Tillägg1 till planbeskrivn Rubing1

Dnr 2015.211 211
Granskningshandling
Handläggare: Hans Nerstu, tfn 0322-61 62 58
Alingsåsparken
E20
E20
Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Rubingatan 1
Tillägg nr 1 till planbeskrivning
1
1. Inledning
Syfte
Syftet med planändringen är att ändra en bestämmelse om bostäder i
gällande detaljplan.
Planhandlingar
Planhandlingarna är ”Tillägg nr 1 till plankarta” samt detta ”Tillägg nr 1 till
planbeskrivning”. Endast ”Tillägg nr 1 till plankarta” blir juridiskt bindande.
Övriga handlingar är ”Dp 181 Verksamheter m.m. vid Rubingatan” samt
”Fastighetsförteckning”.
Efter samråds- och granskningsskedet upprättas också ett ”Gransknings­
utlåtande”.
Ändring av detaljplan
Ändring av detaljplan innebär att gällande plan fortsätter att gälla, men
att ändringar görs i planens bestämmelser. De nu aktuella handlingarna
blir således komplement till befintliga planhandlingar.
Läge och areal
Planområdet ligger vid infarten till Stadsskogen, ca 1 km sydväst om
Alingsås stadskärna. Planområdet är ca 2,5 ha.
Markägare
Kommunen äger inom planområdet fastigheterna Stadsskogen 1:1 och
2:151. Kristallen 1 och 2 är privatägda.
2. Tidigare ställningstaganden
Uppdrag
Planuppdraget har tillkommit genom att planchefen 2015-06-18
beslutade om ett positivt planbesked för fastigheten Kristallen 1 (enligt
delegationsordning).
Detaljplaner
För området gäller Detaljplan 181 ”Verksamheter m.m. vid Rubingatan”,
lagakraftvunnen 2013-03-15. Den detaljplanen fortsätter att gälla och den
nu aktuella planen blir ett komplement.
Översiktsplanen
I fördjupning av översiktsplanen för staden Alingsås (antagen 2008-0326) anges att området ska innehålla bostäder, verksamheter, service och
natur. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.
Program
Ett program togs fram för Norra Stadsskogen 2004-04-13. Planförslaget
överensstämmer med programmet.
3. Förutsättningar och förändringar
Bakgrund
När gällande detaljplan togs fram var inriktningen att bygga ett äldre­
boende i södra delen av planområdet och användningsbestämmelsen
blev ”Särskilt boende – äldreboende”. Inriktningen har nu istället blivit att
bygga vanliga bostäder och diskussion har förts om detta är någon
avvikelse från gällande detaljplan.
Plan- och bygglagen
samt tydlighet
Planbestämmelsers tillåtna innehåll regleras i 4 kap. plan- och bygglagen
(PBL). Enligt detta får t.ex. kommunen i en detaljplan bestämma
”andelen lägenheter av olika slag i bostadsbyggnader och lägenheternas
storlek”. Det står dock ingenting om att äldreboende kan regleras.
Bestämmelsen är också otydlig eftersom begreppet äldreboende är så
vagt. Det går inte att ange en åldersgräns från vilken man är äldre. Detta
innebär problem eftersom man inte vet vad detaljplanen tillåter.
2
Ändring
Nu aktuell ändring av detaljplan innebär att bestämmelsen ”Särskilt
boende – äldreboende” upphävs och ersätts med bestämmelsen
”Bostäder”.
Jordarter och risk för
skred och erosion
Wsp har utfört en geoteknisk undersökning 2012-12-10. Den konstaterar
att stabilitetsförhållandena för jord generellt är tillfredsställande och
någon risk för skred bedöms inte föreligga. Även stabiliteten för berg och
lösa block bedöms tillfredsställande. I västra delen finns en bäck och
risken för erosion bedöms som väldigt liten.
Risk för översvämning
Planområdet ligger långt från större vattendrag och någon risk för
översvämning föreligger inte.
I markområden med låg sannolikhet för översvämningsrisk, zon 1, kan
samhällsfunktioner av betydande vikt lokaliseras som skolor, sjukhus,
elanläggningar, betydelsefull infrastruktur m.m.
Radon
Marken vid Rubingatan klassas som normalradonmark. Bostadsbygg­
nad/Förskola/Kontorsbyggnad inom normalriskområde ska normalt
utföras med radonskyddande konstruktion, alternativt ska motsvarande
åtgärder vidtas så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att över­
skridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken
på varje byggplats och att vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock
den som ska bygga.
Fornlämningar/kulturminnen
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Om man vid
grävning eller annat arbete påträffar fornlämning föreligger anmälnings­
plikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen).
Kulturhistoria
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse saknas inom planområdet.
Trafik
Trafiken på Stadsskogsgatan väster om planområdet har i en utredning
från 2006 bedömts bli ca 3500 fordon per dygn när Norra Stadsskogen
är fullt utbyggt. På Kavlåsvägens södra del passerar ca 500 bilar per
dygn (mätning år 2005). Innan gällande detaljplan antogs gjordes en
trafikutredning av Vectura 2010-09-13. En handelsetablering på 3500
kvm bedömdes generera ca 1900 resor per dygn. Störst belastning på
trafiknätet bedömdes Hedvigsbergsvägen få med ca 1500 fordon per
dygn. Kavlåsvägen bedömdes få ca 180 nya fordon per dygn. Efter
utredningen gjordes har det planerade handelsområdet förändrats till ett
varierat område med även förskola och boende. Dessa verksamheter
genererar färre fordonsrörelser än en handelsetablering.
Huvudinfarten till området ligger naturligt vid Rubingatan där de största
trafikströmmarna finns. En infart till ett underjordiskt garage planeras
också ligga här. Ytterligare en infart finns vid Kavlåsvägen som kan
användas för att nå den mellersta byggrätten (högst en våning - där är en
förskola projekterad) samt byggrätten i norr (högst två våningar - där
tillåts endast bostäder).
Gång-, cykeloch mopedtrafik
Gång-, cykel- och mopedvägar finns runt planområdet som bl.a. leder till
Stadsskogenskolan.
Kollektivtrafik
Busslinje 2 som går till bussterminalen i stadskärnan passerar förbi
planområdet.
Vatten/avlopp
Området ansluts till kommunalt vatten och avlopp.
3
El och fjärrvärme
Två befintliga transformatorstationer finns strax utanför planområdet som
bedöms kunna försörja nya byggnader. Fjärrvärmeledningar finns i
Rubingatan. Ett förtydligande görs på plankartan vad gäller områden för
underjordiska ledningar (var en kraftledning var tänkt att grävas ner).
4. Konsekvenser
Ekologiska
konsekvenser
Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande bestäm­
melserna om hushållning med mark- och vattenområden och skydd av
naturen i miljöbalken kapitel 3 och 7. Det finns inga intressen vad gäller
flora, fauna eller rödlistade arter registrerade inom planområdet.
Anslutning kommer att ske till kommunal fjärrvärme vars energi till ca 95
% kommer från koldioxidneutralt biobränsle. Bostadsområdet i norr
planeras för utnyttjande av solenergi.
Transporternas energianvändning och miljöbelastning är svårare att
påverka. Exploateringen sker dock i ett bra kommunikationsläge med
närhet till kollektivtrafik och goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik.
En blandning av funktioner som boende och service kan också leda till
kortare transporter.
Sociala
konsekvenser
Området innehåller olika bostadstyper och olika lägenhetsstorlekar vilket
ger bra förutsättningar för att undvika segregation.
Ekonomiska
konsekvenser
Förtätning i områden där infrastruktur redan är utbyggd ger lägre
byggkostnader.
Miljökvalitetsnormer för
luftkvalitet
Miljökvalitetsnormer finns för kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly,
bensen, partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft. Följande mål finns i
Alingsås miljömål 2011-2019: ”De nationella miljömålen avseende
luftföroreningar ska klaras i hela kommunen. Halten bensen ska
understiga lågrisknivån som årsmedelvärde. Nya bostäder ska om
möjligt lokaliseras till platser där miljömålet för Frisk luft klaras.”
Luftkvalitén i Alingsås kontrolleras regelbundet i stadens centrala delar.
Mätningarna görs varje år under vintertid, som är den mest belastade
årstiden. Under 2011 har luftmätningar av kvävedioxid, svaveldioxid,
bensen, xylen och toluen utförts i centrala Alingsås via
samverkansorganisationen Luft i Väst. Ingen av mätningarna indikerar
något överskridande av de lagstadgade miljökvalitetsnormerna.
En mätning har även utförts vid E20, i höjd med Gärdesgatan. Mätningen
utfördes under 2010 och bestod bl.a. av en långtidsmätning av kväve­
dioxid och partiklar. Mätresultaten längs E20 visar att man klarar de
lagstadgade miljökvalitetsnormerna.
Buller
Den gällande detaljplanen för planområdet har följande bestämmelse:
”Riktvärden för buller, ekvivalentnivå 30 dBA inomhus och 55 dBA
utomhus vid fasad samt maximalnivå 45 dBA inomhus nattetid och 70
dBA vid uteplats, får normalt inte överskridas för bostäder. Där ekviva­
lentnivån eller maximalnivån överskrids ska tomten eller kvarteret
utformas så att gemensam eller egen uteplats/balkong vänds mot tyst
sida. Riktvärden för buller, ekvivalentnivå 40 dBA inomhus ska klaras för
verksamheter.”
Denna bestämmelse fortsätter att gälla och nu aktuell planändring från
äldreboende till bostäder påverkas inte.
4
Konsekvenser för
närboende
Planförslaget innebär ytterst liten skillnad för närboende jämfört med vad
gällande detaljplan tillåter. Störst trafikmängder skulle en handelseta­
blering medföra om hela byggrätten i markplan skulle utnyttjas. Nu har
en del istället projekterats för en förskola vilket genererar färre fordons­
rörelser. Skillnaden i fordonsrörelser mellan äldreboende med ständig
tillsyn av personal och vanligt boende är liten. Eftersom huvudtillfarten
sker från Rubingatan där trafikströmmarna är stora blir den procentuella
förändringen liten. Skillnaden i t.ex. bullernivå är så liten att den inte är
hörbar (en fördubblad trafikmängd innebär 3 dBA bullerökning och
förändringar under 1 dBA är inte hörbara).
Behovsbedömning Ställningstagande
Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen 4
kap 34 § och Miljöbalken 6 kap 7 § för aktuell detaljplan. Kommunen har
bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. Vid
behovsbedömningen har kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen
särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Kommunen har därmed
bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt
planområde.
5. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden för gällande detaljplan pågår till 2018-03-15. När nu
aktuellt tillägg vunnit laga kraft kommer det att ha en genomförandetid på
fem år efter det datum tillägget vann laga kraft.
PBL-version
Planarbetet påbörjades efter 2015-01-01 och planeringen sker därför i
enlighet med den nya version av plan- och bygglagen (PBL) som gäller
från och med detta datum.
Handläggning
Planläggningen sker med standardförfarande. Detta förfarande kan
tillämpas om förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrel­
sens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten
eller i övrigt av stor betydelse och inte heller kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Förfarandet har inletts med ett samrådsskede
med de som är berörda.
Efter ett granskningsskede upprättas sedan ett granskningsutlåtande och
därefter antas planen av samhällsbyggnadsnämnden.
Planavgift
Kostnaderna för upprättandet av nu aktuell ändring av detaljplan tas ut
genom planavtal med fastighetsägaren.
6. Genomförande
Nu aktuell planändring från äldreboende till bostäder innebär ingen
förändring av de genomförandefrågor som redovisats i gällande
detaljplan.
Planavdelningen
Alingsås den 24 september 2015
Hans Nerstu
Planarkitekt
Antagandedatum:
Lagakraftdatum:
5