Statsstöd för efterbehandling inför

Statsstöd för efterbehandling inför
bostadsbebyggelse
– förutsättningar och möjligheter
Carl Mikael Strauss
Jeanette Häggrot
Örjan Magnusson
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-11-18
1
Innehåll
• Vad är satsningen?
• Möjligheter med anslaget
• Vad har hänt hittills?
• Status på Regeringens förslag
• Anslaget för efterbehandling
• Vilka som berörs och hur
• Ansvarsfrågan
• Hur NV arbetar med frågan
• Hur kan man förbereda sig?
• Vad händer härnäst?
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-11-18
2
Vad är satsningen?
• Satsning för att öka tillgången på bostäder – och
samtidigt sanera mark.
• Små hyresrätter.
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-11-18
3
Möjligheter med anslaget
• Brist på bostäder
• Stor potential med förorenade områden
• Centralt belägna
• Kostnaden för sanering hindrar att marken
används
• Stort tryck på jungfrulig mark samt tätortsnära
natur.
• Genom rätt saneringar och anpassningar av
byggnaderna kan de bli positiva miljöer för
människors hälsa.
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-11-18
4
Vad har hänt hittills?
• Höstpropositionen 27 augusti
• Politisk avstämning inom Rk den 8 oktober
• Möte Miljö- och energidepartementet 12 oktober
• NV berett synpunkter 26 oktober – 6 november
• NV lämnade synpunkter den 6 november
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-11-18
5
Status på Regeringens förslag
• Ingår i Naturvårdsverkets regleringsbrev.
• En del av saneringsanslaget på 300 mkr 2016 och
2017 samt 200 mkr 2018 och framåt.
• Separat förordning
• Ansluter till befintliga myndighetstrukturer för
efterbehandling.
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-11-18
6
Anslaget för efterbehandling
Två grenar:
1.Avhjälpande av föroreningsskador
2.Främja bostadsbebyggelse och avhjälpa
föroreningsskador (hyresrätter)
Nationell plan/Urvalskriterier
-Detaljplaneläggning för bostäder
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-11-18
7
Förordning
1. Förordning som reglerar bidrag till
efterbehandling av förorenade områden som inte
avses exploateras (förädlas)
2. Förordning som reglerar efterbehandling inför
bostadsbebyggelse
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-11-18
8
Statsstödsregler och ansvarsfrågan
• Ansvar för avhjälpande av föroreningsskador
regleras i 10 kap. miljöbalken
• Verksamhetsutövare och fastighetsägare
• Värdeökningsaspekten
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-11-18
9
Vilka berörs
Vilka som berörs och hur?
Bidragskedjan
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nationell prioritering och samordning
Beslut
Uppföljning
Redovisning
Vägledning
Regional prioritering
Ansökan
Beslut
Uppföljning
Redovisning
Vägledning
Kommunen
•
•
•
•
•
•
•
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
Planläggning
Huvudmän
Ansökan
Upphandling
Utförande
Uppföljning
Redovisning
2015-11-18
10
Hur Naturvårdsverket arbetar med
frågan
• Förordning
• Urvalskriterier
• Vägledning och mallar
• Information
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-11-18
11
Hur kan man förbereda sig?
• Förorenade områden ?
• Detaljplaner ?
• Organisatoriskt ?
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-11-18
12
Vad händer härnäst?
• Information via vår webb och eventuellt ytterligare
webbinarier
https://www.naturvardsverket.se/Sa-marmiljon/Mark/Fororenade-omraden/Anslag-forefterbehandling-av-fororenade-omraden-inforbostadsbebyggelse/
Inspelat webbinarium läggs ut så fort som möjligt
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-11-18
13
Frågor?
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-11-18
14
Tack!
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-11-18
15