Gradivo "Pomurje – Evropska regija prihodnosti

GRADIVO ZA MEDIJE
Pomurje – Evropska regija prihodnosti 2014-2015
Lendava, 18. marca 2014
1
SPODBUJANJE TUJIH INVESTICIJ V POMURJU
Regionalna razvojna agencija Mura d.o.o. (RRA Mura) izvaja aktivnosti privabljanja tujih
neposrednih investicij (TNI) v Pomurje že od leta 2004. Splošni cilji teh aktivnosti so:
spodbuditi gospodarski razvoj regije
uvajati višjo dodano vrednost v gospodarstvo regije
razvoj podjetništva in lokalnega gospodarstva
zmanjšati brezposelnost v regiji in
zmanjšati odliv mladih strokovnih kadrov.
mednarodna promocija Pomurja in
izboljšanje njene prepoznavnosti
Specifični cilji projekta so sledeči:
Promocija Pomurja kot lokacije za TNI
Sodelovanje z institucijami in organizacijami v tujini, ki lahko pripomorejo k uspešnosti
izvajanja aktivnosti
Navezava stikov s potencialnimi tujimi investitorji
Povezovanje potencialnih tujih investitorjev z lokalnimi skupnostmi in pomoč pri
naselitvi investitorja v okolju
Sodelovanje z investitorji od faze odločanja do same realizacije investicije
Povezovanje tujih investitorjev z regijskimi gospodarskimi subjekti
Spremljanje investitorjev tudi po zaključku investicije (aftercare aktivnost)
RRA Mura je navedenim ciljem sledila s sklopom promocijskih aktivnosti, ki so bili v veliki
večini primerov v tesnem sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT Slovenia, določene aktivnosti
pa izvajamo samostojno.
Večina aktivnosti se nanaša na promocijske aktivnosti v obliki predstavitev v tujini, na
posebnih specializiranih nepremičninskih in investicijskih sejmih, investicijskih konferencah
ali drugih dogodkih, kjer ocenjujemo, da imamo možnosti za identifikacijo potencialnih tujih
investitorjev.
Aktivnosti, ki jih na tem področju izvaja RRA Mura, so:
udeležba na specializiranih sejmih
udeležba na gospodarskih delegacijah
udeležba na drugih dogodkih v tujini
Navezava stikov s potencialnimi tujimi investitorji
Povezovanje potencialnih tujih investitorjev z lokalnimi skupnostmi in pomoč pri
naselitvi investitorja v okolju
Pridobivanje spodbud za tuje investitorje
Sodelovanje z investitorji od faze odločanja do same realizacije investicije
Spremljanje investitorjev tudi po zaključku investicije (aftercare aktivnost)
2
Od leta 2004 se je število tujih investitorjev v Pomurju povečevalo. Tabela prikazuje stanje
podjetij v mešani in tuji lasti na področju zaposlovanja in doseženega obsega poslovanja po
zadnjih razpoložljivih podatkih z dne 31.12.2012.
Tabela:
Podjetja v mešani ali tuji lasti v Pomurju na dan 31.12.2012
Lastništvo
Mešano lastništvo
Tuje lastništvo
SKUPAJ
Vir podatkov:
Štev. podjetij
76
182
258
Štev. zaposlenih
Promet v EUR
3.439
233.280.987
2.201
452.520.590
5.640
685.801.577
AJPES – Poslovni register Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenija - Register
Na dan 31.12.2012 v Pomurju 18.813 vseh zaposlenih pri gospodarskih družbah in
samostojnih podjetnikih, od tega torej 29,97 % zaposlenih v podjetjih z mešanim ali tujim
kapitalom.
Primerjava med podatki za leto 2012 in 2010 kažejo, da se je število podjetij s tujim in
mešanim kapitalom v Pomurju povečal za 11,2 %, število zaposlenih pa kar za 90,6 %, kar je
rezultat investicije AHA skupine in oživljanje podjetja Mura d.d. Prihodki podjetij v tujem ali
mešanem lastništvu so se povečali za 73,6 %, kar v absolutnem znesku pomeni 290,79 mio
EUR več prihodkov. Če iz podatkov za leto 2012 izvzamemo podjetje AHA Mura, so podatki
tudi zelo pozitivni, saj se je število zaposlenih povečalo za 40 %, ustvarjeni prihodki pa za 67
%.
