Procesi / Prozesse

Prostor konstruktivne komunikacije in alternativnih pogledov / Raum für konstruktive Kommunikation und alternative Perspektiven
RAUM AU, Slovenj Gradec, Slovenija, 11/2014
Urednica: Urška Čerče
Oblikovanije: Enain20 s.p.
RAUM AU, Slovenj Gradec, Slovenija, 11/2014
Herausgeberin: Urška Čerče
Gestaltung: Enain20 s.p.
Fotografije: Gregor Günther, Jure Markota, Katja Felle
Fotografie: Gregor Günther, Jure Markota, Katja Felle
Naklada: 1.000
Auflage: 1.000
Prostovoljni prispevek
Freiwillige Spende
Procesi - Prozesse
ISBN 9789619277546
90000 >
9 789619 277546
O bistvu kultivirane družbe
Über die Kür einer kultivierten Gesellschaft
Izraz „pot vodi do cilja“ dostikrat uporabimo brez dodatnega razmišljanja in pri tem morda pozabimo, da je prav pot odločilna za dosego cilja, kakršni koli že je. Cilj iz te perspektive ne izgubi na vrednosti,
ampak dobi pot čisto drugačen pomen. Cilj, zato ker gledamo pot, postane le bolj razumljiv, dostopen. V umetnosti je cilj umetnina, objekt na koncu kreativnega procesa. Pot do le-te pa se rado pusti piscem
zgodb. Mistifikacija kreativnega procesa je danes postala orodje za manipulacijo vrednot in ta tehnika je razširjena praksa na dandanašnjem umetniškem trgu. Potrebno je le pogledati sodobni primer Uli
Sigge in Ai Weiweia. S projektom Procesi želimo lomiti te mite in umetnika ponuditi kot živi vir ustvarjalnega. Naše prepričanje je, da tovrstna manipulativna proizvodnja umetnosti ni v stanju proizvajati
pozitivno, človeku koristno umetnost (Arte Utile), ampak da proizvaja le tržne vrednote. Trg in monetarna vrednost sta doma v nekem drugem družbenem področju. Mi želimo umetnost posredovati in
trudimo se, da se umetnika doživi kot raziskovalnega socialnega delavca.
Ohne weiteres Nachdenken benützen wir den Ausdruck „der Weg führt zum Ziel“, und vergessen dabei vielleicht, das ja gerade der Weg ausschlaggebend ist, um ein Ziel, welches auch immer, zu erreichen. Nicht dass aus dieser
Perspektive das Ziel an Wertigkeit verlieren würde aber der Weg erhält eine andere Bedeutung. Das Ziel, wird, betrachtet man den Weg, lediglich verständlicher, zugänglicher. In der Kunst ist das Ziel das Kunstwerk, ein Objekt
am Ende des kreativen Prozesses. Der Weg dorthin wird aber nur allzu gerne den Geschichtenschreibern überlassen. Mystifizierung des kreativen Prozesses ist heute ein Werkzeug, Wertmäßigkeiten zu manipulieren und diese
Technik ist geläufige Praxis auf dem heutigen Kunstmarkt. Man betrachte nur das gegenwärtige Beispiel von Uli Sigg und Ai Weiwei. Wir wollen mit unserem Projekt „Prozesse“ mit diesem Mythos brechen und den Künstler als
lebende Quelle des Kreativen ins Gespräch bringen. Unsere Überzeugung ist es, dass eine derartige, manipulative Kunstproduktion keine positive, dem menschen nützliche Kunst (Arte Utile) zu produzieren in der Lage ist aber
lediglich Marktwerte schafft. Der Markt, die monetäre Wertigkeit ist in anderen Gesellschaftsbereichen beheimatet, wir wollen Kunst vermitteln und bemühen uns daher den Künstler als forschenden Sozialarbeiter erlebbar
machen.
Rado Carlo Poggi (prevedla Urška Čerče)
Naša projektna zahteva, oziroma cilj, je jasen.
Preko pomena procesa poskušamo narediti umetnost bolj doživeto. In ker delamo v
področju likovne umetnosti, to pomeni vizualizacijo v vsej svoji univerzalni dimenziji.
Unser Projektanspruch, das Ziel unseres Projektes, ist
klar, wir wollen versuchen, mittels der Bedeutung des
Prozesses, Kunst erlebbar zu machen und da wir im
Bereich der bildenden Kunst arbeiten, geht es bei uns
natürlich ums Visualisieren in all seinen allumfassenden Dimensionen.
Ta cilj je naš projekt razčlenil v tri, vsebinsko
ločene faze. Prva faza je bila delo Katje Felle v
odprtem ateljeju od 4. avgusta do 5. septembra, druga, neposredno sledeča faza, je bila od
5. septembra do 5. oktobra, ko je v odprtem
ateljeju ustvarjal Jure Markota. Da se kasneje
skupaj v tretji fazi ustvarja dokumentacijo, tukaj
prisotno, pa je poskus upodabljanja procesov,
relativno njihovemu pomenu in jih s tem narediti doživete tretjemu. Sledeče predstavitve
te dokumentacije v različnih umetniških okoljih,
lahko razumemo kot evalvacijo projekta, prav
tako pa jih lahko razumemo kot začetek novega
procesa, ki sprašuje po namenu projekta in
se uporabi kot začetni impulz vsem sledečim
diskurzom o relaciji med tistim, ki umetnost
producira in tistim, ki umetnost potroši.
Dieses Ziel in Augen, gliederte sich unser Projekt in
drei, inhaltlich unabhängige Phasen. Die erste Phase
war die offene Atelierarbeit von Katja Felle vom 4.
August bis 5. September, die zweite, sofort darauf
folgende Phase, vom 5. September bis 5. Oktober war
Jure Markotas Monat Arbeit im offenen Atelier um
dann, anschließend und gemeinsam in der dritten
Phase diese, hier vorliegende Dokumentation des
Versuches, Prozesse, Ihrer Bedeutung gemäß zu
visualisieren und fürs Publikum erlebbar zu machen,
zu erstellen. Die darauffolgenden Präsentationen
selbiger, an verschiedenen Kunststätten, können wir
als Evaluation des Projektes verstehen aber ebenso
als Anfang eines neuen Prozesses, der das Projekt
in seiner Bedeutung hinterfragt und als AusgangsImpuls für jegliche Art des weiteren Diskurses über
die Beziehung des Kunstschaffenden zum Kunstpublikum anbietet.
V tem tekstu se bom poskušal kratko posvetiti
dejstvu, kaj je bilo odločilno za nas, ekipo, da
smo si upali izvesti ta eksperiment ter zakaj
mislimo, da bi bilo v pomoč, če bi širši krog
ljudi razmišljal o pomenu procesov in zakaj
jemljemo prav mi, kulturni delavci to kot našo
nalogo.
In diesem Text werde ich versuchen kurz auf das
einzugehen, was ausschlaggebend für uns, das
Team, war, uns auf solch ein Experiment einzulassen,
weshalb wir denken, das es hilfreich wäre, das ein
breiterer Personenkreis sich über die Bedeutung von
Prozessen Gedanken macht und wieso gerade wir,
Kulturarbeiter es für unsere Aufgabe halten, dazu
einzuladen.
Med mnogimi dialogi in pogovori o tem, kaj
pravzaprav želimo narediti v obdobju dveh
mesecev, z dvema razstavama, so se izoblikovale naše misli. Ker smo v kolektivu prepričani, da
je naš zahodni svet v vsej svoji večplastnosti
miselno paraliziran od razraščene tržno ekonomske doktrine, tako v svoji individualni kot
družbeni dimenziji, so nas diskusije pripeljale
do množice možnih in pomembnih tem. In ker
se nismo mogli odločiti le za eno konkretno
temo, smo sčasoma prispeli do abstraktum
„procesa“ kot esencialen in vitalen element
vsake od možnih tem.
Naše prepričanje je, da razglabljanje o procesih,
ki so nas pripeljali do sedanjosti, predstavlja
edino možnost za dojemanje pozitivnega jutri.
In šele potem bomo morda, s pomočjo dodat-
Während der vielen Gespräche, zu zweit, zu dritt und
in größeren Gruppen, darüber was wir in diesen zwei
Monaten, zwei Ausstellungen und der Dokumentation machen wollen, haben unsere Gedanken
langsam Form angenommen. Da wir, im Kollektiv,
davon überzeugt sind, das unsere westliche Welt in
beinahe allen Facetten gedanklich „paralysiert“ ist
von über Jahren zu Kultur gewachsenen marktwirtschaftlichen Doktrinen, sowohl in ihrer individuellen als auch gesellschaftlichen Ausprägung,
resultierten unsere Diskussionen in einer Vielzahl
von möglichen und wichtigen Themen. Aufgrund
der Schwierigkeiten bei der Verständigung auf ein
konkretes Thema, landeten wir letztendlich bei dem
Abstraktum „Prozess“ als essenzielles und vitales Element jedes dieser Themen.
Unsere Überzeugung ist es, das ein reflektiertes Nachdenken über die Prozesse die uns in die Gegenwart
gebracht haben, die einzige Möglichkeit darstellt, ein
nih inteligentnih procesov, v stanju ta jutri tudi
izoblikovati. Zanimiva v tem kontekstu je intervencija ruskega predsednika Vladimirja Putina,
v 2014 Valdai International Discussion Club-u.
In ko govorimo o jutri, je seveda pomembno
pustiti priti do besede mladim in v najboljšem
primeru, regionalno zakoreninjenim umetnikom. Dati njim priložnost razvijanja ideje
do njene vizualizacije, v interakciji z njihovim
okoljem, je ponudba tega projekta. Izziv je
tukaj in zdaj zamrzniti ta proces, katerega sta
doživela umetnika in obiskovalci v teh dveh
mesecih dela in s tem omogočiti doživetje
tretjemu. Na nek način govorimo o tem, kako
mitologiji kreativnega procesa pridati obraz.
Obiskovalci so imeli možnost obiska odprtega
ateljeja umetnice/umetnika vsak dan med 17
in 19 uro in v pogovoru z njima spoznavati in
se udeležiti njunega razmisleka in dela. Obisk
je bil pričakovano neenakomeren, diskusije pa
so bile vedno konstruktivne, žive in večplastne.
Tematike, čeprav so bile kot izhodišče ponujene
„Motnje v komunikaciji“ s Katjo Felle in „Spomini“ z Jure Markota, so bile predvsem aktualne
in večinoma lokalnega karakterja. Veliko je bilo
govora in mnoge teme so bile osvetljene iz
nenavadnih perspektiv, kar se seveda pozna pri
2 umetnikoma in njunemu delu.
To rečeno, mislim, da sem dolžen pojasniti tezo
o večplastnem zahodnem svetu, za katerega
mislimo, da je od razraščene tržne ekonomske
doktrine paraliziran. Te misli so starejše kot ta
projekt in so bile verjetno tudi odgovorne za to,
da se je projekt izvedel in da so dobile potrditev
v mnogih pogovorih v POSTAJI RAUM AU.
S to nalogo pred sabo se počutim kot na
začetku procesa, ki je pripeljal do tega projekta, … kje naj začnem? Kaj pa še ni v nam
znanem svetu miselno stereotipizirano? Ali
si lahko predstavljamo konstruktivno debato
o življenju, v katerem nismo prisiljeni delati,
ampak namesto tega prejmemo brezpogojen mesečen dohodek, zato ker je za našo
svetovno ekonomijo pomembno imeti stabilno
potrošništvo? Ali si lahko predstavljamo, da
positives Morgen überhaupt erst wahrzunehmen.
Erst dann werden wir in der Lage sein, dieses Morgen
möglicherweise, mit Hilfe weiterer, intelligenter Prozesse, zu gestalten. Interessant in diesem Zusammenhang die Intervention des russischen Präsidenten
Vladimir Putin auf dem 2014 Valdai International
Discussion Club.
Und sprechen wir von morgen, ist es natürlich
wichtig, junge und im besten Fall regional verwurzelte Künstler zu Wort kommen zu lassen. Ihnen die
Möglichkeit zu geben, in Interaktion mit Ihrer Umwelt
eine Idee zu entwickeln und zu visualisieren ist das
Angebot dieses Projektes. Die Herausforderung ist
es nun, den Prozess den die Künstler und Besucher
während der zwei Monate offener Atelierarbeit
durchlebten, hier festzuhalten und damit möglichst
für dritte erlebbar zu machen. In gewisser Weise sprechen wir also davon der Mythologie des kreativen
Prozesses ein Gesicht zu geben.
Konkret war es für Besucher während des offenen
Atelier-Ausstellungszeitraum möglich, die Künstlerin/den Künstler jeden Tag zwischen 17.00 und
19.00Uhr zu besuchen und im Gespräch mit den
Künstler deren Gedanken und Schaffen nachzuvollziehen und sich zu beteiligen. Der Besuch im Atelier
war erwartenswert schwankend aber die Diskussionen waren stets konstruktiv, rege und vielseitig.
Die Themen, obgleich Themenkreise wie „Motnje
v komunikaciji“ (Kommunikationsstörungen) von
Katja Felle und „Spomini“(Erinnerungen) von Jure
Markota Grundlage für diese Treffen sein sollten,
waren vor allem Aktuelle und oftmals auch Lokale.
Es wurde über vieles Gesprochen, viele Themen von
den ungewöhnlichsten Perspektiven beleuchtet und
natürlich konnte es nicht anders, als sich auch bei
den Künstlern und ihren Arbeit widerzuspiegeln.
Dies gesagt, bin ich es schuldig, denke ich, die
Behauptung über die Facetten der westlichen Welt
zu erläutern, von denen wir denken, das sie von
marktwirtschaftlichen Doktrinen, die zur Kultur
gewachsen sind, „paralysiert“ sind. Diese Gedanke
sind älter als dieses Projekt, sind wohl auch Verantwortlich, dass es stattfand und fanden in den vielen
Gesprächen in unserer POSTAJA RAUM AU auch in
grossen Teilen Bestätigung.
Diese Aufgabe vor mir, fühlt es sich an, wie am
Anfang des Prozesses, der zu diesem Projekt geführt
hat, wo fange ich nur an? Was ist eigentlich in der
uns bekannten Welt noch nicht gedanklich stereotypisiert? Kann man sich konstruktive Debatten über
2
Slovenj Gradec, Slovenija - EU
bi se pridobilo komunikacijske storitve in
električno energijo le za osnovne stroške ali kar
zastonj, ker ti ne bi več predstavljali produkte, ki
se lahko tržijo na trgu, ker predstavljajo temelj
razvoju primernega, dostojnega življenja? Je
tovrstno razmišljanje o brezplačnemu šolstvu
ali brezplačnem zdravstvu še predstavljivo?
Komaj smo si v stanju predstavljati, da lahko
dosežemo svet, kateri temelji na obnovljivih
virih. Nekaj let nazaj smo v to še verjeli. Kakšna
je že bila diskusija o „dvolitrskem avtu v roku
dveh let“ ob prelomu tisočletja?
Danes smo prepričani, da je prava demokracija
stabilna stvar, ali pa se morda sami prepričamo
o tem, ker sicer drugače tvegamo, da dobimo
od „svetovnega kapitala“ slabo spričevalo,
nizke ocene in posledično, ekonomsko stisko.
Posledično moramo varčevati, brezposelne
kvote eksplodirajo, otroci prejmejo slabše
izobraževanje in vsi slabšo zdravstveno oskrbo... zdaj pa dovolj.
Kaj pomeni demokracija danes? - Procesno
razmišljanje: - zaradi nam dane svobode smo
postali vedno bolj individualni; trg (svet, ki nas
obdaja) od nas zahteva, da delujemo, kar nam
je vedno znova doprineslo ekonomsko rast,
istočasno pa nas je naredilo vedno bolj dojemljive za osebno nečimrnost; Zdaj pa moramo
vsi, od potrošništva in univerzalnega wikipedija
znanja napihnjeni egomani, živeči v družbi,
ki je vedno bolj blizu funkcionalni zvezi, svoje
politične želje zmanjšati na dve, tri politične
stranke in njihove „realistične“ opcije; … Ali
smo si še sploh v stanju predstavljati, da smo
nekoč izumili vse te strukture, da bi si izboljšali
naše življenje, da ne bi imeli vojn in kriz, da bi
izkoreninili lakoto in bedo? - konec procesnega
razmišljanja.
Če tako želimo, je proces v vsej svoji
večplastnosti trenutkov in slučajev, v paru z
inteligenco reagirati in agirati, integrativen
del življenja, napredek. Usmeriti napredek
humanističnim ciljem je bistvo kultiviranega
človeka, torej bistvo kultivirane družbe. Da lahko umetnik pri tem pomaga, pa se je prikazalo
pri našem skromnem projektu.
V dveh mesecih je vsem postalo jasno, da je
razmišljanje o procesu, o procesih življenja,
procesih sodobnosti in procesih preteklosti,
lahko zelo zanimivo in obetavno in preden
končam oris z besedami glede fascinacije o
procesih in preden naredim povezavo do bistva
te dokumentacije, naj povem še nekaj o obeh
umetnikih, ki sta se pogumno predajala nalogi
- obiskovalcem omogočiti vpogled v procese, ki
so za njuno delo tako pomembni.
- Procesi / Prozesse
ein Leben vorstellen, in dem man nicht zu arbeiten
gezwungen ist, aber statt dessen ein unbedingtes
monatliches Einkommen erhält, weil es für unsere
Weltwirtschaft von großer Bedeutung ist einen stabilen Konsum zu haben? Kann man sich vorstellen,
das man Kommunikationsdienstleistungen und elektrische Energie zu Selbstkosten oder gar kostenfrei
erhält, da sie keineswegs mehr Produkte darstellen,
die auf einem Markt gehandelt werden, da sie zur
Grundlage eines der Entwicklung entsprechenden
heutigen menschenwürdigen Lebens geworden
sind? Ist ein solches Denken über freie Bildung oder
kostenlose Gesundheitsfürsorge vorstellbar? Wir
können uns ja heute kaum mehr vorstellen, das wir
es bewerkstelligen können, eine Welt zu erschaffen,
die nur auf erneuerbaren Energien basiert. Vor einigen Jahren noch, glaubten wir daran. Und wie war
das mit den „2-Liter-Autos in zwei Jahren“ um die
Jahrtausendwende herum?
Wir sind heute davon überzeugt, das eine „wahre“
Demokratie eine stabile Angelegenheit ist oder
vielleicht überzeugen wir uns selber davon, weil
wir sonst riskieren vom „Weltkapital“ ein schlechtes
Zeugnis ausgestellt zu bekommen, ein niedriges
„Ranking“ zu riskieren und in der Konsequenz unsere
Wirtschaft in die Krise gerät, wir sparen müssen,
unsere Arbeitslosenquoten hochschnellen, unsere
Kinder schlechtere Ausbildungen, die Krankheitsfürsorge schlechter wird, ... nun aber stopp.
Was bedeutet eine Demokratie heute? - Prozessgedanken: - Wir sind aufgrund der uns gegebenen
Freiheit immer mehr zu Individuen geworden; der
Markt (die Welt die uns umgibt) verlangt von uns, das
wir funktionierten, was uns ja auch immer wieder
Wirtschaftswachstum bescherte uns aber gleichzeitig immer empfänglicher für persönliche Eitelkeiten
machte; Jetzt aber, da wir alle, durch Konsum und
allumfassendes „wikipedia“-Wissen aufgeblasene
Egomanen in einer, einem Zweckverband ähnelnden
Gesellschaft leben, müssen wir unsere politischen
Wünsche auf zwei, drei politische Parteien und deren
„realistischen“ politischen Optionen zurechtstutzen;
... Können wir uns denn überhaupt noch vorstellen,
das wir einst all diese Strukturen erfanden um unser
Leben zu verbessern, um keine Kriege und Krisen zu
erhalten, um Hunger und Elend möglichst auszumerzen? - Ende der Prozessgedanken.
Der Prozess an sich, in all seinen Facetten, Momenten
und Zufällen gepaart mit der Intelligenz zu reagieren
und zu agieren ist ein integrativer Bestandteil des
Lebens, des Fortschritts, wenn wir so wollen. Den
Fortschritt an humanistischen Zielen auszurichten
ist die Kür des kultivierten Menschen und muss daher
zwangsläufig auch Kür einer kultivierten Gesellschaft
sein. Das der Künstler hierbei helfen kann, hat sich in
unserem bescheidenen Projekt gezeigt.
In den zwei Monaten wurde allen klar, das Nachdenken über den Prozess, die Prozesse des Lebens, der
Gegenwart und der Vergangenheit sehr spannend
und zukunftsträchtig sein kann und bevor ich
aufhöre die Faszination von Prozessen mit meinen
Opraviti imamo z dvema zanimivima, mladima
Slovencema. Na eni strani je mlada študentka
likovne umetnosti, ki pravkar končuje študij in
se že nekaj časa ukvarja z motnjami v komunikaciji. Skozi svojo tehniko, slikanje, išče možnost
vizualizacije teh motenj in s tem sprašuje po
akutni sodobni tematiki in sicer o izmenjavi
razmislekov, znanja in informacij. To naredi vedno znova in iz vedno drugačne perspektive, kar
nam, če seveda to dovolimo, omogoča vpogled
v nekaj kar je tako samo po sebi umevno, da ne
zaznamo več pomembnosti. A nam temeljito
vpliva na življenje. Kultiviranje, v smislu
izboljšanja sposobnosti človeka kot uporabnika in kot koristnika pri komunikaciji, postane
v naši, od tehničnih inovacij prevladujoči
realnosti bolj neopazno. Sklicevanje na to, je
prispevek, ki Katji ponuja njeno sodobnost. In
njena publika je v času njenega delovanja v
Slovenj Gradcu to hvaležno sprejela.
Jure Markota, ki stoji z obema nogama v
umetniškem svetu, kipar in konceptualni umetnik, je drugi Slovenec, za katerega verjamem,
da ga bomo v bodoče še srečali. Dejstvo, da je
lahko svoje delo v ateljeju v POSTAJI RAUM AU
nadgradil, sloneč na izkušnjah Katje Felle, mu je
olajšalo dialog z občinstvom že od prvega dne,
kot tudi to, da se je tekom svojega delovanja,
zaradi lokalnih volitev, dvignila frekvenca
obiska. V nasprotju s Katjo, ki je delovala v
bolj klasičnem ateljeju, je bil Jure na nek način
prisiljen delati z ljudmi in z diskusijami, kot s
svojim primarnim materialom. Zagonetne teme
mu je inteligentno uspelo vplesti v diskusijo.
Dejstvo, da je mož in oče dveh otrok (drugi,
David, se je rodil prav tekom projekta Procesi)
in da je eksistencialno povezan z umetniškim
svetom, pa je naredilo njegovo delo konkretno
in sodobno. S pomočjo skic in v besede formuliran miselni tok na velikih plakatih, ki jih je
nalepil po stenah in dnevno dopolnjeval, mu je
uspelo neobremenjenega obiskovalca vabiti h
kompleksnemu razmisleku o sodobnosti in tako
dejansko narediti miselni proces čuteč.
Naslednje strani, v celoti prepuščene obema
umetnikoma, so dokument časa o poskusu
iskanja umetniške prakse, ki umetnosti
brezpogojno preda duh časa in jo na ta način
naredi avtentično in sodobno. Lahko pa ga tudi,
če se tako želi, razumemo kot multipli obeh
umetnikov …
04.08 - 08.10.2014
Worten abstrakt zu malen und überleite zu dem, was
diese Dokumentation ausmacht, lassen Sie mich
noch zwei Worte über die beiden Künstler verlieren,
die sich mutig der Aufgabe hingegeben haben
es dem interessierten Besucher zu ermöglichen
Einsicht in die für Ihre Arbeit so wichtigen Prozesse zu
gewähren.
Wir haben es mit zwei interessanten jungen
Slowenen zu tun. Zum einen haben wir die junge,
eben ihr Diplom beendende Kunststudentin Katja
Felle, die sich seit einiger Zeit mit Störungen in der
Kommunikation beschäftigt. Über Ihre Technik, die
Malerei, sucht sie die Möglichkeit diese Störungen
zu visualisieren und hinterfragt damit eine akut
gegenwärtige Thematik, nämlich die, des Austausches von Gedanken, Wissen und Informationen. Sie
tut dies immer wieder aufs neue und aus anderen
Blickwinkeln, was uns, so wir dies natürlich zulassen,
neue Einsichten ermöglicht in etwas, das wir als selbstverständlich gar nicht mehr bewusst wahrnehmen,
etwas, was unser Leben aber fundamental beeinflusst. Eine Kultivierung im Sinne einer verbesserten
Fähigkeit des Menschen, also des Benutzers und
Nutznießers, zu kommunizieren, bleibt in unserer,
vor allem von technischen Neuerungen dominierten
Realität eher unbeachtet. Darauf hinzuweisen, ist
der Beitrag, den Katja Ihrer Gegenwart anbietet. Ihr
Publikum nahm dies während Ihrer Arbeit in Slovenj
Gradec scheinbar dankbar an.
