Trening etter brystkreft

Trening etter brystkreft
av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin
• Personer som har gjennomgått behandling for brystkreft
utgjør en stor gruppe.
• Hyppig diagnose og god prognose
Følg oss på
Effekt av behandling på fysisk
form
Peel, 2014
• VO2 maks reduseres med ca. 10% gjennom
standard behandling.
• Reduksjonen i fysisk form kan måles syv år etter
endt cellegiftbehandling.
Effekt av behandling på fysisk
form forts.
• Ser ut som andelen som overlever brystkreft øker.
Effekt av behandling på fysisk
form forts.
Minton & Stone, 2008
• Redusert fysisk form øker risiko for andre
sykdommer som hjerte- og karsykdom.
• Brystkreftpasienter rapporterer også redusert
livskvalitet og økt forekomst av kreftrelatert
fatigue mange år etter behandling.
Effekt av behandling på fysisk
form forts.
• Velkjent at behandlingen kan gi negative effekter
på hele oksygentransportkjeden inkludert
respirasjonssystemet, sirkulasjonssystemet og
muskelvevet.
• Tidligere har det vært fokus på mulige
kardiotoksiske effekter av cellegift, og skader på
kardiomyocytter og redusert ejeksonsfraksjon
etter behandling av antracykliner (Shan et al,
1996, Von Hoff et al, 1977)
• MEN, hos brystkreftpasienter ser man imidlertid
reduksjon i VO2 maks selv når pasienten har
normal hjertefunksjon (Jones et al, 2012).
• Dette viser at det i hovedsak er andre deler av
oksygentransportkjeden som affiseres av
behandling.
Effekt av behandling på fysisk
form forts.
• Stråling mot brystet kan skade lunger og
redusere gassutvekslingen (Marks et al, 1997).
• Kreftrelatert anemi vil redusere blodets
transportkapasitet for oksygen (Grotto, 2008;
Lakoski et al 2012).
Brystkreftforskning
• Utgjør ca 80% av alle treningsstudier på
kreftpasienter og kreftoverlevere (Ballard-Barbash et al
2012)
• Første studiene på trening av kreftpasienter.
• Viktige studier tross store metodiske svakheter og
ganske simple intervensjoner.
Effekt av behandling på fysisk
form forts.
• Cellegift og stråling kan skade endotelceller og
dermed affisere mikrosirkulasjon (Beckman et al,
2011).
• Det ser også sett negative effekter av cellegift
direkte på skjelettmuskulaturen (Hayward et al,
2013; Hydock et al 2011; Van et al, 2009; Gilliam
et al, 2013) - dyrestudier
Winningham & MacVicar
1988,1989(x2)
• Effekt av aerobe intervalldrag (sykling 60-85% av
HFmax 20-30 minutter per økt 3/uke) i 10 uker
hos pasienter som ble behandlet med
kjemoterapi for brystkreft.
• Pasientene tolererte treningen bra!
• Redusert kvalme
• Begrenset vektøkning
• Økt VO2max
Schmitz et al 2009/2010
• Styrketrening (52 uker, 3 mnd med trener og
resten på egenhånd) hos brystkreftpasienter
med, eller i fare for å utvikle lymfødem.
• Lik forekomst av lymfødem og
lymfødemsymptomer i gruppen som trente og
gruppen som ble oppfordret til å være forsiktig
med armen.
• Økt styrke i testøvelsene i gruppen som trente
styrke.
• Størst fremgang hos de som fullførte flest
treningsøkter.
Hvorfor bør
brystkreftpasienter trene?
• Forebygge tap av fysisk funksjon under
behandling
• Rehabilitering rett etter kirurgi
• Gjenvinne fysisk funksjon
• Effekt på kroppssammensetning
• Effekt på vanlige bivirkninger og langtidseffekter
• Effekt på overlevelse
Trening rett etter kirurgi
Effekt av fysisk trening på
fysisk funksjon
• Fokus på å opprettholde/ gjenvinne
bevegelsesutslag
(Schmitz et al 2010 (ACSM guidelines)) .
• Sikre tilstrekkelig bevegelsesutslag før avanserte
De Backer et al 2009:
• Oversiktsartikkel på 24 studier
øvelser.
• Adjuvant behandling med kjemoterapi (taxaner og
• 10 RCTs, 4 kontrollerte studier og 10 uten kontrollgruppe
• 54% av deltakerne var brystkreftoverlevere
platinumforbindelser) kan gi nevropatier:
• Forsiktig med styrkeøvelser som krever balanse og
grepstyrke (drareimer?).
• Ikke glem resten av kroppen!
• Resten prostatakreftoverlevere
• Stort sett styrketrening i kombinasjon med
utholdenhetstrening i intervensjonene og som
regel sammen med instruktør
• Mye fokus på operert bryst/ skulder.
