מנוי 777

‫ספורטולאק‬
‫‪SPORTOLUCK‬‬
‫תקנו והסכם הצטרפות למועדו המנו ם‬
‫ז‬
‫‪4‬‬
‫ך‬
‫פתח דבר‬
‫"‬
‫כ‬
‫"‬
‫"‬
‫כ‬
‫ך‬
‫ך‬
‫ש רות החברה‬
‫כז‬
‫הסכם התקשרות והצטרפות למועדו‬
‫ב‬
‫לב‬
‫"‬
‫"‬
‫ז‬
‫‪777‬‬
‫ך‬
‫ך‬
‫ך‬
‫כ‬
‫כ ז‬
‫ך‬
‫"‬
‫"‬
‫כ‬
‫כ‬
‫"‬
‫‪-‬‬
‫"‬
‫כ ז‬
‫"‬
‫"‬
‫ף‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫כ‬
‫ף‬
‫כ‬
‫"‬
‫" ‪/‬‬
‫כ‬
‫‪www.sportoluk.co.il‬‬
‫כ‬
‫כ‬
‫כ ז‬
‫כ ז‬
‫"‬
‫"‬
‫כ‬
‫‪/‬‬
‫ך‬
‫"‬
‫כ‬
‫ז‬
‫כ‬
‫כז‬
‫ף‬
‫כ‬
‫כ‬
‫כ ז‬
‫כך‬
‫‪ .1‬מבוא‪ ,‬נספח ם‪ ,‬כותרות ופרשנות‪.‬‬
‫כ ז‬
‫‪.1.1‬‬
‫כ ז‬
‫‪ .1.2‬כ‬
‫‪/‬‬
‫‪ .1.3‬כ‬
‫כ‬
‫זכ‬
‫‪.1.4‬‬
‫‪ .2‬הגדרות‬
‫כ‬
‫כ ז‬
‫כ‬
‫לקוח או מנו‬
‫חשבו הבנק‬
‫חוק הגנת הצרכ‬
‫מספר מנו‬
‫טפס הגרלות‬
‫ף‬
‫ף‬
‫‪512981028‬‬
‫"‬
‫כ ז‬
‫ז‬
‫ז‬
‫"‬
‫כ‬
‫"‬
‫‪777‬‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫‪8‬‬
‫ך‬
‫ף‬
‫כ‬
‫‪/‬‬
‫כ‬
‫– ‪1981‬‬
‫כ‬
‫מספר מ ל‬
‫הגרלות הלוטו‬
‫כ‬
‫קבוצה ‪100‬‬
‫‪399‬‬
‫דמ מנו‬
‫ך ‪229‬‬
‫מבצע‬
‫‪ .3‬מבוא‪ ,‬נספח ם‪ ,‬כותרות ופרשנות‪.‬‬
‫‪.3.1‬‬
‫כ כ‬
‫ז‬
‫כ‬
‫ז‬
‫‪.3.2‬‬
‫ך‪6‬‬
‫כ‬
‫‪.3.3‬‬
‫‪.3.4‬‬
‫‪.3.5‬‬
‫‪.3.6‬‬
‫ך‪4‬‬
‫כ‬
‫ז כ‬
‫ך‪3‬‬
‫כ כ‬
‫ך ‪14‬‬
‫כ‬
‫ז‬
‫ף‬
‫כ‬
‫‪/‬‬
‫כ‬
‫כ‬
‫כ‬
‫‪/‬‬
‫כ ז‬
‫כ‬
‫ז‬
‫כ‬
‫זכ‬
‫כ‬
‫ף ‪ 4.2‬זכ‬
‫המשך מעבר לדף‬
‫רח' פלטין ‪ 3‬א‪.‬ת‪.‬ח ראשל"צ ת‪.‬ד‪ 17176 :‬טל'‪ 03-9613989 :‬פקס‪EMAIL:[email protected] 03-9529920 :‬‬
‫‪ .4‬תנא המנו והשתתפות בהגרלות‬
‫כאמור בהסכם ה‪ ,‬תשלום המנו‬
‫ף‬
‫‪.4.1‬‬
‫‪.4.2‬‬
‫ף‬
‫‪777‬‬
‫ף ‪480 -‬‬
‫‪96‬‬
‫ף‬
‫כ‬
‫‪777‬‬
‫ ‪40‬‬‫‪8‬‬
‫ךכ‬
‫"‬
‫זכ "‬
‫"‬
‫"‬
‫ף ‪4.2‬‬
‫כ‬
‫כ‬
‫"‬
‫‪" .4.3‬‬
‫"‬
‫זכ‬
‫כ‬
‫‪10%‬‬
‫‪ 90%‬ך זכ‬
‫ז‬
‫ז‬
‫ף ‪4.2‬‬
‫כ‬
‫כ‬
‫‪.4.4‬‬
‫‪100‬‬
‫זכ‬
‫כ‬
‫‪50%‬‬
‫זכ‬
