CAP PROGRAM »BREZ NASILJA NAD VRSTNIKI«

 CAP PROGRAM »BREZ NASILJA NAD VRSTNIKI« Predstavitev delavnic za vrtec in osnovno šolo ISA institut PROGRAM »BREZ NASILJA NAD VRSTNIKI« je CAP program, ki se posebej osredotoča na obravnavo problema nasilja nad vrstniki in je komplementaren CAP programu za preventivo zlorabe otrok. Glavno sporočilo programa »Brez nasilja nad vrstniki« je, da nasilje ni dopusten način ravnanja v odnosih z vrstniki in da imajo pri preprečevanju nasilja pomembno vlogo in odgovornost otroci (tudi vrstniki, ki so priče nasilju nad vrstnikom), starši in zaposleni v vrtcu in osnovni šoli. Program »Brez nasilja nad vrstniki« se v svojih izhodiščih navezuje in je skladen z Olweusovim preventivnim programom nasilja nad vrstniki (OBPP). V mednarodni praksi se je izkazal za enako učinkovitega pri preprečevanju problema vrstniškega nasilja kot Olweusov OBPP. Program so razvili v Mednarodnem centru za preprečevanje nasilja (ICAP, New Jersey, ZDA). V Sloveniji ga uspešno izvajamo od leta 2011. PROGRAM PONUDI: -­‐ otrokom prijazen, interaktiven način obravnave problema nasilja nad vrstniki z možnostjo, da aktivno prispevajo s svojimi izkušnjami, predlogi, idejami, -­‐ otrokom in odraslim informacije o oblikah, vzrokih in posledicah vrstniškega nasilja, -­‐ znanja in veščine za ustrezen odziv otrok na nasilje vrstnikov, -­‐ spodbudo in veščine za otroke, da bi se lahko podporno odzvali kot priče nasilja, -­‐ znanja in veščine za ustrezen odziv otrok, ki izvajajo nasilje nad vrstniki (nestigmatiziran način obravnave, znanja in veščine za nenasilno komunikacijo in vedenje), -­‐ znanja in veščine za odziv in sodelovanje zaposlenih v vrtcu oziroma šoli in staršev za preprečevanje nasilja nad vrstniki. Glede na izkušnje in povratne informacije šol, kjer so v preteklih letih izvedli program »Brez nasilja nad vrstniki«, aktivnosti programa pomembno prispevajo k spremembi stališč otrok do problema nasilja nad vrstniki in jim pomagajo, da lažje spregovorijo o nasilju, se znajo in zmorejo bolj uspešno postaviti zase in ustaviti nasilje. NAMENJEN JE: -­‐ predšolskim otrokom in otrokom v 1., 2. in 3. triadi osnovne šole, -­‐ njihovim staršem in -­‐ zaposlenim v vrtcu in osnovni šoli. ODRASLIM PREDSTAVIMO: -­‐
-­‐
-­‐
-­‐
ključne informacije o nasilju nad vrstniki, o možnih posledicah, priporočila, kako okrepiti otroke, da bi se znali in zmogli samozavestno in odločno odzvati na nasilje vrstnikov, priporočila za pogovor z otrokom, ki je žrtev nasilja, in z otrokom, ki izvaja nasilje nad vrstniki, delavnice za otroke.. OTROCI SE SEZNANIJO IN UČIJO: -­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
kako obdržati svoje pravice, da so varni, močni in svobodni, in pri tem spoštovati pravice drugih, o vzrokih in posledicah nasilja nad vrstniki, kako prepoznati, da gre za nasilje nad vrstniki, veščin nenasilne komunikacije, vedenja, kako se ustrezno odzvati, če so žrtev nasilja vrstnika/vrstnikov, kako pomembna je pomoč in podpora vrstnikov in kako se ustrezno odzvati, če so priče vrstniškega nasilja, kako povedati o izkušnji nasilja nad vrstniki ali o svoji stiski odrasli zaupni osebi, kako lahko učenci v šoli prispevajo za zmanjšanje in preprečevanje nasilja nad