Protokoll KF

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-09-22
Omsorgsnämnden
Plats och tid
Konferensrummet Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 13.00-16:30
Beslutande
Ledamöter
Michael Karlsson (S) ordförande
Anna Helgesson (S) vice ordförande
Markus Hagberg (M) andra vice ordförande
Martin Torildson (S)
Johan Lidberg (MP)
Ingrid Kvarnlöf (FP)
Johnny Edvinsson (V)
Anita Hammar (M)
Leif Chessman (M)
Erik Kvarndal (C)
Ove Berlin (SD)
Ersättare
Margareta Holm (S)
Anette Gustafsson (S)
Michael Broshko (S)
Annika Abrahamsson (M)
Barbro Magnusson (SD)
1(18)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SKARA KOMMUN
Omsorgsnämnden
2(18)
Sammanträdesdatum
2015-09-22
Övriga närvarande
Lena Bjugård Bränfeldt, förvaltningschef
Hanna Johansson, nämndsekreterare
Monica Johansson, avdelningschef IFO
Pernilla Magnusson, avdelningschef AFF
Anette Svensson-Nordlander, avdelningschef ÄO
Eva Sandahl, controller
Annika Lindblad, enhetschef, §§ 158—160
Britt-Marie Helldin, familjerättssekreterare, §§ 158--160
Matilda Sandén, socialsekreterare, §§ 158--160
Karin Enestig, socialsekreterare, §§ 158--160
Linda Johansson, socialsekreterare, §§ 158--160
Ingegerd Sunninger, biståndshandläggare, §§ 158--160
Justerare
Erik Kvarndal
Justeringens plats och tid
2015-09-28, omsorgskontoret Skara
Underskrifter
Sekreterare
Paragrafer
Hanna Johansson
Ordförande
Michael Karlsson (S)
Justerare
Erik Kvarndal
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2015-09-22
Datum då anslaget sätts upp
2015-09-30
Förvaringsplats för protokollet
Omsorgskontoret, Skara
Datum då anslaget tas ned
Underskrift
Hanna Johansson
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
2015-10-23
§§ 158-172
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SKARA KOMMUN
Omsorgsnämnden
3(18)
Sammanträdesdatum
2015-09-22
Ärendelista
§ 158 Dnr 2716-9
Val av protokolljusterare ...................................................................................... 4
§ 159 Dnr 2717-0
Godkännande av dagordning .............................................................................. 5
§ 160 Dnr 2717-1
Redovisning av delegationsärenden ................................................................... 6
§ 161 Dnr 2015-000380
Anmälan av delegationsbeslut 2015 (september-december) ............................... 7
§ 162 Dnr 2015-000381
Skrivelser, meddelanden, rapporter, protokoll m.m. 2015 (septemberdecember)........................................................................................................... 8
§ 163 Dnr 2015-000384
Delårsrapport januari-augusti 2015 ..................................................................... 9
§ 164 Dnr 2013-000274
Måldokumentet Omsorgsnämnden ................................................................... 10
§ 165 Dnr 2015-000382
Begäran om investeringsmedel för datorer 2015 ............................................... 11
§ 166 Dnr 2015-000383
Internkontroll av anmälningar våren 2015 ......................................................... 12
§ 167 Dnr 2722-3
Information- En väg in ....................................................................................... 13
§ 168 Dnr 2722-4
Information- Dialogdagen "Fattiga EES-medborgare som tigger på
gatorna" ............................................................................................................ 14
§ 169 Dnr 2722-5
Information- Demografiutredning ....................................................................... 15
§ 170 Dnr 2717-2
Information från verksamheten.......................................................................... 16
§ 171 Dnr 2717-3
Övrigt ................................................................................................................ 17
§ 172 Dnr 2717-4
Studiebesök på Arbetsmarknadsenheten .......................................................... 18
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SKARA KOMMUN
Omsorgsnämnden
§ 158
Sammanträdesdatum
2015-09-22
Dnr 2716-9
Val av protokolljusterare
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar att välja Erik Kvarndal (C) som justerare av
protokollet för dagens sammanträde.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
4(18)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SKARA KOMMUN
Omsorgsnämnden
§ 159
Sammanträdesdatum
2015-09-22
Dnr 2717-0
Godkännande av dagordning
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna dagens föredragningslista
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
5(18)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SKARA KOMMUN
Omsorgsnämnden
§ 160
Sammanträdesdatum
2015-09-22
Dnr 2717-1
Redovisning av delegationsärenden
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden har enligt § 35 kommunallagen skyldighet att följa upp
beslut som delegerats till utskott eller tjänstemän.
Som ett led i omsorgsnämndens uppföljningsansvar redovisas
händelseutveckling och handläggning av ärenden aktuella inom individ- och
familjeomsorg, äldre-omsorg och avdelningen för funktionshinder.
Socialsekreterare Linda Johansson, Karin Enestig, Britt-Marie Helldin och
Annika Lindblad redovisar ärenden från individ- och familjeomsorgen.
Biståndshandläggare Ingegerd Sunninger och Matilda Sandén redovisar
ärenden ifrån äldreomsorgen.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
6(18)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SKARA KOMMUN
Omsorgsnämnden
§ 161
Sammanträdesdatum
2015-09-22
Dnr 2015-000380
Anmälan av delegationsbeslut 2015 (septemberdecember)
Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut enligt förteckning 9/2015 anmäls och läggs till
handlingarna.
Bilaga
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
7(18)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SKARA KOMMUN
Omsorgsnämnden
§ 162
Sammanträdesdatum
2015-09-22
Dnr 2015-000381
Skrivelser, meddelanden, rapporter, protokoll m.m.
2015 (september-december)
Sammanfattning av ärendet
Skrivelser, meddelanden, rapporter, protokoll med mera enligt förteckning
9/2015 anmäls och läggs till handlingarna.
Bilaga
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
8(18)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SKARA KOMMUN
Omsorgsnämnden
§ 163
Sammanträdesdatum
2015-09-22
Dnr 2015-000384
Delårsrapport januari-augusti 2015
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till delårsrapport
2015.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden redovisar ett delårsresultat på -5,4 mnkr och en helårs
prognos på -10,9 mnkr. Underskotten orsakas främst av kostnader för
placeringar och ekonomiskt bistånd.
_____
Paragrafen ska skickas till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
9(18)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SKARA KOMMUN
Omsorgsnämnden
§ 164
Sammanträdesdatum
2015-09-22
Dnr 2013-000274
Måldokumentet Omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag av Måldokumentet
2016.
Sammanfattning av ärendet
Inför 2016 ska omsorgsnämnden se över och arbeta fram strategiska
nämndmål och indikatorer.
Under nämnden i september genomfördes grupparbeten med syfte att i
mindre grupper kunna diskutera kring måldokumentet. Under grupparbetena
kom olika förslag fram och dessa har beaktats under utformningen av
måldokumentet.
_____
Paragrafen ska skickas till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
10(18)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SKARA KOMMUN
Omsorgsnämnden
§ 165
Sammanträdesdatum
2015-09-22
Dnr 2015-000382
Begäran om investeringsmedel för datorer 2015
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden godkänner upprättat förslag på tilläggsäskande om 200 tkr
i investeringsanslag för datorer 2015.
Sammanfattning av ärendet
De investeringsmedel om 500 tkr som nämnden har för inköp och utbyte av
nya datorer kommer att överskridas under 2015. Därav görs ett
tilläggsäskande på 200 tkr.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
11(18)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SKARA KOMMUN
Omsorgsnämnden
§ 166
Sammanträdesdatum
2015-09-22
Dnr 2015-000383
Internkontroll av anmälningar våren 2015
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
En internkontroll har genomförts gällande hur verksamheten hanterar
anmälningar om att enskilda far illa. Granskningen gäller anmälningar om
barn 0-12 år, ungdomar 13-20 och vuxna och där anmälningarna inkommit
under första halvåret 2015.
