menighetsblad - Kampen menighet

menighetsblad
3´14
Årgang 60
• Vår nye prest er
Side 4
ingeniør!
• Lykketips Side 6
• Å møte Gud i det
Side 8
stille Kampen menighet
• Åpent fellesskap
• Levende Kristustro
• Glad tjeneste
I fjor var det 30 små og store barn som ble døpt i Kampen kirke. Og
vi vil gjerne ha flere! Alle er velkommen til dåp, enten du er 0 eller
100 år. I Kampen kan du døpes også på hverdager. Les mer på s 14
Bispen kommer til Kampen!
18.-23.november er det bispevisitas i Kampen og Stokka menigheter. Følg med på
­nærmere oppslag om program. Dette er klart i det menighetsbladet går i trykken:
Onsdag 19.11
Kl 12.00 Åpen formiddagstreff i Kampen kirkestue
Kl 19.00 Biskopen møter i Kampen menighetsråd
Torsdag 20.11
Kl 19.00 Visitaskveld i Kampen kirke med kulturinnslag. Åpen for alle!
Søndag 23.11
Kl 11.00 Felles gudstjeneste med Stokka menighet i Stokka kirke.
Kirkekaffe og ­visitasforedrag.
Hva er bispevisitas?
Bispevisitas er at biskopen besøker menigheten. Ordningen er 1500 år gammel! Hensikten er å inspirere og støtte den enkelte menighet. Biskopen deltar gjerne på ulike arrangement gjennom flere dager, og snakker med både ansatte og frivillige. En visitas avsluttes
vanligvis med en gudstjeneste der biskopen deler sine inntrykk.
Erling Pettersen.
Kampen menighetsblad
I redaksjonen:
Beate Eckhoff Dagestad (redaktør,) Jon Skarpeid,
Liv Ingunn Salomonsen
Grafisk produksjon: Omega trykk - Stavanger
Kontakt:
[email protected] Tlf: 995 68 611
Lyst å bidra?
Vi tar i mot idéer, stoff eller nye redaksjonsmedlemmer.
Frist for innlevering til neste nummer: 12. november
2
Dere i menigheten…
«Dette må dere i menigheten gjøre
noe med,» sa damen. Vi hadde
kommet i prat mellom butikkhyllene på Prix’en, og hun hadde fortalt meg om noen uløste oppgaver
i bydelen.
Vi var slett ikke fremmede for hverandre; jeg kjente henne godt fra gudstjenester og andre arrangement i kirken.
Jeg tenkte om henne at hun var noe av
indrefiléten i Kampen menighet. Men
selv tenkte hun tydeligvis annerledes
om det. «Menigheten,» tenkte hun, «er
ikke meg. Det er noen andre». Kanskje
mente hun «menighetsrådet». Kanskje
mente hun «en gruppe i menigheten».
Mest sannsynlig mente hun nok «de
ansatte på kirkekontoret». Eller kanskje
mente hun beint fram «presten»?
Hvem er Kampen menighet? I 1991
sluttet jeg som prest i Kampen menighet. Og i 2007 kom jeg tilbake igjen.
I løpet av de seksten årene jeg hadde
vært borte hadde det skjedd store endringer. Prester hadde kommet og gått.
Trofaste kirkegjengere var borte. Nye
hadde kommet til. Da jeg kom tilbake
fantes det både kjente og ukjente blant
menighetens tillitsvalgte og frivillige
medarbeidere. Og befolkningssammensetningen i bydelen hadde endret seg.
Men menigheten hadde jo bestått!
I år avslutter jeg igjen min tjeneste i
Kampen menighet. I en tre-årsperiode
skal jeg ha andre tjenesteoppgaver i Stavanger bispedømme. Jeg skal bli kjent
med andre menigheter – som har bestått
før meg, og som nok kommer til å bestå
også etter at jeg for en periode har tjenestegjort der. For menigheten er ikke
presten. Menigheten er ikke de ansatte
eller en gruppe tillitsvalgte. Menigheten
er mennesker.
I en salme av Ronald Fangen synger
vi:
Guds menighet er jordens største under!
Mens verdens skikkelse i hast forgår,
er Kristus i all evighet den samme,
og fast hans rike på sin klippe står.
Mens verdens riker stiger og de synker,
går kirken mot fullkommenhetens vår.
Menigheten består ikke i kraft av sine
ansatte eller tillitsvalgte. Den består
i kraft av at Kristus er menighetens
Herre. Og Kristus er i all evighet den
samme.
I det siste verset av salmen stiller Ronald Fangen et spørsmål som jeg ofte
har tenkt har en spesiell adresse til Kampen menighet. For han spør:
Er kampen full av kvaler?
Og jeg vet at svaret på dette spørsmålet
er et rungende nei! Kampen er ikke full
av kvaler. Kampen er full av mennesker. Og Kampen menighet består av et
mangfold av flotte og forskjellige mennesker:
• gutter og jenter som går i speideren
eller på søndagsskolen
• konfirmanter som medvirker ved
gudstjenestene.
• nybakte foreldre som bringer sine
barn til dåp eller godt voksne damer
som stiller opp på Åpen kirkestue.
• mennesker som stillferdig oppsøker
kirken for å tenne et lys, be om en
samtale, delta på en gudstjeneste –
kanskje på bakerste benk.
Jeg vet at mange av dere tenker at «menigheten er ikke meg. Menigheten er
noen andre». Dere tar feil. Menigheten
består av et mangfold av mennesker
som har det éne til felles at vi i dåpen
ble gjort til Guds barn. Deretter har
nok livene våre blitt forskjellige. Troen
vår har òg fått ulike uttrykk. Men tenk
likevel om deg selv at du er menigheten.
