Planbeskrivning - Södertälje kommun

Samhällsbyggnadskontoret
PLANBESKRIVNING
P 2 0 1 4-0 0 453-2 1 4
Detaljplan för
Ba rnfli cka n 2 m fl
inom Enhörna kommundel
i S öder tälje
Up p rättad 2 0 15-02 -1 0
SAMRÅDS HANDLING
Detaljplan för Barnflickan 2 m fl P 2014-00453-214
planbeskrivning
Handlingar
Detaljplanen utgörs av plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser. Till planen hör dessutom:
•
denna planbeskrivning
•
grundkarta
•
fastighetsförteckning
Övrigt planeringsunderlag
Kartunderlag SLB (Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund)
Viss - Vatteninformationssystem Sverige
Underås bergtäkt, Bullerutredning - WSP 2010
Bullerkartläggning Södertälje kommun - Acoustic control
Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte är bostäder med lägenheter i flerbostadshus som komplement till
befintlig bebyggelsestruktur. Planen omfattar även en ny lokalgata som ansluter till
bostadsområdet.
Miljöpåverkan
Allmänt
Genomförandet av detaljplanen innebär att delvis tidigare obebyggt område bebyggs med bostäder. Området har befintlig kommunal VA-kapacitet och bostadsgårdarna kommer att utformas för möjlighet att ta omhand dagvatten lokalt. De nya bostäderna ligger inom gångavstånd
till service och kollektivtrafik i linje med hållbart samhällsbyggande.
MKN luft och vatten
Luft
Enligt mätningar gjorda 2010 av SBL (Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund) är dygnsmedelvärdet för NO2 <12 µg/m3 vilket är inom kategorin för den lägsta halten. För PM 10 är
dygnsmedelvärdet 12-14 µg/m3 vilket också är inom kategori för den lägsta halten. Miljökvalitetsnormerna för luft klaras därmed med mycket god marginal.
Vatten
Mälaren/Gripsholmsvikens vattenförekomst berörs av planförslaget. Skaboträskbäcken är primär recipient för vatten från planområdet och Mälaren/Gripsholmsviken sekundär recipient.
Planområdet tillhör Mälarens avrinningsområde och Skaboträskbäckens delavrinningsområde. Vattenförekomsten Mälaren/Gripsholmsviken har god ekologisk status och god kemisk
ytvattenstatus såväl i dagens läge som för målåret 2015. Vattenförekomsten har gynnsam bevarandestatus, tillfredsställande badkvalitet och uppfyller miljökvalitetsnormer enligt fisk-och
2
Detaljplan för Barnflickan2 m fl P 2014-00453-214
planbeskrivning
musselvattenförordningen samt krav enligt dricksvattenföreskrifterna.
MKN för luft och vatten klaras med god marginal. Detaljplanens genomförande bedöms inte
ha negativ inverkan på MKN för luft och vatten. De nya bostäderna byggs i mycket kollektivtrafiknära läge vilket minskar behovet av resande med bil och förbättrar resandeunderlaget för
kollektivtrafiken. Den nya bebyggelsen kommer att anslutas till kommunalt VA-nät som leder
avloppsvattnet till Himmerfjärdsverket för omhändertagande. Stora planterade bostadsgårdar
ger möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten och marken på planområdet lämpar sig
även för infiltration.
Norr om planområdet ligger ett föreslaget sekundärt vattenskyddsområde.
Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB
Detaljplanens genomförande är förenligt med 3, 4 och 5 kapitel i miljöbalken
Behovsbedömning
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL 5:18 och bilaga 2 och 4
till MKB-förordningen. En miljöbedömning behöver därför inte utföras.
Plandata
Lägesbestämning och areal
Planområdet är beläget i gamla Ekeby i Enhörna kommundel, direkt öster och söder om befintlig bebyggelse. Området omfattar ca 1.8 ha.
