FI:s remissvar Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

2017-01-30
R E M I S S V A R
Regeringskansliet
Arbetsmarknadsdepartementet
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
103 33 STOCKHOLM
FI Dnr 16-19185
(Anges alltid vid svar)
Remissyttrande över betänkandet Villkor för intjänande och bevarande av
tjänstepension (SOU 2016:51)
(A2016/01553/ARM)
Sammanfattning
Utifrån de utgångspunkter Finansinspektionen (FI) har att beakta finns inga
invändningar mot utredningens ställningstaganden. FI gör dock några kommentarer till hur lagtexten skulle kunna formuleras för att undvika överlappning med
existerande terminologi inom områdena tjänstepension och försäkring.
Finansinspektionens kommentarer till den föreslagna lagtexten
Den EU-reglering som här ska genomföras i svensk lag gäller företeelser och
begrepp som till stor del är främmande för svenska förhållanden inom tjänstepensionsområdet. Därför bör lagtexten använda termer för nya begrepp och
företeelser som inte ligger alltför nära eller överlappar den terminologi som nu
används inom områdena tjänstepension och försäkring. Exempel är
4–6, 12 §§ 4–6 §§
-
6§
8§
9§
-
Termen efterlevnadspension skulle kunna ersättas med [efterlevandes] vilande pensionsrättigheter
Distinktionen mellan att tjäna in resp. få rätt till pensionsrättigheter bör beaktas
Termen ålder bör ersättas med minimiålder
Termen värdeutvecklingen bör ersättas med bevarandet
Uttrycket erlagda avgifter bör ersättas med gjorda inbetalningar
FINANSINSPEKTIONEN
Erik Thedéen
Generaldirektör
Björn Palmgren
Aktuarie
1(1)
Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
[email protected]
www.fi.se