Finn deg en plass på gudstjenesten, se
deg omkring og tenk at disse menneskene rundt deg er òg menigheten. Deres
liv er forskjellige fra ditt liv. Om mangt
og mye tenker de sannsynligvis òg annerledes enn deg. Men når Jesus sier at
«Jeg er vintreet. Dere er greinene», da
har han bekreftet at også du er
en av dem som
har en plass – i
­menigheten.
Asbjørn Salthe
3
Nye ansikter i Kampen
Tekst: Jon Skarpeid Foto: Beate E Dagestad
Denne høsten er det et
nytt team å se på søndagenes gudstjenester: Synnøve Seibt vil oftest være
høyt bak deg ved orgelet,
og Atle Moe som regel
foran deg, ved alteret. De
har hver sine oppgaver
i kirken, men en gang
drev de faktisk med det
samme, begge er utdannet ingeniører!
Atle Moe (62)
4
Kampen menighet har fått
en erfaren sokneprest Atle
Moe. Med sine 62 år har
han en sammensatt og vid
bakgrunn. De siste årene
har han vært prostiprest og
slik fått møtt mange flotte
menigheter og staber. – På
7 år har jeg gjort tjeneste i 9
forskjellige menigheter, forteller han. – Før det var jeg
lenge prest i Sunde menighet, og i Jelsa. Men jeg ble
ordinert til misjonsprest, og
vi hadde noen spennende og
utfordrende år i Etiopia for
NMS. Egentlig var planen
å reise ut til misjonsmarken
som ingeniør. Men i møte
med NMS, fortalte de at de
ikke sendte ut ingeniører. Da
ble det i stedet et 7 år langt
teologistudium på Misjonsskolen. Så jeg er rimelig godt
kjent i området.
Hvilke forventninger har du?
Jeg ser fram til å ha konfirmanter. Å møte et helt
årskull av ungdom, og være
med dem noen steg i ei spennende ungdomstid. Jeg har
alltid likt konfirmantarbeid.
Og så gleder jeg meg til å
feire gudstjeneste i det flotte
kirkerommet.
Hva består jobben din i?
I tillegg til gudstjenesten
og konfirmantene så er det
jo ikke minst dette å møte
mennesker i de ulike livsfaser, om det er dåp, bryllup
eller begravelse. Jeg er glad i
mennesker og håper at alle
opplever at kontordøra mi
står vid åpen for alle.
Hva er du spesielt opptatt av?
At hele gudstjenesten skal
berøre de som kommer. At
form og språk er slik at alle
føler seg velkomne, uansett
alder. Jeg er også opptatt av
å være åpen for nye former,
men at en samtidig tar vare
på det som er bra, slik at
man ikke plutselig føler seg
fremmedgjort.
Hva er det beste eller viktigste
med å være prest?
For meg er det viktig å ha
interesse og tid for alle. Ha
tid til å peke på Jesus som
vår frelser.
Hva er kirkens største utfordring?
Våge å være kirke i en tid
som forandrer seg utrolig
fort. Når alt tilsynelatende
forandrer seg, er det viktig at
vi som kirke er tydelige på at
vi har et budskap å komme
med, som har stått gjennom
århundrene.
Har du noen favoritt i Bibelen?
Nå skulle jeg svart ja, – hele.
Men det jeg tenkte på først
er salme 23: Herren er min
Hyrde. En salme som er god
å hvile i og samle krefter i.
Hva synes du om den nye salmeboka?
Flott at alt nå er samlet i ett
bind. Jeg synes det er viktig
å bruke hele boka, ikke bare
de salmene vi er vant med.
Deg å få skoda, er en av mine
favorittsalmer. Den er på
nynorsk, en målform som
klinger fint! Skal ikke se bort
fra at prekenteksten blir på
nynorsk av og til. Flott at
Kampen menighet har tradisjon for å ha nynorskgudstjeneste, selv om det bare er en
gang i året.
Når du ikke er på jobb hva
gjør du da? Har du noen hobbyer?
Barn og barnebarn tar mye
oppmerksomhet. Vi har
hytte i Suldal og liker å gå
i fjell og hei. Jeg har også
en jakttur til Jelsa hvert år,
og da er fellesskapet med
jaktkameratene vel så viktig
som selve jakta. Ellers er jeg
med i misjonsforening og
mannsforening på bedehuset
Betlehem på Hinna, og medlem i Hafrsfjord Rotary. Men
nå er jeg her i Kampen og vi,
kona mi Guri og jeg, gleder
oss til å være med i Kampen
menighet.
Synnøve Seibt (51)
Rett som det er hører en nå
tralling i gangen i Kampen,
da vet vi at Synnøve har
kommet på jobb. I Tjensvoll
menighet, der hun tidligere
jobbet, drev hun kor med
både store og små. Da Synnøve fant ut at hun ville satse
på musikken i stedet for ingienøryrket, tok hun utdanningen ved Bjergsted. Foruten Tjensvoll, har hun jobbet
som kantor i Sunde og en
lite periode på Sortland.
Hvilke forventninger har du?
Kampen menighet er ny
for meg, men jeg vet den er
kjent for speiderarbeid og
trosopplæring. Menigheter
er forskjellige, og jeg ser fram
til å bli kjent med folk. Jeg
liker å arbeide med gudstjenester, og det blir spennende
å se hva som er mulig å få til
her.
Hva er du spesielt opptatt av?
Samspill! Jeg liker når mange
jobber i lag og får det til.
