Remiss och kallelse till remissmöte tisdagen den 10 februari 2015

2015-02-02
Enligt sändlista
FI Dnr 15-468
(Anges alltid vid svar)
Remiss och kallelse till remissmöte tisdagen den 10 februari
2015 – införande av undantag för säkerställda obligationer
Finansinspektionen föreslår att det ska införas ett undantag från de krav som
finns i artikel 129.1 c) i tillsynsförordningen genom en ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.
Föreskriftsändringen föreslås träda i kraft den 31 mars 2015.
Vi bifogar ett förslag till författningstext och en remisspromemoria. Remissmaterialet finns också på vår webbplats, www.fi.se.
Finansinspektionen kallar till ett remissmöte tisdagen den 10 februari 2015 kl.
13.00 på Brunnsgatan 3. Deltagarantalet är begränsat och anmälan görs senast
måndagen den 9 februari 2015 till e-postadressen [email protected]
Finansinspektionen ser gärna att branschen lämnar detaljerad information om
vilka kostnader ett införande av undantaget skulle resultera i, respektive vilka
kostnader som skulle uppkomma om undantaget inte införs.
Frågor om remissen besvaras av Jesper Bruzelius (08-787 8014 eller
jesper.[email protected]). Skriftliga synpunkter på förslagen kan lämnas till
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via e-post till
[email protected], senast den 16 februari 2015.
Med vänlig hälsning
FINANSINSPEKTIONEN
Anna Nystedt
Regelgivningsansvarig
1(2)
Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
[email protected]
www.fi.se
FI Dnr 15-468
Bilagor:
− Remisspromemoria
− Förslag till föreskrifter om ändring av Finansinspektionens föreskrifter om
tillsynskrav och kapitalbuffertar
Sändlista:
Sveriges riksbank
FAR SRS
Finansbolagens Förening
Fondbolagens förening
Finansförbundet
Konkurrensverket
Näringslivets Regelnämnd
Regelrådet
Riksgäldskontoret
Sparbankernas Riksförbund
Svenska Bankföreningen
Svenska Fondhandlareföreningen
Svenskt Näringsliv
Sveriges Finansanalytikers Förening
För kännedom
Finansdepartementet
Justitiedepartementet
2