A5-folder - Ringkøbing

Se detailkort og beskrivelser af fiskestederne : www.rksk.dk/gratisfiskeri
Gratis fiskeri
På kommunalt ejede arealer
I Ringkøbing-Skjern Kommune
Gratis fiskeri på kommunalt ejede arealer
I Ringkøbing-Skjern Kommune
Links:
www.rksk.dk/gratisfiskeri
www.fisketegn.dk
www.skjernåsammenslutningen.dk
www.naturstyrelsen.dk
Kontakt:
Land, By og Kultur
Land & Vand
Toften 6, 6880 Tarm
Tlf.: 99742424,
mail: [email protected]
Kommunens
hjemmeside:
www.rksk.dk/gratisfiskeri
Tobias
”Knæk & bræk” - God fisketur
Gratis fiskeri og nye fiskepladser
i Ringkøbing-Skjern Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune har fiskeretten langs en række vandløb og søer på kommunalt ejede arealer. Kommunen har netop besluttet, at der skal være gratis fiskeri på
et udvalg af disse vandløbsstrækninger.
Ringkøbing-Skjern Kommune har foreløbigt frigivet fiskeriet langs 23 vandløbsstrækninger og søområder, hvor kommunen er bredejer ned til vandløbet og søerne.
Der er opsat gratis fiskeri-skilte og P-skilte ved de pågældende vandløbsstrækninger.
”Knæk & bræk” - God fisketur
NB. Husk at rydde op efter dig og efterlad ikke fiskesnøre eller andet affald ved
fiskepladsen.
Fiskeri i Ringkøbing-Skjern Kommune
I denne folder kan du læse mere om de 23 steder, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune
har gratis lystfiskeri. Af folderen fremgår det, hvor og hvornår der må fiskes, hvilke
fiskearter der kan fanges, og hvilke fredninger, de enkelte arter har.
Du skal være opmærksom på, at der kan være særfredninger på vandløbsstrækningerne, som skal overholdes. Bl.a. er Skjern å-laksen totalfredet på alle de kommunalt
ejede vandløbsstrækninger.Ved en eventuel fangst af laksen, skal disse hurtigst muligt
genudsættes nænsomt og varsomt.
I Ringkøbing- Skjern Kommune er der cirka 600 kilometer kommunevandløb og et
stort antal private vandløb samt mange søer og vandhuller.
Igennem mange år har kommuner og amt brugt mange millioner kroner på projekter,
der skaber bedre forhold for vandløbenes flora og fauna samt en bedre vandkvalitet
generelt. Der er blandt andet investeret mange hundrede millioner kroner i etablering
af nye og bedre renseanlæg og vandet er generelt blevet renere. Men det rene vand er
ikke nok, der skal også være gode fysiske forhold i vores vandløb og frie vandringsmuligheder til de steder i vandløbene, hvor vandrefiskene har sine gydepladser.
Når kommunen har gjort vandløbene bedre for laksefiskene, blandt andet med flere
gyde- og skjulemuligheder, bedre vandkvalitetet og frie passageforhold, er der en
række smådyr, planter og andre fiskearter, som også får det bedre.
Der er igennem de seneste 20 år arbejdet intensivt på at sikre den biologiske mangfoldighed og på at forbedre naturtilstanden generelt i kommunens vandløb. Det er
denne store indsats, der nu langt om længe er ved at give positive resultater, og der
findes i dag mange gode vandløb med fine fiskesbestande.
Foranstaltninger til at forbedre vandløbene har bestået i, at:
•
fjerne spærringer for fisk og smådyr i vandløbene
•
restaurere og etablere nye genslyngninger i vandløbene
•
etablere gydebanker og nye opvækstområder
•
etablere nye okkerrensningsanlæg
•
åbne rørlagte vandløbsstrækninger
•
etablere våde enge til fjernelse af næringsstoffer fra vandløb og fjord.
Som en følge af de mange forbedringer af åer og vandløb kan kommunen nu byde på
særdeles gode fiskemuligheder.
Generelle fiskemuligheder i kommunen
Ringkøbing-Skjern byder på nogle af de absolut bedste fiskevande i Danmark.
Åerne byder generelt på gode muligheder for lakse-, ørred- og stallingfiskeri. Særligt
Skjern Å er kendt for sit gode laksefiskeri.
I søerne og de mange Put & Take-søer kan der fiskes gedder, aborre, skaller og regnbueørred.
fiskekort, der administreres af en række lokale lystfiskerforeninger. Fiskekort kan
købes i turistkontorer og lystfiskerbutikker.
På visse af Naturstyrelsens arealer er fiskeri frit, og fiskekort er ikke påkrævet.
Lokaliteterne fremgår af friluftskortet Ud i Naturen.
www.udinaturen.naturstyrelsen.dk
Hvor fanges fiskene i dag?
Der er ganske enkelt uanede muligheder for et spændende fiskeri i kommunen.
Flere lystfiskerhjemmesider har daglige opdateringer af, hvad der bliver fanget og hvor.
Det kan være en stor hjælp i planlægningen af fisketuren.
Fisketegn og fiskekort
Regler om mindstemål og fredning
Personer mellem 18 og 64 år skal have det lovpligtige fisketegn.
Fisketegnet kan bl.a. købes på www.fisketegn.dk, posthuset og de mange turistkontorer. Kortet indløses for et år, en uge eller en dag. Læs mere om fisketegn på Fiskeridirektoratets hjemmeside om Lyst og fritidsfiskeri. Lystfiskeri i Put & Take-søer er
generelt fritaget for kravet om fisketegn.
Vær opmærksom på at visse fiskearter har mindstemål og fredningstider, som du skal
overholde for at sikre sunde fiskebestande i fremtiden.
Udover det obligatoriske fisketegn kræver lystfiskeri i søer og vandløb indløsning af
Vandløb og mange søer har ligeledes en generel fredningstid på visse tidspunkter af
året.
På Naturstyrelsens hjemmeside eller hos de lokale lystfiskerforeninger er det muligt
at få yderligere information om emnet.