Det er flott når ulike mennesker og flere aldersgrupper
kan jobbe i lag. Viktig å ikke
tenke sektor. Det er ikke noe
kor her i menigheten, men
jeg håper vi kan få forsangergruppa i funksjon igjen.
Hva kan være krevende i jobben din?
Planlegging og forarbeid er
krevende og gøy. Det ligger
Permisjon
Asbjørn Salthe, sokneprest i
Kampen siden 2007, skifter
beite. Han har permisjon
fra stillingen i Kampen
menighet i 3 år. I den tiden
skal han være prostiprest. I
høst er han å finne i Gjesdal
kirken. Vi ønsker Asbjørn
lykke til i ny jobb!
Asbjørn Salthe: – Det viktigste
du kan vite: Gud er glad i deg!
arbeid bak en gudstjeneste.
Mine oppgaver kan være å
arrangere for andre instrumenter, øve med kor eller
andre som skal delta og få
det til å gå inn i en sammenheng.
Hva er det beste med å være
organist
Så mange ting, ikke bare
én ting, kjekt å spille orgel,
musikken og alle mulighetene på instrumentet. Når alt
stemmer på en gudstjeneste,
slik at det blir en helhet.
Hva gjør du på fritida?
Jeg ser en del TV. Er ikke så
kritisk der. Både filmer, serier
og nyheter kan gå. Med fire
barn og mye som skal gå opp
i hverdagen, er TV en god
avkobling for meg. Prøver å
få gått på konserter av og til,
og har drevet litt med yoga.
Har du en favorittkomponist?
Alle organister sier vel Johann Sebastian Bach, men
liker også moderne ting.
Olivier Messiaen er en spennende komponist. Og jeg
liker godt å høre på improvisasjoner!
Favorittsalme?
Litt vanskelig å velge, for det
er så mange. Fra den nye salmeboka må det bli « No stig
vår song « av Edvard Hoem
med melodi av Stavangerkomponisten Håkon Berge
og « Blå salme « av Erik Bye.
Av salmene som har bevist
sin verdi, kommer klassikere
som Deg å få skoda og Herre
Gud ditt dyre navn og ære
høyt på lista.
5
Lykke
holder liksom ikke å gjøre en god jobb,
du må gjøre den spesielt godt. Men
uansett hvor bra du gjør det, vil det alltid være noen som er flinkere eller dyktigere. I dette jaget er det lett å utvikle
en skamfølelse. Du har en opplevelse
av at du ikke er god nok. Ikke morsom
nok. Ikke flink nok. Ikke verd å elske.
Bakke slår et slag for det ordinære og
hverdagslige. – Dersom du kan finne
noe av det hverdagslige i de fem søylene
er det bra. Det handler om å gå i takt
med livet. Gå i takt med deg selv. Være
venn med deg selv uten at det blir en
egotripp, smiler han.
Sommeren er over, hverdagen i
gang og med den pågangsmot og
lyst. Eller er du blant dem som
kjenner seg motløs og nedstemt?
Du kan faktisk gjøre noe med det! Forskjellen er om du ser på deg selv som
en brikke i livets store brettspill, eller
om du er den som flytter brikkene. Dr
teol Odd Magne Bakke holder forelesninger om lykke ved Misjonshøgskolen,
og han fikk mange engasjert da han
snakket om temaet på en av «Kampenkveldene» i vår. – Vi kan påvirke vår
egen opplevelse av tilfredshet og lykke,
sier han.
6
«Quick fix»
Bakke forklarer at det er flere komponenter i lykke:
1) Positive følelser
2)Engasjement
3) Relasjoner til andre mennesker
4) Opplevelse av mestring/prestasjon/
å lykkes
5) Opplevelse av mening
En lykkelig mann? Odd Magne Bakke foreleser om temaet på Misjonshøgskolen.
Dersom du scorer høyt på disse fem
søylene opplever du lykke, eller «wellbeing» som er benevnelsen forskerne
ofte bruker. – Problemet for oss i vår
tid, sier Bakke, er at vi er så fokusert på
Unik eller ordinær
første punkt. Vi jager etter gode følelser
knyttet til lyst og nytelse. I det lange
løp fører det til kjedsomhet, og deretter
tomhet.
– Dagens krav er at vi skal være så spesielle, så unike, fortsetter han. – Det
Å være lykkelig betyr selvsagt ikke et
liv uten smerte. I lykke-forelesningene
viser Bakke til Søren Kirkegaards to
begreper; «det nødvendige» og «det
mulige». Det første er ting du ikke
kommer utenom, det du ikke har kontroll over, som å miste jobben, sykdom
eller død. En kan ikke hoppe bukk over
det nødvendige. Leie ting skjer i alles
liv. – Det er viktig å forholde seg til
fortiden, sier Bakke og sammenlikner
det med å tegne et selvportrett i både
lyse og mørke farger. – Det er vakkert
fordi det er sant og ekte, og det kan gi
deg fred fordi du forsoner deg med det
som ikke gikk så bra i livet ditt og der
du har sviktet. Han legger til – Det finnes ingen «quick fix», vi kommer ikke
utenom det vanskelige og til tider må vi
være i det.
Begynn med å takke
Jag etter øyeblikks nytelse blir fort tomhet.
Foto; morguefile.com
Starten på å være en aktør i eget liv er
erkjenning, så aksept og deretter endring. Menneskets frihet består i å skille
mellom det du kan gjøre noe med og
det du ikke kan gjøre noe med. Han
utdyper:
– Skill mellom det du tolker, det du
tenker og det som skjer.
Øvelser fra positiv psykologi kan
hjelpe deg å få følelsene i positiv retning. Takknemmelighet er nøkkelen
for å endre tankemønster. For eksempel
kan du hver dag skrive ned tre gode
ting fra dagen. Da skanner hjernen dagen og leter etter det som er bra, og du
blir etterhvert umerkelig mer oppmerksom på dette. Forskning viser at du får
mer positive følelser, blir mer nysgjerrig, kreativ og sosial.
– Men, sier Bakke – det er jo stunder
i livet da jeg ikke greier å være aktør, og
da er 3.søyle viktig. Da trenger jeg at
noen andre ser meg og ikke minst tåler
meg.
Lære mer?
Forelesningserien «Lykken gjennom tidene» starter opp i januar 2015.
Ettermiddagstid.
Kontakt Misjonshøgskolen eller se www.mhs.no.
Kampenkveld
«Gud er kjærlighet»
Foredrag med Per Størksen,
­psykiater og munk
Torsdag 23.oktober kl 19
Inngang kr 100,-
Per Størksen
Vi behøver å lære å elske mer, å
elske bedre! Ingenting er viktigere
enn kjærligheten, sier foredragsholderen som kommer til Kampen
kirke i oktober. – Hele Bibelen taler
ikke om noe annet enn det. – Stol
på at Gud elsker sine barn!
Per Størksen (f 1941) er oppvokst i
Frankrike. Han tok legeutdanning
i Paris og spesialisering i psykiatri i
Oslo. Etter 30 års arbeid som psykiater flyttet han til et katolsk kloster
i Sverige. Der var han fram til 2011
som karmelittbror og etter hvert
prest. Nå er han tilbake i Norge.
7
Stille for Gud
Tekst & foto: Liv Ingunn Salomonsen
Er det i stillheten vi møter Gud? Hvordan oppleves det?
«Energi» og «noe dypere» er svaret fra to som er i stillheten
på hver sin måte.
– For min del startet det for flere år
siden da jeg bodde i Oslo, sier Kristin
Espeset. – Jeg kom tilfeldigvis over et
foredrag av en tysk nonne. Hun var
veldig jordnær og tok bort det mystiske
i det å meditere og være stille. Slik var
min inngang til begrepet retreat.
Kristin er med i styret for Rogaland
Retreat, et organ som arrangerer Stille
dager fire lørdager i året; i Hillevåg og
Bekkefaret kirke, Utstein Pilegrimsgard
og i Bryne frikirke. I Rogaland holdes
det i tillegg retreathelger ved Utstein
Pilegrimsgard i regi av en egen stiftelse
som er eid av den norske kirke.
God mat
8
Under en retreathelg eller stille dag tar
man utgangspunkt i tekster fra Bibelen.
Deltagerne kan så konsentrere seg om
disse tekstene mens man for eksempel
går tur ute i naturen.
– Når man får tid til å konsentrere
seg over en tekst over lang tid får man
mulighet til å la ting synke inn. Det
snakkes ikke og diskuteres ikke rundt i
gangene. Middagene spiser vi sammen,
men det konverseres ikke over bordet.
Det legges heller større vekt på at vi
deler måltidet sammen. Det stille samværet gir ro og fred, og vi får sjanse til
virkelig å oppleve hvor god maten er,
smiler Kristin.
– Kommer du nærmere Gud?
– Jeg føler på noe som er dypere.
Man blir utfordret til å leve seg inn i
innholdet i en bibeltekst selv. Da er
det lettere å ta det direkte inn. Hvis en
Kristin Espeset, Retreat Rogaland arrangerer
«Stille dager» 4 lørdager i året.
Hverdagsmystikk
for eksempel leser om når Jesus møter
andre mennesker og lever seg inn i
fortellingen og lar det synke inn, føler
jeg at man bygger seg opp erfaringer og
tydelig kan kjenne varmen som Jesus
utstråler. Vi leser også ofte de mer poetiske tekstene i gamle testamentet som
for eksempel Salmenes bok. Det oppleves litt på samme måte som å besøke
en kunstutstilling. Det føles berikende.
I løpet av en stille dag eller retreat-helg
får man som oftest mulighet til å dele
disse erfaringene med de andre hvis
man ønsker det.
– Har begrepet retreat fått en ny
betydning i dagens hektiske hverdag?
– Det er godt mulig. Jeg kan like
gjerne sette meg ned å meditere over en
tekst når jeg hjemme også. Det er noe
som faller til ro i sinnet. Ting blir klarere og lettere å se.
Kveker på Byhaugen
Begrepet retreat er i så måte ikke et
nytt fenomen. Organisert stille andakt
har vært en del av Kvekersamfunnet
siden den opprinnelse på midten av
1600-tallet. Kvekerne er blant de eldste
trossamfunn i Norge, og selv om det
ikke er ofte man hører om dem i dag,
så finnes medlemmer over hele verden.
Majoriteten befinner seg i Afrika og
Mellom-Amerika. I Norge er det 130
medlemmer der 15-20 kommer fra
Stavanger. 5-6 av dem er aktive med
ukentlige stille andakter. Kvekerne har
et annerledes syn på Bibelen enn den
protestantiske kirke i form av at det er
den Hellige Ånd som er den øverste
autoritet og at Bibelen derfor må forstås
Dag Hovda Sture er kveker. Han er med på
stilleandakter hver søndag.
gjennom den Hellige Ånds veiledning
og ikke bokstavelig lesning. Dag Hovda
Sture fra Byhaugen meldte seg inn i
Kvekersamfunnet i 2007.
– Jeg er født inn i Statskirken og var
også aktiv i menighetsarbeid på Tasta i
mange år, forteller han. – Så leste jeg et
leserinnlegg av en kveker og fikk et nærmere innblikk på hva kvekerne står for,
det var et åpnere syn jeg kan identifisere
meg med. Dette, sammen med grunntanken om at det er den Hellige Ånd
som er den øverste autoritet, fikk meg
til å tenke «Hvorfor har jeg ikke oppdaget dette før! Dette har jeg jo tenkt».
Her i Stavanger holdes det stille andakter hver søndag i en time.
– Jeg vil si vi er hverdagsmystikere,
sier og Sture og smiler. – Det er ikke
karismatisk, og våre gudstjenester er
strippet ned til minimum. Det finnes
ikke ritualer eller ytre sakrament. Hvis
noen føler for å si noe kan man reise se
for å gjøre det. Når det skjer er det fordi
noen har følt at de har blitt lea på av
ånden. Jeg vil si at det er den stille venting på Ånden.
– Føler du at du kommer nærmere
Gud?
– Under en stille andakt kan jeg roe
meg helt ned og la hverdagstankene
fyke forbi. Når bølgene har lagt seg
går det an å kjenne energien. Jo større
møtene er, jo større energi føler man.
Da må jeg bare være ærlig med meg selv
og innrømme at jeg er den del av noe
større. Jeg kan ikke bortforklare det.
TAR DU UTFORDRINGEN, NÅ?
Din livserfaring kan være til hjelp for andre.
Vi trenger flere
frivillige til vaktrom
i Stavanger!
Innføringskurs for
telefonvakter, og for deg
som vil chatte starter
onsdag 1.oktober 2014.
Kontakt Kirkens SOS
i Rogaland snarest på tlf:
51 88 45 15/97 17 09 95
eller på epost.
www.kirkens-sos.no epost:[email protected]
9
BYDELSPROFILEN: Corinna Vossius
Helsebot i egen hage! Der har Stavangers
­ferske helsesjef både høner og blomster.
Corinna er opprinnelig fra Tyskland men har bodd i
­Norge siden 1999. I september har hun vært et halvt år
i stillingen som Helsesjef i Stavanger.
Hvordan oppleves det så langt?
Siden jeg ikke har hatt stillingen så lenge er det mest
utfordrende at det fortsatt er nytt for meg. Det mest givende er at det er en spennende og sammensatt oppgave.
Og det at den er utfordrende er givende i seg selv!
Har du noen kampsaker du brenner for som Helsesjef?
Personlige kampsaker har jeg ikke, men jeg har jobbet
mye med støybelastningen som har oppstått i forbindelse
med Ryfast. Det er viktig at beboere og naboer som er
berørt skal kunne leve med det uten at det skal gå ut over
livskvaliteten.
Har du noen personlige helsetips?
Det er viktig å mosjonere og bevege seg. Men man må
finne en treningsmetode som man liker. Det nytter ikke
å bare bevege seg for å bevege seg, men man må finne en
glede i mosjoneringen. I dagens arbeidsliv sitter man store
deler av arbeidsdagen så det å bevege seg regelmessig er
viktigere enn noen sinne.
Hva gjør du for å koble helt ut fra en travel hverdag?
Jeg er veldig glad i hagen min og elsker hagearbeid. Vi har
6 høner og akkurat fått 2 løpeender. Så syssel med hage
og dyr gir meg avkobling.
10
Hvilket forhold har du til Gud?
Jeg er konfirmert men er ikke troende i dag og meldte
meg ut av kirken da jeg var 17. Men selv om jeg ikke er
troende så har jeg et sterkt forhold til det å leve i en kris-
ten kulturarv. Jeg har lest bibelen et par ganger, og syntes
det er viktig å kjenne til den kulturen man hører til. Det
er på en måte en del av utdannelsen i livet.
Har du en bok du vil anbefale?
Cecilie Enger har skrevet en bok som heter Mors Gaver,
en personlig beretning av sin mor med demens som havner på sykehjem. I opprydningen av hennes hjem finner
de detaljerte lister over samtlige av familiens julegaver
gjennom fire tiår. Og med det som utgangspunkt har hun
skrevet denne boken. Jeg har selv jobbet på sykehjem og
synes dette er en veldig flott bok med et interessant tema.
..og din favorittplass i bydelen vår er…?
Jeg er veldig glad i Gramstadhaugen med den flotte utsikten over byen, og jeg er veldig glad i å gå tur på toppen
av Byhaugen. Der plukker jeg alltid bringebær på høsten.
Men min aller største favorittplass på Kampen må være
min egen hage.
Tekst: Liv Ingunn Salomonsen
Foto: Elisabeth Tønnessen
TV-AKSJONEN 19. oktober
Vann forandrer alt
Tekst: Tone Therese Paulsen, fylkesaksjonsleder Rogaland
800 millioner mennesker lever uten
tilgang på rent vann, og hvert år dør 3,4
millioner mennesker av en vannrelatert
sykdom. Pengene fra årets TV-aksjonen
skal Kirkens Nødhjelp bruke til å bore
brønner, rehabilitere gamle brønner,
installere og reparere håndpumper, installere anlegg for oppsamling av regnvann, anlegge ett rørledningsnett i Afghanistan, og drive hygieneundervisning.
Landene dette skal utføres i er Sudan,
Sør-Sudan, Etiopia, Somalia, Tanzania,
Afghanistan, Pakistan og Haiti.
Tilgang til rent vann dreier seg ikke
om å bli utørst, det betyr at mennesker
VANN
FORANDRER
ALT
Tilgang til rent vann gjør at mennesker overlever og
holder seg friske. Kvinner og barn trenger ikke gå i
flere timer hver dag for å hente vann. Det gir dem
mulighet til å gå på skole og arbeid, noe som igjen
utvikler hele samfunn. Sammen skal vi sikre varig
tilgang til rent vann for 1 million mennesker.
