Rådgivningsaftale BoligAssistancen

Information – Bygningsfornyelse Borris
Land, By og Kultur
Planlægning
Støtte til bygningsforbedring
Kommunen og Borrisrådet har besluttet at arbejde for en
revitalisering af bymidten i Borris gennem fornyelse og forskønnelse
af byens rum og gader og gennem et markant løft af
bygningsmassen.
Kommunen vil derfor anvende store midler på at forny veje, fortov
og pladser i Borris og vil derfor tilskynde beboerne i projektområdet
til også at få renoveret bygningsmassen. Istandsættelsen skal sikre
eller øge bevaringsværdien af de udvendige bygningsdele.
Kommunen og socialministeriet vil anvende i alt 1,4 mio. kr. på
støtte til bygningsforbedring.
Projektområdet
Telefon
2114 4136
E-post
[email protected]
Dato
27. januar 2014
Sagsnummer
2011091464A
Hvem kan få støtte
Der kan gives støtte til
- Ejerboliger
- Andelsboliger
- Udlejningsejendomme
- Erhvervsejendomme med tilknyttet beboelse
Hvem beslutter, hvad der skal støttes
Kommunen behandler alle ansøgninger og beslutter, hvad der gives
støtte til.
Der kan ikke gives støtte til påbegyndte arbejder.
Hvad kan du søge om støtte til
Ringkøbing-Skjern kommune vil give støtte til istandsættelse af
bygningers klimaskærme - det vil sige tag, vinduer og facade samt
sikkerheds- og sundhedsfarlige forhold. Det kunne eksempelvis
være reparation, udskiftning eller fornyelse af tage, ydermure,
vinduer, døre og porte, karnapper, altaner og udestuer,
fundamenter og indgangspartier.
Det er en betingelse, at udgangspunktet for renoveringen er
vedlagte designmanual for Borris. Heri lægges der specielt vægt på
at der anvendes originale og tidstypiske materialer for bygningen,
herunder udformning og dimensioner. Dit projekt skal fastholde eller
forbedre den oprindelige bygnings værdi.
Der gives som udgangspunkt 25 % i støtte til de
renoveringsarbejder der er støtteberettiget. Særligt
bevaringsværdige bygninger kan få 33,3 % i støtte. Kommunen
foretager en vurdering af, hvor bevaringsværdig bygningen er, når
der er indkommet en ansøgning.
Hvilke betingelser er der

Ejendommen skal være fra før 1950 og være
væsentligt nedslidt.

Det er en betingelse, at de samlede støtteberettigede
renoveringsudgifter overstiger 50.000 kroner, og at der
sker en væsentlig renovering af ejendommens
klimaskærme.

Der kan kun opnås støtte hvis installationer som
opvarmning, bad og toilet samt sikkerhedsmæssige
mangler er afhjulpet eller afhjælpes senest i
forbindelse med gennemførelse af renoveringen.

Ejer forpligter sig til at udarbejde en plan for fremtidig
drift og vedligeholdelse af hele bygningen.

Der er en økonomisk ramme for projektet, så der er
ingen garanti for, at udvalget vil tildele den maksimale
støtte – eller at de vil støtte alle de tiltag, der i øvrigt
kan støttes.

Støtten gives i form af et kontant tilskud.

Der gives ikke støtte til projekter der er påbegyndt.

Der tinglyses en deklaration på ejendommen om hel
eller delvis tilbagebetaling af kontant tilskud, hvis
ejendommen sælges eller ændrer status. Krav om
tilbagebetaling kommer ikke på tale ved salg til
medejer, ægtefælle eller livsarvinger. Efter 10 år
bortfalder kravet om tilbagebetaling i forbindelse med
salg eller statusskift.
Yderligere oplysninger
Dette er kun en kort oversigtlig information. Vi vil foreslå, at du tager
en forhåndssnak med kommunens projektkoordinator Asker Geyti
eller kommunens sagsbehandler Camilla Riser Myrvig om
detaljerne i dit konkrete projekt – eller hvis du har andre spørgsmål.
Det kan ske på mail [email protected] - telefon 2114 4136 eller
[email protected] – 9974 1336
Bilag
Skema til ansøgning om støtte
Eksempel på aftale om støtte
Eksempel på deklaration
Vedligeholdelsesvejledning
Skema til ansøgning om udbetaling
Designmanual
Ansøgningsskema
Støtte til bygningsforbedring i Borris Bymidte
Dato
Ejendommens adresse:
Matrikelnummer – kan evt findes her: http://www.rksk.dk/matrikelkort-15370.aspx
Ansøgere
Ansøgers e-mail og telefon:
Ejerforhold
Kort projektbeskrivelse af det samlede projekt: Hvad omfatter det samlede
renoveringsprojekt?
Projektbeskrivelse (den del som der søges støtte til).
Der kan kun søges støtte til klimaskærmen. Det er vigtigt at tænke i originale og tidstypiske
materialer – der er dog større frihed til at lave noget der ikke er helt tidstypisk på bagsiden af
ejendommen.
Arkitekt
Udgift til arkitekt kan også støttes – hvem er det, og hvilket honorar er der tale om.
Tegninger samt fotos
Vedlæg tegninger for projektet. Facadetegninger som minimum (af alle ansøgte facader) samt
fotos af bygningen før I går i gang
Igangsætning og afslutning
Arbejderne må ikke igangsættes førend et tilsagn fra Kommune er modtaget. Anfør gerne
ønsket igangsætnings- og afslutningstidspunkt.
Projektomkostninger
Minimum 50.000 kr.
Bilagsliste
Vedhæft som minimum:
1. Fotos af eksisterende facader fra før renoveringen
2. Facadetegninger af projektet (alle ansøgte facader)
3. Minimum to tilbud fra håndværkere
Ansøgningen skal sendes til
[email protected]
og
[email protected]
Ellers sendes til:
Ringkøbing-Skjern Kommune
Land, By og Kultur
Toften 6
6880 Tarm
Att.: Camilla Riser Myrvig, Planlægning.
Ansøgning om udbetaling af støtte til bygningsforbedring i projektområde:
Borris Bymidte
Ejers navn:
Telefon:
Mail:
Ejendommens adresse:
Hvad er lavet?
Vedlæg gerne tegninger (som udført) hvis de findes.
Vedlæg foto efter ombygningen
Hvordan vil du vedligeholde det?
Vedlæg en vedligeholdelsesplan
Beløb du søger støtte til:
Vedlæg specificerede regninger fra håndværkere
Ejendomsværdi efter renovering
Vedlæg salgsvurdering fra ejendomsmægler eller pengeinstitut.
Vedlagte bilag
-
Sendes til:
Helst pr. mail til [email protected]
Ellers sendes eller afleveres hos:
Ringkøbing-Skjern Kommune
Land, By og Kultur
Toften 6
6880 Tarm
Returadresse
Plan, Udvikling og Kultur
Køb og Salg
Navn
Adresse
6950 Ringkøbing
Sagsbehandler
Mona Trærup Nielsen
Direkte telefon
99741347
E-post
[email protected]
Dato
12. juli 2011
Sagsnummer
2011052399A
‾
Tilsagn om støtte til gennemførelse af bygningsfornyelsesarbejder på ejendommen beliggende xxxxx, 6950
Ringkøbing
Støtten
Kommunen meddeler hermed i henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. Lovbekendtgørelse nr. 132 af 5. februar 2010, kap.
4 tilsagn om støtte til renovering af ovennævnte ejendom med et kontant tilskud på 26.098 kr. inkl. moms.
Projekt
Arbejderne omfatter udskiftning af sten, sålbænke, og ventilationsriste
samt et 5 fags dannebrogsvindue.
Budget
Arbejderne er anslået til 78303 kr. inkl. moms.
Tinglysning
I forbindelse med støtten skal der tinglyses en deklaration på ejendommen vedrørende tilbagebetalingsbetingelser, jf. byfornyelseslovens
§ 29. Deklarationen får en løbetid på 10 år. Eksempel på deklarationen
er vedlagt brevet.
Til brug for beregning af en eventuel tilbagebetaling af tilskuddet skal
ejendommens værdi (handelsværdi) efter arbejdernes gennemførelse
fastsættes af en ejendomsmægler eller en kreditinstitution. Værdien
medtages i deklarationen under § 2 og tinglyses på ejendommen.
Forudsætninger
Tilsagnet er givet under følgende forudsætninger:
Åbningstider
mandag – onsdag
torsdag
fredag
9.30 – 15.00
9.30 – 16.45
9.30 – 13.00
Telefontider
mandag – onsdag
torsdag
fredag
8.00 – 15.30
8.00 – 17.00
8.00 – 13.30
Hjemmeside www.rksk.dk
Telefon 99 74 24 24
At arbejdernes udførelse godkendes af Kommunen og ovennævnte deklaration tinglyses. Udvalget kan nedsætte tilskudsbeløbet eller lade
tilskuddet bortfalde, hvis arbejderne ikke er udført på en forsvarlig
håndværksmæssig måde eller i henhold til stillede vilkår.
At byggearbejderne skal være betalt og byggeregnskab fremsendt hertil med kopi af fakturaer vedrørende samtlige renoveringsudgifter.
At der senest sammen med aflevering af byggeregnskabet fremsendes
en plan for drift og vedligeholdelse for hele bygningen.
Tidsplan
Renoveringen er fastsat til ca. 4. måneder. Renoveringen kan startes
ved modtagelsen af dette brev og skal være afsluttet inden 1. december 2011
Hvis denne frist ikke overholdes, skal udvalget ansøges om fristforlængelse.
I bedes venligst bekræfte på vedlagte genpart af nærværende tilsagn,
at I accepterer de stillede vilkår for støttetilsagnet.
Klage
Bygningsforbedringsudvalgets afgørelse kan ikke indbringes for andre
administrative instanser.
Med venlig hilsen
Jesper Flensted
udvalgsformand
/
Mona Trærup Nielsen
landinspektør
Undertegnede ejere af ejendommen xxxxx, 6950 Ringkøbing, accepterer de i nærværende skrivelse stillede vilkår for støttetilsagnet.
Ringkøbing, den
Ansøger
Afgift: kr. 1.400,00
Anmelder:
Ringkøbing-Skjern Kommune
Beliggenhed:
xxxxxx
6950 Ringkøbing
Plan, Udvikling og Kultur
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing
Tlf. 99742424
Deklaration
I henhold til § 26 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 15.
februar 2010 har xxxxx som ejer af ejendommen matr.nr xxx Ringkøbing Markjorder,
beliggende xxxx, 6950 Ringkøbing, modtaget støtte i form af kontant tilskud på kr. 102653 kr.
– 1400 kr. = 101.253 kr. til dækning af støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse. Som
betingelse for støtten pålægges ejeren i medfør af § 29 i lov om byfornyelse og udvikling af
byer jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 15. februar 2010, følgende vilkår:
§1
Afhændelse
Første gang ejendommen afhændes inden 1. juli 2021 skal der endvidere ske hel eller delvis
tilbagebetaling af det kontante tilskud i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige
fastsatte værdi, jf. deklarationens § 2, på kr. 2.500.000 med tillæg af
 Et beløb, der svarer til ejendomsprisudviklingen for tilsvarende ejendomme i det
forløbne tidsrum og
 Et beløb, som modsvarer værdistigningen på ejendommen som følge af yderligere
forbedringsarbejder gennemført på ejendommen efter afslutningen af
byfornyelsesarbejderne.
Vilkåret om tilbagebetaling kan ikke kræves opfyldt ved salg til medejer, ægtefælle eller
livsarvinger, men vil være gældende ved de pågældendes senere afhændelse inden
sidstnævnte dato.
§2
Ansættelse af ejendommens værdi
Ejendommens værdi (handelsværdi) efter byfornyelsesarbejdernes gennemførelse er fastsat til
kr. 2.500.000.
§3
Ansættelse af ejendomsprisudvikling
Fastsættelse af ejendomsprisudviklingen sker på grundlag af statistiske oplysninger fra Skat
om salgsprisen for ejendomme af den pågældende art og geografiske beliggenhed.
§4
Påtaleret og tinglysning
Påtaleberettiget er Ringkøbing-Skjern Kommune, og deklarationen kan ikke aflyses af
tingbogen uden tilladelse herfra.
Nærværende servitut begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen matr.nr. xxx
Ringkøbing Markjorder. Med hensyn til panthæftelser, byrder og servitutter henvises til
ejendommens blad i tingbogen.
Ringkøbing, den
Ringkøbing-Skjern Kommune
Conni Bülow
fagkoordinator
Mona Trærup Nielsen
landinspektør
Vedligeholdelsesvejledning
Bygningsdel
Materiale
Vedligehold
Teglfacade
Sønderskov tegl
Eftersyn for
beskadigede sten
og fuger
Vandskuring
Mørtel
Eftersyn for
afskalninger
1 år
Vinduer/døre
Bøjsø
Velux
Se vedlagte
vejledning
1 år
40 år
Fuger
Mørtelfuger
Eftersyn/reparation
1 år
5 år
Tagkonstruktion
Tegltag
Eftersyn for revner
2 gange årligt
60 år
Tagkonstruktion
Tagnedløb og
tagrender
Tagkanter zinkinddækninger +
kviste
Renses og
vedligeholdes
2 gange årligt
25 år
Eftersyn for revner
og huller
1 år
25 år
Rukosystem
Smøres/justeres
1 år
Tagkonstruktion
Låse/hængsler
Eftersyns
periode
Levetid
2-4 år
60 år
Vedligeholdelse af vinduer og døre
For at sikre en lang levetid på dine vinduer og døre, er det vigtigt at du løbende vedligeholder
dem. Det er med vinduer og døre som alt andet, bedre at forebygge end at helbrede.
Rengøring af vinduer og døre udvendigt
Vinduer og døre bør på den udvendige side jævnligt vaskes af med vand, evt. tilsat
autoshampoo. Afvaskningen giver et rent og ensartet indtryk af dine vinduer og døre.
Eftersyn af vinduer og døre
Vi anbefaler at du gennemgår dine vinduer og døre en gang om året, hvor du holder øje med
følgende:
 At alle fuger omkring vinduer og døre er intakte
 At malingen er intakt og yder træet rimelig beskyttelse
 At alle oplukkelige rammer er justeret til korrekt frigang
 At alle bevægelige dele der går trægt er smurt med egnet smøremiddel
 At glasisætningen er tæt og intakt overalt
==== Ringkøbing-Skjern Kommune ===================================== www.rksk.dk ====