Tillsyn och tillstånd SGP Svenska Garanti Produkter AB

Tillsyn och tillstånd
SGP Svenska Garanti Produkter AB (SGP), organisationsnummer 556550-3116, Kungsgatan 55, 111 22
Stockholm, står under Finansinspektionens tillsyn och har av Finansinspektionen tilldelats tillstånd att
bedriva värdepappersrörelse och är registrerad försäkringsförmedlare hos Bolagsverket. SGPs
verksamhet bedrivs genom följande tillstånd:











2014-10-30
2014-10-30
2007-11-01
2007-11-01
2007-11-01
2007-11-01
2007-11-01
2007-11-01
2007-11-01
2007-11-01
2007-11-01
Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.
a) Olycksfalls- och sjukförsäkring (direkt)
Utförande av order avs fi instrument på kunders uppdrag
Investeringsrådgivning till kund avs finansiella instrument
Mottagande & vidarebefordran av order avs fi instrument
Förvara fi instrument & ta emot medel m redovis.skyld
Utföra tjänster i samband m garantigivning avs fi instrument
Diskretionär portföljförvaltning avs finansiella instrument
Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
Handel med finansiella instrument för egen räkning
Råd till ftg samt utföra tjänster vid fusion & ftguppköp
För mer information om SGP och de anställdas rätt att förmedla försäkringar, se www.fi.se eller
kontakta Finansinspektionen på telefonnummer 08-787-80 00 alternativt skriv till
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.
Finansinspektionen ska på begäran av kund upplysa denne och andra om en anställd hos
förmedlaren har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av
försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.
Du som vill kontrollera SGPs registrering som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket kan söka gratis
i Näringslivsregistret på Bolagsverkets hemsida www.bolagsverket.se för att få fram dessa uppgifter.