VEDTÆGTER FOR KREDS 93.

Torstedskolen
Skolebestyrelsen
Skolebestyrelsesmøde
Referat
Mødedato: 14. januar 2015
Mødetid: 17.00 – 20.00
Mødested: Mødelokale nr. 1
Deltagere:
Susan Gyldenkilde, Laila Fogh, Rikke Svarre Holm Sennels, Bettina Allentoft Pinaussi, Anette Bach
Jensen, Søren Christian Krogstrup, Per Bukhave, Lennart Nygaard Hammer, Kristian Stub Precht, Gitte
Høj Nielsen, Peter Bech Milsgaard
Afbud:
Anne Bro Assentoft, Esben Bukdahl Jacobsen, Gitte Dalby
Indkaldt af:
Laila Fogh / Gitte Høj Nielsen
Mødeleder:
Gitte Dalby
INDHOLDSFORTEGNELSE
Møde 2015-01-14
Sagsnr.
Side
1.
Høring på Hatting/Torsted ét skoledistrikt – 45 min.
2
2.
Skolens principper – 45 min.
2
3.
Klassedeling – 10 min.
2
4.
Skolefest 2015 – 25 min.
3
5.
Årsberetning 2014 – 10 min.
3
6.
Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen – 10 min.
3
7.
Godkendelse af referat fra mødet den 4. november 2014 – 5 min.
4
8.
Meddelelser fra elevråd – 5 min.
4
9.
Meddelelser fra Uddannelse og Arbejdsmarked, formand og ledelse – 10 min.
4
10.
Eventuelt
5
11.
Tillægsdagsorden - Ny tildelingsmodel på folkeskolelområdet
5
Side 2/6
Nr. 1.
Høring på Hatting/Torsted ét skoledistrikt – 45 min.
Sagsfremstilling:
-
Skolebestyrelsen skal beslutte om de ønsker at afgive et høringssvar og i tilfælde af ja med hvilket
indhold.
Beslutning:
Skolebestyrelsen afgiver et høringssvar, hvor der udarbejdes et udkast af Laila Fogh, der rundsender til
resten af bestyrelsen.
I høringssvaret indgår bl.a. spørgsmål til valgperiode og sammensætning af kommende skolebestyrelse,
fordeling af elever og positive elementer.
Nr. 2.
Skolens principper – 45 min.
Sagsfremstilling:
Søren udarbejder proces på brainstorm – Forberedelse i § 44, stk. 1 i Folkeskoleloven.
Beslutning:
Brainstorm
Der vælges et område at danne princip om, for at danne et indtryk af metode og form. Området
"Samarbejde mellem skole og hjem" blev valgt. Processen startes op i kommunikationsudvalget (Søren,
Anette, Gitte D) og fremlægges på kommende skolebestyrelsesmøde.
Udvalgene kommer til at læne sig op af det kommende princip.
Nr. 3.
Klassedeling – 10 min.
Sagsfremstilling:
På baggrund af henvendelse fra en forældregruppe fra 5A angående undren/fustrationer over skolens
principper om klassedeling på 7. årgang, anmoder forældregruppen skolebestyrelsen om at genoverveje
principper og praksis for klassedeling.
Bilag:
Skrivelse fra en forældregruppe fra 5A.
Side 3/6
Beslutning:
Der henvises til bestyrelsens nuværende arbejde med principper. Henvendelsen har ikke på nuværende
tidspunkt givet anledning til at revidere skolens princip om klassedannelse og klassesammenlægning.
Nr. 4.
Skolefest 2015 – 25 min.
Sagsfremstilling:
Status på kommende festuge.
-
Fordeling af opgaver til kontaktforældre
Revideret sponsorliste samt udkast til skrivelse til sponsorer - bilag
Besked til skolens kontor senest 23. februar 2015 om firmaerne er med i år
Fordeling af indkomne lotterigevinster fredag den 13. marts 2015 kl. 15.00
Gaverne afleveres senest den 11. marts på kontoret
Fordeling af skolefestaftener mellem bestyrelsesmedlemmerne – hvilke dage kan du styre lotteriet?
Køb af lodder. Pris på lodder: 4 kr. pr. stk. og 3 for 10 kr. Antal serier? 8+9+9+9.
Mandag den 16. marts kl. 18.00 – 21.00 (0. - 1. årgang)
Tirsdag den 17. marts kl. 18.00 – 21.00 (2. – 3. årgang)
Onsdag den 18. marts kl. 18.30 – 22.00 (4. – 5. årgang)
Torsdag den 19. marts kl. 18.30 – 22.30 (6. – 9. klasse inkl. læsekl.)
