Protokoll - Tibro kommun

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-02-16
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Plats och tid
Kommunhuset Bonaren, kl 17.00-19.30
Beslutande
Per Gren, Socialdemokraterna 17.00-17.30
Per-Olof Qvick, Nya Moderaterna
Thomas Carlsson, Socialdemokraterna
Liselott Nydén, Socialdemokraterna
Ann Hall Gustafsson, Centerpartiet
Orvar Andersson, Kristdemokraterna
Ewa Jägevall, Folkpartiet Liberalerna
Andreas Rännare 17.30-19.30
Ej tjänstgörande ledamöter
Andreas Rännare, Socialdemokraterna 17.00-17.30
Andreas Dahlborg, Folkpartiet Liberalerna
Hampus Borg, Nya Moderaterna
Övriga deltagande
Joakim Halaby, fastighetschef, 17.00-18.00
Dag Svensson, byggnadsingenjör, 17.00-17.30
Elisabeth Ransveden, förvaltningsassistent 17.00-17.30
Conny Runbacken, städledare, 17.00-17.30
Utses att justera
Orvar Andersson
Justeringens plats och tid
Kommunhuset 2015-03-09
Underskrifter
Sekreterare
Paragrafer
Svante Andrén
Ordförande
Per-olof Qvick
Justerare
Orvar Andersson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ
Sammanträdesdatum
Anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
Utdragsbestyrkande
Anslag tas ner
§§ 9-16
Sida 2 (12)
Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-02-16
Innehållsförteckning
SHBN § 9
Val av ersättare till SHBN arbetsutskott .................................................... 3
SHBN § 10
Plansamråd Yttrande Detaljplan för kv Örnen mm ................................... 4
SHBN § 11
Plangranskning Yttrande för kv Knotten ................................................... 5
SHBN § 12
Ombyggnad av "passagen" ................. Fel! Bokmärket är inte definierat.
SHBN § 13
Prislista för arbetskraft, fordon och maskiner 2015 ................................... 8
SHBN § 14
Investeringsbudget 2016, diskussion ........................................................ 9
SHBN § 15
Information 16 feb Fastighetsavdelningen ............................................ 10
SHBN § 16
Övriga frågor 16 feb 2015 ....................................................................... 11
Justerares signatur
Utdragsbestyrkande
Sida 3 (12)
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-02-16
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr 2015-000007
SHBN § 9
Val av ersättare till SHBN arbetsutskott
Beslut
Till ersättare i Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott väljes:
Ann Hall Gustafsson, Ewa Jägevall och Liselott Nydén
Samhällsbyggnadsnämndens arbetstutskott av from 2015.01.16 följande ledamöter
Ordförande: Per Gren (s)
personlig ersättare: Ann Hall Gustafsson ©
V ordförande Per-Olof Qvick (M) personlig ersättare: Ewa Jägevall (fp)
Ledamot: Thomas Carlsson (s) personlig ersättare: Liselott Nydén
Ärendet
Valet av ledamöter till nämndens ledamöter skall kompletteras med personliga ersättare.
Delges
Kommunledningskontoret
___________________
Justerares signatur
Utdragsbestyrkande
Sida 4 (12)
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-02-16
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr 2015-000006
SHBN § 10
Plansamråd Yttrande Detaljplan för kv
Örnen mm
Beslut
Ett bra förslag som lämnas utan erinran.
Ärendet
Byggnadsnämnden har utarbetat ett förslag till ny detaljplan för kv Örnen med syftet att
kunna bygga ett nytt äldreboende och ytterligare 20 – 30 lägenheter inom kvarteret.
Förslaget är nu ute på plansamråd.
Planförslaget innebär inga kommunala investeringar i gator, VA och liknande inom
kvarterat. Byggherren ansvarar helt för detta. Hela planområdet ägs av Tibro kommun och
Samhällsbyggnad har till uppgift att diskutera och ta fram ett köpeavtal avseende marken.
Ärendets beredning
Delges
___________________
Justerares signatur
Utdragsbestyrkande
Sida 5 (12)
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-02-16
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr 2015-000013
SHBN § 11
Plangranskning Yttrande för kv Knotten
Beslut
Ärendet
Ärendets beredning
Delges
___________________
Justerares signatur
Utdragsbestyrkande
Sida 6 (12)
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-02-16
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr 2015-000008
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom upprättad layout över passagen, daterad
2012-06-27 /rev okt 2014 och ger förvaltningen i uppdrag att detaljprojektera och ta in pris
på ombyggnaden.
Starbeslut ges av Samhällsbyggnadsnämnden efter detaljprojektering.
Ärendet
Stadsarkitekt Bo Jonsson har tagit fram ett förslag till ombyggnad av passagen, mellan
Famíly house och Bokhandeln. Förslaget har tidigare varit upp för diskussion och
godkännande men har av olika anledningar flyttats framåt i tiden.
Nu med nya personer i beslutande nämnder önskar Samhällsbyggnad få projektet
godkänt på nytt. Projektör för detaljprojektering är anlitad och 2 miljoner kommer att finnas
avsatta i 2015 års investeringsbudget.
Området mellan Family house och Bokhandeln kallas i detta sammanhang passagen och
har under lång tid varit aktuell för ombyggnad. När AB Tibrobyggen köpte de fastigheter
som gränsar till passagen ut mot ICA-parkeringen så blev diskussionerna mer intensiva.
En bedömd kostnad för projektet, 2 miljoner avsattes i budget och stadsarkitekt Bo
Jonsson arbetade fram olika förslag. Det bilagda förslag till ombyggnad är det förslag som
gäller efter diskussionerna då.
Samhällsbyggnad har nu anlitat en projektör för att detaljprojektera och kostnadsberäkna
ombyggnaden innan eventuell upphandling sker. Eftersom det gått ett tag sedan tidigare
diskussioner och att nämnder och styrelser har fått nya ledamöter anser samhällsbyggnad
att det är värdefullt att få nya beslut om projektet passagen.
Ärendet är skickat till kommunstyrelsen och till den nya samhällsbyggnadsnämnden.
Efter godkännande av layout i både kommunstyrelse och samhällsbyggnadsnämnd startar
detaljprojekteringen.
Startbeslut av projektet passagen tas i samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med
detaljprojekteringen och en kostnadsberäkning
Ärendets beredning
Justerares signatur
Utdragsbestyrkande
Sida 7 (12)
Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-02-16
Delges
___________________
Justerares signatur
Utdragsbestyrkande
Sida 8 (12)
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-02-16
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr 2015-000009
SHBN § 13
Prislista för arbetskraft, fordon och
maskiner 2015
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslaget till prislista för arbetskraft, fordon
och maskiner för år 2015.
Ärendet
Ärendets beredning
Förslag till hyresprislista för arbetskraft, fordon och maskiner 2015, daterad 2015.01.01
Delges
___________________
Justerares signatur
Utdragsbestyrkande
Sida 9 (12)
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-02-16
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr 2015-000010
SHBN § 14
Investeringsbudget 2016, diskussion
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen
Ärendet
___________________
Justerares signatur
Utdragsbestyrkande
Sida 10 (12)
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-02-16
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr 2015-000011
SHBN § 15
Information 16 feb Fastighetsavdelningen
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen
Ärendet
Svante Andrén och fastighetschef Joakim Halaby informerar om

