FFFS 1991:16 - Finansinspektionen

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING
FFFS 1991:16
Finansinspektionen föreskriver med stöd av 7 kap. 6 § bankrörelselagen (1987:617) att bankinspektionens
föreskrifter (BFFS 1985:10) om bankernas rapportering till inspektionen av uppgifter om beräkning av
kassareserv skall upphöra att gälla denna dag.
Föreskrifterna i denna författning har beslutats den 17 december 1991.
ANDERS SAHLÉN
Birger Persson
(Kreditinstitutsavdelningen)