Klientbriefing penningtvätt december 2015

KLIENTBRIEFING PENNINGTVÄTT DECEMBER 2015
Ändringar i penningtvättsföreskrifterna
Den 1 december 2015 genomfördes ändringar
i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS
2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism (penningtvättsföreskrifterna). Föreskriftsändringarna
genomförs för att precisera och utveckla vissa av de ändringar i
lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism (penningtvättslagen) som trädde i kraft den 1
augusti 2015. Ändringarna i penningtvättsföreskrifterna innebär
i korthet följande.
Företagens riskbedömning
En ny bestämmelse införs om att företag ska ha rutiner för att
göra, utvärdera och uppdatera den riskbedömning av
företagets verksamhet som ska upprättas.
Penningtvättsföreskrifterna ändras vidare så att det framgår hur
företag ska göra sin riskbedömning. Utgångspunkten för
företags kartläggning och bedömning av risker är att den ska
göras på lämpligt sätt med hänsyn till företagets verksamhet,
omfattning och komplexitet. Riskbedömningen ska innehålla en
analys av företagets kunder, produkter, tjänster och andra
faktorer som är relevanta för verksamheten, såsom
distributionskanaler och geografiska områden.
Finansinspektionen anger i beslutspromemorian att det
i analysen av företagets kunder exempelvis bör utredas om
fysiska och juridiska personer kan medföra olika risker och
risknivåer samt om riskbilden förändras beroende på kundens
ekonomiska situation eller den bransch kunden verkar i. Även
företagets olika produkter och tjänster, de olika geografiska
områden som företagets kunder finns i eller som tjänsterna
eller produkterna levereras till och hur tjänsterna och
produkterna distribueras kan påverka bedömningen.
Av de uppdaterade penningtvättsföreskrifterna framgår även att
riskbedömningen ska uppdateras vid behov och utvärderas
regelbundet, minst årligen. När riskbedömningen utvärderas,
dvs. minst årligen, ska företaget se över och analysera om de
risker som är förknippade med företagets verksamhet har
ändrats eller om nya risker har tillkommit. Riskbedömningen
ska alltid uppdateras innan nya eller väsentligen förändrade
produkter, tjänster, marknader och andra för verksamheten
relevanta faktorer införs. Hur ett företag på lämpligt sätt visar
att en utvärdering av riskbedömningen har gjorts är enligt
Finansinspektionen upp till det enskilda företaget att
bestämma.
Identifiering av personer i politiskt utsatt ställning (PEP)
Ändringarna i penningtvättslagen innebar att en PEP numera
definieras utifrån vilken funktion personen har eller har haft,
oberoende av vilket land personen är bosatt i.
En ny bestämmelse införs i penningtvättsföreskrifterna enligt
vilken företag ska tillämpa riskbaserade åtgärder för att skaffa
sig tillförlitliga och tillräckliga uppgifter för att kunna avgöra om
kunden eller kundens verkliga huvudman är en PEP.
Finansinspektionen anger att företag normalt sett kan få
relevanta uppgifter direkt från kunden. Företaget kan även
använda sig av externa källor eller inhämta uppgifterna på
annat sätt. Kommersiella databaser kan enligt Finansinspektionen normalt sett inte vara den enda lösningen för att
1
identifiera en PEP eftersom de inte är helt uttömmande eller
uppdaterade.
Riskbedömning av PEP
Sedan den 1 augusti 2015 framgår i penningtvättslagen att när
en PEP sedan minst 18 månader har upphört att utöva sina
funktioner, ska bestämmelserna om skärpta åtgärder för
kundkännedom likväl tillämpas till dess personen inte längre
anses medföra en risk för penningtvätt eller finansiering av
terrorism. Vid denna riskbedömning är det enligt en ny
bestämmelse i penningtvättsföreskrifterna bl.a. av vikt att
bedöma om personen fortfarande utövar något formellt eller
informellt inflytande och om personen i en ny befattning har
kopplingar till sin tidigare funktion. Centralt för riskbedömningen
är personens faktiska inflytande.
Bevarande av uppgifter
Enligt penningtvättslagen ska en verksamhetsutövare i fem år
spara uppgifter om åtgärder som vidtagits vid granskning och
analys av transaktioner. För att bestämmelsen om bevarande
av uppgifter ska uppfylla avsett syfte inför Finansinspektionen
i penningtvättsföreskrifterna en bestämmelse om att ett
företag ska dokumentera och bevara uppgifter om de åtgärder
som vidtas på ett säkert sätt, antingen elektroniskt eller
i pappersformat, och att handlingarna och uppgifterna ska vara
enkla att ta fram och identifiera.
Övriga nyheter på penningtvättsområdet
Nytt från Finansinspektionen
Den 14 augusti 2015 publicerade Finansinspektionen en
rapport över tillsynen av penningöverföring, valutaväxling och
kontanthantering som beskriver hur tillsynsverksamheten av
penningtvättsregelverket idag bedrivs av aktörer som bedriver
sådan verksamhet och om hur Finansinspektionen avser att
bedriva tillsynen över dessa aktörer framöver.
Nytt från The Financial Action Task Force (FATF)
Den 23 oktober 2015 gav FATF ut en ny vägledning, Guidance
for a risk-based approach: effective supervision and
enforcement by AML/CTF supervisors of the financial sector
and law enforcement, som beskriver lagstiftarnas och
tillsynsmyndigheternas funktioner för en effektiv tillsyn och även
klargör samspelet med deras roll som brottsbekämpande
organ.
Den 23 oktober 2015 gav FATF även ut ett nytt Public
Statement där FATF identifierat Iran, Nordkorea och Myanmar
(Burma) som jurisdiktioner med strategiska brister och som
FATF arbetar med för att avhjälpa sådana brister som utgör en
risk för det internationella finansiella systemet.
ESAs – förslag och konsultation om riktlinjer
Inom ramen för genomförandet av det 4:e penningtvättsdirektivet har de tre europeiska tillsynsmyndigheterna Eba,
Eiopa och Esma (ESAs) lämnat förslag på riktlinjer för
tillsynsmyndigheter och företag om de riskfaktorer som ska
beaktas och de åtgärder som ska vidtas i situationer då
förenklade eller skärpta åtgärder för kundkännedom är
lämpliga. Synpunkter på förslaget kan lämnas på Ebas
webbplats senast den 22 januari 2016.
Innehållet i denna klientbriefing är endast av allmän karaktär. Innehållet gör inte anspråk på att vara fullständigt och ska inte betraktas som juridisk
rådgivning i enskilda ärenden.
Kontakt
Vid eventuella frågor eller för mer information, vänligen kontakta:
Niclas Rockborn
Partner/Advokat
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Dir +46 8 670 66 46
Mob +46 734 15 26 46
[email protected]
Olle Asplund
Advokat/Senior Associate
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Dir +46 8 670 64 61
Mob +46 734 15 24 61
[email protected]
Camilla Landberg
Associate
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Dir +46 8 670 66 95
Mob +46 734 15 26 95
[email protected]
2
Innehållet i denna klientbriefing är endast av allmän karaktär. Innehållet gör inte anspråk på att vara fullständigt och ska inte betraktas som juridisk
rådgivning i enskilda ärenden.