vrstniki. Vsi otroci imajo pravico, da so varni, močni in svobodni. IZVEDBA PROGRAMA V VRTCU IN OSNOVNI ŠOLI Celoviti pristop vrtca in osnovne šole za preprečevanje nasilja nad vrstniki vključuje delavnice za zaposlene v vrtcu in šoli, za starše in otroke. Za učinkovitejšo izvedbo programa v vrtcu oziroma šoli se lahko v začetku programa oblikuje »delovna skupina« za načrtovanje in spremljanje izvedbe programa. Člani so predstavniki zaposlenih v šoli oziroma vrtcu, staršev in učencev (za šolski program). Okvirna časovnica izvedbe programa: - Program predstavimo ožjemu timu strokovnih delavcev v šoli, vrtcu. - Za učinkovitejšo in uspešnejšo izvedbo programa lahko oblikujemo »delovno skupino« za načrtovanje in spremljanje izvedbe programa v šoli, vrtcu. - Izvedba delavnice za vse zaposlene v osnovni šoli, vrtcu. - Srečanje z razredniki/razredničarkami oziroma vzgojiteljicami/vzgojitelji. Na srečanju se pogovorimo o podrobnostih izvedbe delavnic za otroke v razredih oziroma skupinah otrok, ki bodo vključeni v program. - Izvedba delavnice za starše. Delavnice se lahko udeležijo tako starši otrok, ki bodo sodelovali na delavnicah za otroke, kot tudi starši drugih otrok v šoli, vrtcu. V okviru izvedbe programa v šoli oziroma vrtcu lahko staršem ponudimo še eno srečanje oziroma delavnico na temo preprečevanja problema nasilja nad vrstniki. - Izvedba delavnic za otroke. - »Delovna skupina« za načrtovanje in spremljanje izvedbe programa v šoli oziroma vrtcu spremlja izvajanje programa. - Ob zaključku programa skupaj z »delovno skupino« pripravimo zaključno poročilo o izvedbi programa s predlogi aktivnosti in priporočili za morebitne potrebne spremembe. Delavnice za otroke -­‐ Delavnice za otroke so prilagojene štirim starostnim skupinam: 1) delavnica za otroke v vrtcu (5 -­‐ 6 let), 2) delavnica za učence 1. in 2. razreda, 3) delavnica za učence 3. do 6. razreda, 4) delavnica za učence 6. do 8. razreda. Idealno je, če se otroci tekom šolanja lahko večkrat seznanijo s sporočili in veščinami CAP programa. -­‐ Delavnice potekajo v obstoječih razredih v šoli oziroma skupinah v vrtcu. Za njihovo izvedbo namenimo dva zaporedna dneva po dve pedagoški uri. Delavnice izvaja tim dveh izvajalk. Pomembna je tudi prisotnost in sodelovanje razredničarke/razrednika oziroma vzgojiteljice/vzgojitelja, ki v svoji vlogi pomembno prispeva k primarni preventivi vrstniškega nasilja, v primerih nasilja nad vrstniki pa ima praviloma pomembno vlogo pri reševanju problema nasilja. -­‐ Na delavnicah otroke seznanimo z informacijami in veščinami in jih okrepimo, da bi se znali in zmogli ustrezno odzvati v situacijah nasilja nad vrstniki. -­‐ Teme obravnavamo s pomočjo fotografij, preko igre vlog in skupinske diskusije. Spodbujamo aktivno sodelovanje otrok. -­‐ Po vsaki delavnici v razredu oziroma skupini v vrtcu sledi še čas za individualne pogovore z izvajalkami CAP delavnic, ko imajo otroci možnost ponoviti na delavnici predstavljena sporočila, izmenjati svoje izkušnje, zastaviti dodatna vprašanja ter tudi podeliti svojo stisko zaradi izkušenj nasilja. DODATNE INFORMACIJE E-­‐pošta: [email protected], [email protected], telefon: 041 424 564. Vsi otroci imajo pravico, da so varni, močni in svobodni.