RRA Mura je v letih 2006-2013 sodelovala in podpirala 15 tujih začetnih investicij. Vrednost
teh investicij je znašala 33.706.289,00 EUR, investitorji so se pa obvezali za 1.005 novih
delovnih mest.
Na tem mestu bi radi tudi poudarili, da so kar 4 tuji investitorji, ki so svoje investicije izvedli v
Pomurju, dobili tudi nagrade za najboljše tuje investitorje leta v Sloveniji.
3
SPODBUJANJE PODJETNIŠKIH VLAGANJ V LENDAVI
Po rezultatih raziskav projekta Zlati kamen (Planet GV) je v Občini Lendava zagotovljena
visoka kakovost življenja, ki sodi me 10% najboljših v Sloveniji. Kljub temu se srečujemo s
paradoksalno situacijo, da merjena kakovost življenja ne prinaša dovolj delovnih mest za
lokalno prebivalstvo. Na podlagi industrijske tradicije, dobro urejene Industrijsko-poslovne
cone in potrebe po delovnih mestih smo se lotili promocije možnih podjetniških vlaganj na
našem območju. Prvi koraki so narejeni s posodobitvijo komunalne infrastrukture v
Industrijsko-poslovni coni. Sledila je izdelava in objava tako imenovane »vlagateljske mape«,
ki je vzbudila veliko pozornosti potencialnih vlagateljev. Razmere za vlaganja v Sloveniji niso
bile ugodne zaradi tega smo v letu 2013 ob podpori predsednice Vlade RS organizirali
»vlagateljsko konferenco« na kateri smo potencialne vlagatelje uspešno prepričali, da sta
Slovenija in Lendava primerni za uresničitev njihovih projektov.
Konferenca je pokazala, da ima Lendava:
odlično in prometno urejeno infrastrukturo, tako da je ta lokacija ena od najboljših v
Srednji Evropo
zanimive gospodarske dejavnosti, ki jih na tej lokaciji na področju kemije, farmacije,
varilne tehnike in gradbeništva razvijajo mednarodno uveljavljena podjetja ter odpirajo
možnosti kooperacij
možnosti zagotavljanja razmeroma nizke cene energije (50% cene plina) in virov, ki
so okolju prijazni (geotermija)
cenovno dostopna komunalno opremljena zemljišča in hitre administrativne postopke
Lendavska industrijsko-poslovna cona postaja vse bolj zanimiva in mednarodno
razpoznavna. Na takšne priložnosti se odziva tudi lokalno,okolje, zlasti srednješolski center,
ki v letošnjem letu pričenja z izobraževanjem kemikov in mehatronikov.
Lendava vidi svoje priložnosti tudi v turizmu in storitvenih dejavnostih. Za tovrstna vlaganja
so razvite zanimive in komunalno opremljene lokacije, ki jih preučujejo potencialni vlagatelji.
Mednarodno priznanje pomeni, da nas bo zaznal širši krog potencialnih vlagateljev in to, da
moramo še naprej razvijati ter promovirati možnosti gospodarskih vlaganj.
4
O NATEČAJU
FDI Magazine in FDI Intelligence sta del skupine Financial Times in sta specializirana za
področje neposrednih tujih investicij in zbiranje informacij o konkurenčnosti posameznih
držav oziroma regij na globalni ravni. FDI Magazine je globalni časopis, njeni bralci pa so
vodstva multinacionalnih podjetij in svetovalci na področju lokacij za tuje investicije (Location
Advisers).
Mednarodni natečaj za izbor »Evropskih mest in regij prihodnosti« za leti 2014 in 2015, pri
čemer se posamezne sodelujoče regije potegujejo za ta naziv v posameznih kategorijah in
geografskih regijah, poteka že od leta 2004.
Metodologija natečaja
Konkurenčnost mest in regij se je ocenjevala na podlagi baze podatkov FDI Intelligence.
Ocenjevanje skupno 468 mest in regij se je izvedlo po sledečih kriterijih:
gospodarski potencial
človeški viri in kvaliteta življenja
stroškovna učinkovitost
infrastruktura in
poslovno okolje
K ocenjevanju se je v tem natečaju dodala še ena kategorija, to je Strategija privabljanja tujih
neposrednih investicij (TNI). V tej dodatni kategoriji je kandidiralo skupaj 180mest in regij iz
Evrope, ki so tudi posredovali podrobnosti o svoji strategiji privabljanja TNI.
