställning till hållbara konsumtionsmönster

OMSTÄLLNING TILL
HÅLLBARA
KONSUMTIONSMÖNSTER
Hav och samhälle 2015
Annica Carlsson
Eva Ahlner
Naturvårdsverket
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-10-24
1
Varför fokusområde hållbar
konsumtion?
• Belysa privata konsumeters roll och agerande i ett
resurseffektivt samhälle med så liten påverkan på
miljö och hälsa som möjligt.
• Identifiera befintliga åtgärder och styrmedel som
syftar till att påverka konsumtionsmänser i
miljömässigt hållbar riktning: Val, Inköp,
Användning, Återanvändning, (Återvinning)
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-10-24
2
Resurseffektiva konsumtionsmönster
med liten påverkan på miljö och hälsa
Medproducent
Second hand
Delat ägande
Reparation och
underhåll
…
Utbud
Avfallsmängder
Klimatavtryck
God bebyggd miljö
Begränsad klimatpåverkan
Nedskräpning
Diffus spridning av
farliga ämnen
Hav i balans
samt levande
kust och skärgård
Giftfri miljö
Ekologiskt fotavtryck
En grön marknad
• Milstolpe 1: Förbättrade produkter och ändrade konsumtionsmönster
Senast 2020 har medborgare och offentliga myndigheter de rätta
incitamenten att välja de mest resurseffektiva produkterna och
tjänsterna, i form av lämpliga prissignaler och tydlig miljöinformation.
Deras inköpsval kommer att stimulera företag till innovation och till att
tillhandahålla mer resurseffektiva varor och tjänster. Det har införts
minimikrav avseende miljöprestandanormer för att bli av med de minst
resurseffektiva och mest förorenande produkterna på marknaden.
Konsumenternas efterfrågan på hållbarare produkter och tjänster är
hög.
KOM(2011) 571 Färdplan för ett resurseffektivt Europa.
• Meddelande om cirkulär ekonomi dec 2015
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-10-24
4
Fler vägar i arbete för en omställning
till hållbara konsumtionsmönster
• Regeringsuppdrag om mikroplaster (NV)
• Ramverk av program inom FN – hållbar konsumtion &
produktion 2012-2022 (NV fokalpunkt)
• Forskningsprogram Policy-Relevant Indicators for
National Consumption and Environment (PRINCE)
2015-18 (NV)
• Utlysning forskningsmedel styrmedel för hållbar
konsumtion (NV)
• Konsumentverkets upplysningstjänst – Hallå
Konsumtent
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-10-24
5
Regeringsuppdrag om mikroplaster
- Identifiera och föreslå åtgärder mot utsläpp av mikroplaster i havet från
viktigare källor i Sverige
• Identifiera viktigare källor i Sverige till utsläpp av
mikropartiklar av plast i havet.
• Verka för att reducera uppkomst och utsläpp av mikroplast
från dessa källor. Föreslå författningsändringar vid behov.
• Redovisas senast 15 juni 2017.
• Kontakperson: Kerstin Åstrand, projektledare
[email protected]
Ramverk av program inom FN
hållbar konsumtion & produktion, 2012-2022
• FN:s miljöorgan: UNEP
• Förbättra internationella samarbetet för att
påskynda övergången till hållbara konsumtionsoch produktionsmönster.
• Omkring 130 länder deltar
Naturvårdsverket fokalpunkt
Kontakt: Eva Ahlner
[email protected]
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-10-24
7
Program inom 10 YFP
•
•
•
•
•
•
Konsumentinformation
Hållbara livsstilar och utbildning
Hållbar offentlig upphandling
Hållbar turism
Hållbara byggnader och byggande
Hållbara livsmedelssystem
---
www.naturvardsverket.se/10yfp
www.unep.org/10yfp/programmes
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-10-24
8
Verkstad för hållbara livsstilar
18-19 november 2015
http://www.naturvardsverket.se
/verkstadhallbaralivsstilar
Tendenser - aktörer i omställning
• Engagemang och efterfrågan på hållbara alternativ
• Exempel på digitala tjänster som underlättar miljöbeslut i
vardagen.
• Växande intresse att investera i förnybar energi
• Arbetet med harmonisering av metodik för att beräkna
miljöavtryck
• Nya affärsmodeller - för att göra det mer lönsamt att
konsumera smartare och slänga mindre
2015-10-24
9
Vill du veta mer?
Tack!
[email protected]
FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR