FIGUR 7. EndRInGSSIRKEL Beslutning Vedlikehold

Figur 7 Vedlegg
FIGUR 7. Endringssirkel
Varig forandring
Vedlikehold
Handling/
gjennomføring
Beslutning
Ikke moden for
beslutning om endring
KRUS • Kriminalomsorgens utdanningssenter
Tilbakefall
Før-overveielse
Start
Overveielse
Etter Prochaska & DiClemente