Virksomhedsgrundlag - ledelse.rksk.dk - Ringkøbing

RAPPORT
‾
Virksomhedsgrundlag
Koncern HR
Intern Udvikling og Personale
Juni 2015
Udarbejdet i forlængelse af HR-strategi 2015
Virksomhedsgrundlag
Side 2
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. Grundlag for Intern Udvikling og Personale- Koncern HR ................................. 3
2. Organisering af Intern Udvikling og Personale. .............................................. 4
3. Mål og funktioner i Intern Udvikling og Personale ........................................... 4
4. Konsulentydelser fra Intern Udvikling og Personale ........................................ 5
4a. Personale- og lønadministration ................................................................. 6
4b. Jura og forhandling: ................................................................................. 8
4c. HR-forhold, arbejdsmiljø, personalepolitikker m.v. .......................................10
________________________________________________________
Intern Udvikling og Personale - www.rksk.dk
Ringkøbing-Skjern Kommune, Rådhuset, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing
Virksomhedsgrundlag
Side 3
1. Grundlag for Intern Udvikling og Personale- Koncern HR
Ringkøbing-Skjern Kommune har ca. 57.000 indbyggere og ca. 4500 medarbejdere i
landets geografisk største kommune.
Administrativt er vi organiseret ud fra direktionsmodellen med 3 direktører, 3
stabsområder samt 6 fagområder, der er organiseret i ca. 110 aftaleenheder.
Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder ud fra en aftalestyret – og decentraliseret
organisation, hvor ansvaret for de personalepolitiske og økonomiske dispositioner ligger
decentralt hos den daglige ledelse ud fra overordnede fastsatte rammer, aftaler og
politikker.
Intern Udvikling og Personale (IUP) udfører opgaver for direktionen og fungerer som
konsulenter for hele organisationen, med organisations-, ledelses- og
medarbejderudvikling. Derudover servicerer vi organisationen inden for HR-udvikling
samt personale- og lønadministration.
IUP’s virksomhed har afsæt i ”Plakaten”, hvor Ringkøbing-Skjern Kommunes mission,
vision, værdi- og ledelsesgrundlag fremgår med 3 bærende styringsprincipper:
”Værdibaseret ledelse”, ”Den lærende organisation” og ”Dialogbaseret aftalestyring”.
Herudover er lovgivningen, rammeaftaler og overenskomster samt lokalt fastsatte
rammer og direktionens strategiplan afgørende for vores virksomhed og ydelser.
IUP’s virksomhed udgår fra HR-strategien. De konkrete konsulentydelser der leveres til
den samlede organisation beskrives nærmere i dette tillæg ”VirksomhedsgrundlagKoncern HR, Intern Udvikling og Personale”.
Under konsulentydelserne fremgår også de forhold, hvor organisationen er pligtig til at
inddrage IUP, som direktionens stab, for at sikre, at der tages højde for retsmæssige
implikationer og hensynet til organisationens samlede virksomhed.
________________________________________________________
Intern Udvikling og Personale - www.rksk.dk
Ringkøbing-Skjern Kommune, Rådhuset, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing
Virksomhedsgrundlag
Side 4
2. Organisering af Intern Udvikling og Personale.
Intern Udvikling og Personale hører politisk under Økonomi- og Erhvervsudvalget, og
administrativt refereres til direktionen – p.t. ved direktør Anette Ørbæk Andersen.
Intern Udvikling og Personale,
Stabschef
Karen Marie Johansen
Ledelsesteam KMJ / JH
Team Jura og Forhandling
Personalejura, lønaftaler/lønforhandlinger
Koordinering og konsulentfunktioner
Ledelse: KMJ
Team HR-udvikling
Ledelsesakademi, Kompetenceudvikling
MED, Personalepolitikker, Arbejdsmiljø
Innovation, Projekter og Processer
Team Tværgående
Personalepolitiske analyser, økonomi
elever, websystemer, sekretariat,
personaleadm for adm. og teknisk
personale, ansættelser på særlige vilkår
Ledelse: JH
Ledelse: KMJ
Personale og lønteam:
Team Børn og Unge
Team Ældre og Handicap
Ledelse: JH
3. Mål og funktioner i Intern Udvikling og Personale
Vi yder konsulentbistand til hele organisationen indenfor:
 Personaleadministration, ansættelser, løn, rollebaseret indgang og sygefravær
 Juridisk bistand og forhandling vedr. ansættelses- og afskedigelsesforhold
 Forhandlinger om lokal løndannelse og lokale aftaler samt overenskomster
 Vejledninger og rådgivning inden for HR – personale og lønforhold
 Kompetence – og ledelsesudvikling
 Tværgående kurser og temadage
 Innovation
 Profilanalyseværktøjer og coaching på lederniveau
 Uddannelsesmuligheder via ledelsesakademiet
 MED-organisationen
 Arbejdsmiljø og trivsel
 Organisatoriske forandringsprocesser
________________________________________________________
Intern Udvikling og Personale - www.rksk.dk
Ringkøbing-Skjern Kommune, Rådhuset, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing
Virksomhedsgrundlag
Side 5
4. Konsulentydelser fra Intern Udvikling og Personale
På de følgende sider beskrives nærmere, hvilke ydelser IUP leverer til organisationen fra
personaleteams, det tværgående team samt team jura og forhandling og
udviklingsteamet.
På 4 områder er der pligt til at inddrage IUP inden ledelsen træffer beslutning:

Ansættelse af ledere i ledelsesakademiet

Personalesanktioner

Afskedigelser

Indgåelse af forhåndsaftaler og lokalaftaler
IUP s fornemste opgave er at kvalitetssikre beslutningsgrundlagene, således at
beslutningerne sker lovmedholdeligt.
Dette forudsætter imidlertid et tæt og velkørende samarbejde mellem lederen og IUP,
samt arbejdsgange der er tilrettelagt effektivt og overskueligt for både ledere og
konsulenterne i IUP.
Uddannelser og kurser samt øvrige tiltag inden for HR-området med velfærdsordninger
og personalepolitikker mm. er tilgængelige på internettet og på intranettet og holdes
ajour med de øvrige tiltag, der igangsættes og gennemføres fra IUP.
Der er udarbejdet en del vejledninger fra rekrutteringsvejledning til introduktion,
omplacerings-, sygefraværssamtale- og afskedigelsesvejledning, den gode lønforhandling
m.m. Vejledningerne er tilgængelige på intranettet under personalefanen/personaleweb,
og dels under stabe – Intern Udvikling og Personale. Det forventes, at lederne læser
vejledningerne, forinden en sagsbehandling påbegyndes, og konsulenterne kontaktes.
I de følgende afsnit fremgår hvilke opgaver og konsulent funktioner der kan forventes
hjælp, rådgivning og vejledning til fra teams i IUP
4a) Personale og lønadministration
4b) Jura og forhandling
4c) HR- forhold, arbejdsmiljø og personalepolitikker m.v.
________________________________________________________
Intern Udvikling og Personale - www.rksk.dk
Ringkøbing-Skjern Kommune, Rådhuset, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing
Virksomhedsgrundlag
Side 6
4a. Personale- og lønadministration
IUP udfører rådgivning og vejledning af ledere i samtlige spørgsmål, der vedrører
personale med udgangspunkt i lovgivningen, rammeaftaler samt ca. 50 forskellige
overenskomster.
IUP administrerer ansættelsesforholdene fra ansættelsestidspunktet og til dettes ophør.
Arbejdsopgaverne indebærer administration af udbetaling af løn til medarbejdere og
politikere.
I lønforhandlinger i forhold til indgåelse af forhåndsaftaler er IUP altid inddraget. Ved
individuelle lønforhandlinger er det vigtigt, at indhente sparring og rådgivning hos IUP i
planlægningsfasen og altid forinden en forhandling igangsættes.
Team tværgående samt Personale- og løn team:
Personaleadministration

Kontrol og godkendelse af decentrale indberetninger i
Rollebaseret Indgang – Decentral Ansættelse, for at
sikre korrekt personaleadministration indenfor:

o
Ansættelse
o
Vedligehold af personalestamdata
o
Fratrædelse
På baggrund af ovenstående udarbejdes følgende
dokumenter i Personalemappen:
o
Ansættelsesbrev
o
Ændring af timetal
o
Lønaftale, herunder kontakt til den faglig
organisation i såvel ansættelser som
afskedigelser.
Vejledning,

konsulentbistand og
Vejledning inden for:
o
udvikling
Rammeaftaler indgået mellem KL og
Forhandlingsfælleskabet
o
Fortolkning af ansættelsesvilkår
o
Fortolkning af overenskomster
o
Vedtagne revisionsbestemmelser med planlagte
konsulentbesøg i aftaleenhederne.

Konsulentbistand i forhold til:
o
Personaleansvarlige og medarbejdere
vedrørende ansættelsesvilkår.
________________________________________________________
Intern Udvikling og Personale - www.rksk.dk
Ringkøbing-Skjern Kommune, Rådhuset, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing
Virksomhedsgrundlag
Side 7
o
Ledere om muligheder i lønindplacering efter
overenskomster og forhåndsaftaler. Herunder
rådgivning eller deltagelse i lønforhandlinger.
o
Deltagelse i møder for opkvalificering af
decentrale ledere.
o
Anvendelse af Rollebaseret Indgang, til
personalestyring/-økonomi, herunder ”Løbende
Indberetning”, ”Fravær/Nærvær”, ”Decentral
Ansættelse” og ”Personalemappen”.

Udvikling i forhold til:
o
Effektivisering af digitaliserede arbejdsgange.
Herunder nye IT-systemer til datastyring af
personaleforhold samt arbejdsgangsanalyser.
Løn-, pension-, refusionog ferieadministration

o
Personalepolitisk redegørelse
o
Sygefraværsscreening
Kontrol for at sikre korrekte stamoplysninger på
lønmodtager

Afregning og udbetaling af løn

Afregning til relevante myndigheder som f.eks.
gruppeliv, A-skat/E-indkomst, pension, feriepenge, ATP

Intern kvalitets- og dokumentationskontrol i henhold til
forretningsgangsbeskrivelse

Indberetning og udkontering af diverse lønrefusioner
som f.eks. fleksjobrefusion, barsels- og sygedagpenge,
kursusrefusion, TR-refusion, skånejobrefusion
Centrale puljer

Lønadministration af løntilskudsordninger

Koordinering af pligtige jobs i seniorjobordning

Kontrol af restferie

Udbetaling af feriepenge

Afstemning af mellemregningskonti – herunder:

o
Nettoløn
o
Refusion
o
Feriepenge
o
Pension
o
A-skat/AM-bidrag
Styring af centrale puljer vedr. personaleforhold
________________________________________________________
Intern Udvikling og Personale - www.rksk.dk
Ringkøbing-Skjern Kommune, Rådhuset, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing
Virksomhedsgrundlag

Side 8
Styring af velfærdsgoder i form af massagestole,
fysioterapi og kiropraktik med information på
hjemmesiden og økonomistyring
Information

Vedligehold af personaleinformation på hjemmeside og
Intranet, herunder PersonaleWEB.

Information om vejledning og ydelser fra IUP.

Nyhedsbreve ved nye tiltag og ændringer i
arbejdsgange eller lovgivning, aftaler og
overenskomster.
Elev- og praktik

