Forum för dialog om miljöbalken

777 PROBLEM
MILJÖBALKSPROJEKTET
Resultat så här långt
Första problembilden
Juni 2015
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-06-25
1
Miljöbalksprojektet
• Internt initiativ på NV, Gavdelningen beställare
• Strategiskt arbete med
miljöbalkens
systemfrågor
• 8 personer, blandad
kompetens i gruppen
• Start januari 2015
• Avslut om två år
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-06-25
2
Syfte och mål för projektet
Arbeta strategiskt med
miljöbalkens systemfrågor
Hur kan vi utveckla NV:s arbete
med miljöbalkens verktyg?
Genomför åtgärder och ge
input till långsiktig planering
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-06-25
3
Etappmål för projektet
1 Analys
Vår 2015
• A Problem med lagstiftningen
• B Brister i tillämpningen
• C Brister i genomförandet i övrigt
2 Förslag
Höst 2015
Innehållet
Användningen
Förutsättningarna
• Åtgärder för att förbättra de
prioriterade
A, B och C
3 Åtgärder
2016
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-06-25
4
• Genomföra
eller
• Lämna över
Insamling av problem, för att få
användarnas syn
• Intervjuer
• Möten
• Inspel via webben
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-06-25
5
Sortering
777 problembeskrivningar
Redan sorterade efter bl.a:
– Orsak
– Vilka som kan lösa problemet
– Vilken aktör som lämnat inspelet
• Manuell sortering efter:
– Sakområde
– Problemområde
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-06-25
6
Vilka har lämnat inspel?
0
50
100
150
200
250
300
Central statlig myndighet
Länsstyrelse
Kommun
Domstol
Företag
Intresseorganisation
Universitet/Högskola
Annan organisation
Diagrammet beskriver fördelningen mellan de som lämnat in problembeskrivningar. Observera att de som angett
alternativet ”annan organisation” i stor utsträckning gjorde det för att specificera sin roll inom en av de valbara
aktörerna ytterligare, ex konsult på ett företag. De aktörer som lämnat in flest problembeskrivningar är kommuner,
centrala statliga myndigheter och länsstyrelser. Sammanlagt inkom 777 inspel.
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-06-25
7
Orsak till problemet enligt
respondenterna
700
Övrigt
600
Universitet/högskola
500
Intresseorganisation
400
Domstol
300
Företag
Kommun
200
Länsstyrelse
100
Central Statlig Myndighet
0
Innehåll
Användning
Förutsättningar
I enkäten fick man först beskriva ett problem, därefter fick man välja vad som var orsak till problemet. Orsakerna
var listade under tre olika områden; innehåll, användning och förutsättningar. Grafen visar spridningen mellan
aktörer bland de som svarat ja eller till viss del på någon av frågorna inom de tre huvudområdena. Eftersom det är
flest inlämnade problembeskrivningar från kommuner, centrala statliga myndigheter och länsstyrelser är de
följaktligen högst representerade. Det kan noteras att spridningen mellan olika aktörers svar är mycket lika för
respektive huvudområde, vilket tyder på att de flesta svarade ja eller till viss till på någon av frågorna i varje
huvudområde.
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-06-25
8
Vilka är de främsta orsakerna till
problemen med balken? Val i formuläret
FÖRUTSÄTTNINGAR
• brister i samordningen/fördelningen mellan myndigheter
• för lite eller ineffektiv användning av resurser hos myndigheterna
• brister i vägledning, t.ex. tillsynsvägledning eller information
• brister i kunskap hos myndigheter
• brister i kunskap hos verksamhetsutövare
ANVÄNDNINGEN
• att bestämmelser inte används fullt av myndigheterna
• att bestämmelser inte följs fullt ut av verksamhetsutövarna
• att bestämmelser tolkas på ett felaktigt sätt
• att praxis saknas
INNEHÅLLET
• krockar med annan lagstiftning
• svårigheter att tolka bestämmelserna
• att reglering saknas
• ej ändamålsenlig reglering
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-06-25
9
Orsaker till problemen
0
Förutsättningar
50
100
150
200
250
300
350
brister i vägledning
kunskapsbrist hos myndigheter
brister i samordningen/fördelningen mellan myndigheter
kunskapsbrist hos verksamhetsutövare
för lite eller ineffektiv användning av resurser hos myndigheterna
annat
Användning
bestämmelser används inte fullt ut av myndigheterna
praxis saknas
bestämmelser tolkas på ett felaktigt sätt
bestämmelser följs inte fullt ut av verksamhetsutövarna
annat
Innehåll
Ja
Till viss del
ej ändamålsenlig reglering
svårigheter att tolka bestämmelserna
att reglering saknas
krockar med annan lagstiftning
annat
Här presenteras hur många som svarat ”ja” samt ”till viss del” för respektive orsaker till det specifika
problemet man ville beskriva. Observera att det gick att svara ja på alla frågor om man ville, därför
överstiger antalet svar 777 problembeskrivningar. Flest har svarat ”ja” på ”ej ändamålsenlig reglering”, följt
av ”brister i vägledning” och ”svårighet att tolka bestämmelserna”.