BLI BØSSEBÆRER FOR
TV-AKSJONEN NRK
19. OKTOBER
RING 02025
BLIMED.NO
overlever og holder seg friske. Tilgang
til vann sikre avlinger og mat til befolkningen. Kvinner og barn får muligheten
til utdanning og arbeid når de ikke må
bruke mange timer hver dag på å gå
etter rent vann. Når turen etter vann
blir kort er de også mindre utsatte for
vold og seksuelle overgrep. For å styrke
flere av disse positive ringvirkningene
vil Kirkens Nødhjelp også sette opp
latriner og gjøre andre tiltak for å bedre
sanitære forhold og hygiene.
Ta godt imot bøssebærerne!
Ønsker du å melde deg som
bøssebærer, gå inn på www.blimed.no
eller ring 02025.
En vannpumpe er på plass Somalia.
Foto: Greg Rødland Buick.
Foto: Paul Jeffrey
For bare 200 kroner på bøssa, kan
du gi vann til ett menneske for
resten av livet!
11
DÅPSAKSJONEN
Tekst: Beate E Dagestad
Vi har døpt Hermine!
– Vi snakket om det da
jeg var gravid, og var
i grunnen enige både
mannen min og jeg.
Vi hadde giftet oss i kirken
året før, så da var det naturlig å døpe da Hermine kom.
Anizette Salvesen har en
kravlende 1-åring på fanget,
og forteller om valget de
gjorde.
– Vi er jo kristne, selv om
vi ikke er så aktive i kirken.
Jeg ønsker å gi verdier videre
til Hermine. Hvis hun ønsker å ta en annen vei senere
i livet, så kan hun jo det.
Hun forteller at tre av
12 fire vennepar med barn på
samme alder har valgt å ikke
døpe. Hva er det viktigste
som gjorde at de valgte annerledes enn vennene?
– Vi vil gi Hermine noe å
tro på. En plass der hun kan
høre til. Noe som hun kan ta
med i hverdagen.
Anizette husker at hun
kvapp litt under dåpsamtalen da presten spurte hva de
mente med å døpe. – Jeg var
ikke klar over at det skulle
følge forpliktelser med liksom, men egentlig synes jeg
det er bra. Det betyr at vi tar
det på alvor. Dåpen er ikke
en likegyldig handling.
Derfor døper vi
– Vi vil jo alt godt for barna
våre, vi vil gi dem trygghet
og omsorg. I dåpen gir vi
dem det beste; de blir Guds
barn, sier sokneprest Atle
Moe.
– Men er ikke alle Guds
barn uansett?
– Jo, i Guds hender er
vi alle Guds barn selv om
vi ikke er døpt. Likevel har
Jesus sagt at vi skal døpe og
lære, så derfor gjør vi det i
kirken. En viktig ting ved
dåpshandlingen er at den
som døpes blir medlem i
kirken. Og da ikke bare i
Kampen menighet, men i
en verdensvid kirke, og slik
del av Guds store familie på
jord.
– Mange vil ikke ta valget
for barnet sitt. Noen vil ikke
døpe fordi de føler de ikke
kan stå inne for alt det kirken står for?
– Det trenger vi ikke ta
ansvar for heller! I dåpen er
det Gud som handler, helt
uavhengig av hva og hvem.
Det er en gave, som vi får.
Derfor bruker vi også ordet
nåde, som betyr gratis.
Dåp i Kampen
Mange måter å gjøre det
på
Du kan ha hverdagsklær og
droppe selskapet eller du kan
ha penklær og arrangere fest.
Lokaler i Kampen kirke kan
leies rimelig.
Dåpen foregår vanligvis
på en vanlig søndagsgudstjeneste i kirken. I Kampen kan
du velge å arrangere dåp som
en egen seremoni på et annet
tidspunkt. Ta kontakt med
prestekontoret om du ønsker
dette!
Det er aldri for sent!
Det er vanlig å døpe barnet i løpet av de første 6
På døpefonten i Kampen er det risset inn fra Markus 10,14:
«La de smaa barn komme til mig. Hindre dem ikke thi saadanne hører Guds rike til»
Vil du vite mer om dåp eller bestille dåp, kontakter du
Kirkens Servicetorg på tlf 51 84 04 00 eller Kampen
Kirke tlf 51 50 24 10. Før dåpen er det dåpssamtale
med soknepresten. I samtalen snakker dere om hva dåpen er, om praktiske ting som gangen i dåpsgudstjenesten, dåpslyset og fadderinformasjon. Når barnet er døpt
og dermed registrert som medlem i Den Norske Kirke,
vil han hvert år bli invitert til forskjellige tiltak i Kampen kirkes trosopplæring. Det første vil være Babysang,
og siden er det 4-årsbok, dåpsskole for 1.klassinger,
Tårnagenthelg og mye annet.
månedene etter det er født.
Men i Kampen har det også
vært barn som har gått til
døpefonten på egne ben.
Når barnet er 12 år kan det
bestemme selv om det vil
døpe seg.
Mange konfirmanter har de
siste årene fulgt konfirmasjonsundervisningen uten å
være døpt, og valgt å døpe
seg i en privat seremoni før
konfirmasjonsdagen.
Les mer om hva dåp er
Den Norske Kirkens hjemmeside kirken.no. Se under
vignetten «Livets gang».
ETTERLYSNING
Har du en dåpskjole til overs?
Vi vil gjerne låne ut dåpskjole
til familier som ønsker å døpe
den lille og mangler kjole.
