BEHOVSBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING
SAMRÅDSHANDLING
Detaljplan för Sävstaholm 10 m.fl. fastigheter,
Bästemansbacken
Saltvik, Oskarshamns kommun
Upprättad av samhällsbyggnadskontoret juli 2015
Dnr SBN 2014/125
Uppdragsbeslut
Samrådsbeslut
Utställningsbeslut
Antagande
Laga kraft
2008-03-11
2015-08-20
20xx-xx-xx
20xx-xx-xx
20xx-xx-xx
BEHOVSBEDÖMNING
DETALJPLAN FÖR SÄVSTAHOLM 10 M.FL. FASTIGHETER
Vad är en behovsbedömning?
Enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34§ och Miljöbalken 6 kap 11§ ska kommunen genomföra en
miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan medföra betydande miljöpåverkan. I
samband med planarbetet görs därför en behovsbedömning som är ett stöd för kommunens
ställningstagande i beslutet om planens genomförande medför en betydande miljöpåverkan eller inte.
Om behovsbedömningen visar på en betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning
upprättas i samband med detaljplanearbetet. I miljökonsekvensbeskrivningen identifieras, beskrivs och
bedöms den betydande miljöpåverkan.
Beskrivning av aktuellt planförslag
Befintliga förhållanden
Planområdet ligger i norra delen av Saltvik strax norr om Oskarshamns tätort med närhet till både hav
och natur. För området finns en gällande detaljplan från tidigt 1990-tal som inte har blivit genomförd.
Planen tillåter inte att området delas i fler fastigheter, vilket ger en begränsning när det gäller
exploatering av området. Uppdraget är nu att ta fram en mer flexibel plan för bostäder.
Planens syfte
Planen syftar till att möjliggöra nya tomter för såväl friliggande enfamiljshus som sammanbyggda hus
i anslutning till befintlig villabebyggelse i norra Saltvik. Saltvik har en speciell karaktär och för att
bidra till att denna bevaras är syftet också att ta hänsyn till områdets natur, terräng och särskilda
bebyggelse- och tomtstruktur.
Medverkande tjänstemän
Oskar Roussakis, planarkitekt
Lennart Nilsson, kommunekolog
Ulrika Palmér-Nilsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
2 (6)
BEHOVSBEDÖMNING
DETALJPLAN FÖR SÄVSTAHOLM 10 M.FL. FASTIGHETER
Behovsbedömning
Ja
Lite Nej Kommentar
Måluppfyllelse: Strider planen mot:
– Gällande översiktsplan
X
– Miljömål (nationella och lokala)
X
– Riksintressen? (se även Naturvård,
Kulturmiljö och Friluftsliv)
X
Planen är förenlig med Fördjupad
översiktsplan över Oskarshamns stad som
antogs i februari 2014.
Planområdet berörs av utpekat riksintresse
för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken.
Riksintresset bedöms inte påverkas påtagligt
vid ett genomförande av planen.
Påverkas landskapsbild (stadsbild, landskapsbild)?
– In- och utblickar?
X
– Historiska samband?
Nya bostäder tillåts inom vad som idag är
oexploaterad mark, men som sedan tidigare
är planlagd. Planområdet ligger i direkt
anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i
Saltvik och utgör en naturlig förtätning av
området.
X
Påverkas naturmiljö/naturvård (inklusive biologisk mångfald)?
– Riksintresse för naturvård?
– Natura 2000-område?
X
X
OBS! Om Natura 2000-område påverkas,
eller risk finns för påtagligskada eller
påverkan på skyddad
natur t ex riksintresse för naturvård eller
strandskydd, uppstår alltid betydande
miljöpåverkan!
– Naturreservat/Naturskydd?
– Strandskydd?
X
X
I detaljplanen upphävs strandskyddet inom
kvartersmark med stöd av det särskilda skäl
som anges i 7 kap 18c § miljöbalken: 1.
området har redan tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
Fastigheterna Sävstaholm 14 och Saltvik
44:2 anses vara redan ianspråktagna
eftersom de är bebyggda med
komplementbyggnader.
2. området är genom bebyggelse väl avskilt
från området närmast strandlinjen.
Planområdet anses vara väl avskilt från
3 (6)
BEHOVSBEDÖMNING
DETALJPLAN FÖR SÄVSTAHOLM 10 M.FL. FASTIGHETER
strandlinjen i och med att de angränsande
fastigheterna Sävstaholm 1-9 och
Sävstaholm 11-13 och Aroma 1-3 sedan
tidigare är bebyggda bostadsfastigheter.
Strandskyddet kvarstår i naturområdet
mellan de båda bebyggelseområdena.