Organisation

Budget

Kommunal fastigheter

Projektet skolombyggnader

Inomhusklimatet i våra skolor och förskolor – Myc-Tech
___________________
Justerares signatur
Utdragsbestyrkande
Sida 11 (12)
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-02-16
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Dnr 2015-000012
SHBN § 16
Övriga frågor 16 feb 2015
Nedtagning av skyltar vid järnvägsövergången på centrumgatan
Trafikverket plockar ner skyltar vid järnvägsövergångarna utanför tätorten. Skyltarna är
gamla och kommer inte kunna användas om trafiken tas upp igen. Tibro kommun har i
avtal med trafikverket tagit på sig ansvaret för skyltarna vid centrumgatan och då ansvaret
för eventuell nedtagning av desamma. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att
kommunen också monterar ner dessa skyltar.
Beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutar att uppdra åt förvaltningen att montera ned de
gamla järnvägsskyltarna vid centrumgatan. Spåren för ligga kvar orörda.
-------------------------------------------------Policy för nedtagning av träd på park- och naturmark i Tibro kommun
Gatu-parkavdelningen får under året många samtal om önskemål/krav på att ta ned träd
och har därför tagit fram ett förslag till en ”trädnedtagningspolicy”.
Träd behövs i stadsmiljöer. De är snygga, skapar en levande stadsbild, förbättrar klimatet
genom att dämpa buller, binda stoft och ger oss syre. Sotar träd ger fina miljöer, skänker
skugga varma sommardagar och skapar spännande och avkopplande miljöer. Även om
träd ofta ses som positiva inslag kan de ibland upplevas hindrande eller störande.
En ”trädnedtagningspolicy” (ett bättre namn bör tas fram) bör ge vägledning till
allmänheten hur vi ser på borttagning av träd och då också minska antalet frågor.
Förslaget till plicy skickas ut till nämndens ledamöger och tas upp för behandling på
kommande möten.
--------------------------------------------------
Justerares signatur
Utdragsbestyrkande
Sida 12 (12)
Samhällsbyggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2015-02-16
Delges
___________________
Justerares signatur
Utdragsbestyrkande