internkontrollen innebär att kontroll har gjorts att samtliga anmälningar
hanterats, att alla ärenden fått en handläggare tilldelad och att anmälningar
hanteras inom 14 dagar.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
12(18)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SKARA KOMMUN
Omsorgsnämnden
§ 167
Sammanträdesdatum
2015-09-22
Dnr 2722-3
Information- En väg in
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Lena Bjugård Bränfeldt informerar om "en väg in" som är
ett projekt med syfte att få ungdomar i ålder 16-24 i sysselsättning. Den
projektgrupp som arbetar med detta är personal från omsorgen, skolan,
arbetsmarknadsenheten, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
13(18)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SKARA KOMMUN
Omsorgsnämnden
§ 168
Sammanträdesdatum
2015-09-22
Dnr 2722-4
Information- Dialogdagen "Fattiga EES-medborgare
som tigger på gatorna”
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Lena Bjugård Bränfeldt informerar om dialogdagen
"Fattiga EES-medborgare som tigger på gatorna". Dagen ägde rum fredagen
den 28 augusti på Rosers salonger i Skara. Föreläsare under dagen var bland
annat regeringens nationella samordnare Martin Valfridsson och Rickard
Klerfors från biståndsorganisationen hjärta till hjärta.
Syftet med dagen var att diskutera kring problematiken med att fattiga EESmedborgare tigger på gatorna i Skaraborg. Representanter från 15 kommuner
deltog under dagen och bytte tankar och idéer kring hur man tillsammans
kan jobba vidare med frågan.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
14(18)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SKARA KOMMUN
Omsorgsnämnden
§ 169
Sammanträdesdatum
2015-09-22
Dnr 2722-5
Information- Demografiutredning
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Lena Bjugård Bränfeldt och controller Eva Sandahl
informerar om den senaste demografiprogonsen som är framtagen av SCB.
Prognosen visar en ökning på 54 % av antalet äldre över 80 år fram till 2030.
Detta kommer att påverka behovet av antalet platser på särskilda boenden.
Även behovet av personal i hemvården kommer att öka.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
15(18)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SKARA KOMMUN
Omsorgsnämnden
§ 170
Sammanträdesdatum
2015-09-22
Dnr 2717-2
Information från verksamheten
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Lena Bjugård Bränfeldt informerar nämnden om att hon ser
positivt på höstens kommande arbete. Alla enhetschefer inom äldreomsorgen
är tillsatta och under hösten kommer de gå på olika utbildningar tillsammans
med enhetschefer inom avdelningen för funktionshinder. Hon lyfter även
fram att individ- och familjeomsorgen kommit igång med flera olika
kvalitetsjobb som exempelvis förbättrat arbete med hemmaplanslösningar.
Omsorgsförvaltningen vill även jobba med mottagandet av flyktingar. Detta
för att dels öka möjligheten för dem att snabbt komma ut i arbete.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
16(18)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SKARA KOMMUN
Omsorgsnämnden
§ 171
Sammanträdesdatum
2015-09-22
Dnr 2717-3
Övrigt
Sammanfattning av ärendet
Erik Kvarndal (C) informerar omsorgsnämnden om att fondkommittén
kommer att ha sammanträde den 15 oktober. Förvaltningen jobbar i
dagsläget med att bedöma de ansökningar som kommit in och sammanställda
detta till omsorgsnämndens fondkommitté.
Johnny Edvinsson (V) ställer en fråga om fritidspengar.
Leif Chressman (M) ställer frågan om det finns möjlighet att göra egna
verksamhetsbesök för att öka sin kunskap om verksamheten i uppdraget som
nämnds-ledamot.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
17(18)
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SKARA KOMMUN
Omsorgsnämnden
§ 172
Sammanträdesdatum
2015-09-22
Dnr 2717-4
Studiebesök på Arbetsmarknadsenheten
Omsorgsnämndens beslut
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsnämnden var under sammanträdet och besökte Arbetsmarknadsenheten som har sina lokaler på Vallgatan. Arbetsmarknadsenheten riktar sig
till personer som inte kommit in på arbetsmarknaden, till personer som av
någon anledning tappat kontakten med arbetsmarknaden, till personer som
behöver en längre introduktionstid och till personer som har försörjningsstöd. Arbetsmarknadsenhetens primära syfte är att personerna som är där på
något sätt ska komma i kontakt med arbetsmarknaden, exempelvis genom en
praktikplats.
Under studiebesöket visade enhetschef Clas-Erik Burge runt nämnden i
deras lokaler, berättade om verksamheten och presenterade de anställda.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
18(18)