Er du i besittelse av en dåpskjole du kan skjenke kirken
som gave?
Eller kanskje er du fingernem
med heklenål eller sytøy?
I så fall hører vi gjerne fra deg!
Ring Ole på tlf 92 05 48 60
eller Beate på tlf 99 56 86 11
13
Trenger flere lyttende ører
Hun har vært frivillig medarbeider i
snart tre år, og synes selv hun har mye
igjen for å engasjere seg for medmennesker som har behov for noen å snakke
med.
helsevesenets forlengede arm, men vi
er alltid til stede for å lytte til andres
smerte, ensomhet, sorg og frustrasjoner.
Noen ønsker også å bli bedt for, eller at
vi tenner et lys for dem.
Hauge forklarer at samtalene kan
utfordre på forskjellige måter, målet er
at samtalen skal bli en god opplevelse
for den som tar kontakt. Noen ringer
også for å takke for at Kirkens SOS er
til stede i en vanskelig situasjon. Behovet for samtaler både via telefon og
chat på internett er stort, og det trengs
flere frivillige for å dekke etterspørselen.
I dag er det flere som ringer inn uten
å få svar på grunn av mangel på nok
frivillige.
Medmennesker Alle frivillige kurses
Tekst: Helga Hovland
Foto: Kirkens SOS
– Vi kan ikke løse problemene til
de som kontakter oss, men vi kan
gå noen skritt sammen med mennesker som sliter, lette litt på deres
smerte, eller bare være to lyttende
ører, sier Møyfrid Hauge som er
frivillig telefonvakt for Kirkens
SOS.
14
– For meg er dette en fin måte å få
bety noe for andre på, og slik forsøke
å komme medmennesker i vanskelige
situasjoner i møte. Vi møter mange
som synes livet er så vanskelig at de ikke
orker å leve lenger. Å møte selvmordsnære mennesker på en god måte er en
av hovedoppgavene til Kirkens SOS.
Det er mange måter å drive diakoni eller medmenneskelighet på, og gjennom
dette kan jeg få være med å gi håp til
andre, sier Hauge. Hun legger til at det
på ingen måte er supermennesker som
er med som frivillige. – Vi er ulike typer mennesker på
samme måte som de som ringer inn er
forskjellige. Det er ikke vår jobb å være
De frivillige medarbeidere får et obligatorisk innføringskurs. Som frivillig er
man også med i en veiledningsgruppe
hvor det gis undervisning, og hvor det
er mulig å ta opp vanskelige problemstillinger.
– Det var en trygghet for meg med
innføringskurset hvor vi blant annet
lærte en del om samtalemetodikk, og
hvor vi fikk øve på ulike typer samtaler.
Fellesskapet med de andre frivillige
er både et gode og en styrke med det
å være frivillig. Vi er alltid to på vakt
sammen. I tillegg er Kirkens SOS en
organisasjon som tar godt vare på sine
medarbeidere, mener Hauge.
Møyfrid Hauge er frivillig medarbeider i
Kirkens SOS og inviterer til innføringskurs for
nye medarbeidere med oppstart 1. oktober.
Om Kirkens SOS i Rogaland
• Etablert i 1979
• Eies av 45 menigheter, Kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg
og Sola, Rogaland Fylkeskommune, Stavanger bispedømmeråd,
Kirkens Bymisjon, Ynglingen,
Frikirken, IMI og Det norske Diakonforbund.
• 110 frivillige medarbeidere på telefon og chat
• To vakter à 4 timer pr. måned
• Besvarer 16 000 henvendelser på
år
• Innføringskurs for nye medarbeidere starter 1. oktober i Stavanger
Kontakt: [email protected]
el. tlf 51 88 45 15
SI DE
125 år
1889
2014
Le
k. F
r o.
o r t e ll i n g . T
Fargelegg
Prikk til prikk
Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre.
Hva skjuler seg her?
31
29
28
1
2
30
3 4
27
5
26
25
11
15
7
8
6
9
12
24
13
22
21
23
20
10
14
16
17
18
19
Finn fem feil
De to bildene er nesten like. Finner du de
fem feilene på bildet til høyre?
Tegninger: Asbjørn Tønnesen
15
SIDEN SIST
Seniortur til øyene i juni
Sommerfest på KK-klubben
Dramatisering på Landa gård.
Tyske soldater overtok gården
i 1940. De tok husene og la
miner rundt på eiendommen.
Turen vakte barndomminner:
– Jeg husker hvordan det av
og til smalt fra Finnøy. Det var
tyskerne som skjøt mot båter
på fjorden, forteller Gunvor
Hustoft som vokste opp i Østhusvik.
De eldste gir alt i kampen mot de
­yngste!
Kona på gården hadde en
tung dag.
16
Siste stopp
gartneriet på
Talgje (fra
høyre) Anne
Karin Førde,
Ole Hellebust,
Elisabeth Larsson, Gerd Borgenvik, Audny
Enge og Ruth
Følgesvold.
Foto: Gunvor
Hustoft
Første lag til å fylle flasken med vann,
ikke lett når den velter!
Bli med!
0 år
Babysang. Åpen for alle, ingen påmelding.
Tirsdag kl 10.30 – 12.00
Info: Beate Dagestad tlf 99 56 86 11
4 år
4 års samling og bok! Meld deg på!
Onsdag 5.november kl 17.30 – 18.30
Søndag 9.november kl 11.00
0 -12 år Søndagskole. Fortelling, sang & forming.
Hver søndag kl 11 utenom skoleferier. De yngste i
følge med voksen.
Speider
Tirsdag kl 18.00 Stifinner, Vandrer og Rovere.
Fra 4.klasse og oppover!