Ansættelse og økonomistyring af kontorelever
uddannelsesforløb

Møder med oplæringsansvarlige og koordinering af
uddannelses- og praktikforløb

Kontakt med uddannelsesinstitutioner

Styring af elevpolitikken og professionalisering af
oplæringsansvarlige

Udarbejdelse af informationsmateriale til elever og
oplæringsansvarlige

Information på hjemmeside til potentielle ansøgere

Praktiksted for studerende/administrationsbachelorer
4b. Jura og forhandling:
Som offentlig arbejdsgiver er vi underlagt dels kollektive overenskomster, som KL indgår
med de respektive forhandlingsforbund og dels de særlige regler, der fremgår af
forvaltnings- og offentlighedslov: Notatpligt, aktindsigt, partshøring, tavshedspligt m.v.
Endelig er der almindelig gældende lov, der vedrører arbejdsmarkedet – og som i stadig
større grad er en implementering af EU-direktiver.
Da arbejdsgiverrollen således er bundet op på en masse regler og aftaler, er en af
personalekonsulenternes vigtigste opgaver at yde sparring, rådgivning og vejledning,
således at alle beslutninger i personaleforhold lever op til gældende regler – alternativet
er, at man som arbejdsgiver vil kunne påføres store – og stadigt stigende
godtgørelseskrav for manglende opfyldelse af regelsættene.
Baggrunden er, at de faglige organisationer har en stigende opmærksomhed på, om
kommunerne opfylder alle regler, formalia, procedurer mv. Manglende overholdelse af
reglerne kan blive økonomiseret i efterfølgende forhandlinger med påstand om
godtgørelse til medarbejderen i form af et antal måneders ekstra løn (helt op til 12
måneders løn). Det skal i den forbindelse understreges, at også manglende overholdelse
________________________________________________________
Intern Udvikling og Personale - www.rksk.dk
Ringkøbing-Skjern Kommune, Rådhuset, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing
Virksomhedsgrundlag
Side 9
af regler om formalia, procedurer mv. kan medføre krav om godtgørelse til
medarbejderen.
Der er retspraksis for, at forvaltningsretlige mangler, brud på overenskomsterne eller
andre fejl i ansættelses-/ afskedigelsessager, udløser en økonomisk godtgørelse til den
medarbejder, det er gået ud over. På den baggrund har kommunerne over tid udviklet en
praksis, der betyder, at de kommunale arbejdsgivere ”betaler”, inden en personalesag
går videre i retssystemet, og inden der falder dom. I Ringkøbing-Skjern kommune
bedriver vi ordentlig personaleadministration. Det betyder at vi i de enkelte sager
foretager en konkret vurdering og tilrettelægger den efterfølgende proces.
Jura og forhandling:
Rundbordssamtaler
I personalesager, hvor sygdomsforløb trækker ud og hvor
der er tvivl om den pågældende kan klare tilbagevenden i
jobbet, kan der ydes bistand til en rundbordssamtale.
Det er lederen, der indkalder til en rundbordssamtale, hvor
repræsentanter fra den faglige organisation samt evt.
andre relevante personer, som f.eks. sagsbehandleren fra
Jobcentret, egen læge m.v. kan deltage. Bistanden ydes
altid på baggrund af den dokumentation den decentrale
aftaleenhedsleder har foretaget.
Juridisk bistand
På baggrund af den dokumentation den decentrale
aftaleenhedsleder har foretaget ydes rådgivning og
vejledning til ledere i organisationen ved svære
personalesager, herunder tjenstlige samtaler,
afskedigelser, vilkårsændringer mv.
Ved personalemæssige sanktioner og afskedigelsessager
har lederne en forpligtelse til at inddrage og høre IUP om
procesforløbet og den juridiske holdbarhed i den påtænkte
afgørelse, og der ydes bistand og deltagelse til lederne i
processen.
Forhandling og

Forhåndsaftaler er meget bindende for en organisation,
rådgivning
og IUP skal altid medvirke ved indgåelse af
Forhåndsaftaler m.v.
forhåndsaftaler i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Medvirke ved forhandling og rådgivning om løn- og
ansættelsesvilkår.

Ved større løn- og rammeforhandlinger i et fagområde
eller ved særlige forhandlinger i aftaleenheder
________________________________________________________
Intern Udvikling og Personale - www.rksk.dk
Ringkøbing-Skjern Kommune, Rådhuset, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing
Virksomhedsgrundlag
Side 10
medvirkes ved forhandling og rådgivning. Der ydes
endvidere bistand til planlægning og gennemførelse af
forhandlinger.

