Kattarp 12:11 m fl Underlag för planuppdrag

Planuppdrag
Dnr286/2015
Upprättad 30 april 2015
Detaljplan för del av fastigheten
Kattarp 12:11 m fl
Helsingborgs stad
Underlag för planuppdrag
Syfte och process
Detaljplanens syfte
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att ändra användningen av området från parkändamål till bostadsändamål för att området till två intilliggande villafastigheter.
Avgränsning
Planområdet finns i Kattarp som ligger cirka 1,2 mil nordöst om Helsingborgs centrum. Området avgränsas av Kattarps kyrka och kyrkogård i väster, åkermark i norr och villatomter och
gata i öster och söder. Området omfattar en yta av ca 1400 m2.
Förslag till process
Detaljplanen föreslås upprättas med standardförfarande i enlighet med bestämmelserna i Planoch bygglagen (2010:900).
1 (5)
Planuppdrag
Dnr286/2015
Upprättad 30 april 2015
Planarbetet beräknas kunna påbörjas under andra kvartalet 2015, och färdigställas under första
kvartalet 2016.
Planförslag
Planförslaget innebär att stora delar av nuvarande parkmark, blir kvartersmark för bostadsändamål. Parkmarken förs över till fastigheterna Rälsen 1 och Växelloket 7 som ligger i direkt
anslutning till parkområdet. På grund av områdets läge, intill kyrkogården, tillförs inte några
nya byggrätter. Gatumarken som i gällande plan också är parkmark anpassas till rådande förhållanden och ändras till lokalgata.
Nya gränser
Del av park som
blir lokalgata
Ny föreslagen fastighetindelning
Konsekvenser
Bedömning av miljöpåverkan
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planens genomförande inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11 § miljöbalken.
En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte genomföras.
Planen
Förslaget möjliggör inte några nya byggrätter utan avser enbart ändrat ändamål från allmän
plats (park) till bostadsändamål (B) och lokalgata.
2 (5)
Planuppdrag
Dnr286/2015
Upprättad 30 april 2015
Platsen
Planområdet är ett litet grönområde mellan kyrkogården och villabebyggelse. Dess värde som
grönområde är litet. Området är inte välbesökt.
Påverkan
I och med att planen förslagsvis inte tillför någon ny byggrätt kommer området fortsätta att
upplevas som grönt.
Planeringsförutsättningar
Bakgrund till planändringen
Ansökan om planändring har inkommit från mark- och exploateringsenheten i Helsingborgs
stad den 3 mars 2015.
Planområdet
Planområdet är en gräsbevuxen yta med ett träd som ligger inklämt mellan kyrkogårdsmuren
och villatomterna. Dess värde som grönområde är litet. Området har ingen koppling till andra
grönområden. I motsatt riktning av gatan som aktuellt parkområde leder ut till finns ett annat
likartat grönområde med träd och buskvegetation som har större betydelse som gräns mot
jordbrukslandskapet.
Ortofoto över planområdet
3 (5)
Planuppdrag
Dnr286/2015
Upprättad 30 april 2015
Vy över gräsytan
Gatan möter gräsytan
4 (5)
Planuppdrag
Dnr286/2015
Upprättad 30 april 2015
Tidigare kommunala ställningstaganden
Översiktsplan
I Helsingborgs översiktsplan ÖP2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 och
aktualitetsförklarad den 26 februari 2014, pekas Kattarp ut som ett område för utveckling av
befintlig stationsort. Planförslaget strider inte mot denna intention.
Detaljplaner
För planområdet gäller detaljplan för Kattarp 12:11 m fl (akt 1283K-13381), vilken redovisar
parkändamål för området. Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut.
Gällande detaljplan
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Björn Bensdorp-Redestam
planchef
Lena Gottschalk
Plantekniker
5 (5)