2
1
2
5
4
3
5
6
1. Barnflickan 2 2. Mark som tillhör kommunen som ska tillföras
Barnflickan 2 3. Mark som planläggs som lokalgata 4. Livsmeddelsbutik och Mötesplats Enhörna 5. Busshållplats 6. Enhörnaleden
3
Detaljplan för Barnflickan 2 m fl P 2014-00453-214
planbeskrivning
Markägoförhållanden
Telge Fastigheter äger fastigheten Barnflickan 2. Södertälje kommun äger mark tillhörande
Ekeby 4:2. En lokalgata planeras på kommunens mark och ett par mindre bitar tillhörande
Ekeby 4:2 kommer att tillföras Barnflickan 2 i och med genomförandet av den nya detaljplanen.
Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Kommunens aktuella översiktsplan ”Framtid Södertälje - översiktsplan 2013-2030” anger en
ny inriktning för utbyggandet av kommunen. Det innebär ett skifte från att öppna nya områden för bebyggelse till att utbyggnad sker genom förtätning och komplettering av redan byggda
områden. Mark för fler bostäder ska tillgodoses i första hand i lägen med god kollektivtrafik
och utbyggnad ske med respekt för befintlig struktur och bebyggelse. För att minska segregationen ska områden med ett ensidigt bostadsutbud kompletteras med den typ av bostäder och
upplåtelseformer som saknas eller är underrepresenterade. På landsbygden ska utbyggnaden
fokuseras till utpekade tyngdpunkter, som bedöms ha bäst förutsättningar att utvecklas till
centra i sitt omland, för att möjliggöra en hållbar bebyggelseutveckling samtidigt som fler får
möjlighet att bo på landsbygden. En viktig funktion, som enlig översiktsplanen ska utvecklas
i landsbygdens tyngdpunkter, är ett varierat bostadsutbud som möjliggör för ungdomar och
äldre att bo kvar i området. Ekeby är utpekat som tyngdpunkt i aktuell översiktsplan.
Fördjupad översiktsplan
Planområdet omfattas av ”Fördjupad översiktsplan för Ytterenhörna Enhörna kommundel,
Södertälje kommun” 2009. Enligt den fördjupade översiktsplanen ska nya utvecklingsområden för bebyggelse ligga främst i anslutning till de tre större orterna i Ytterenhörna, Tuna,
Ekeby och Sandviken. Dessa ska bevara och stärka sina sinsemellan olika karaktärer och växa
med utgångspunkt i sina specifika kvaliteter. Ekeby föreslås få både nya bostäder, förskola och
eventuellt ett område för mindre företagsetableringar. Behovet av smålägenheter och radhus i
Ekeby, för att komplettera småhusbebyggelsen i kommundelen, tas också upp i den fördjupade
översiktsplanen. Med hänvisning till den fördjupade översiktsplanen bedöms programarbete
inte vara nödvändigt.
Detaljplan
Gällande detaljplaner är 0181K - P404C fastställd 1964 och 0181K-P414B fastställd 1967. Barnflickan 2 anges som mark för allmänt ändamål ”A”. Syftet anges i första hand vara för lågstadieskola eller för lekskola vid behov. Den kommunala marken, tillhörande Ekeby 4:2, som ingår
i planområdet anges som ”allmän plats, park”, ”allmän plats, gata” och ”allmän plats väg”.
Förutsättningar och förändringar
4
Naturmark & Friytor
Terräng och vegetation
Terrängen på planområdet är relativt flack med marginella nivåskillnader. Södra delen av Barn-
Detaljplan för Barnflickan2 m fl P 2014-00453-214
planbeskrivning
flickan 2 är obebyggd och innehåller en större träddunge med mycket sly och mestadels taniga
träd. Där finns även öppnare gläntor. Den nya lokalgatan kommer att gå parallellt med befintlig
gångväg som rundar en trädbevuxen kulle.
Den obebyggda södra delen av Barnflickan 2
Lek och rekreation
Direkt söder om Barnflickan 2 ligger ett parkområde med en mindre lekplats samt en liten
grusplan för spontanfotboll, vilken också används som skridskobana på vintern. Ekebyskogen
norr om Ekeby används av de boende i området och har höga rekreationsvärden. Vid Underåsviken finns en fritidsbåtshamn och en allmän badplats.
Park med bollplan, lekplats och trädallé i anknytning till planområdet
Markbeskaffenhet
Geotekniska förhållanden och jordarter
Marken på planområdet består till största del av sand och till en mindre del av lera-silt enligt
jordartskartan (se nästa sida).