Effekt av fysisk trening på
fysisk funksjon: Styrke
Effekt av fysisk trening på
fysisk funksjon: Styrke
De Backer et al 2009:
De Backer et al 2009:
•Typiske treningsprogram:
Typiske resultater:
•
Fokus på store muskelgrupper
•
1 RM i ulike øvelser økte fra 11-110%
•
1-3 sett av 8-12 repetisjoner
•
Kroppssammensetning forble uendret.
•
1-5 økter per uke
•
•
Varighet på intervensjonene 3-24 uker
•
Belastning fra 25% til 85% av 1RM
Effekt av fysisk trening på
fysisk funksjon: Styrke
Strasser et al 2013 (kreftpasienter, Swartz kvinner)
Varierende kvalitet på treningsprogrammene (med tanke på
intensitet, frekvens, volum og varighet) og ulik treningsbakgrunn
blant pasientene kan forklare spredningen i funnene.
•
De Backer et al anbefaler likevel at styrketrening inkluderes i
rehabiliteringsprogram for brystkreftpasienter.
Effekt av fysisk trening på
fysisk funksjon: Utholdenhet
Jones et al 2011:
Typiske treningsprogram:
Størst styrkeendring på under ex.
•
Stort sett gange i motbakke eller sykling
•
14-45 minutter
•
3 økter per uke
•
Varighet på intervensjonene 8-24 uker
•
Intensitet 40-80 % av HFmax, HRreserve, VO2max
Effekt av fysisk trening på
fysisk funksjon: Utholdenhet
Jones et al 2011
Effekt av fysisk trening på
fysisk funksjon: Utholdenhet
Oppsummert:
(blandede kreftdiagnoser)
• God dokumentasjon for at trening fører til forbedret
fysisk funksjon.
• Spesifisitetsprinsippet:
• Utholdenhetstrening gir forbedret utholdenhet.
• Styrketrening gir forbedret muskelstyrke.
I snitt økte VO2max med 2.9 ml/kg (ca 10%)
Effekt av fysisk trening på
Kroppssammensetning
Effekt av fysisk trening på
Kroppssammensetning
• Høy kroppsvekt er assosiert med høyere risiko for
brystkreft
(Aktivitetshåndboken, 2008).
Hvordan kan fysisk aktivitet forebygge tilbakefall av
kreft?
• Overvektige pasienter ser ut til å ha større risiko for
tilbakefall av kreft etter behandling, samt
komorbiditeter (Rock et al 2012).
• Redusert fettvev hos postmenopausale kvinner
• Økt BMI med 0.5 til 2  40 % større sjanse for tilbakefall
• Økt BMI med >2  53 % større sjanse for tilbakefall
• Høyt aktivitetsnivå er assosiert med redusert risiko
for tilbakefall og redusert risiko for mortalitet
Homaidh 2011).
• Aromatase: Enzym i fettcellene som konverterer testosteron
og til østrogen.
• Redusert energitilgjengelighet for kreftcellene:
• Økt energikrav i musklene påvirker distribusjon av hjertes
minuttvolum -> redusert sirkulasjon til kreftcellene
(Ibrahim & Al-
Effekt av fysisk trening på
Kroppssammensetning
Effekt av fysisk trening på
Kroppssammensetning
Hvordan kan fysisk aktivitet forebygge tilbakefall av
kreft forts.?
• Fong et al 2012:
• Insulin kan stimulere til vekst i kreftceller (Del Giudice et
al 1998).
• Fysisk aktivitet kan forbedre insulinsensitivitet.
• Økt antall insulinreseptorer.
• Kontraksjonsindusert GLUT-4 translokasjon.
• Lavere nivåer av sirkulerende insulin.
• Mulig mekanisme for hvordan trening kan redusere risiko for
tilbakefall bos brystkreftoverlevere (Ballard-Barbash et al
2012)
• Review av 34 RCTer (22 på brystkreftoverlevere)
• 27 studier på aerob trening, 6 studier på styrketrening
og 1 hvor pasientene kunne velge.
• 13 ukers varighet (range 3-60 uker).
• De fleste kontrollgruppene var mer sedate enn
intervensjonsgruppene
Effekt av fysisk trening på
Kroppssammensetning
• Fong et al 2012:
• Review av 34 RCTer (22 på brystkreftoverlevere)
• 27 studier på aerob trening, 6 studier på styrketrening
og 1 hvor pasientene kunne velge.
• 13 ukers varighet (range 3-60 uker).
• De fleste kontrollgruppene var mer sedate enn
intervensjonsgruppene
Effekt av fysisk trening på
bivirkninger
• Rapport fra kunnskapssenteret (Juvet et
al 2009)
• 46 RCT som rapporterer på vanlige
plager etter brystkreftbehandling:
• Fatigue, konsentrasjonsproblemer,
nedsatt skulderbevegelighet og/eller
vektoppgang.