_____ _____
_____ _____
Bilag:
Sponsorliste 2015 samt udkast til skrivelse til sponsorer.
Beslutning:
Fordeling af forældre:
Mandag: Bettina, Rikke
Tirsdag: Bettina, Søren
Onsdag: Anette, Anne
Torsdag: Laila, Gitte
Ud fra sponsorlisten fordeler Rikke virksomhederne blandt bestyrelsesmedlemmerne.
Nr. 5.
Årsberetning 2014 – 10 min.
Sagsfremstilling:
Skolebestyrelsen beslutter hvor og hvornår aflæggelse af årsberetning 2014.
Indlæg til årsberetning indleveres til [email protected] senest?
Input fra formand med forord samt diverse udvalg: Ansættelsesudvalg, kunst- og udsmykningsudvalget,
fest- og skolefestudvalget, fundations- og fondsudvalget, kost- og livsstilsudvalget, udvalget vedr.
udenoms arealer, trafikudvalget og ”Den åbne skole”.
Beslutning:
Udsat til næste skolebestyrelsesmøde.
Side 4/6
Nr. 6.
Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen – 10 min.
Sagsfremstilling:
Godkendelse af styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes skolevæsen udsendt til skolebestyrelsen den
5. december 2014.
Beslutning:
Godkendt
Nr. 7.
Godkendelse af referat fra mødet den 4. november 2014 – 5 min.
Sagsfremstilling:
Godkendelse af referat fra mødet den 4. november 2014.
Indstilling:
Indstilles til godkendelse.
Beslutning:
Godkendt.
Nr. 8.
Meddelelser fra elevråd – 5 min.
Sagsfremstilling:
Meddelelser fra elevråd.
Beslutning:
Nr. 9.
Meddelelser fra Uddannelse og Arbejdsmarked, formand og ledelse – 10 min.
Sagsfremstilling:
Sagsfremstilling:
Fra Uddannelse og Arbejdsmarked:
Side 5/6
a.
____________________________________________________________________
Fra formand:
b.
Uddeling af Søstrene Jensens Legat fandt sted mandag den 22. december 2014. Dette har været en
tradition på skolen igennem mange år, idet to tidligere rengøringsdamer oprettede en fond til gavn for
Torstedskolen. Hvert år uddeles derfor et legat på 500 kr. til en elev fra hver årgang i udskolingen.
Kriterierne kan både være faglige og sociale. I år gik legaterne til: 7. årgang: Victor 7.b, 8. årgang:
Malavika 8.d, 9. årgang: Lukas og læseklassen: Ditte.
c.
Referat og bilag fra møde i Det Koordinerende Forum den 19. november udsendt til skolebestyrelsen
den 9. december 2014. Næste møde er fastsat til den 27. maj 2015.
Fra ledelse:
d.
Orientering om besøg af Færdselspolitiet, der fandt sted onsdag, den 7. januar 2015.
e.
Orientering om afvikling af forældremøde i læseklassen mandag, den 12. januar 2015.
Beslutning:
Politiet giver udtryk for at det vil forbedre trafiksikkerheden med en fodgængerovergang. Trafikudvalg
sætter sig sammen og forfølger bl.a. henvendelsen fra politiet.
Nr. 10.
Eventuelt
Beslutning:
Arbejdet med grusbanen skal igangsættes i foråret.
Tillægsdagsorden
Møde 2015-01-14
Nr. 11.
Ny tildelingsmodel på folkeskolelområdet
Sagsfremstilling:
Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde den 12. januar 2015 at sende forslag til ny
tildelingsmodel på folkeskoleområdet til udtalelse i skolebestyrelser og i MED-systemet.
Det skal bemærkes, at det i forslag til ny tildelingsmodel er forudsat, at Byrådet fastholder beslutningen
fra budgetforlig 2015 om, at sammenlægge skoledistrikterne i Torsted og Hatting. Hvis dette ikke sker,
skal Hatting Skole tildeles indfasningstilskud på ca. 1,9 mio. kr., som tages fra den øvrige tildeling på
skoleområdet.
Side 6/6
Frist for at afgive udtalelse er 17. februar 2015 kl. 12.00.
Bilag:
Beslutning i Børne- og Skoleudvalget af 12. januar 2015.
Forslag til ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet – af 5. januar 2015.
Forslag til tidsplan.
Konsekvenser ved indførelse af ny budgettildelingsmodel på folkeskoleområdet.
Beslutning:
Orientering – der afgives ikke udtalelse.
Mødet hævet kl.
UNDERSKRIFTER
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
Referent: Anne Bro Assenholt