Planbeskrivning

Avdelning/Handläggare
Datum
Ärendebeteckning
Planenheten
Emil Stille
0480-45 03 59
2015-05-28
2014-3955
Detaljplan för del av Berga 10:2, område vid Svensknabbevägen
Handlingar
Planhandlingarna består av:
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning
Till planen hör också:
• Fastighetsförteckning
• Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2015-05-28
• Trafikbullerutredning, daterad 2015-03-25
• PM för dagvatten, daterad 2014-10-07
• Inventering av groddjur, daterad 2011-06-22
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att tillskapa möjlighet för ett samlat uppförande
av ca 10 enbostadshus med tillhörande garage i en våning, samt ett område
för återvinningsstation och parkering. Dessutom ingår en kortare sträcka av
Svensknabbevägen och ett mindre område för gång- och cykelväg och
naturmark i anslutning till vägen, samt ett naturmarksområde öster om
planerad bebyggelse.
Bakgrund
Aktuellt planförslag har tidigare varit föremål för en planprocess under 2012,
men upphävdes efter antagandet p.g.a. formella felaktigheter. Mark- och
Miljööverdomstolen ansåg inte att genomförandet av planen kunde
säkerställas och upphävde därför antagandebeslutet.
Det aktuella planförslagets syfte och innehåll är i stort detsamma som
tidigare, men följande förändringar har gjorts:
• Planbestämmelser som reglerar buller har justerats för att säkerställa
att anläggandet av bullerskydd anläggs.
• En dagvattenutredning i form av ett PM har tagits fram som
utreder behoven och konsekvenserna vid exploatering.
• Den mark längs Tallhagsvägen/Ängöleden som tidigare planlagts
som kvartersmark utgör nu allmän platsmark, vilket innebär att
kommunen nu äger och sköter marken samt ansvarar för
uppförande av bullerskydd.
• Bestämmelserna som justerar byggnadernas storlek har justerats.
Detta innebär att exploateringsgraden i stort sett är densamma men
att större enskilda byggnader får anläggas.
• Kravet på gröna tak har tagits bort.
Samhällsbyggnadskontoret
2015-05-28
•
•
Parkeringen och återvinningsstationen i östra delen av planområdet
har bytt plats.
I övrigt har endast mindre justeringar gjorts.
Behovsbedömning (se bilaga MKB)
Syftet med behovsbedömning är att ta reda på om en betydande
miljöpåverkan uppstår till följd av detaljplaner.
Enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34 § ska ”om genomförandet av planen kan
antas få en betydandemiljöpåverkan, ska redovisningen enligt 33 § första
stycket i 4 i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som följer av 6 kap
12 § 0ch 13 § i första stycket miljöbalken.”
En miljökonsekvensbeskrivning togs fram i samband med tidigare
detaljplanearbete, daterad 2011-10-26. Denna har sedan aktualiserats och
anpassats efter förändrade förutsättningar. Miljökonsekvensbeskrivningen
behandlar de frågor som bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan;
växt- och djurliv, hästhushållning, buller från trafik samt dagvatten.
Den sammanfattande bedömningen avseende djurlivet (i aktuellt fall är det
groddjuren inom vattenområdena som är berörda) är att det inte påverkas
negativt. Befintliga björnbärssnår påverkas men hotar inte bestånden i sin
helhet.
Hästhushållningen påverkas genom att de hästhagar som ligger inom
aktuellt planområde kan komma att undantas som bete efter genomförd
exploatering. Bedömningen är dock att planen kan genomföras utan
betydande miljöpåverkan då hästarna kan flyttas till andra områden och
skyddsavstånd därmed kan uppfyllas.
Buller från trafiken överskrider gällande riktvärden något. Det bullerskydd
som föreslås innebär att riktvärdena för buller kommer att kunna uppnås.
Plandata
Planområdet ligger i östra delen av Kalmar, i huvudsak söder om korsningen
mellan Tallhagsvägen och Svensknabbevägen. Planområdet är ca 3 ha och ägs
av Kalmar kommun
Tidigare ställningstaganden
Överkommunala beslut och dokument
Ingen bebyggelse planeras inom strandskyddat område.