Effekt av fysisk trening på
bivirkninger
Effekt av fysisk trening på
bivirkninger
• Fong et al 2012: review av trening for
kreftoverlevere:
• Positiv effekt på fatigue og depresjon hos
Kreftoverlevere (22 av 34 studier på
brystkreftpasienter).
• Cramp et al 2012: review av trening under og rett
etter kjemoterapi for brystkreft:
• Aerob trening hadde positiv effekt på fatigue, men
ikke styrketrening.
Effekt av fysisk trening på
bivirkninger
Effekt av fysisk trening på
bivirkninger
• Forbedrer mulighetene for å klare
seg selv og reduserer avhengighet
av andre
• Øker sjansen til å opprettholde et
sosialt nettverk
• Stimulerer til et godt og variert
kosthold
(Aktivitetshåndboken, Helsedirektoratet 2008)
()
Effekt av fysisk trening på
livskvalitet
Effekt av fysisk trening på
bivirkninger
• Buffert et al 2012: Review Effekt av Yoga
Fong et al 2012:
• 13 RCTer
• Fysisk trening er assosiert med forbedret
livskvalitet.
• Liten effekt på fysisk funksjon.
• NB! Få deltakere i studiene, ulike måleverktøy og
–tidspunkt gjør sammenligningen vanskelig på
tvers av studiene.
Effekter av fysisk trening på
overlevelse
Metaanalyse av 27 studier viser at fysisk aktivitet er
assosiert med redusert all-cause - og brystkreft
spesifikk mortalitet.
(Ballard-Barbash R et al. J Natl Cancer Inst 2012)
Effekter av fysisk trening på
overlevelse
Ibrahim & Al-Homaidh 2011
• Betydelig redusert stress, angst og depresjon, moderat
reduksjon i fatigue, moderat økning livskvalitet
• Overkommelig og verdsatt av pasientene.
Effekter av fysisk trening på
overlevelse
Ibrahim & Al-Homaidh 2011
•Metaanalyse på effekt av fysisk aktivitetsnivå
på overlevelse:
•Brystkreftspesifikkoverlevelse
Effekter av fysisk trening på
overlevelse
•Ibrahim & Al-Homaidh 2011
•Metaanalyse på effekt av fysisk aktivitetsnivå
•Metaanalyse på effekt av fysisk aktivitetsnivå
på overlevelse:
på overlevelse:
• All-cause overlevelse
• Risiko for ny kreft
Effekter av fysisk trening på
overlevelse forts.
Ibrahim & Al-Homaidh 2011
Oppsummert:
•Fysisk aktivitet er assosiert med redusert risiko for å
dø av brystkreft og andre generelle dødsårsaker.
•Fysisk aktivitet er assosiert med redusert risiko for
Dose repsons forhold
Courneya et al. 2014
• 301 brystkreftpasienter under kjemoterapi
• RCT
• Frekvens 3 g/uke
• Med instruktør
ny kreft.
• 25-30 min aerobic exercise
•MEN: Det finnes få RCTer og det er sprik i
• 50-60 min aerobic exercise
litteraturen, derfor er evidensnivået relativt lavt her.
• 50-60 min aerobic exercise kombinert med resistance
training
Dose respons forhold forts.
Oppsummert:
Kroppsmassindeks modererte effektene av trening på
• Smerte
Dose respons forhold forts.
Wart et al, 2015 under kjemoterapi
• 230 brystkreftpasienter
• Endokrine symptoms
• Lav intensitet hjemmebasert utholdende trening
• Taxane/neuropathy symptoms
• Moderat-høy intensitet trening med intstruktør
• Aerobic fitness
• Muskelstyrke
• Fettmasse
• Premenopausale, yngre kvinner som mottok kjemoterapi
hadde størst utbytte av høydose treningsintervensjoner.
• Menopausal status, alder og fysisk form ved baseline
modererte effektene på pasient rapporterte symptomer.
Take home messages
• Trening er trygt for brystkreftpasienter.
• Ikke mer lymfødem i grupper som trener som i grupper som
får beskjed om å ta det med ro.
• Trening er effektivt for brystkreftpasienter.
• Økt muskelstyrke og kondisjon, samt forbedret
kroppssammensetning (avhengig av treningen)
• Trening kan redusere fatigue, angst og depresjon.
• Avhengig av treningsform og store individuelle forskjeller i
effekt. –Vær forsiktig med å love dette!
Det kan se ut til at høydose trening under kjemoterapi gir størst
utbytte for pasienten, men det trengs flere studier. Det mangler
dokumentasjon på intensitetsdosering etter behandling.
• Resultater
• Decline in VO2 max reduced by exercise intervention
• Normal side effects reduced by exercise intervention
• High int ->improved strength and reduced fatigue
• High int -> less adjustment of treatment doses