Remiss av förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter

2016-09-22
FI Dnr 14-17369
(Anges alltid vid svar)
Enligt sändlista
Remiss av förslag till ändringar i Finansinspektionens
föreskrifter och allmänna råd med anledning av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014
om marknadsmissbruk
Finansinspektionen föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och
allmänna råd till följd av dels regeringens lagförslag i lagrådsremissen Effektiv
bekämpning av marknadsmissbruk från den 1 september 2016, dels
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om
marknadsmissbruk.
Förslaget innebär ändringar i framförallt Finansinspektionen föreskrifter (FFFS
2007:17) om verksamhet på marknadsplatser men också att
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:9) om
investeringsrekommendationer riktade till allmänheten samt hantering av
intressekonflikter upphävs. Mindre ändringar föreslås också i
Finansinspektionen föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse och
Finansinspektionen föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.
Förslaget till föreskriftsändringar och en remisspromemoria bifogas. Av
remisspromemorian framgår bland annat Finansinspektionens motivering och
överväganden till de föreslagna ändringarna. Remissmaterialet finns även
tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2017.
Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till Finansinspektionen, Box 7821,
103 97 Stockholm eller via mejl till [email protected], senast
den 21 oktober 2016.
Frågor om remissen besvaras av Tobias Björklund, [email protected] eller
tfn 08-408 980 19.
1(3)
Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 408 980 00
Fax +46 8 24 13 35
[email protected]
www.fi.se
FI Dnr 14-17369
Med vänlig hälsning
FINANSINSPEKTIONEN
Magdalena Petersson
Regelgivningsansvarig
Bilagor:
Förslag till föreskrifter
Remisspromemoria
Sändlista:
Sveriges riksbank
Bankgirocentralen BGC AB
Kommerskollegium
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Konsumentverket
Regelrådet
Riksrevisionen
Aktiemarknadsbolagens förening
Aktiemarknadsnämnden
Aktiespararna
Bankgirocentralen BGC AB
Bokföringsnämnden
Euroclear Sweden AB
FAR
Finansbolagens Förening
Finansförbundet
Fondbolagens förening
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden
Industrins finansförening
Kollegiet för svensk bolagsstyrning
Näringslivets Regelnämnd
Rådet för finansiell rapportering
Svensk Handel
Svenska Bankföreningen
Svenska Fondhandlareföreningen
Svenska försäkringsförmedlares förening
Svenska Handelskammarförbundet
Svenskt Näringsliv
Sveriges advokatsamfund
Sveriges Finansanalytikers Förening
Svensk Försäkring
2
FI Dnr 14-17369
Sveriges Konsumenter
Nasdaq Stockholm AB
Nordic Growth Market NGM AB
ATS Finans AB
Institutionella ägares förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden
För kännedom:
Finansdepartementet
Justitiedepartementet
3