Untitled - Keter Organica

Organica je zaπËitena blagovna znamka energetske divizije Keter Group.
Vsak dan je Dan Zemlje.
04
05
Brez energije
ni življenja ...
a vse veËja uporaba energije predstavlja danes najveËjo grožnjo življenju.
V Evropski uniji je z rabo energije povzroËenih 80 % izpustov toplogrednih
plinov, ki veljajo za glavnega krivca podnebnih sprememb. Zmanjπevanje
vrednosti ogljikovega dioksida v ozraËju je postal globalni cilj, za katerega
si družno prizadeva vse veËje πtevilo držav. RastoËe, nestabilne cene in
negotovost pri dobavi, predstavljajo vse veËje tveganje zaradi energetske
odvisnosti od nafte in zemeljskega plina. Vrtoglava rast porabe energije in
po drugi strani zmanjπevanje zaloge fosilnih goriv so postali najveËji problem
sodobnega Ëasa.
Skrb za prihodnost je privedla do raziskav o uporabi obnovljivih virov energije
in s tem do razvoja novih, uËinkovitejπih in okolju prijaznejπih tehnoloπkih
postopkov za pridobivanje Ëiste energije.
06
07
Imamo kaj boljπega?
Imamo!
Zakaj bioplin?
Proizvodnja “zelene energije” iz
bioplina, ki spada med obnovljive
vire energije, pomeni obetaven
in za okolje manj πkodljiv
naËin pridobivanja energije, saj
zmanjπuje emisije CO2 v okolje in
zmanjπuje energetsko odvisnost
od uvoženih virov energije. Ker
izgradnja bioplinarne zakljuËuje
naravni cikel: hrana - reja predelava - bioplin - polje - hrana,
prispeva tudi k razvoju podeželja.
Bioplin.
Bioplin je zmes plinov, ki nastane pri anaerobnem vrenju organskih snovi.
Vrenje hlevskega gnoja, gnojnice, energetskih rastlin, odpadkov klavnic in drugih
organskih odpadkov poteka s pomoËjo razkrojnih organizmov, kot so bakterije
in glive. Razkroj biomase in živalskih odpadkov poteka brez prisotnosti kisika v
zaprti napravi, ki jo imenujemo fermentor.
Bioplin vsebuje 50-70 % metana, 25-50 % ogljikovega dioksida in manjπi deleæ
zmesi vodika, duπika, amoniaka, æveplovodika, ogljikovega monoksida in vodne
pare.
Bioplin je tako eden najuËinkovitejπih energentov z ugodnim vplivom na okolje,
saj ne prispeva k poveËanju toplogrednih plinov v atmosferi.
08
09
Viri bioplina:
Pridobivanje bioplina predstavlja eno izmed možnosti za uËinkovito
obdelavo organskih odpadkov. Bioplin lahko pridobimo skoraj iz vseh
organsko razgradljivih materialov, ki vsebujejo zadosten delež ogljika in
vseh organskih bioloπkih snovi, katerih sestava se spremeni z delovanjem
mikroorganizmov.
Gnojila
Energetske rastline
Rastlinski odpadki
Komunalni organski odpadki
• praπiËja, goveja, ovËja, kozja, kunËja
in perutninska gnojevka
• gnoj
• koruzna, travna in žitna silaža
• pesini listi in sladkorna pesa
• sirki
• ostanki krme in pridelkov
• sveži odkos trave
• gospodinjski odpadki
• živalski stranski proizvodi
Proizvodnja bioplina:
ObiËajen sistem za proizvodnjo bioplina je sestavljen iz naslednjih elementov:
1. Zbiranje iztrebkov rejenih živali
Gnoj se zbira v obliki gnojnice, blata, v pol trdni ali trdni obliki.
2. Anaerobni fermentor
Fermentor je neprepusten in neproduπno zaprt objekt, v katerem nastaja in se
shranjuje bioplin. Predstavlja najpomembnejπi del proizvodnje plina, njegova izbira
pa je odvisna od naËrtovanega ali že obstojeËega sistema za zbiranje gnoja.
3. Zbiranje goπËe
Produkt anaerobne fermentacije substratov v reaktorju je bioplin in goπËa.
V goπËi predstavljajo najveËji deleæ voda, nerazgrajena celuloza, lignin in minerali.
GoπËa je bogato æivo organsko gnojilo, ki v zemljo ne vraËa le hranil ampak tudi
mikroorganizme.
4. Plinska napeljava
Sistem za zbiranje plina iz fermentorja do plinohrama in prenosa na mesto uporabe,
to je do motorjev in kotlov, vkljuËuje: cevi, Ërpalko plina, merilec pretoka plina,
regulator tlaka in odvod kondenzata in v nekaterih primerih filter za odstranjevanje
ævepla iz bioplina.
10
11
Uporaba bioplina:
Bioplin ima podobne lastnosti kot zemeljski plin,
zato ga lahko uporabljamo v enake namene.
Najpogostejπi naËini uporabe bioplina so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
proizvodnja toplote in pare,
proizvodnja elektriËne energije,
soproizvodnja toplotne in elektriËne energije (SPTE),
ogrevanje in hlajenje,
neposredno izgorevanje za kuhanje in razsvetljavo,
pogonsko gorivo za kmetijsko mehanizacijo,
gorivo za motorna vozila,
gorivo za kotle,
pridobivanje vodika iz bioplina in nadaljnja uporaba,
proizvodnja kemikalij.