Översiktliga plandokument
Gällande översiktsplan från 2012 anger inget specifikt ändamål för
planområdet.
Kommunala program
Ett program för Berga strandpark, dit planområdet räknas, upprättades 2004
och antogs av kommunstyrelsen 2005. Programmet omfattar kustnära
grönområden och angränsande bostadskvarter. Syftet med programmet var;
”att ta tillbaka och utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärdena i området vid
svensknabben – Bergavik samt att föreslå möjliga lägen för ny bostadsbebyggelse”. Det
aktuella planområdet finns inte redovisat som ett sådant område för nya
Samhällsbyggnadskontoret
2015-05-28
bostäder, men en markreservation avseende uppförande av bostäder inom
området lämnades av kommunen 2008-12-08.
Program för planområdet
En markreservation avseende uppförande av bostäder inom området
lämnades av kommunen 2008-12-08.
Ett program för planområdet med angränsande mark upprättades 2010-03-04
och har antagits som en ändring av den sydvästra delen av programmet för
Berga Strandpark. Detta program ligger till grund för denna detaljplan.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Planområdet omfattas i huvudsak av en stadsplan från 1961, 0880K-1;246. I
denna anges Rn (Naturpark) som markbestämmelse för aktuellt område.
Svensknabbevägen omfattas av en detaljplan från 1993, vilken anger
Lokalgata för vägen.
Kommunala beslut i övrigt
Riktlinjer för avstånd mellan bostäder och hästar har tagits fram av
samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning, 2014-02-19.
Förutsättningar och förändringar
Planens utformning anpassas efter omkringliggande gators och GC-vägars
läge. Exploatören har presenterat ett förslag till utformning av byggnaderna
inom kvarteret. Dessa hus kan byggas enligt de bestämmelser som angivits,
men även andra huslösningar kan inrymmas i planen. Byggnaderna är
placerade och utformade så att gällande maximala bullervärden kan erhållas
på uteplatser och vid fasader.
Illustration över byggnadsförslagets karaktär, nivåskillnader ej redovisade och gröna tak
inte reglerade i planbestämmelser (Studio Möller arkitekter)
Samhällsbyggnadskontoret
2015-05-28
+4,5
+4,5
+3,3
+3,5
+4,5
+5,0
+3,5
+3,0
+3,0
+3,0
Bilden är en illustration över hur området kan tänkas utvecklas i enlighet med
planbestämmelserna. Illustrationen är framtagen av Arkitektstudio Rolf Möller
AB. Siffrorna visar marknivån. Infarten till området ska anpassas till planen.
Natur- och kulturmiljö
Planområdet består till största delen av öppen mark av ängskaraktär med
inslag av mindre dungar med halvstora träd. Områdets sydligaste del är tätt
bevuxet med gråvide och mindre träd. I den södra delen är marknivån låg och
står delar av året under vatten.
En rödlistad växt och två tidigare rödlistade är påträffade inom eller i
anslutning till planområdet. Intill staketet mot hästhagen söder om
Svensknabbevägen, strax öster om korsningen med cykelvägen finns ett
bestånd med Bornholmsbjörnbär Rubus lidforssii. Arten var tidigare klassad
som NT (nära hotad). Den nyligen uppmärksammade arten Allanders
björnbär Rubus allanderi växer längs östra kanten av Tallhagsvägen, från ca 50
meter söder om Svensknabbevägen och fram till tunneln och finns även
spridd en bit in i lövskogen. Fler bestånd finns även på västra sidan av
Tallhagsvägen. Allanders björnbär var tidigare klassat som NT (nära hotad).
Arten är i hela världen endast funnen i Kalmar och östra Blekinge. Eftersom
de största bestånden finns närmast intill Tallhagsvägen behöver inte den
planerade byggnationen medföra någon allvarlig påverkan, om hänsyn tas
under byggnationen.
Det finns en uppgift från 1992 om korskovall Melampyrum cristatum, klassad
som NT, eller i nära anslutning till det område som planeras för bebyggelse.
Lokalen beskrevs som ”sedan länge övergiven åker samt på vägslänt” . Arten
har eftersökts men inte återfunnits de senaste åren. Däremot finns korskovall
Samhällsbyggnadskontoret
2015-05-28
fortfarande i södra kanten av Svensknabbevägen mittemot ridhuset öster om
planområdet.
Under programarbetet påpekade länsstyrelsen att slidsilja Selinum dubium (NT,
nära hotad) har påträffats i närområdet. Den växte tidigare utanför planområdet, där dagvattendämmet nu ligger, men försvann i samband med
anläggningsarbetet.
Bornholmsbjörnbär, korskovall och körsbärsfuks. Källa; Wikipedia
Den tidigare rödlistade fjärilsarten körsbärsfuks Nymphalis polychloros har
rapporterats från området. Larverna lever på olika lövträd och de lämpligaste
miljöerna finns troligen i de fuktiga områdena söder om den planerade
bebyggelsen ner mot de anlagda dammarna.
Groddjur har iakttagits inom planområdet och vid två tillfällen i april 2011
gjordes studier på plats för att undersöka vilka groddjur som utnyttjar
videkärret och närliggande dagvattendämme samt ytterligare två kärr.
Resultatet av inventeringen sammanställdes i en rapport ”Inventering av groddjur
i och i anslutning till dammar vid Tallhagsvägen i Kalmar”, Rana Konsult.
Bedömningen som gjordes var att videkärret inte är en lämplig lekplats för
groddjur då den är skuggig och vid inventeringstillfället bestod av för lite
vatten. Eventuellt kan det finnas populationer av åkergroda som kan använda
lekvatten som torkar ut en del år. Vattenödlor kräver vatten som normalt inte
torkar ut under sommaren, dessutom behöver de mindre skuggiga
vattenansamlingar. Sannolikheten att det skulle finnas vattensalamandrar i
videkärret bedömdes som mycket osannolikt. Däremot görs bedömningen att
kärret har betydese för andra djur som t.ex. fåglar samt att det skulle kunna
bli en bra miljö för groddjur om man rensade bort en del buskage och
dessutom gör kärret något djupare.
Boende i närområdet har vid flertal tillfällen poängterat att de iakttagit
vattensalamandrar inom planområdet och i videkärret. För att säkerställa en
god livsmiljö och för att kompensera för påverkan på videkärret genom
planerad bebyggelse, föreslås en damm på östra sidan om gc-vägen som
bedöms vara bättre lämpad som lekmiljö för groddjur. Här kan goda
solförhållanden och ett tillräckligt vattendjup säkras och närheten till dämmet
söder om dammen innebär att de inte behöver korsa gc-vägen. Dammen bör
utformas på ett sätt så att fiskar inte kan ta sig till dammen, dvs inte vara
kopplade till befintliga dammar .
Samhällsbyggnadskontoret
2015-05-28
Utdrag ur ”Inventering av groddjur i och i anslutning till dammar vid Tallhagsvägen
i Kalmar”, Rana Konsult
Inom området finns några stora träd som är karaktärsskapande. Om några av
dessa kan bevaras vid kommande exploatering är det positivt, de är dock inte
skyddade genom planbestämmelser.
Den östra delen av planområdet som föreslås få bestämmelsen NATUR är
bevuxet med gles tallskog. Här har hästar betat under en längre tid, varför
markvegetationen delvis är hårt nedsliten. Den västra delen av området består
av Tallhagsvägens delvis höga gräsbevuxna vägbanker.
Inom området finns inga kända fornlämningar eller spår efter tidigare
bosättningar.
Bebyggelseområden
Planområdet planeras i huvudsak för bostadsbebyggelse (B på plankartan) i
form av enfamiljshus i en våning. Största byggnadsarea får vara 160 m2 för
bostadshus och 35 m2 för komplementbyggnad i de södra områdena
(markerade med e1 på plankartan), byggnader får här placeras i
fastighetsgräns. I det norra området (markerat med e2 på plankartan) får
största byggnadsarean vara 175 m2 för huvudbyggnad och 70 m2 för
komplementbyggnad, komplementbyggnader får här placeras i fastighetsgräns
men huvudbyggnader minst 2 meter från fastighetsgränsen.
Samhällsbyggnadskontoret
2015-05-28
Området öster om den nordsydliga GC-vägen består av ett mindre område
för en återvinningsstation (E2 på plankartan), som i och med exploateringen
av bostäder måste flyttas från sin nuvarande plats väster om GC-vägen. Öster
om den planerade återvinningsstationen och GC-vägen planeras ett
parkeringsområde (P på plankartan) med infart från Svensknabbevägen.
Parkeringen avses kunna utgöra en entréparkering till Svensknabbeområdet.
Resterande del av planområdet öster om GC-vägen bevaras som naturmark
(NATUR på plankartan).
Friytor
Inom kvartersmarken finns utrymme att anlägga en lekplats för området.
Marken söder om planerad bebyggelse kan också användas för gemensamt
ändamål.
De allmänna ytor som planeras inom området består av Svensknabbevägen
(LOKALGATA på plankartan), grönområdet mellan kvarteret Idevallen,
Utgård och Svensknabbevägen i planområdets norra del (PARK på
plankartan), det ca 50 meter breda grönområdet i planområdets östra del
(NATUR på plankartan) samt en naturremsa längs med Ängöleden där ett
bullerskydd planeras (SKYDD på plankartan).
Gator och trafik
Planområdet kommer i sin helhet att trafikmatas från Svensknabbevägen.
I gällande detaljplan för Svensknabbevägen anges att en gång- och cykelväg
ska anläggas på den södra sidan av vägen från Tallhagsvägen och ut till
Svensknabben. Denna GC-väg är ännu inte anlagd och nu föreslår
kommunen istället att den ska läggas på den norra sidan inom grönområdet
eller i anslutning till körbanan, i likhet med den österut angränsande
detaljplanen. Cykelvägen kommer därvid att mynna ut på Tallhagsvägen där
den ansluter till den norr-sydgående cykelvägen på västra sidan om
Tallhagsvägen (se karta på nästa sida). Därmed hamnar den på ”rätt” sida av
Svensknabbevägen i förhållande till ridskolan längre österut och entrén till
Svensknabben kan på detta sätt få en mer trafiksäker lösning.
En gemensam kvartersgata anläggs inom bostadsområdet. Samtliga fastighetsägare får genom att ansluta sig till gemensamhetsanläggningen tillträde till
vägen. Avfallshanteringen kan ställa krav på vändplan mm.
Befintlig gång- och cykelväg söderut bevaras i nuvarande läge.
En ny parkeringsyta reserveras plats för i planområdets nordöstra del. Den är
avsedd för besökare till Svensnabbeområdet och vid de tillfällen då ridhuset
har många besökare. Denna yta ska bestå av ett genomsläppligt material som
t.ex. grus. Eventuellt kan annan lösning för besöksparkering skapas genom
tex samnyttjande och utökande av ridhusets parkering, men det är viktigt att
trygga en genomförbar lösning i denna detaljplan.
Samhällsbyggnadskontoret
2015-05-28
Planområdet
Kartan ovan visar huvudcykelnätet inom närområdet.
Kretsloppsfrågor
Hela planområdet ska anslutas till kommunens vatten- och avloppssystem.
För detta ändamål och för att förbättra VA-situationen i hela östra
Bergaområdet kommer en avloppspumpstation, (betecknad E1 på plankartan)
att byggas inom områdets västra del. Denna pumpstation behöver enligt
Kalmar vatten byggas även om nya byggnader inte kommer till stånd inom nu
aktuellt planområde.
Dagvatten från hårdgjorda ytor kommer att avledas till områdets södra del
och vidare till Skälby dagvattendamm sydöst om planområdet. Dammen
består av olika sektioner som syftar till att ta omhand och rena dagvattnet
från de östra delarna av Kalmar. Beroende på nederbörd varierar vattnets
uppehållstid i dämmet mellan 15-21 dagar, räknat som årsmedelvärde.
Reningsresultatet visar på en reduktion av kväve och fosfor på ca 40 %
respektive 40-50 %. Reningseffekten på metaller beräknas till ca 50 %. En
dagvattenutredning i form av ett PM har tagits fram parallellt med
detaljplanen. Denna visar att dagvattnet kommer att kunna tas omhand på ett
godtagbart sätt i befintlig damm utan att miljökvalitetsnormen påverkas
negativt. Exploateringen inom planområdet innebär att marken fylls upp
något och att ca hälften hårdgörs. Infiltrationen kommer därmed att minska
samtidigt som vattenavrinningen från området kommer att öka, särskilt i
samband med häftiga regn. Avledningen av planområdets dagvatten till
Samhällsbyggnadskontoret
2015-05-28
Skälby dämme innebär en försumbar ökning av den totala belastningen på
dämmet (1,5 %). Karaktären på planområdets dagvatten är jämförbart med
övrigt inkommande vatten och planområdets dagvatten kommer att renas på
samma sätt som vattnet från övriga tillrinningsområden.
Idag uppnår inte vattenförekomsten Sn Kalmarsund god ekologisk status,
vilket beror på att den har för hög påverkan av näringsämnen. Hårdgöringen
av planområdet Berga 10:2 innebär att dagens utläckage av näringsämnen från
området kommer att minska. Det dagvatten som avleds från det exploaterade
området kommer att innehålla en viss mängd näringsämnen, men sannolikt i
mindre mängd än idag. Exploateringen och reningen av planområdets
dagvatten bedöms således bidra till att den ekologiska statusen i Kalmarsund
förbättras.
För att undvika tillfälliga översvämningar kan man med fördel anlägga en yta
för fördröjning inom planområdets södra del. Läs vidare i bifogad utredning.
Nyligen har vallarna mellan Skälby dämme och gc-vägen förstärkts vilket
bidrar till motverka översvämningar av gc-väg och tunnel.
Möjligheten att anlägga solpanel på taken bör t.ex. uppmuntras genom att
inte kräva bygglov för åtgärden. Uppvärmning kan ske genom anslutning till
kommunens fjärrvärmesystem. Avfallshantering måste beaktas vid
utformning av kvarterets inre gata.
Återvinningsstation
Befintlig återvinningsstation flyttas för att ge plats åt den nya bebyggelsen.
Denna föreslås anläggas öster om den nord-sydgående cykelvägen. Läget
bedöms lämpligt då den hamnar längre ifrån bostadsområdet men nära
korsningen så att den fortsättningsvis är lättillgänglig. För att undvika
skräpiga ytor runt containrarna föreslås s.k. stadscontainrar (se bild nedan).
Dessa tar mindre yta i anspråk, inga större ytor behövs runt containrarna och
därmed finns en social kontroll som motverkar dumpning av skräp utanför
containrarna. Yta skapas framför containrarna där bilar kan stanna till och
vända och där sopbilen kan hämta avfall på ett smidigt sätt.
Exempelbild på stadscontainrar.
Störningar och risker
De störningsfaktorer som kan identifieras för området är dels närheten till
ridskolan och beteshagarna för hästar och dels trafikbuller från främst
Tallhagsvägen/Ängöleden. När det gäller närheten till hästarna, så hänvisas
till MKBn som ligger som bilaga till detaljplanen. 2014-02-19 togs riktlinjer
fram av kommunen för avstånd mellan djurhållning och bebyggelse. Den
anger att bedömning enligt miljöbalken ska göras i varje enskilt fall utifrån
lokala förutsättningar som råder. Riktlinjerna rekommenderar ett avstånd på
mellan 50-500 meter mellan bostäder och stall/gödselhantering/hagar för
Samhällsbyggnadskontoret
2015-05-28
varaktig vistelse beroende på antalet hästar, och 25-200 meter mellan
bostäder och bete/ridväg. Kommunen har tidigare utsett en alternativ hage
sydost om den inom planområdet vilken kan ersätta den aktuella. Ridklubben
har lyft att en upprustning av befintliga hagar är ett lämpligare sätt att ersätta
bortfallet. Aktuell plan uppfyller därmed de rekommenderade riktlinjerna i
och med att beteshagen inom planområdet kan flyttas vid behov. Se kartan
nedan.
