Få omsat innovationsideer til praksis

Akademimodul: Konceptudvikling
– Få omsat innovationsideer til praksis
– 5 ECTS point
H
O
L
D
Dobbelt modul
3. dag
4. dag
Sted
11. marts 2014
19. marts 2014
26. marts 2014
Mødecenter Hannning
Rækker Møllevej 1A
Hanning
6900 Skjern
Aflevering
af synopsis
Mundtlig
eksamen
Frist for
tilmelding
7. april 2014
eller
8. april 2014
10. februar 2014
1. april 2014
Senest kl. 12.00
12. marts 2014
2
Tider:
Tidspunkt: Undervisning og vejledning er alle dage kl. 8.30-16.30.
Forplejning:
Fuld forplejning.
Sted og lokaler:
Undervisningen finder sted i Ringkøbing-Skjern Kommunes mødecenter i Hanning, lokale 2A
Der er desuden mulighed for gruppearbejde i grupperum 1.
Eksamen finder sted i grupperum 2 og 3.
Tilmelding:
Bindende tilmelding.
Tilmelding sker efter princippet ”først til mølle”.
Tilmelding sker via kursussystemet på intranettet. Der skal angives CPR.nr. som behandles fortroligt.
Indsend ligeledes udfyldt ansøgningskema med underskrift (Se adresse nederst)
Frist - se ovenstående
Målgruppe:
Alle medarbejdere med mellemlang eller lang videregående uddannelse.
Holdstørrelse:
Holdet oprettes ved minimum 16 tilmeldinger. Der vil maximalt være 20 holddeltagere.
Formål:
Modulet har som formål at udvikle medarbejderne til innovatører i egen organisation. Via modulet bliver medarbejderne i stand til at navigere i innovationsprocessens forskellige faser og udvælge og anvende forskellige
metoder og værktøjer til innovation afhængig af behov, målgruppe og kontekst. Medarbejderne vil være i stand
til at understøtte innovationsprocesser og handle reflekteret og systematisk i innovative processer i egen organisation.
Kompetencer – med akademifaget bliver du i stand til:
•
Lede afgrænsede innovationsprocesser i egen organisation / hverdag.
•
Indgå i større tværfaglige kreative processer og miljøer.
•
Foretage en selektionsproces i forhold til ideer, der kan imødekomme en udfordring eller et problem.
•
Kombinere idéerne til et koncept, som kan præsenteres for andre.
•
Konkretisere den bærende tanke bag de udvalgte ideer, så den kan udvikles til et helhedsorienteret
slagkraftigt koncept.
Intern udvikling og Personale, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing
Side 1 af 3
Akademimodul: Konceptudvikling
- Få omsat innovationsideer til praksis
Hovedindhold:
Metoder og værktøjer til konceptudvikling specifikt.
Metoder og værktøjer til de forretningsmæssige faser i innovationsprocessen.
Innovatørens værktøjskasse.
Innovation som kultur.
Desuden indføring i:
Hvorfor innovation - mere end bare udvikling.
Forståelse af innovation (og forskellen på ideer og innovation).
Forskellige typer af innovation (hverdagsinnovation, inkrementel og radikal).
Innovationsprocessen og dens forskellige faser.
Personlige og organisatoriske barrierer for innovation.
Metoder og værktøjer til de kreative faser i innovationsprocessen.
Undervisningsform:
Der vil være oplæg på de forskellige undervisningsdage, samt gruppearbejde og individuel vejledning i forhold
til de forskellige caseopgaver. Endvidere vil der blive lagt vægt på inddragelse af egen praksis, så der både
løbende og i forhold til eksamen og synopsen arbejdes med oplevede problemstillinger fra praksis.
Eksamensform og bedømmelse:
Mundtlig prøve på baggrund af en synopsis efter 7 trinsskalaen.
Prøveformen er en mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis, hvor den studerende får en karakter på
baggrund af den mundtlige eksamination. Prøveformen adskiller sig fra den traditionelle mundtlige prøve ved:
•
at den studerende selv formulerer prøvespørgsmålet gennem sin problemformulering eller hypotese
•
at den studerende selv vælger metodemæssige overvejelser, herunder både teori- og datagrundlaget
for eksaminationen og præsenterer eksaminator og censor for det i en synopsis.
Synopsen tæller ikke med i karakteren, men er udelukkende et oplæg til eksaminationen.
Fristen fremgår i skemaet øverst.
Litteratur:
Jesper Vej, ”Innova’ for noget?” fra forlaget Academica, ISBN 978-87-7675-314-5
Bogen skal købes af kursisten/aftaleenheden.
ECTS-point:
5
Deltagerforudsætninger:
Formelt: Gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse og mindst 2 års relevant erhvervserfaring.
For det fulde udbytte af undervisningsmodulet er det optimalt med en BA / Mellemlang videregående uddannelse eller relevant kortere videregående uddannelse (akademi eller erhvervsakademi) + 2 års relevant erhvervserfaring.
Betaling:
Aftaleenheden afholder udgiften til medarbejderens transportgodtgørelse og eventuel vikardækning under uddannelsen.
Deltagerbetaling: 3.140 kr. excl. moms og undervisningsbog. Fuld forplejning er inkluderet i prisen.
Tilmelding er bindende; Ved framelding senere end 4 uger for undervisningsstart skal aftaleenheden betale
2.600 kr. (uddannelseshonoraret). Ved manglende deltagelse i undervisning skal aftaleenheden ligeledes betale
kursushonoraet på 2.600 kr.
Aftaleenheden afholder udgiften til eventuel transportgodtgørelse og vikardækning.
Intern udvikling og Personale, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing
Side 2 af 3
Akademimodul: Konceptudvikling
- Få omsat innovationsideer til praksis
SVU:
Der opfordres til ansøgning om SVU og mindst 5 dages uddannelsesorlov.
Medarbejderen får løn under uddannelse og SVU tilfalder aftaleenheden.
SVU-satsen er i 2013 er 3.204 kr. pr. uge svarende til 80 % af den højeste dagpengesats.Mere information og
ansøgningsblanket finder du på: http://www.svu.dk eller http://svu.dk/skemaer/pdf/bv.pdf
Vær opmærksom på følgende når du udfylder skemaet :
Udfyldt felt 2-33 samt orginal underskrift (skemaet må IKKE fremsendes i kopi eller som PDF.)
Felt 16: JA
Du har i gennemsnit arbejdet det antal timer, der er din normtid (feks. 37 timer/uge)
Du er væk 11 timer /uge (det svarer til de 4 undervisningsdage + eksamensdag)
Felt 29: JA
Kontakt:
Underviser:
Klaus Lomborg, Uddannelsesleder og underviser
Erhvervsakademi Midtvest
Mail: [email protected]
Kontaktpersoner hos Intern Udvikling og Personale:
Tilmelding:
Gitte Buhl
Mail: [email protected]
Tlf.: 99 74 12 10
Undervisningsindhold:
Lotte Holck Jensen
Mail: [email protected]
Tlf.: 99 74 15 95
Udfyldte ansøgningsskema og SVU-Skema sendes til pr. post til:
Ringkøbing-Skjern Kommune
Intern Udvikling og Personale, Att. Gitte Buhl
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøing
Intern udvikling og Personale, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing
Side 3 af 3