Overordnet orientering om kloakering af - Hostrup

Kloakering af Hostrup Strand Etape II
Projektleder Skive Vand A/S: Erik Hansen, 2969 6304, [email protected]
Beskrivelse
Ifølge Skive Kommunes Spildevandsplan 2011-2021 skal sommerhusområdet Hostrup Strand/Gyldendal
kloakeres. Der skal tilsluttes 4-500 ejendomme, hvilket betyder at disse ejendommes spildevand inde fra
huset i fremtiden skal løbe til en skelbrønd i stedet for septiktank som det sker i dag. Der nedgraves
kloakledninger, hvor spildevandet fra ejendommene undervejs tilsluttes. Herfra vil spildevandet samles og
pumpes videre de steder det ikke kan løbe af sig selv.
Spildevandet fra hele sommerhusområdet vil blive samlet i pumpestationer på henholdsvis Havtjørnevej og
Kystvejen og herfra videre til eksisterende pumpestation syd for Lem By.
Etape II
Etape I
Etape inddeling – området kloakeres i 3 etaper, hvor etape I er i 2012/13, etape II i 2013/14 og etape III i 2014/15
Spørgsmål og svar
Skelbrønd:
Hvad er en skelbrønd?
En skelbrønd er den del der forbinder hovedkloakledningen i vejen og stikledningen fra huset.
Kan jeg selv bestemme hvor min skelbrønd skal stå?
Ja, så længe den ligger langs grundens skel og spildevandet kan løbe videre til hovedledningen i vejen. For
småændringer aftales dette med entreprenøren som tager kontakt til den enkelte ejendoms ejer.
Regnvand:
Hvad med mit regnvand?
Dit regnvand skal du selv bortlede. Det må ikke ledes til skelbrønden. Sker dette bliver spildevandsledningen
overbelastet .
Nyere anlæg:
Jeg har et nyt nedsivningsanlæg, hvornår skal jeg tilsluttes?
På side 93 i spildevandsplanen står der følgende:
”Ved kloakering af eksisterende ejendomme kan nogle af disse have etableret et godkendt nedsivningsanlæg
indenfor en kortere årrække. For at tilgodese dette, er det valgt, at grundejere skal tilsluttes Skive Vand
A/S senest 20 år efter godkendelsen af nedsivningsanlægget, men gerne før.
Tidshorisonten er valgt med udgangspunkt i, at levetiden af et nedsivningsanlæg
typisk er 20 år.”
Hvilke ejendomme som bliver ”fritaget” vil blive meddelt inden opstart på gravearbejdet. Det skal dog
bemærkes at der vil blive opsat en skelbrønd på grunden, således der er forberedt for tilslutning af
spildevandet..
Økonomi:
Hvad koster det for et almindeligt hus at blive tilsluttet Skive Vand´s kloak?
I dette tilfælde skal der kun betales for tilslutning af spildevand. Prisen er i 2013 35.209,17 kr. inkl. moms.
Hvad koster det at komme af med spildevandet (spildevandsafgift)?
Det koster et årligt bidrag på 656,25 kr. inkl. moms + 31,88 kr./m3.