Info: Aslaug Jansen tlf 48 27 91 77
Kampenspeiderne på Landsleir i Asker
Våre speidere kamperte sammen med speiderne fra Tasta.
Foto: Ingrid Marie Ørland
Senior Åpen Kirkestue
Onsdag kl 11.00
Info: Marit Prøys tlf 51 53 50 53
Nye konfirmanter
Nå er de i gang!
Årets konfirmanter
(22 stykker) ble
presentert for
menigheten på
Minimessen
7. september
17
MENIGHETSKALENDEREN 28. september – 23. november 2014
16.s.i treen.tiden
Søndag 28.09 kl. 11.00 Minimesse med dåp. Skaperverkets dag.
v/Atle Moe og Synnøve Seibt
17.s.i treen.tiden
Søndag 05.10 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd v/Atle
Moe og Kjell Bjarne Svanes.
18.s.i treen.tiden
Søndag 12.10 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp nattverd v/Terje
Torkelsen og Synnøve Seibt
Tirsdag 14.10 kl. 11.00 Møte i kampen misjonsforening
19.s.i treen.tiden
Søndag 19.10 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd v/Atle
Moe og Synnøve Seibt. Søndagsskole
Torsdag 23.10 kl 19.00 Kampenkveld med Per Størksen. «Hva er
kjærlighet?» kr 100,Bots-og bønnedag
Søndag 26.10 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Atle Moe og Synnøve Seibt.
Søndagsskole.
Allehelgensdag
Søndag 02.11 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd
v/Atle Moe og Synnøve Seibt
Søndagsskole.
22.s.i treen.tiden
Søndag 09.11 kl. 11.00 Minimesse med dåp og nattverd v/Atle Moe
og Kjell Bjarne Svanes. Utdeling av 4-års
bok.
Tirsdag 11.11 kl. 11.00 Møte i Kampen misjonsforening
23.s.i treen.tiden
Søndag 16.11 kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd v/vikar og
Synnøve Seibt. Søndagsskole.
Torsdag 20.11 Kl. 19.00 Visitaskveld i Kampen kirke
Siste s. i kirkeåret
Søndag 23.11 kl. 11.00 Visitasgudstjeneste felles Stokka og Kampen
i Stokka kirke
Ikke gudstjeneste i Kampen denne dag.
Frivillighet
Tasta og Boganes Sykehjem ønsker flere frivillige i
alle aldre som vil gjøre noe de trives med sammen
med våre beboere.
Kunne du kanskje gå tur, være en samtalepartner, steke vafler, lese aviser?
Å være et lyspunkt og en støtte for andre gir gjensidig glede.
Du har garantert noe å bidra med!
TIL TJENESTE HELE DØGNET
Vår erfaring – din trygghet
Velkommen som frivillig, til hyggelig miljø og fellesskap med meningsfulle oppgaver. Kurs arrangeres for frivillige ved Boganes sykehjem 16. okt,
og er for både deg som er ny og deg som er dreven i frivillighetsarbeid.
Kurset er for alle, om du er tilknyttet Tasta eller Boganes sykehjem.
Ta kontakt for en uforpliktende samtale og påmelding!
Tasta sykehjem: Anbjørg Kiplesund, tlf: 92 06 52 19
eller e-post: [email protected]
Boganes sykehjem: Inger Lise Valskaar, tlf: 51 95 55 00
eller e-post: [email protected]
18
Tlf. 51 82 00 50 | www.hviding.no
Livets gang
Døpte
Konrad Saus Hagen
Emma Mie Casper Vistnes
Kontakt oss i Kampen menighet!
Ole Hellebust - daglig leder
Tlf: 51 50 24 12/ 920 54 860
Epost: [email protected]
08.06.2014
22.06.2014
06.07.2014
10.08.2014
Sømna kirke
Kampen kirke
Stokka kirke
Kampen kirke
Trine Osen Lande - formann menighetsråd
Tlf: 51 53 05 58/905 15 768
Epost: [email protected]
Atle Moe - sogneprest
Tlf: 51 50 24 13/ 936 80 216
Epost: [email protected]
Døde
Bernt Emil Endresen
Brit Ester Knudsen
Ellen Gunnvor Gran Jordal
Trine Odd Arnfinn Halvorsen
07.06.2014
05.07.2014
19.07.2014
29.07.2014
30.07.2014
Følg kampen menighet
på nettsiden
www.kampenmenighet.no
Ivar Schmidt Johannesen - vaktmester/kirketjener
Tlf : 51 50 24 17/913 28 247
Epost:
[email protected]
Beate Dagestad - Menighetspedagog (50%)
Tlf: 51 50 24 14/99 56 86 11
Epost: [email protected]
Synnøve Seibt - Kantor
Tlf: 51 50 24 15/ 909 48 255
Epost: [email protected]
Claire Gouldthorp - diakonimedarbeider/trosopplærer
Tlf: 51 50 24 16/466 28 725 (permisjon til januar)
Epost: [email protected]
Kampen kirke
Kirkeskyss kan bestilles søndag morgen
kl. 10.00-10.30 ved å ringe tlf. 51502419
Seehusensgt 47, pb 201,
4001 Stavanger. Tlf 51 50 24 10
Epost: [email protected]
Nettside: www.kampenmenighet.no
19
En hymne
Bruk tid med å være opptatt med å være til,
leve ut og forgylle øyeblikkene
så de kan bli en hymne til dagen.
Ragnhild Bakke Waale
Stockphoto FreeImages
3201 07 20493
Gave til Kampen Menighet
Kampen Menighet
Postboks 201
4001 Stavanger
3201 07 20493