‫ז זכ ז ‪ 50%‬כ‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫ז‬
‫זכ‬
‫‪ 777‬כ‬
‫ז‬
‫‪.4.5‬‬
‫‪777‬‬
‫כ‬
‫‪.4.6‬‬
‫ז כ‬
‫‪/‬‬
‫ככ‬
‫כ‬
‫כ‬
‫‪.4.7‬‬
‫כ‬
‫כ‬
‫כ ז‬
‫כ‬
‫כ‬
‫‪ .5‬כספ ה כ ות‬
‫דרכ בד קה והעברת סכומ כ ה‬
‫ז‬
‫כז‬
‫זכ‬
‫‪.5.1‬‬
‫כ ז‬
‫‪10‬‬
‫זכ‬
‫כ‬
‫‪.5.2‬‬
‫כ‬
‫‪50‬‬
‫זכ‬
‫כ‬
‫‪.5.3‬‬
‫כ‬
‫כ זכ‬
‫כ‬
‫ז כ זכ ז‬
‫‪50‬‬
‫ך‬
‫זכ‬
‫כ‬
‫‪.5.4‬‬
‫זז‬
‫כ ז‬
‫ה נו תנא השתתפות בהגרלות‬
‫כ‬
‫‪ .6‬המפקח שעל בד קת טפס ההגרלות וה כ ות‬
‫‪.6.1‬‬
‫כ‬
‫‪ .6.2‬זכ‬
‫‪ .7‬הצהרת "הלקוח"‬
‫‪.7.1‬‬
‫כ‬
‫כ‬
‫ז כ‬
‫‪/‬‬
‫כ‬
‫ז‬
‫כ כ‬
‫כ‬
‫זכ‬
‫כ‬
‫כ‬
‫‪.7.8‬‬
‫כ‬
‫‪.7.9‬‬
‫‪.7.10‬‬
‫כ‬
‫ף‬
‫‪ .8‬ב טל עסקה‬
‫ף ‪14‬‬
‫‪.8.1‬‬
‫כ‬
‫‪/‬‬
‫ך‬
‫זז‬
‫כ ז‬
‫כ‬
‫כ‬
‫זכ‬
‫כ‬
‫זכ כ‬
‫‪/‬‬
‫זכ‬
‫‪/‬‬
‫ז‬
‫זכ‬
‫כ‬
‫ז‬
‫ז‬
‫כ‬
‫ז‬
‫ז‬
‫ף ‪14 - 14‬‬
‫‪23‬‬
‫כ‬
‫כ‬
‫‪/‬‬
‫ז כ‬
‫כ‬
‫כ‬
‫כ‬
‫ז‬
‫כ‬
‫ז‬
‫‪1‬‬
‫‪5%‬‬
‫ף‬
‫‪/‬‬
‫כ‬
‫ך כ כך‬
‫כ זכ‬
‫זכ‬
‫‪100‬‬
‫‪5‬‬
‫זכ‬
‫ז‬
‫ז‬
‫"‬
‫כ‬
‫‪.7.3‬‬
‫‪.7.4‬‬
‫‪.7.5‬‬
‫‪.7.6‬‬
‫‪.7.7‬‬
‫‪.8.3‬‬
‫‪.8.4‬‬
‫כ‬
‫כ‬
‫‪.7.2‬‬
‫‪.8.2‬‬
‫ז‬
‫"‬
‫ז‬
‫כ‬
‫ז‬
‫‪18‬‬
‫כ‬
‫‬‫כ‬
‫‪100‬‬
‫ףז‬
‫כ‬
‫כ‬
‫זכ‬
‫כ‬
‫ז‬
‫ף‬
‫כ‬
‫ז‬
‫כ‬
‫ך ‪14‬‬
‫ך‬
‫כ‬
‫כ‬
‫כ‬
‫‪18‬‬
‫ז‬
‫כ‬
‫כ‬
‫כ‬
‫כ‬
‫‪8.4.1‬‬
‫‪8.4.2‬‬
‫‪8.4.3‬‬
‫‪ .9‬סע ף בוררות וכלל ם משפט ם מוסכמ ם‬
‫כ כ כ‬
‫‪.9.1‬‬
‫כ ז כ‬
‫כ‬
‫‪.9.2‬‬
‫כ כ‬
‫ז‬
‫כ‬
‫‪.9.3‬‬
‫כ ז כ‬
‫‪.9.4‬‬
‫ך‬
‫‪.9.5‬‬
‫כ‬
‫ך‬
‫‪1700-504-200‬‬
‫‪03-9529920‬‬
‫כ‬
‫כ ף‬
‫‪3‬‬
‫כ‬
‫כ‬
‫כ‬
‫‪17016‬‬
‫כ‬
‫כ‬
‫כ‬
‫ז‬
‫כ‬
‫ך‬
‫ך‬
‫כ‬
‫ה ה ו כה טור ה בהגרלה‪ ,‬כספ ה כ ה חולקו באופ שווה ב ‪ 100‬מנו ם חבר הקבוצה להל‬
‫טור מתנה ‪.‬‬
‫רח' פלטין ‪ 3‬א‪.‬ת‪.‬ח ראשל"צ ת‪.‬ד‪ 17176 :‬טל'‪ 03-9613989 :‬פקס‪EMAIL:[email protected] 03-9529920 :‬‬