Vad det gäller trafikbuller, så finns en bullerberäkning daterad 2015-03-25.
Bullerutredningen visar på att den allra västligaste delen av planområdet, det
som är prickmark och mark för komplementbyggnad, ligger på gränsen eller
något över dagens riktlinjer för ekvivalentbuller (55 dBA) efter åtgärd.
Avsikten är emellertid inte att bygga några bostäder i detta läge utan bara
garage/carport. Bestämmelse om bullerskydd (SKYDD på plankartan) finns
på kommunal mark längs Ängöleden/Tallhagsvägen. Hur bullerskyddet ska
se ut regleras inte i planen utan ska anpassas efter platsen. Sannolikt kommer
ett plank att byggas norr om pumpstationen (E1 på kartan) för att sedan
integreras i planerat pumphus och garage/carport och längst söderut återigen
utgöras av ett plank. För att nå riktvärdena behöver skärmkrönet ha olika
höjd i olika delar, se plankartan. Planen ställer också krav på byggnadernas
placering och utformning för att gällande riktvärden för buller från
Svensknabbevägen och Tallhagsvägen/ Ängöleden ska kunna uppfyllas vid
fasader och vid uteplats. Bullerutredningen visar således en utformning där en
kommunal skyddsåtgärd i kombination med anpassning av bebyggelsen klarar
bullerkraven.
Samhällsbyggnadskontoret
2015-05-28
Delar av planområdet ligger inom gränsen för scenario extremvattentillstånd.
Delar av området ligger även under en marknivå på 2,5 meter vilket innebär
en framtida risk för att hamna under havsnivåhöjningen. Därför krävs
åtgärder som innebär att bebyggelse och teknisk försörjning hamnar över
denna nivå. En generell bestämmelse på lägst 3 meter för färdig golvnivå
gäller inom hela planområdet, detta med tanke på det angränsande
dagvattensystemet.
I övrigt har det framförts farhågor för att det dämme som ligger söder om
planen kan utgöra en risk för lekande barn i området. Detta är inget som
särskiljer denna detaljplan från andra planer i närheten av vatten.
Kommunens bedömning är att om dämmen och våtmarker sköts på rätt sätt
är inte risken så stor att den omintetgör en exploatering av området i den
omfattning som planen anger.
Samhällsbyggnadskontoret
2015-05-28
BESKRIVNING AV GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Genomförandetid och tidplan
Detaljplanen handläggs genom s.k. normalt planförfarande enligt plan- och
bygglagen. Antagande beräknas kunna ske i samhällsbyggnadsnämnden under
andra halvåret 2015.
Genomförandetiden är satt till 5 år räknat från den dag planen vunnit laga
kraft. För att fastighetsägare ska vara garanterade att få bygga enligt planen
måste bygglov sökas inom genomförandetidens utgång.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.
Kommunen ansvarar för uppförande av bullerskydd.
Markförvärv
Kommunen är idag ägare till all mark inom planområdet.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning och rättigheter
Berga 10:2:
När planen vunnit laga kraft kan bostadsfastigheter avstyckas från
kommunens fastighet Berga 10:2. Kvartersmark som ska vara gemensam yta
för bostadsfastigheterna kan samtidigt avstyckas till en samfällighet.
Gemensamhetsanläggningar behöver bildas för infartsväg, gemensam gård,
carport, parkering och förråd för bostadsfastigheterna som ska avstyckas.
Gemensamhetsanläggning behöver också bildas för dagvattenledningar och
ev. damm för fördröjning av dagvattenflöde ifall fastigheterna ska ha en
gemensam anslutningspunkt för dagvatten vid kvarterets södra gräns.