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-06-25
10
400
450
Topp tre orsaker enligt de största
svarsgrupperna
Ej ändamålsenlig
reglering
Att
bestämmelser
inte används
fullt ut av
myndigheter
Brister i
vägledning
Svårigheter att
tolka
bestämmelserna
Central
Myndighet
1
Länsstyrelse
2
3
1
Kommun
2
1
3
Företag
1
2
Brister i kunskap
hos myndigheter
3
2
3
De tre mest förekommande orsakerna till problem med miljöbalken enligt respondenterna från centrala myndigheter,
länsstyrelser, kommuner och företag. 1 innebär vanligast förekommande orsak för respektive aktör, 2 näst vanligast
och 3 tredje vanligast. Alla grupperna har lyft fram ”Ej ändamålsenlig reglering” som antingen den viktigaste eller
den näst viktigaste orsaken till problem med miljöbalken.
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-06-25
11
Vilka kan lösa problemet?
0
100
200
300
400
500
600
Regering/Riksdag
EU
Central statlig myndighet
Länsstyrelse
Kommun
Domstol
Polis
Åklagare
Företag
Universitet/högskola
Annan organisation
Respondenterna fick frågan om vilka de ansåg kunde lösa det beskrivna problemet. Det var möjligt att ange flera
svar. Regering/riksdag samt central statlig myndighet ansågs i störst utsträckning kunna lösa problemet. Det var
möjligt att ange flera aktörer.
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-06-25
12
Problem sorterat på sakområden
0
50
100
150
200
250
1 kap Mål och tillämpningsområde
2 kap Hänsynsreglerna
3 - 4 kap Hushållningsbestämmelserna
5 kap MKN
6 kap MKB
7 kap Skydd av områden
8 kap Artskydd
9 kap Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
10 kap Förorenade områden
11 kap Vattenverksamhet
12:6-samråd och övrigt 12 kap
13 - 14 kap Genteknik och Kemiska produkter
15 kap Avfall
27 kap Avgifter
28 kap Tillträde
29 - 30 kap Straffbestämmelser och Sanktioner
31 - 32 kap Ersättning och skadestånd
Annan lagstiftning
16 – 25 kap Prövning
26 kap Tillsyn
Problemens fördelning över sakområden. Sakområdena består i huvudsak av miljöbalkens kapitel, eller grupper
av kapitel i miljöbalken samt dess följdlagstiftning (förordningar eller föreskrifter). Lagrum utanför miljöbalken
återfinns i ”annan lagstiftning”. Indelningen i sakområden har gjorts av arbetsgruppen och inte av
respondenterna. Ett inspel kan ha hamnat i flera sakområden beroende på att de beskrivna problemen kan ha
berört flera olika kapitel i miljöbalken. Det gäller inte minst för staplarna ”Prövning” och ”Tillsyn”. Orsaken till att
de är så stora är att problemen som beskrivs i de övriga kapitlen ofta är kopplat till just tillsyn eller prövning.
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-06-25
13
300
FÖRSTA
PROBLEMBILDEN
Miljöbalksprojektet
Översiktlig bild
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-06-25
14
Sju problemområden identifierade
• Miljöbalken i förhållande till annan lagstiftning
• Behov av uppdateringar och justeringar i
miljöbalken
• Bristande tillämpning av 2 kap
• Miljöbalken är ospecifik
• Svårt att värdera och väga miljön mot andra
intressen
• Myndigheternas arbetssätt och struktur
• Acceptansen för miljöbalken
Utifrån intervjuerna och inspelen på webben har sju problemområden med miljöbalken identifierats. Dessa
problemområden ger en övergripande bild av de problem som de 777 inspelen pekar på
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-06-25
15
Vad händer nu?
• Gruppens genomläsning klar
• Sammanfattning av problemen, webben
– Listor enligt önskemål möjligt
• Beslut om utgångspunkter för prioritering
• Bedömning under sommaren
• Ny projektplan för hösten
– Vad ska vi gå vidare med, Etapp 2 Förslag
• Löpande uppdateringar på webben
– http://www.naturvardsverket.se/Stod-imiljoarbetet/Rattsinformation/Miljobalken/Naturvardsverkets-miljobalksprojekt/
• Kontakt Miljöbalksprojektet: [email protected]
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2015-06-25
16