– Rödlistade arter?
– Annan värdefull natur?
X
X
Ja
Inom planområdet förekommer inga särskilt
höga naturvärden. Ett särskilt utmärkande
höjdparti mellan de båda
bebyggelseområdena sparas som naturmark.
Lite Nej Kommentar
Påverkas rekreation och friluftsliv?
– Riksintresse för friluftsliv?
X
– Befolkning?
X
– Grönstruktur?
X
Påverkan på riksintresset bedöms inte vara
påtaglig då området sedan tidigare är
planlagt för bostadsändamål och ligger
avskiljt från stranden. En kil av naturmark
med gångstig bevarar områdets koppling
mot Varvsplanen vid strandlinjen och
naturen i norr.
Tillgången till rekreation och friluftsliv i
Saltvik är i god och påverkan bedöms vara
liten.
Planen innebär att park och natur tas i
anspråk för bostadsändamål. I jämförelse
med den gällande detaljplanen sparas dock
en större andel naturmark inom planområdet
i och med denna detaljplan.
Påverkas kulturmiljö/kulturarv?
– Riksintresse för kulturmiljö?
– Kulturreservat?
– Fornminne?
– Byggnadsminne?
– Kulturminnesvård?
– Annan värdefull kulturmiljö?
X
X
X
X
X
X
OBS! Om planområdet tas i anspråk för
verksamhet som ska tillståndsbedömas
enligt miljöbalken, uppstår alltid
betydande miljöpåverkan!
Påverkas omgivande miljö?
– Mark
– Luft
– Klimat
– Vatten
X
X
X
X
Ja
Lite Nej Kommentar
4 (6)
BEHOVSBEDÖMNING
DETALJPLAN FÖR SÄVSTAHOLM 10 M.FL. FASTIGHETER
Motverkar planen hushållning av naturresurser och andra resurser?
– Mark, vatten, materiella resurser
med mera?
– Transporter, kommunikationer,
energi med mera?
X
X
Finns risker för hälsa och säkerhet, uppstår störningar från omgivningen eller ger planen
upphov till störningar?
– Buller/vibrationer?
X
I samband med detaljplanens genomförande
kan mindre bullerstörningar uppstå under en
begränsad tidsperiod.
– Föroreningar (mark, luft, vatten)?
– Överskrids miljökvalitetsnormer?
X
X
OBS! Om risker finns för hälsa och
säkerhet, eller om miljökvalitetsnormer
överskrids, uppstår alltid betydande
miljöpåverkan!
Ja
Miljökvalitetsnormerna för luft och buller
bedöms inte överskridas i och med
genomförandet av detaljplanen. Planområdet
ligger inom ett avrinningsområde som
påverkar ytvattenförekomsten
Oskarshamnsområdet. Denna
vattenförekomst har idag måttlig ekologisk
status och god kemisk status. Ett
genomförande av detaljplanen bedöms inte
påverka miljökvalitetsnormerna för vatten
negativt. Ny bebyggelse ska anslutas till det
kommunala vatten- och avloppsnätet och
dagvatten ska i första hand infiltreras inom
de privata fastigheterna.
Lite Nej Kommentar
Finns det risker för:
– Översvämning?
X
Enligt DHI:s Skyfallsanalys finns två
mindre områden inom planområdet som
riskerar att översvämmas något vid ett
framtida 100-årsregn.
– Erosion?
X
I östra delarna av planområdet finns en
större markyta med möjlig erosionsrisk.
Dessa uppgifter bygger dock på grova
ingångsdata och ska endast användas som
en varningssignal, vid planering bör en
noggrannare analys göras av området.
OBS! Om risker finns för översvämning
och erosion uppstår alltid betydande
miljöpåverkan!
En noggrannare analys är gjord och den
aktuella markytan består av berg eller
morän/sandig morän och för sådan mark
bedöms erosionsrisken vara låg.
Slutsats om fortsatt utredningsbehov
5 (6)
BEHOVSBEDÖMNING
DETALJPLAN FÖR SÄVSTAHOLM 10 M.FL. FASTIGHETER
Kommer planen att leda till
betydande miljöpåverkan?
Genomförandet av detaljplanen kan inte antas medföra någon
betydande påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet
eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. Någon
miljöbedömning med separat miljökonsekvensbeskrivning
bedöms därför inte nödvändig.
Samlad bedömning:
Detaljplanen möjliggör en utveckling av Saltvik som är förenlig
med Fördjupad översiktsplan över Oskarshamns stad.
Planområdet är sedan tidigare planlagt för bostadsbebyggelse
och ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse,
infrastruktur och kommunikationer.
6 (6)