Om fastigheterna ska ha en gemensam anslutning till va-nätet även för vatten
och spillvatten, behöver en gemensamhetsanläggning bildas för gemensam
anslutning och VA-ledningar mm inom kvarteret. Det finns dock ett uområde i kvarterets inre för att möjliggöra att VA-anslutning istället kan ske
till varje enskild fastighet.
En fastighet kan avstyckas för pumpstation på E-område, ifall inte detta
område ska fortsätta att tillhöra kommunens fastighet. Tillfarten ska enligt
planen ske via allmän platsmark betecknad med ”Natur” och ”Park”.
För parkeringsområde och återvinningsstation kan särskilda fastigheter
avstyckas från Berga 10:2.
Underjordiska allmänna ledningar inom u-områden på kvartersmark ska
säkerställas med ledningsrätt. Detta gäller elledningar, fjärrvärmeledningar,
va-ledningar och tele/dataledningar.
Samhällsbyggnadskontoret
2015-05-28
Servitut gäller för väg för Svensknabben 2, 3 och 4 (0880K-17011.1 och
0880K-88/84.1). Servituten gäller i lokalgatan inom planförslaget, och gäller
till dess vägfrågan lösts i plan. Eftersom tillfartsvägen i sin helhet numera är
planlagd, kan servituten upphävas.
Ansökan om lantmäteriförrättning görs hos Lantmäterimyndigheten i Kalmar
kommun.
Fastighetsindelningsbestämmelser
Kommunen bedömer att fastighetsindelningsbestämmelser inte behöver
införas för att detaljplanen ska kunna genomföras. Om behov uppstår, kan
sådana bestämmelser införas vid senare tillfälle genom en ändring av planen.
Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Bullerberäkningar utifrån dagens trafiksituation på främst Tallhagsvägen har
utförts genom konsultföretaget Soundcon i Jönköping 2015-03-25.
Det ankommer på exploatören att i samråd med kommunen genomföra de
geotekniska undersökningar och andra utredningar som kan erfordras för att
bestämma erforderliga uppfyllnader och grundläggningssätt för de nya byggnaderna inom kvarteret. Enligt den översiktliga jordartskartan är området
moränmark, antagligen med siltiga inslag i de lägre områdena. Lägsta höjd på
färdigt golv är +3,0 meter över medelvattenstånd i Kalmarsund.
Kommunen har upprättat erforderlig miljökonsekvensbeskrivning genom
egen uppdatering av en tidigare miljökonsekvensbeskrivning skriven av
konsultföretaget WSP i Karlskrona 2011-10-26, vilken biläggs detaljplanen.
Kommunen har upprättat ett PM för dagvatten genom konsultföretaget
Vatten och Samhällsteknik, vilken biläggs detaljplanen.
Tekniska anläggningar
Genom Kalmar Vattens försorg kommer avloppspumpstationen att byggas.
Den erfordras primärt för att förbättra avloppssituationen inom hela södra
Bergaområdet men även för att pumpa avloppsvatten från det nu aktuella
planområdet till ledningar i Tallhagsvägen. Pumpstationen erfordras således
även om den nu aktuella byggnationen inte kommer till stånd.
GC-vägen som anges i planens norra del utgör en del av en ny entré till
Svensknabben och har inget direkt samband med den nu aktuella
byggnationen. Den kommer att byggas ut i kommunens regi.
KSRR har riktlinjer som måste beaktas när kvartersgata anläggs, om inte
avfallshanteringen ska ske från Svensknabbevägen.
Ekonomiska frågor
Intäkterna från markförsäljningen kommer, enligt gängse beräkningar täcka
kommunens kostnader för planering, fastighetsbildning, utbyggnad av GCvägen samt återinvestering i ny mark och exploatering av området.
Samhällsbyggnadskontoret
2015-05-28
Medverkande tjänstemän
Planbeskrivningen har upprättats på samhällsbyggnadskontoret med
undertecknad som handläggare och med medverkan från kommunala
lantmäterimyndigheten, Kommunledningskontoret och Kalmar Vatten AB.
Sara Norlin från Vatten och Samhällsteknik AB har varit plankonsult.
Emil Stille
Arkitekt MSA