Majhna jadrnica - veliko veselje

TEST ARGO 680
Majhna jadrnica veliko veselje
Majhne jadrnice so cenovno dostopne, enostavne in
ekonomiËne za vzdræevanje. Zahtevajo malo pozornosti in
dragocenega Ëasa, a v plovbi lahko ponudijo vzburljivo
jadranje in veliko uæitkov. Zato nekoliko preseneËa, da na
morju ne vidimo veË “malËkov”.
tekst IGOR ORLOV / foto ROBERT TROBEC
V podjetju Argo iz Horjula æe nekaj Ëasa izdelujejo zanimivo majhno bivalno jadrnico - Argo 680. Jadrnico je
narisal arhitekt Marko Paπ, pri Ëemer je upoπteval posebne æelje naroËnika. Rezultat je univerzalno in praktiËno
plovilo, ki pod jadri lahko navduπi marsikaterega jadralca. Zaznamujejo ga skladna in zelo “Ëista” oblika, majhna teæa, dolga vodna Ërta, veliko stabilnosti v trupu, dviæna kobilica in prostorni kokpit z odprto krmo.
Ko stopimo na Argo 680, nas takoj preseneti izredna stabilnost, ki je posledica πiroke vodne linije, oz. “ploπËatega” dna. Velika (t.i. zaËetna) stabilnost trupa in dviæna
kobilica sta pomembni in povezani znaËilnosti tega plovila. Veliko stabilnosti v trupu omogoËa udobno bivanje in
lahkotno gibanje vzdolæ jadrnice tudi takrat, ko je dviæna
kobilica popolnoma dvignjena. Dviæna kobilica omogoËa
ne le bistveno laæji prevoz na prikolici ter laæje spuπËanje
v vodo in dviganje iz nje, ampak tudi dostop do zelo plitvih privezov in sidriπË, pogosto zelo varnih, osamljenih in
po ugodni ceni. K uporabnosti in laæjemu transportu veliko pripomore tudi majhna teæa jadrnice, ki (tako kot πirina jadrnice) ustreza zakonom o prevozu tovora po cestah
brez vseh omejitev.
Paluba Arga 680 ni le “stabilna”, je tudi Ëista, tako da se
po njej lahkotno hodi. Podobno velja tudi za premËno
palubo, od koder πtrlita le bitev in uhaËa, namenjena pritrjevanju poπevnika. V konici premËne palube je odprtina,
pod katero se skriva sidrni jaπek primerne velikosti.
Pokrov je v viπini palube; nameπËen in oblikovan je tako,
da se lahko odpre tudi, ko je na premec nameπËen poπevnik. Paluba Arga je prehodna tudi vzdolæ bokov, saj so
44 2005 NAVIGATOR
drsniki πkote premËnega jadra postavljeni na streho kabine, boËne pripone pa pripete ob sam rob jadrnice. Celotna
paluba je “okvirjena” z lepo leseno letvijo, ki plovilu daje
toplino in podËrta njeno obliko ter pozitivno vpliva na
varnost na palubi. K varnosti na palubi seveda πe posebej
prispevata dobra protidrsna podlaga ter spretno odmerjena in premiπljeno postavljena ograja. StebriËki ograje so
nameπËeni pod kotom (navzven), tako da skupaj z jekleno
pletenico na palubi “puπËajo” πe veË prostora za hojo in
sedenje, kar je πe posebej dobrodoπlo, ko je jadrnica
nagnjena. Jeklena pletenica ograje je v pravi viπini in je na
krmi pripeta na krmno ograjico iz nerjaveËega jekla, na
premcu pa na palubo (premËne ograje ni). Takπna reπitev
popolnoma ustreza namenu in velikosti tega plovila, ki ni
namenjeno plovbi po odprtem morju. PremËna paluba je
tako lahko dostopna z obale, na njej se z lahkoto manipulira s poπevnikom ali sidrom in, kar je posebno ugodno,
med jadranjem se premËno jadro ne zatika v ograjo. Na
strehi kabine Argo 680 nima roËajev, Ëeprav je zanje
dovolj prostora, kar zagotovo ne prispeva k varnosti
posadke na palubi.