Ocenjevanje je opravila posebna komisija v sestavi:
Douglas Clark, Direktor, Location Connections (http://www.locationconnections.com)
Laurent Sansoucy, Direktor, OCO Global (http://www.ocoglobal.com)
Barrie David, Svetovalec, Cushman & Wakefield (http://www.cushwake.com)
Michal Kaczmarski, Urednik za Evropo, fDi Magazine
(http://www.fdiintelligence.com/fDi-Tools/fDi-Magazine)
Cathy McReynolds, višja investicijska analitičarka, fDi Intelligence
(http://www.fdiintelligence.com)
Stuart Miller, Direktor, Miller Rosenflack (http://www.millerrosenfalck.com)
Kategorije, za katere so se podeljevale nagrade, so bile:
Velika mesta (750.000 ali več prebivalcev)
Večja mesta (500.000 do 750.000 prebivalcev)
Srednje velika mesta (350.000 do 500.000 prebivalcev)
Majhna mesta (100.000 do 350.000 prebivalcev)
Mikro mesta (do 100.000 prebivalcev)
Velike regije (več kot 4 mio prebivalcev)
Srednje velike regje (med 1,5 in manj kot 4 mio prebivalcev)
Majhne regije (manj kot 1,5 mio prebivalcev)
5
UVRSTITVE POMURJA NA NATEČAJU
Pomurje je na natečaju po navedeni metodologiji in na osnovi ocen ocenjevalne komisije
pridobila sledeče nagrade:
Top 10 Južna Evropa, Strategija privabljanja tujih investicij - 3. mesto za Pomurje
Top 10 Južna Evropa, konkurenčnost regije – 7. mesto za Pomurje
6
UVRSTITVE OBČINE LENDAVA NA NATEČAJU
Občina Lendava je na natečaju po navedeni metodologiji in na osnovi ocen ocenjevalne
komisije pridobila sledeče nagrade:
Top 10 Mikro mesta Južna Evropa, Strategija privabljanja tujih investicij - 6. mesto za
Občino Lendava
Top 10 Vsa mesta v Južni Evropi, Strategija privabljanja tujih investicij – 10. mesto za
Občino Lendava
7
KAJ POMENI PRIZNANJE ZA POMURJE
IN OBČINO LENDAVA
Pridobitev teh prestižnih nagrad pomeni dvig prepoznavnosti Pomurja in Občine Lendava v
širšem evropskem prostoru. Pomeni priznanje za do sedaj opravljeno delo na področju
promocije regije in pristopa k privabljanju tujih investitorjev kakor tudi potrditev kvalitet regije.
Dogodki okoli razglasitve, podelitve in spremljajočih aktivnosti zagotavljajo, da se potencialni
vlagatelji in svetovalci za lokacije za investicije seznanijo z regijo in Občino Lendava.
Nagrade omogočajo boljše osnovne pogoje pri iskanju tujih investitorjev v bodoče, saj se
lahko pohvalimo z nagradami, ki so rezultat objektivne ocene neodvisne in strokovne
komisije. Pomeni tudi možnost boljše argumentacije kvalitet regije pri direktnih kontaktih s
potencialnimi tujimi investitorji.
Splošna prepoznavnost Pomurja kot regije pomeni pomemben prispevek tudi za
prepoznavnost vseh v Pomurju delujočih gospodarskih subjektov. RRA Mura povezuje
aktivnosti privabljanja tujih investicij s podporo pomurskim podjetjem pri njihovi
internacionalizaciji, kar dokazujemo tudi na spletni strani www.investpomurje.eu. V
prihodnosti nameravamo aktivnosti za podporo internacionalizacije pomurskega
gospodarstva še dodatno okrepiti in s tem prispevati k razvoju obstoječih gospodarskih
subjektov v regiji.
Pripravili:
Franc Gönc
Urad župana Občine Lendava
Namestnik direktorja, prokurist
Skrbnik aktivnosti privabljanja TNI
Tel. 02 5772 510
Fax: 02 5772 509
e-mail: [email protected]
Tel:
02 536 14 61
Fax: 02 536 14 65
Mob: 041 742 348
e-mail: [email protected]
8