12
13
Prednosti uporabe bioplina:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
je obnovljiv vir energije,
zmanjπuje emisije ogljikovega dioksida in metana,
zmanjπuje stroπke za energijo,
zmanjπuje neprijetne vonjave,
decentralizirana uporaba / poveËana zanesljivost oskrbe z energijo,
je visokokakovostno gnojilo,
zmanjπuje onesnaževanje zemlje in talnih voda,
proizvodnja elektriËne in toplotne energije iz uskladiπËene sonËne energije
v skladu s trenutnimi potrebami, neodvisno od letnega Ëasa,
omogoËa smotrno rabo opuπËenih kmetijskih povrπin,
možnost dodatne energetske dejavnosti omogoËa dodaten vir zaslužka,
poveËuje dodatno vrednost in s tem kupno moË podeželskih regij,
zagotavlja dodatno delo domaËi industriji in obrti,
omogoËa zmanjπanje uporabe mineralnih gnojil,
pomembno prispeva k ohranjanju naπe kulturne krajine ...
14
15
Tehnoloπki proces
pridobivanja
bioplina:
Pri procesu fermentacije gre za πtiri razliËne procese, ki si sledijo dokler ne
nastaneta CH4 in CO2. Procesi potekajo pod vplivom veË vrst anaerobnih bakterij,
ki so odgovorne za:
hidrolizo kompleksnih vezi v organskih molekulah (ogljikovi hidrati, maπËobe,
beljakovine, sladkor, aminokisline),
fermentacijo (enostavne organske kisline, alkoholi),
transformacijo v razvejane molekule s πtevilnimi metilnimi skupinami (ocetna
kislina, vodik, mravljiËna kislina, bikarbonat) in
sintezo bioplina.
Prednost bioplina je predvsem v tem, da ga lahko z relativno enostavnim
procesom spremenimo v elektriËno energijo. Bioplin zgori v plinskem motorju,
kateri žene elektriËni generator. Zraven tega se pri izgorevanju sproπËa veËja
koliËina toplote, ki jo lahko porabimo za ogrevanje industrijskih procesov ali
stanovanjskih zgradb.
KoliËina proizvedenega bioplina je odvisna predvsem od vstopnih organskih
snovi, ki vstopajo v proces, pH-ja, temperature in zadrževalnega Ëasa v
fermentorjih.
16
17
Kako do ocene
vaπih virov za
proizvodnjo bioplina?
Za grobo oceno koliËine bioplina, ki ga lahko pridobite s πtevilom in vrsto živine,
ki jo imate, lahko uporabite spodnjo tabelo, priporoËamo pa, da oceno za vas
opravi strokovnjak podjetja Organica, ki jo bo natanËno doloËil in vam pomagal
izbrati najprimernejπo reπitev.
Vrsta æivali
Teæa æivali
Proizvodnja bioplina
Kg
m3/æival na dan
Govedo
350 - 400
0.45 - 1.0
PraπiËi
80 - 100
0.116 - 0.2
Ovce
30 - 40
0.06 - 0.07
Perutnina
1.5 - 2
0.0035 - 0.004
V nadaljevanju vam predstavljamo edinstveno ponudbo bioplinskih elektrarn “na
kljuË” Organica, ki je zaπËitena blagovna znamka energetske divizije Keter Group.
18
19
Zakaj je dobro izbrati elektrarno
“na kljuË” Organica
ponudnika Keter Group?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vsak investitor je za nas edinstven in deležen individualnega pristopa,
poiπËemo najprimernejπo lokacijo za vsakega investitorja posebej,
ocenimo njegove potrebe po energiji in dodatne možnosti,
ki jih lahko doseže s proizvodnjo bioplina,
izdelamo tehnoloπki projekt in finanËni naËrt,
uredimo financiranje projekta,
uredimo pridobitev soglasij in gradbenega dovoljenja,
bioplinsko elektrarno v celoti zgradimo,
gradnjo in umestitev tehnologij neprestano nadzorujemo,
uredimo vkljuËitev elektrarne v elektroenergetsko omrežje,
pridobimo potrebne certifikate in dovoljenja za izvedbo del,
poskrbimo za zagon bioloπkega procesa, pridobivanja bioplina in proizvodnje energije,
vsakemu naroËniku pomagamo do optimizacije bioloπkih procesov in najveËje izkoristljivosti,
izobražujemo bodoËega upravljalca elektrarne ...
20
21
Dodatne prednosti
ponudnika Keter Group:
•
•
•
•
•
•
•
•
v Sloveniji smo edini sposobni razliËnim investitorjem dobavljati napravo za napravo,
dajemo najdaljπo garancijo na svoje naprave, ki so tehnoloπko dovrπene,
imamo lastne delujoËe elektrarne, ki si jih potencialni investitorji lahko podrobno ogledajo,
imamo visoko usposobljene strokovnjake z izkuπnjami in lasten laboratorij,
bioplinske naprave neprestano spremljamo in nadgrajujemo z novimi
tehnoloπkimi idejami in proizvodi, ki naπim naroËnikom poveËujejo
dodano vrednost in meseËne dohodke,
nudimo servis naprav in takojπnjo odzivnost naπih strokovnjakov,
naπe naprave imajo certifikat kakovosti,
vsakemu naroËniku zgradimo bioplinsko elektrarno po njegovih zahtevah,
potrebah in možnostih, da je zanj najbolj donosna ...
22 23
Vizualizacija procesa
Analiza plina
Analizator
plina
Toplotni izmenjevalec izpuπnih plinov z baklo
Pretok iz fermentorja v pofermentor
Plinski motor z generatorjem
Grelna telesa fermentorja
Pnevmatski ventili
Strojnica
Svet je v vaπih rokah.
Mislite zeleno.
Založil: KETER GROUP, Titova cesta 2a, 2000 Maribor, Slovenija. Koncept, oblikovanje, fotografije: DCC marketing d. o. o., Vrbanska cesta 5, 2000 Maribor, Slovenija.
Vse pravice pridržane. Za morebitne napake v besedilu se opraviËujemo.
www.keterorganica.com