Följebrev: Remiss – förslag till regler om förenklade skyldigheter för

2016-05-13
Enligt sändlista
FI Dnr 16-3510
(Anges alltid vid svar)
Remiss – förslag till regler om förenklade skyldigheter för
återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsplaner
Finansinspektionen föreslår nya regler om förenklade skyldigheter för
upprättande av återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsplaner.
Allmänna föreskrifter om återhämtningsplaner och
koncernåterhämtningsplaner trädde i kraft den 1 februari 2016. Dessa regler
som kompletterar befintliga föreskrifter (2016:6) föreslås träda i kraft 15 juli
2016.
Finansinspektionen bifogar förslag till författningstext och en
remisspromemoria. Remissmaterialet finns även tillgängligt på
Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.
Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821,
103 97 Stockholm eller via mejl till [email protected], senast fredagen
den 27 maj 2016.
Med anledning av det korta svarsdatumet, kommer det att finnas möjlighet att
ställa frågor och lämna synpunkter muntligen i Finansinspektionens lokaler den
27 maj 2016, kl. 11:00–12:30. Anmälan om deltagande görs senast onsdagen
den 25 maj 2016 till [email protected]
Frågor med anledning av förslaget besvaras av Erik Kärrlander:
[email protected] eller tel. 08-787 8229.
Med vänlig hälsning
FINANSINSPEKTIONEN
Johan Hedberg
Regelgivningsansvarig
1(2)
Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
[email protected]
www.fi.se
FI Dnr 15-15979
Bilagor:
Förslag till föreskrifter
Remisspromemoria
Sändlista:
Sveriges riksbank
Kommerskollegium
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Konkurrensverket
Konsumentverket
Regelrådet
Riksrevisionen
Advokatsamfundet
Aktiemarknadsbolagens förening
Bankernas arbetsgivareorganisation
Finansbolagens Förening
Finansförbundet
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden
Företagarnas riksorganisation
Näringslivets Regelnämnd
Revisorsnämnden
Rådet för finansiell rapportering
Sparbankernas Riksförbund
Svenska Bankföreningen
Svenska Fondhandlareföreningen
Svenskt Näringsliv
Sveriges Finansanalytikers Förening
För kännedom:
Finansdepartementet
Justitiedepartementet
2