Ved uenighed i de decentrale forhandlinger, går sagen
videre til lokal forhandling på niveau 2, hvor IUP og
personaleorganisationen medvirker. Eventuelt videre til
niveau 3 i KL med IUP som part.
Vejledninger som hjælp
IUP udarbejder vejledninger til ledere i personaleforhold,
til fortolkningen af regler
eksempelvis vedrørende rekruttering, individuelle
og overenskomster
lønforhandlinger, håndtering af sygefravær og
afskedigelser. Vejledningerne er tilgængelige på
personaleweb på intranettet og opdateres løbende.
Undervisning i
I introduktionsforløb for nye ledere samt ved workshops
ansættelsesret og
undervises i ansættelsesret og personaleadministration.
personaleadministration
4c. HR-forhold, arbejdsmiljø, personalepolitikker m.v.
HR-Udvikling arbejder særligt ud fra det formål at sikre organisations-, leder- og
medarbejderudvikling. HR-udvikling understøtter sikring af arbejdsmiljøloven og en
velfungerende MED-organisation, hvor personalepolitikker og forandringsprocesser,
medvirker til at fastholde den attraktive arbejdsplads og det gode arbejdsliv.
Målet er, at lederne klædes på til, at udføre kompetent ledelse i en stor organisation og
får den nødvendige lederuddannelse og konsulentbistand til sikring af gode
udviklingsprocesser i deres del af organisationen samt bistand til styring af arbejdsmiljø
og personalepolitiske forhold.
Som arbejdsgiver vil man kunne påføres store – og stadigt stigende erstatningskrav i
forbindelse med arbejdsskadesager, som vi vil tabe, hvis der kan påvises manglende
opfyldelse af arbejdsmiljølovens regler. Derfor skal alle ledere og
arbejdsmiljørepræsentanter gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, og den
aftalte MED-uddannelse, så vi sikrer et kompetent arbejde i MED-organisationen, hvor
såvel arbejdsmiljø som personalepolitikker er forankret.
Det er dyrt både at ansætte og afskedige personale. Derfor er det vigtigt at
rekrutteringsprocessen i enhver ansættelse udføres grundigt og kompetent.
Lederansættelser er også særdeles vigtige, hvorfor det ved ansættelser af ledere, der er
________________________________________________________
Intern Udvikling og Personale - www.rksk.dk
Ringkøbing-Skjern Kommune, Rådhuset, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing
Virksomhedsgrundlag
Side 11
omfattet af ledelsesakademiet, er pligtig at inddrage IUP til gennemførelse af
profilanalyse, som et af elementerne i kvalificering af rekrutteringsprocessen. Desuden
bistår IUP med sparring i forbindelse med afklaring af jobindhold og personprofil for den
pågældende stilling, ligesom IUP kan være behjælpelige med udarbejdelse af
jobannonce. Der henvises til rekrutteringsvejledningen på intranettet, der beskriver
faserne i en rekruttering.
Ledelsesakademiet indeholder forskellige tiltag, der skal understøtte udviklingen af
ledelseskompetencer. Fx lederuddannelser, der for en stor dels vedkommende
gennemføres i partnerskabet UniQ, som vi er tilsluttet sammen med 6 øvrige midt- og
vestjyske kommuner samt uddannelsesinstitutionerne VIA og HIH/Århus Universitet.
HR-Udvikling:
Rekruttering

Konsulentbistand til ansættelser og introduktion af
ledere

Ved rekruttering af ledere i ledelsesakademiet og andre
særlige nøglepersoner efter konkret vurdering,
gennemføres profilanalyse (Neo-Pi-r) som
konsulentbistand til ansættelsesudvalget.

Tilbud om opfølgende 3-parts samtale mellem leder,
chef og konsulent i relation til profilen
Introduktion til nye

Rekruttering og fastholdelsesstrategi

Talentudvikling

Der afholdes 2 årlige velkomstforløb á ½ dag, for alle
medarbejdere og ledere
nye ledere og medarbejdere med deltagelse af
borgmester, direktion, IUP og Kommunikation mm. til
introduktion af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der afholdes 2 årlige lederintroduktionsforløb á 2 dage
om centrale ledelsesforhold.
Ledelsesakademi
Ledere i ledelsesakademiet (niveau 1, 2 og 3 samt nogle
niveau 4) er omfattet af Ringkøbing-Skjern Kommunes
ledelsesakademi, som indeholder:

