Servicearbejde på varmtvandsinstallation

Veilgårdsparken – Villagrunde i Beder - Malling
21.marts 2011_M
Projektbeskrivelse:
Lokalplan 851 er gældende.
Byggemodning og salg af parceller i Veilgårdsparken er opdelt i 2 etaper.
1. etape består af en storparcel til tæt lavt byggeri og 13 villaparceller.
2. etape består af en storparcel til tæt lavt byggeri og 14 villaparceller.
3. etape består af 7 parceller til blandet bolig og erhverv (kategori 0 & 1 – f.eks. kontor)
eller 14 villaparceller og 4. etape er udstykning af ”trekantgrunden” vest for læbæltet.
Der planlægges en stiforbindelse fra det nordøstlige hjørne af grunden til Idrætscentret
”Egelund” og fra det nordvestlige hjørne af grunden til trinbrættet ved Nymarken.
Priser:
Der henvises til prisblad.
Storparcellen nr. 17 i etape 1 er solgt. Storparcellen nr. 32 i etape 2 er solgt.
Grund nr. 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 & 31 er solgt.
Grund nr. 29 & 30 er reserverede
Grund nr. 5, 6, 9, 10, 16, 22 & 25 er ledige
Overtagelse:
Etape 1 og etape 2 er byggemodnede og grundene er klar til overtagelse.
Tilslutningsbidrag:
Parcellerne leveres af sælger med tilslutning til afløb, vand og el betalt.
Køber betaler tilslutning til fjernvarme og eventuel ”antenne”. Tilslutningsafgiften til
fjernvarmen udgør fra 15.09.2010 kr. 15.000,00 inkl. moms. Tilslutningsafgiften til
antenne vil afhænge af den løsning, der vælges.
Grundforhold:
GEO har udført 14 miljø- og geotekniske undersøgelser jævnt fordelt over hele grunden
med det resultat, at bebyggelse kan normalfunderes. Såfremt det viser sig, at parcellen har
væsentlig dårligere bæreevne og/ eller betydelig forurening, end det må forventes efter de
i den nævnte undersøgelse angivne oplysninger, er vi indstillet på at forhandle om en
kulancemæssig refusion af ekstraudgifter i forhold hertil. Der er en bagatelgrænse på kr.
30.000. Sædvanlig armering i sokkel (3 stk. armeringsjern i hhv. top og bund) og evt.
terrænregulering er ikke ekstra fundering.
Købsvilkår:
Parcellen er byggemodnet med veje, belysning m.v.
Der er ikke byggepligt på parcellen, og den kan videresælges i ubebygget stand.
Ved underskrift af købsaftale/ skøde stiller køber en garanti for købesummens betaling.
Købesummen forfalder til betaling på overtagelsesdagen.
Sælger skriver skødet. Køber betaler omkostningerne til skødets tinglysning og egne
omkostninger til advokat.
Ved køb kan De fortryde købet. Fortrydelsesretten er betinget af, at køberen senest 6
hverdage efter aftalens indgåelse giver skriftlig underretning til sælgeren om, at køberen
vil træde tilbage fra aftalen.