NG junior - Muzej in galerije mesta Ljubljane

BESEDILO: BERNARDA ŽUPANEK
O STRANIŠČIH, PICAH, IGRAH IN
PODOBNIH POMEMBNIH REČEH
Rekonstrukcija
predela EMONE
v bližini vzhodnih
mestnih
vrat.
Pred skoraj 2000 leti
je bilo zgrajeno rimsko
mesto Emona, predhodnica
Ljubljane. Življenje prebivalcev Emone je bilo v mnogočem
podobno našemu vsakdanu,
v mnogočem pa so se tudi
močno razlikovali od nas.
Te zanima, ....
… zakaj so Emonci
nosili toge?
I
Oblačilo, imenovano toga, je bilo znamenje rimskega
državljana, njegovega ugleda in položaja. Sužnji in ženske
je niso smeli nositi. Toga je bila večji kos blaga, navadno
volnenega, ki si ga je bilo treba na umetelen način oviti
okoli telesa. Navaden državljan je nosil preprosto belo
togo, senatorjeva je bila obrobljena s trakom škrlatne
barve, toge žalovalcev na pogrebu
pa so bile temnih barv.
Otroci
O
Ot
tro
roci
ci v aarheološkem
rrhheo
eolloošškkem
em pparku
arku
ar
ark
ku
ZZgodnjekrščansko
Zg
gooddnj
njek
ekrš
ršččaannssko
ko ssredišče.
redi
re
dišščče
diš
čee..
Poskus
PPo
oosk
skus
sk
us rre
rekonstrukcije
eekkoonnst
stru
tru
rukkccijije
ije ppr
predela
reedde
deella EEm
Emone
moonnnee
v bliž
bbl
liž
ižiinni vz
vvzhodnih
zhhoodn
dniihh m
eessstn
tnih
tn
ih vvrat.
ratt..
ra
bližini
mestnih
28
MAJ 2010
ARNE HODALI» (OTROCI); IVAN MITREVSKI (ILUSTRACIJA OBLA»ENJA TOGE);
IGOR REHAR / ZASNOVA: ANDREJ GASPARI (REKONSTRUKCIJA EMONE)
NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR
29
… zakaj so se
Emonci kopali
skupaj?
V rimskih časih kopel ni bila namenjena samo umivanju.
Vsako mesto je imelo vsaj eno javno kopališče, terme, ki
so popoldne postale zbirališče mestnih prebivalcev. Tudi
emonske mestne terme so bile namenjene razgibavanju,
športnim igram in druženju. Pa higiena? Rimljani so zelo
redko uporabljali milo. Namesto tega so si kožo natrli z
olivnim oljem in jo potem zdrgnili s topim kovinskim strgalom, imenovanim strigilis. Hkrati z oljem so odstranili
tudi umazanijo.
≥ Iz Aleksandrije uvožena,
dragocena POSODA ZA OLJE s
prizorom boja med živalmi in
ljudmi. Predmet hrani MGML.
… koga so
častili Emonci?
Rimljani so častili veliko različnih bogov in boginj. Verjeli so, da
jih bogovi varujejo in da so v zameno za žrtveni dar pripravljeni
poskrbeti za posameznike. V Emoni so častili “običajna” božanstva
iz rimskega panteona: Jupitra, vrhovnega boga; Junono, njegovo
ženo, zavetnico poroke in poročenih žena; Neptuna, boga morja
in drugih voda; Venero, boginjo ljubezni, lepote in plodnosti;
Viktorijo, boginjo zmage, in tudi druge bogove.
Poleg teh so Emonci častili tudi božanstva,
ki so bila značilna samo za emonski prostor. Taka sta bila Laburus in Ekvorna,
staroselski božanstvi, verjetno povezani z bližnjim Barjem.
≤ Rekonstrukcija kipa rimskega
rečnega božanstva AHELOJA, odkritega pri arheoloških izkopavanjih na
Vegovi ulici.
EMONSKI
MEŠČAN OZ.
EMONEC, oblečen v togo.
Kopija kipa stoji v parku
Zvezda, izvirnik hrani
Narodni muzej
Slovenije.
… koliko Emoncev je
lahko hkrati sedelo
na stranišču?
Rimska mesta so imela tudi javna stranišča, običajno nekje v bližini glavnega
mestnega trga, foruma. Javna stranišča so bila različno velika; včasih je lahko
drug ob drugem sedelo tudi po 16 ljudi, kramljalo in se zabavalo. Arheologi
so emonsko javno stranišče odkrili v bližini mestnih term ob današnji Zoisovi
cesti; verjetno je na njem lahko sedelo 11 ljudi hkrati. Po domovih večinoma
niso imeli stranišč, ampak so uporabljali velike lončene vrče.
CARMEN NAROBE / ARHIV MGML (EMONEC); MATEVŽ PATERNOSTER / ARHIV MGML (AHELOJ, POSODA ZA OLJE);
IVAN MITREVSKI (ILUSTRACIJE)
30
MAJ 2010
NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR
31
… ali so Emonci
… s čim so se
jedli pice?
igrali otroci
v Emoni?
Emonci so v gostilnicah ob glavnem mestnem
trgu in drugje lahko vsak dan kupili vroče
pogače, obložene s čebulo, ribami in olivami, nekoliko podobne današnjim picam.
Paradižniki, ki so osnova večine naših pic, so
prišli iz Južne Amerike šele kakih 1500 let
pozneje.
Emonski otroci so se igrali z različnimi
drobnarijami: s steklenimi in glinastimi
frnikolami, iz kosti izrezljanimi punčkami, kamenčki; kot žoge so bili v rimskem
času uporabljani napihnjeni svinjski
mehurji. Veliko ohranjenih prizorov iz
rimskega življenja prikazuje igro z domačimi živalmi, najpogosteje s psom. Podobno
kot odrasli so se tudi otroci igrali številne igre
z žetoni, podobne naši dami.
Krožnik oziroma PEKAČ z nizkim robom iz Emone,
morda uporabljan za peko picam podobnih pogač.
Predmet hrani MGML.
IGRALNA
KOCKA iz Emone;
hrani jo MGML.
… od kod toliko
vemo o
Emoncih?
… kdo je v Emoni
hodil v šolo?
Dečki in deklice iz premožnih družin so začeli hoditi v šolo
pri sedmih letih, medtem ko so otroci revnih staršev
ostali doma in pomagali pri delu. V šoli so brali
zvitke in knjige. Na lesene tablice, prekrite
z voskom, so pisali z nekakšnim bronastim
praskalom, imenovanim stilus. Učili so se
rimske številke in recitirali lekcije, ki so
se jih naučili na pamet. Za lažje reševanje matematičnih problemov so uporabljali kamenčke.
Besede letijo,
zapisano ostane.
32
MAJ 2010
≥ STILUS je bil na eni strani priostren,
koničast, da je pustil sledove v vosku
in tako so pisali. Druga stran je zglajena v lopatico in z njo so vosek
lahko spet zagladili, da je bila
tablica vedno znova uporabna za
pisanje. Predmet hrani MGML.
ARNE HODALI» (OTROCI V ZGODNJEKRŠ»ANSKEM SREDIŠ»U); MATEVŽ PATERNOSTER / ARHIV MGML (PEKA»,
STILUS, IGRALNA KOCKA); IVAN MITREVSKI (ILUSTRACIJE)
Emona je v začetku
6. stoletja propadla,
emonske zgradbe, napisi in vsakdanji predmeti pa
so ostali skriti v tleh pod našimi nogami. Take najdbe, ki jih odkrivajo arheologi, veliko povedo o Emoncih in njihovem načinu življenja. Dele arheološko že raziskane Emone si lahko ogledamo tudi na
sprehodu skozi središče Ljubljane: arheološka parka
Emonska hiša in Zgodnjekrščansko
središče, južno emonsko obzidje
na Mirju, kip Emonca v parku
Zvezda, v stolnico vzidane rimske nagrobnike in podobno.
≥ Otroci v arheološkem parku
Zgodnjekrščansko
središče ob
Erjavčevi ulici
v Ljubljani.
Želiš izvedeti
več o Emoni in Emoncih,
videti kipce bogov, ki so
jih častili, pomeriti togo,
pisati z bronastim peresom
na voščeno tablico? Pridi v
Mestni muzej Ljubljana na
razstavo Emona:
mit in resničnost!
Več na www.mm-lj.si.
NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR
33