Argo 680 glede na svojo velikost ponuja zelo prostoren in
udoben kokpit. Odlikujeta ga enostavnost in dobra ergonomija. Prostor za sedenje je na dveh klopeh, obleËenih v
les, ki se razprostirata na prvi polovici kokpita in vzdolæ
bokov po celotni dolæini kokpita. Boki kokpita so popolnoma prosti za sedenje, saj se πkote premËnega jadra
uravnavajo s pomoËjo vitel, pritrjenih na streho kabine. K
udobnosti in enostavnosti kokpita pripomore tudi πkota
glavnega jadra, ki ni pritrjena na drsnik, ampak na pod
NAVIGATOR 2005 45
TEST ARGO 680
kokpita v eni sami fiksni toËki, pribliæno v sredini kokpita. Zadnji del kokpita je posebno prostoren in krmarju
nudi mnogo prostora za manipuliranje s krmilom in
podaljπkom krmila. Ta del kokpita, ki se zakljuËi z odprto krmo, bo odliËno sluæil tudi kopalcem.
Funkcionalnost kokpita zaokroæajo trije priroËni predali za
odlaganje. NajveËji, nameπËen pod desno klopjo, je dovolj
velik za odlaganje izvenkrmnega motorja in druge masivne opreme. Druga dva predala, eden v levem boku bliæe
krmi in drugi v podu kokpita, sta bistveno manjπa, a zelo
uporabna in priroËna. Predal v podu kokpita, oziroma njegove stene so pomemben konstrucijski del jadrnice, a njegov pokrov, nekoliko dvignjen nad viπino poda kokpita,
odliËno sluæi kot opora krmarju. Vendar bi bilo bolj praktiËno, Ëe bi bil pokrov v viπini poda kokpita in da bi krmarju za oporo sluæile npr. lesene letve, saj bi bilo tedaj pod
kokpita mogoËe z lahkoto spremeniti v udoben prostor za
leæanje. Dovolj bi bilo le privezati πkoto glavnega jadra za
bok jadrnice in v kokpit spustiti leæalno blazino.
46 2005 NAVIGATOR
V podpalubju se poleg πkatle dviæne kobilice in majhne
viπine (128 cm) skriva prijeten in funkcionalen bivalni
prostor s kar πtirimi leæiπËi. Podpalubje je “razdeljeno” s
konstrukcijsko leseno pregrado, precej odprto, ki leæi
toËno pod jamborom, uËvrπËenim na strehi kabine. V
prednjem premËnem delu je dvojno leæiπËe, ki se po
merah niti malo ne razlikuje od podobnih dvojnih leæiπË
na veËjih jadrnicah. V drugem delu, bliæe krmi, sta v
bokih nameπËeni dve klopi za sedenje, ki hkrati lahko sluæita kot leæiπËi. Pod vsemi leæiπËi so prostori za odlaganje,
ki skupaj s praktiËnimi “ladijskimi” policami v bokih
jadrnice omogoËajo dovolj prostora za odlaganje potrebne opreme in nujnih stvari. Notranjost se lahko dopolni
tudi z majhnim kuhinjskim blokom, opremljenim z lijakom in dvojnim gorilnikom. Kuhinjskem bloku je namenjen prostor pod klopjo v levom boku jadrnice, od koder
se (podobno kot na starem dobrem Elanu Express) lahko
po potrebi izvleËe proti kabini. Poleg kuhinje se z doplaËilom lahko naroËi tudi zanimiva relativno majhna elipsa-
sta miza, ki se lahko pritrdi v kabini in v kokpitu. Dobro
zamiπljeno podpalubje Arga 680 lahko sluæi za prenoËiπËe kar 4 odraslim osebam ali kot bivalni prostor za dve
(pod duπi) mlajπi osebi.
V plovbi se je Argo 680 pokazala za hitro, odzivno in lahko
vodljivo jadrnico, a hkrati tudi za stabilno in varno. Z
dakronskimi jadri, brez drsnika πkote glavnega jadra, je v
sveæem vetru Argo odliËno jadrala, πe posebej v “laπki
orci” (od 50-80º proti vetru). Glede na obliko (ploπËato
dno) in majhen izriv jadrnice ne dvomimo, da Argo z genakerjem æe v zmernem vetru z lahkoto “glisira” in ponuja
prave adrenalinske uæitke. Jadrnica se nekoliko slabπe
obnese v jadranju ostro proti vetru. ToËneje, ne doseæe zelo
visokih kotov. Razlogi za to so predvsem πiroka vodna Ërta
in nekoliko plitvejπa kobilica ter tudi odsotnost drsnika
πkote glavnega jadra. Ne glede na to je Argo 680 odliËna
jadrnica, ki po jadralnih zmogljivostih presega tekmice,
predvsem zahvaljujoË dobri zasnovi in majhni teæi.