5
Detaljplan för Barnflickan 2 m fl P 2014-00453-214
planbeskrivning
Jordartskarta
planområde
Lera-Silt
Sand
Morän
Berg
Förorenad mark
Inga kända markföroreningar finns på planområdet.
Radon
Större delen av planområdet ligger inom normalriskområde för radon. En mindre del av området ligger inom lågriskområde och en annan mindre del ligger inom område för eventuell högrisk. För att säkerställa risknivån ska en markundersökning genomföras inför bygglovsskedet.
Radonförekomst
Planområde
Normalrisk
Lågrisk
Eventuell högrisk
Hällmark
Bebyggelseområden
Bostäder
Planområdet ligger i östra kanten av Gamla Ekeby. Hela Ekeby är ett utpräglat bostadsområde
med småhusbebyggelse. Även övriga Enhörna består till absolut övervägande del av småhus/
enfamiljshus. För att komplettera befintligt bostadsbestånd, och ge gamla som inte längre vill
ta hand om ett hus, ungdomar eller andra som föredrar att bo i lägenhet, möjlighet att bo i området föreslås nya bostäder med lägenheter i småskaliga flerfamiljshus byggas på planområdet.
6
Detaljplan för Barnflickan2 m fl P 2014-00453-214
planbeskrivning
Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Förutom livsmedelsbutik, förskola och äldreboende finns endast bostäder i Ekeby.
Offentlig och kommersiell service
Livsmedelsbutik finns inom gångavstånd ca tvåhundra meter från planområdet. Denna kan
nås via en bilfri gångväg samt via den nya lokalgatan. Vid livsmedelsbutiken ligger även ”Träffpunkt Enhörna” som är en mötesplats för yngre och äldre i Enhörna. I Ekeby, mindre än en kilometer bort, finns även ett äldreboende och en förskola. Strax väster om småhusområdet i Ekeby, vid
Ekeby gård, planeras en ny F-9 skola.
Tillgänglighet
De nya byggnaderna ska vara tillgängliga och uppfylla gällande bestämmelser och riktlinjer samt
kommunens målsättning för tillgänglighet. Detta bevakas vid bygglov/bygganmälan.
Byggnadskultur och gestaltning
Den befintliga bebyggelsen i Gamla Ekeby består av småhus byggda på femtio- och sextiotalet.
Bebyggelsen ordnas kring en gatustruktur bestående av en huvudgata som är kopplad till ett antal
säckgator. På norra delen av planområdet finns bebyggelse i form av byggnader från en nedlagd förskola som tidigare bedrivit verksamhet på fastigheten Barnflickan 2. Dessa byggnader är mer eller
mindre förfallna och avses att rivas i och med genomförandet av den nya planen. Resten av planområdet består av obebyggd mark.
Befintlig bebyggelse tillhörande den tidigare förskolan på Barnflickan 2
7
Detaljplan för Barnflickan 2 m fl P 2014-00453-214
planbeskrivning
De nya bostäderna som föreslås i planen består av småskaliga flerfamiljshus med lägenheter, 2:or,
3:or och 4:or. Bebyggelsen består av bebyggelselängor i två våningar som bildar en förlängning av
den befintliga kvartersstrukturen och avslutas med tvärställda längor mot åkerkanten. Angöringsväg och parkering ligger på baksidan av husen. Detta ger en rumsbildning med generösa skyddade
bostadsgårdar mellan husen. Byggnadernas karaktär kan väljas för att passa in i området. Då marken
sluttar i Ekeby och den nya bebyggelsen ligger på lägsta nivån medför höjdskillnaderna att husen
med två våningar inte bryter av och dominerar nämnvärt över befintlig bebyggelse (se sektioner nedan).
B
A
A
B
Strukturskiss
+ 44
+ 35
Vy från Lostigen mot norr A:A
Från Storängsvägen mot den nya bebyggelsen i öster B:B
Befintlig bebyggelse
8
Föreslagen bebyggelse
Detaljplan för Barnflickan2 m fl P 2014-00453-214
planbeskrivning
Exempel på tvåplanshus med lägenheter från bland annat Tanum, Eskilstuna, Åmål och Mölndal
9
Detaljplan för Barnflickan 2 m fl P 2014-00453-214
planbeskrivning
Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Gamla Ekeby är uppbyggt kring en gatustruktur bestående av en huvudgata som ansluter till
ett antal säckgator med avslutande vändplan. Ett par separata gångvägar finns inom området
varav en löper i kanten av planområdet. Angöring till området sker från Enhörnaleden in på
Storängsvägen och via Bäverstigen där en ny lokalgata anläggs för anslutning till den nya bostadsbebyggelsen. Befintlig gångväg går längs kvartersmarken väster om den nya bebyggelsen.
Via denna nås livsmedelsbutik och busshållplatser.
Kollektivtrafik
Området är kollektivtrafikförsörjt med buss. Busshållplats finns vid Enhörnaleden i närheten
av områdets lilla centrum med livsmedelsbutik.
Parkering, utfarter
En ny lokalgatan ansluter till en angöringsgata på kvartersmark, belägen på baksidan av bostadshusen, längs vilken parkering till bostäderna ligger.
Storä
ngsv
ägen
Hjo
rtst
ige
n
Utte
rsti
gen
Barnflickan 2
Los
tige
n
Barnflickan 2
Eko
rrst
igen
Bä
ver
stig
en
NY GATA
En
h
örn
ale
de
n
10
Ny lokalgata
Störningar och risker
Buller från bergtäkt
Öster om Ekeby ligger Underås bergtäkt, som närmast ca femhundra meter från planområdet.
Där bedriver Sand och Grus AB Jehander täktverksamhet sedan många år. Inför en planerad
utökning av verksamheten genomfördes en bullerutredning för hela verksamheten av WSP
Detaljplan för Barnflickan2 m fl P 2014-00453-214
planbeskrivning
2010. Verksamheten expanderar österut i riktning från planområdet. Huvudsakliga bullerkällor ligger i dag ca 700 meter från planområdet.
Ny bostadsbebyggelse
Bergtäkt
Riktvärden för externt industribuller finns för olika områdesanvändningar. Utomhusriktvärdet
vid nyetablering av industri är 50 dBA ekvivalent ljudnivå på dagtid för bostäder.
En bullerutredning har utförts av WSP 2010 med avseende på utökad verksamhet. Denna visar
att med hela verksamheten i drift klaras riktvärdena för externt industribuller vid planområdet
med åtgärderna ”skutknackning bakom vall” och ”dämpad borrigg”
Planområde
Hela verksamheten i drift inklusive skutknackning bakom vall och dämpad borrigg
Bergtäktverksamheten har nu fått förnyat tillstånd och verksamheten expanderar österut i
riktning från planområdet. Verksamheten sker bakom vall och blir allt mer dämpad då gropen
där verksamheten sker med tiden blir allt djupare och vallen således allt högre. En planerad
11
Detaljplan för Barnflickan 2 m fl P 2014-00453-214
planbeskrivning
mobil anläggning för krossning gör att allt sker bakom vallen och verksamheten blir ännu tystare. Likaså används i dag en ny borrutrusning som är väldigt tyst.
Vägtrafikbuller
Riktvärdet för vägtrafikbuller, 55 dBA, klaras med god marginal. De nya bostäderna kommer att
medföra en viss ökning av trafiken på Bäverstigen i delen öster om Storängsvägen.
Vägtrafikbuller
Bebyggelseområde
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp (inkl. dagvatten)
Ekeby ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten. Vatten- och avloppsnätet är kopplat till pumpstation söder om Ekeby. Kapacitet finns att ta emot ytterligare 500 hushåll. Kapacitet för direkt anslutning finns i den östra delen av Ekeby. En planbestämmelse finns för att markytan ska möjliggöra infiltration av dagvatten.
Värme
Området är inte fjärrvärmeförsörjt.
El
El finns framdraget till fastigheten.
Avfall/Återvinning
Planområdet ligger inom Telge Återvinnings verksamhetsområde. Mark är avsatt i planen för
miljöstuga för återvinning och sophantering.
12
Detaljplan för Barnflickan2 m fl P 2014-00453-214
planbeskrivning
Administrativa frågor
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag då planen vinner laga kraft.
Planprocess
Planförslaget är upprättad enligt PBL 210:900.
Konsekvenser
Miljö och hälsa
Den nya bostadsbebyggelsen ligger med gångavstånd till livsmedelshandel och kollektivtrafik
för att minska behovet av bilanvändning enligt intentionerna för hållbart samhällsbyggande.
Barn och ungdomar
Komplettering av bostadsbeståndet med lägenheter ger möjlighet för barnfamiljer och ungdomar att kunna bo i området i fler typer av livssituationer, än då det endast finns tillgång till
enfamiljshus/småhus.
Naturmiljö och friluftsliv
Planen inkräktar inte på, men ger möjlighet för de boende till, naturmiljö och friluftsliv i omedelbar närhet.
Stads-/ landskapsbild
Småhusområdet i Gamla Ekeby kompletteras med småskaliga flerbostadshus i två plan som tar
upp den befintliga kvartersstrukturen. Planområdet ligger lägre än den befintliga bebyggelsen
varför de nya husen passas väl in även om de är något högre än befintlig bebyggelse.
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Preliminär tidplan för den fortsatta planprocessen är:
Plansamråd Granskning Antagande 1 kv 2015
3 kv 2015
4 kv 2015
13
Detaljplan för Barnflickan 2 m fl P 2014-00453-214
planbeskrivning
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem (5) år från det datum detaljplanen har vunnit laga kraft. Under
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen
och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens
utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning för till exempel förlorad byggrätt.
Markägoförhållanden
Fastigheten Barnflickan 2 ägs av Telge Fastigheter AB, nedan kallad fastighetsägaren. Övrig
mark inom området utgörs av del av fastigheten Ekeby 4:2 som ägs av Södertälje kommun,
nedan kallad kommunen.
Ansvarsfördelning
Markägaren ansvarar för all utbyggnad på kvartersmark. Kommunen anvarar för utbyggnaden
av allmäna platser på kommunal mark.
Huvudmannaskap
Kommunalt huvudmannaskap gäller för allmänna anläggingar inom detaljplanen. Inom området Ekeby finns sedan tidigare enskilt huvudmannaskap för vägarna. Med tanke på den nya
bebyggelsens karaktär och då kommunen i dag sköter vägarna i området är det dock lämpligt
att kommunen blir huvudman för den nya infartsvägen som planeras för att nå den nya bebyggelsen.
Telge nät är huvudman för allmänna vatten- och avloppsnätet.
Avtal
Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal som reglerar utbyggnad och markfrågor ska tecknas mellan fastighetsägaren och kommunen. Exploateringsavtalet kan eventuellt ersättas av en överenskommelse om
markreglering. Nödvändiga avtal mellan kommunen och fastighetsägaren ska upprättas innan
detaljplanen vinner laga kraft.
Avtal mellan fastighetsägaren och ledningsägare kan behöva tecknas för utbyggnad av och
anslutning till ledningsnät i området.
Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Den planerade bebyggelsen ligger redan på en egen fastighet, Barnflickan 2. Två markområden
om totalt ca 950 kvm av kommunens fastighet Ekeby 4:2, som planläggs som kvartersmark,
ska genom fastighetsreglering överföras till Barnflickan 2. Marken som ska överföras kommer
att utgöra del av angöringsväg, boendeparkering och miljörum för sophantering. Det berörda
området är i nu gällande detaljplan utlagt som antingen plats för allmänt ändamål (så kallad
A-tomt) eller som parkmark.
14
Detaljplan för Barnflickan2 m fl P 2014-00453-214
planbeskrivning
ca 805 kvm
ca 145 kvm
Barnflickan 2
Mark tillhörande Ekeby 4:2 som ska överföras
till Barnflicka 2
Gemensamhetsanläggning
Den nya infartsväg som planeras till området ansluter till Bäverstigen och berör därmed del av
den befintliga gemensamhetsanläggningen Ekeby GA 4, där bland andra Barnflickan 2 ingår.
I Ekebyområdet finns det också en befintlig gemensamhetsanlägging för telemottagning (Ekeby GA 5) men den bedöms inte påverkas direkt av detaljplanen. Det är fastighetsägarens ansvar
att ansöka om att upprätta eventuella gemensamhetsanläggningar för skötsel av gemensamma
ytor och tekniska anläggningar.
Servitut och ledningsrätt
Markreservat för servitut eller ledningsrätt kan komma att behöva tillföras i detaljplanen.
Strandskydd
Planområdet ligger inte inom strandskyddsområde.
Ekonomiska frågor
Planekonomi
Detaljplanen bekostas av fastighetsägaren till Barnflickan 2 enligt separat plankostandsavtal
med kommunen.
15
Detaljplan för Barnflickan 2 m fl P 2014-00453-214
planbeskrivning
Gatukostnad
En gatukostnad för byggandet av den nya infartsvägen kommer att tas ut av fastighetsägaren
till Barnflickan 2 vilket regleras i ett exploateringsavtal. Då den nya infartsvägen endast servar
den nya exploateringen finns det i dag inga kommunala investeringsmedel för vägen.
Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Bullerutredningar för området har tidigare gjorts avseende vägtrafikbuller och inverkan av
buller från grustäkten på Underås 1:1. Dessa utredningar har visat att området har rimlig
möjlighet att klara riktvärden för buller. Om det visar sig behövas kan komplettering ske med
nödvändig/a utredningar efter samrådet.
Biltrafik
En ny infartsväg till den nya bebyggelsen ska anläggas (röd markering på illustrationen nedan).
Angöringsväg på kvartersmark anläggs runt om den nya bebyggelsen (blå markering på illustrationen). Angöringsvägarna ansluter till Hjortstigen i norr och Lostigen i söder dock ej med
möjlighet till genomfartstrafik med bil. Den blåmarkerade angöringsvägen kommer ligga på
kvartersmark och är inte allmän plats, syftet med den är att ta sig till och från bostäderna och
bostadsparkeringarna och att sophämtning och avfallshantering ska gå att lösa på ett lämpligt
sätt.
Kollektivtrafik
Den nya bebyggelsen kommer ligga ca 400 m från befintlig busstation med förbindelser till
bland annat Södertälje centrum.
Gång- och cykeltrafik
Befintlig gång- och cykelväg finns i området och kommer kunna serva den nya bebyggelsen
16
Detaljplan för Barnflickan2 m fl P 2014-00453-214
planbeskrivning
och kan anslutas till angöringsvägen. Norr om området finns en stig och en mindre del av
denna kan behöva flyttas när planen genomförs.
Parkering
All parkering för boende och besökare ska tillgodoses på kvartermark och enligt detaljplanen
ska det finnas parkering längs med utkanterna av området.
Vatten- och spillavlopp
Området ska anslutas till det kommunala vatten och avloppsnätet. Anslutning bör ske i samråd
med Telge Nät och fastighetsägaren betalar anslutningsavgift enligt gällande taxa.
Dagvatten
Fastighetsägaren är skyldig att ta om hand dagvatten inom den egna fastigheten och göra de
åtgärder som krävs för detta. Möjlighet till infiltration ska enligt detaljplanen finnas på stora
delar av fastigheten. Befintliga diken finns runt om planområdet, bland annat längs med östra
sidan av fastigheten, och hänsyn ska tas till dessa under utbyggnad.
Avfallshantering
En miljöstuga för sophantering och återvinning är planerad i den norra delen av området åtkomlig via fastighetens angöringsväg.
Värme och el
Området ligger inom Telge Näts verksamhetsområde för elnät och anslutning till befintligt
elnät kan göras i samråd med Telge Nät AB enligt gällande taxa. Området ligger idag inte inom
Telge näts verksamhetsområde för fjärrvärme.
Medverkande tjänstemän
Kommunen
Malin Hultman, exploateringsingenjör
Anders Eklind, gata och trafik
Olle Åhrberg, gata och trafik
Liselotte Löthagen, miljöplanerare
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
Plan
Urban Dahlberg
Christina Rask
planchefplanarkitekt
17