Der bereits mit beiden Beinen im Kunstbetrieb
stehende Bildhauer und Konzeptkünstler Jure
Markota ist der zweite Slowene, von dem ich denke,
das wir Ihn noch mancherorts antreffen werden.
Die Tatsache, das er seine Atelierarbeit in der
POSTAJA RAUM AU auf die Erfahrungen von Katja
aufbauen konnte vereinfachte Ihm den Dialog mit
den Besuchern bereits vom ersten Tage an, auch
das sich während seines offenen Ateliers die lokalen
Wahlkampagnen abspielten erhöhte natürlich die
Frequenz der Besucher. Im Gegensatz zu Katja, die
durchaus im Sinne eines Ateliers Ihrer Arbeit nachgehen konnte, war Jure in gewisser Weise gezwungen,
mit Menschen und Diskussionen als einem seiner
primären Materialien, zu operieren. Intelligent
gelang es ihm komplexe Themen in Diskussionen
einzubinden. Die Tatsache, das er Ehemann und
Vater zweier Söhne ist und bereits existentiell mit
dem Kunstbetrieb verbunden ist, machten seine
Arbeit konkret und gegenwärtig. Mit der Hilfe von
Skizzen, in Worte gefasster Gedankenabläufe auf
Posterformaten, welche er über die Wände verbreitete und tagtäglich ergänzte gelang es ihm auch
dem unbefangenen Besucher zu komplexen Gedanken der Gegenwart einzuladen und so, tatsächlich
einen „Gedanken-Prozess“ spürbar zu machen.
Die folgenden Seiten, in Ihrer Gesamtheit den beiden
Künstlern überlassen, ist ein Zeitdokument über den
Versuch eine Form der Kunstpraxis, welche Kunst
bedingungslos dem Zeitgeist unterwirft und so,
unmittelbar authentisch und gegenwärtig macht, zu
produzieren, kann aber durchaus auch als ein Multiple der beiden Künstler wahrgenommen werden,
wenn man so möchte...
Slovenj Gradec, Slovenija - EU
- Procesi / Prozesse
Katja Felle - Motnje v komunikaciji
Katja Felle - Kommunikationsstörungen
04.08 - 08.10.2014
3
4
Slovenj Gradec, Slovenija - EU
- Procesi / Prozesse
04.08 - 08.10.2014
Slovenj Gradec, Slovenija - EU
- Procesi / Prozesse
04.08 - 08.10.2014
5
6
Slovenj Gradec, Slovenija - EU
- Procesi / Prozesse
Jure Markota - Spomini
Jure Markota - Erinnerungen
04.08 - 08.10.2014
Slovenj Gradec, Slovenija - EU
- Procesi / Prozesse
04.08 - 08.10.2014
7
“Think of it, ye millionaires of many markets—what glory may yet be yours, if you
only listen to our advice, to convert pork
into porcelain, grain and produce into priceless pottery, the rude ores of commerce into
sculptured marble, and railroad shares and
mining stocks—things which perish without the using, and which in the next financial panic shall surely shrivel like parched
scrolls—into the glorified canvases of the
world’s masters, that shall adorn these walls
for centuries. . . . [O]urs is the higher ambition to convert your useless gold into things
of living beauty that shall be a joy to a whole
people for a thousand years.” *
*statement by Joseph C. Choate
8
- Procesi / Prozesse
Slovenj Gradec, Slovenija - EU
Pričujočo razstavo je organiziral RAUM AU ob podpori mnogih posameznikov.
Partnerji projekta so:
Ministrstvo za kulturo RS, JSKD, Jure Praper, Bojan Klančnik, Matjaž Gruber, Gergor Günther, Katja Felle, Jure Markota, Urška Čerče in Rado
Carlo Poggi
Celjska 10a
2380 UN Peace Messenger Slovenj Gradec
Slovenija - EU
www.facebook.com/raumau
[email protected]
04.08 - 08.10.2014
CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 7.038.55 POGGI, Rado Procesi : o bistvu kultivirane družbe = Prozesse : über die Kür
einer kultivierten Gesellschaft / [Rado Carlo Poggi, Jure Markota
; prevod Urška Čerče ; fotografije Gregor Günther, Katja Felle,
Jure Markota]. - Slovenj Gradec : RAUM AU, 2014 ISBN 978-961-92775-4-6 1. Gl. stv. nasl. 2. Markota, Jure 276255744