Nekoliko ambicioznejπi jadralci lahko nekoliko prilagodijo
palubno opremo in/ali naroËijo kvalitetnejπa jadra, poπevnik ter razliËico Arga 680 z vertikalno dviæno kobilico in
“bulbom”. Jadrnica, ki smo jo imeli priloænost testirati, je
bila opremljena s “preklopno” dviæno kobilico brez
“bulba”, ki se dviga in spuπËa s pomoËjo roËice vitla.
Takπna reπitev je bolj praktiËna za tiste, ki pogosteje dvigajo kobilico in veËinoma jadrajo v plitvejπih vodah. Na razliËici Arga 680 z vertikalno dviæno kobilico (ki se preko
posebnega prenosa navpiËno dviga s pomoËjo vitla na palubi) nismo imeli priloænosti jadrati, a menimo, da bolj ustreza lastnikom, ki naËrtujejo plovbo v globljih vodah in veË
stavijo na plovne lastnosti jadrnice.
Argo 680 je predvsem “poËitniπko” zasnovana jadrnica.
Njena konstrukcija in oprema sta prilagojeni praktiËnosti,
enostavnosti in udobju. V prid temu govorijo dviæna kobilica, jambor, vpet na krovu, ter razpored in izbira palubne
opreme. Ne glede na to je Argo 680 jadrnica v pravem smislu besede, a ne “plavajoËa hiπica”, kakrπnih je na trgu mnogo,
posebno med jadrnicami podobne velikosti in zasnove.
NAVIGATOR 2005 47
TEST ARGO 680
TEHNI»NI PODATKI
Dolæina trupa (m)
6,80
Dolæina Ëez vse (m)
6,80
Dolæina vodne linije (m)
6,45
©irina (m)
2,50
Vgrez (m)
1,4 / 0,5
Izriv (kg)
650
Balast (kg)
250
POD JADRI
Deljena snast (7/8), enokriæni aluminijasti jambor,
vpet na krovu, zadnja napona z napenjalci, 110%
genova, glavno jadro z dvema krajπavama, 2 vitli.
Razmerje balasta in teæe (%)
38,5
Viπina jambora nad vodno gladino (m)
Jadra
10,25
Victory
Glavno jadro (m2)
16,96
Navijalna genova 110% (m2)
Genaker (m2)
13,99
Palubna oprema
41,00
Harken/Spinlock
Viπina v salonu (m)
1,28
©tevilo leæiπË
4
LeæiπËe v premcu (m)
1,90x1,90/0,69
LeæiπËa v kabini (m)
Motor
1,97x0,52
Yamaha Malta, izvenkrmni
MoË (kW/KM)
2,2/3
NA©E MERITVE
Testne okoliπËine
Zunanja temperatura (°C)
Smer vetra
Hitrost vetra (nm/h)
Viπina valov (m)
20
W
10-14
/
KONSTRUKCIJA
Jadra
glavno, genova
Trup in paluba sta narejena v sendviËni konstrukciji
Hitrost
in roËno laminirana z uporabo poliestra, ojaËanega s
V veter (50°; nm/h)
5,6
steklenimi vlakni, dviæna kobilica iz svinca v kovin-
Z boËnim vetrom (nm/h)
6,0
skem plaπËu, list krmila iz poliestra, ojaËanega s ste-
V pol krme (nm/h)
4,8
klenimi vlakni, s kovinskim vloækom.
Konstruktor
MPYD
Proizvajalec
Argo d.o.o., Horjul
Nosilnost (oseb)
Osnovna cena (EUR)
Zastopnik za SLO
48 2005 NAVIGATOR
6
17.500
SB Yacht
OCENA
+ jadralne lastnosti, majhna teæa, praktiËnost, udobje
glede na velikost;
- jadrnica ne doseæe zelo visokih kotov proti vetru, na
strehi kabine ni roËajev.