Coachingbistand

2 årlige lederkonferencer

Lederuddannelse via UniQ Partnerskab og interne kurser
med ledelse som omdrejningspunkt og fokus på
strategisk ledelse
________________________________________________________
Intern Udvikling og Personale - www.rksk.dk
Ringkøbing-Skjern Kommune, Rådhuset, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing
Virksomhedsgrundlag

Side 12
Opsamling af LUS forløb i organisationen med
indmeldinger om behov for lederkurser i
ledelsesakademiet eller andet

360 graders lederevaluering- Hver 3. år gennemføres en
lederevaluering af ledere tilhørende ledelsesakademiet
HR-Projekter med

3-årigt forskningsprojekt med CBS
udgangspunkt i

Lederudvikling med Mandag Morgen
Direktionens strategiplan

3-årigt Kultur- og Kompetenceudviklingsproces med VIA

Levendegøre Plakaten

Retning på innovationsindsatserne
Proceskonsulentbistand
Ledere i Ledelsesakademiet kan rekvirere procesbistand til
værdi-, kultur-, og forandringsprocesser.
Desuden ydes procesbistand til dannelse af lederteam og
udbygning af kompetencer i lederteamet.
Den rekvirerende leder deltager altid selv i processen.
Interne kurser og
IUP arrangere kurser der har udgangspunkt i Plakaten
medarbejderudvikling
Desuden afholder vi kurser, MED-uddannelser og
Arbejdsmiljøuddannelser og TR-dage samt aktuelle centralt
fastsatte projekter.
MED-organisation

Grundlag i MED-aftale

Styring af MED-organisationens struktur

Årsforløb for punkter til behandling i MEDorganisationen

Sekretær for HovedMED – dagsordener og referater

Sagsbehandling for HovedMED

Formidling og undersøgelser i organisationen om sager i
relation til HovedMED

Arrangementer for MED-udvalgene til udvikling og
opkvalificering af MED-organisationen og den attraktive
arbejdsplads med det gode arbejdsmiljø.
Arbejdsmiljø og trivsel

Trivselsundersøgelser og psykisk APV hver 3. år i en 3
årlig cyklus

Fysisk APV hver 3. år i en 3 årlig cyklus

Leder APV hver 3. år i en 3 årlig cyklus

Årlig beretning om arbejdsmiljø

Sygefraværsstatistikker som opmærksomhedsdata til
nedbringelse af sygefraværet
________________________________________________________
Intern Udvikling og Personale - www.rksk.dk
Ringkøbing-Skjern Kommune, Rådhuset, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing
Virksomhedsgrundlag

Side 13
Supplerende arbejdsmiljøuddannelse for
arbejdsmiljøledere og repræsentanter

Opfølgende arbejdsmiljøuddannelse for nye
arbejdsmiljøledere og repræsentanter der har taget
arbejdsmiljøuddannelse.

Aftale med Nordisk krisekorps om akut krisebistand

Aftale med professionel arbejdsmiljørådgiver (AMgruppen)

Vedligeholdelse af arbejdsmiljøportalen på intranettet
med viden, links og informationer om igangværende
arbejde

Facilitering af coachnetværk, hvor interne coaches
formidles på intranettet til organisationens brug.
Personalepolitikker

Forestå udarbejdelse og implementering af kommunens
overordnede personalepolitikker. Udvikle og formidle de
generelle politikker, der er tilgængelig på intranet og
internet

MUS, LUS og GRUS – koncepter

Lovpligtig ligestillingsredegørelse hvert 2. år der sendes
til indenrigsministeriet.

Måltal i Økonomiudvalget ift ansatte med anden etnisk
baggrund end dansk.
IUP kan altid kontaktes via telefon eller mail. På intranettet kan du se hvem vi er, og
hvilke funktioner de enkelte teams og medarbejdere har.
Intern Udvikling og Personale maj 2015
Karen Marie Johansen, Stabschef
________________________________________________________
Intern Udvikling og Personale - www.rksk.dk
Ringkøbing-Skjern Kommune, Rådhuset, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing