Kallelse till årsstämma i Wiking Mineral AB (publ)

Wiking Mineral AB
Box 91
182 11 Danderyd
PRESSMEDDELANDE 29 MAJ 2015
Kallelse till årsstämma i Wiking Mineral AB (publ)
Aktieägarna i Wiking Mineral AB (publ), 556675-2068, kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 30 juni 2015, kl. 14.00, på Scandic Grand Central Hotel, Kungsgatan 70,
Stockholm.
Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken senast den 24 juni 2015, dels senast den 24 juni 2015 anmäla sig skriftligen till Wiking
Mineral AB, Box 91, 182 11 Danderyd, eller per e-post [email protected] I anmälan skall
uppges
fullständigt
namn,
person-
eller
organisationsnummer,
aktieinnehav,
adress,
telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst
2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild
fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i
eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste
underrätta sina förvaltare om detta i god tid.
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av
aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte
längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.
Förslag till dagordning:
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
PRESSMEDDELANDE 29 MAJ 2015 • WIKING MINERAL AB
1
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av minst en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014.
8. Beslut om fastställande av den i årsredovisningen upptagna resultaträkningen och
balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
10. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelse, eventuella suppleanter och revisor.
13. Bemyndigande
14. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:
Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 10)
Styrelsen föreslår att vi utökar antalet ledamöter från nuvarande tre till fem. Vid fem ledamöter
anser vi inte att någon suppleant behövs.
Styrelsens arvoden (punkt 11)
Styrelsen föreslår att de arvoden som beslutades om på den extrainsatta bolagsstämman i januari
ligger kvar tills vidare, dvs. 100 000 kr för ordföranden samt 30 000 kr för ledamöter.
Beslut om nya styrelseledamöter (punkt 12)
Styrelsen föreslår att stämman väljer två nya ledamöter, i enlighet med de rekommendationer vi
fick från Aktiespararna på den extrainsatta bolagsstämman i januari. Valberedningens förslag på
kandidater kommer att presenteras på bolagets hemsida senast den 15 juni. Styrelsen föreslår
vidare att vi behåller vår nuvarande revisor Peter Gårdström (BDO).
Mandat för riktad emission till långivare och fordringsägare (punkt 13)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att emittera nya aktier, inom
bolagsordningens ramar, att använda till till företrädesemissioner eller att genom kvittning betala
långivare och andra fordringsägare.
PRESSMEDDELANDE 29 MAJ 2015 • WIKING MINERAL AB
2
Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med
adress Wiking Mineral AB, Axel Johanssons Gata 6, 2tr, 754 50 Uppsala, från och med två veckor
före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende
ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Stockholm i maj 2015
Wiking Mineral AB (publ)
STYRELSEN
För ytterligare information vänligen kontakta Wiking Minerals verkställande direktör:
Daniel Friberg
Telefon: 0730-22 28 40
E-post: [email protected]
Hemsida: www.wikingmineral.se
Om Wiking Mineral
Wiking Mineral är ett svenskt prospekterings- och gruvutvecklingsföretag med affärsidén att skapa värden åt aktieägarna
genom prospektering efter guld- och basmetallfyndigheter i Sverige och utveckla dessa för gruvdrift. Genom aktiv
prospektering har bolaget skapat en attraktiv projektportfölj med flera lovande projekt. I Vindfall utanför Gävle utvecklar
bolaget en ytnära zink-, bly- och silverfyndighet mot gruvstart. Vid Gladhammar i Västervik fortsätter bolaget att
undersöka förutsättningarna för gruvdrift vid en påträffad guldfyndighet. Wiking Mineral har ca.1 400 aktieägare.
PRESSMEDDELANDE 29 MAJ 2015 • WIKING MINERAL AB
3