Komplementær og alternativ behandling” (KAB)

Beskrivelse af valgfaget ”Komplementær og alternativ behandling” (KAB)
Valgfagets titel:
Komplementær og alternativ behandling (KAB)
Complementary and alternative therapy
ECTS-point:
10 ECTS
Valgfaget afholdes:
University College Nordjylland
Sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg
Selma Lagerløfs Vej 2
9220 Aalborg Ø
Valgfagsansvarlig uddannelse:
Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg
Valgfagets tema:
Sygeplejefaglig virksomhed i forhold til anvendelse af komplementær og alternativ behandling
Læringsforudsætninger:
Valgfaget retter sig imod sygeplejestuderende med interesse for området.
Læringsudbytte:
 At kritisk vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om KAB med relevans for
sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed
 At udvælge, beskrive og foretage litteraturundersøgelse af en selvvalgt klinisk sygeplejefaglig
problemstilling indenfor KAB området
 At diskutere udviklings- og forskningsarbejde om KAB med relevans for sygeplejeprofession og
sundhedsfaglig virksomhed
 At reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og forskningsresultater
om KAB inden for sygeplejeprofession og sundhedsfaglig virksomhed
Læringsaktiviteter:
Dialogbaseret undervisning
Gruppearbejde med fremlægning af udvalgte videnskabelige artikler
Plenum diskussioner af centrale problemstillinger
Demonstration af og mulighed for at afprøve et par behandlingsformer
Guidede øvelser
Mulighed for selvtilrettelagte studiebesøg i klinikken
Selvstudie og arbejde med den skriftlige opgave
Indhold:
På valgfag arbejdes på baggrund af praksis- udviklings- og forskningsbaseret viden med følgende emner:



Historisk udvikling, definitioner, grundlæggende opfattelser og værdier indenfor området
Det energetiske menneskesyn
Omsorgens og miljøets betydning for selvhelbredelse
1








Integrative Nursing
Psyko-neuro-immunologi og placebo
Forskning, evidens og informationssøgning
Statistik om den danske befolknings brug af KAB, herunder motivation og begrundelser for brugen
Lovgivningen på området, RAB ordningen og den sygeplejefaglige udvikling på området
Etik - Sygeplejerskens ansvar og kompetence i forhold til patienters ønske om og brug af KAB set i
lyset af sundhedsprofessionel virksomhed
Udvalgte behandlingsformer
En selvvalgt sygeplejefaglig klinisk problemstilling indenfor området
Periode for afvikling af valgfaget:
Uge 6-11, 2016
Litteratur:
Grundbog: Myskja, A., 2010. Komplementær og alternativ behandling. På vej mod en integreret medicin.
Denmark: Munksgaard Danmark
Andre relevante bøger:
Johannessen, H. & Ostenfeld-Rosenthal A., 2012. Alternativ behandling. Praksis og fakta. Latvia;
Munksgaard.
Pedersen, I.K. 2012. Kampen med kroppen. Alternativ behandling i et bruger og samfundsperspektiv.
Gylling; Aarhus Universitetsforlag,
Artikler, samt afsnit fra andre bøger scannes ind på ITSL 14 dage inden modulstart.
Det forventes, at de studerende selv søger og anvender udviklings- og forskningsbaseret litteratur.
Deltagerantal:
Min: 12 studerende
Max: 26 studerende
Undervisere:
Lektor Birgitte Rasmussen
Sygeplejerske, cand.cur.
[email protected]
72691054
Lektor Hanne Tangaa
Sygeplejerske, MLP
[email protected]
72691057
Lektor Janne Nielsen
Biolog, cand. scient
[email protected]
72691064
Ansøgningsfrist:
Fremgår af hjemmesiden, se www.ucn.dk ,vælg Uddannelser, vælg Valgfag i sundhedsuddannelserne.
2
Kriterier for optagelse:
At du er sygeplejestuderende og har gennemført modul 1-12.
Først til mølle princippet.
Studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg har førsteret til 90 % af de udbudte valgfagspladser.
Studerende fra andre UCer/lokaliteter har ret til 10 % af de udbudte valgfagspladser.
Tilmeldingsskema:
Findes på www.ucn.dk , vælg Uddannelser, vælg Valgfag i sundhedsuddannelserne.
Andre bemærkninger:
Lektionsoversigt med litteraturangivelser for valgfaget lægges på den elektroniske platform ITSL under et
nyt Fag benævnt: Valgfag – Komplementær og alternativ behandling (KAB), ca. 14 dage før valgfagets
afholdelse.
Skema for valgfaget offentliggøres ca. 14 dage for afvikling af valgfaget. Se vejledning til at åbne skema på
hjemmesiden under Find dit hold.
3