Process G, Styrning och ledarskap Förskolans namn: Guldregnet

Process G, Styrning och ledarskap
Förskolans namn:
Guldregnet
Förskolechef:
Bitte Larsson
Datum:
2015-05-22
Qualis
G.
Styrning
och
ledarskap
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Steg 5
Steg 6
Steg 7
Förskolan har
egna
prioriterade
verksamhetsmål
utifrån de
nationella
målen.
Föräldrarna
känner till
förskolans egna
prioriterade
verksamhetsmål.
Förskolan har
ett ledarskap på
alla nivåer som
skapar
förståelse och
delaktighet.
Det finns
fungerande mål
och utvärdering
på alla nivåer
som ligger till
grund för
fortsatt
utveckling.
Förskolechefen
stimulerar till
stor variation i
arbetet med
genomförandet
av förskolans
mål.
Mål och
utvärdering
utgör grund för
systematiska
förbättringar.
Förskolan har
strategier för
att koppla nya
forskningsrön
och beprövad
erfarenhet till
förskolans mål
och långsiktiga
kvalitetsutveckling.
Personalen
känner till
förskolans egna
prioriterade
verksamhetsmål
.
Förskolan har
påbörjat ett
kvalitetsarbete.
Förskolan
dokumenterar
och utvärderar
sina egna
prioriterade
verksamhetsmål.
Förskolan har ett
öppet och
tillgängligt
ledarskap på alla
nivåer.
Förskolechefen
ser till att
förskolan
kontinuerligt
planerar, följer
upp och
utvecklar
utbildningen.
Ledarskapet är
tydligt och
strategiskt på
alla nivåer.
Förskolechefen
uppmuntrar
pedagogerna
att analysera
och bepröva
sina egna
erfarenheter
och jämföra
dem med
andras.
Det finns ett
tydligt
ledarskap för
lärandet i alla
delar av
verksamheten.
All personal är
väl insatt i och
känner sig
delaktig i det
systematiska
kvalitetsarbetet
.
Förskolan har
en långsiktig
plan för
kvalitetsutveckling, som
har sin grund i
utvärderingar
och påvisade
effekter på
undervisningen.
Analys beträffande styrning och ledarskap
Senast skattning av styrning och ledning hamnade Guldregnet på steg 1 det gör förskolan
även i dag men har nu påbörjat arbetet både på steg 2 och 3.
Förskolan Guldregnets har egna prioriterade mål utifrån de nationella målen. De är framtagna
utifrån förra årets kvalitetsredovisning. Årets mål är att vi ska arbeta för att Utveckla
Guldregnets Reggio Emilia inspiration och att Skapa förutsättningar för ökat
föräldrainflytande. Personalen känner väl till de prioriterade verksamhetsmålen. (Steg 1)
Kvalitetsarbetet på Guldregnet är påbörjat och pedagogerna arbetar med att förankra olika
metoder för att utveckla verksamheten. Pedagogerna arbetar med processreflektion varje
vecka på avdelningsreflektionen där fokus ligger på barnens intressen och lärprocesser. I
processreflektionens månadsavstämning kopplas lärandet till läroplanen via ett Lotusdiagram.
Vi har gemensamma dokument som vi använder oss av i processreflektionen.
Under det gångna året har vi diskuterat fram värdeord utifrån förskolans läroplan, (Lpfö98/10)
som vi anser är extra viktiga för oss på Guldregnet. Vi tänker att orden ska genomsyra allt i
vår verksamhet. De valda orden är: Välkommen, Trygghet, Demokrati och Lust. Pedagogoerna
har avdelningsvis påbörjat arbetet med en processvägg. Processväggen ska visa hur vi arbetar
med de prioriterade målen, med pågående projekt och med värdeorden. Skattningar i Qualis
Det
systematiska
kvalitetsarbetet
är ett
förhållningssätt
som omfattas
av all personal.
görs avdelningsvis och på gemensamma möten diskuterar vi hur vi ska förbättra och utveckla
vårt kvalitetsarbete. (Steg 1)
En del föräldrar känner till förskolans egna prioriterade verksamhetsmål. De avdelningar som
kommit igång med processväggen och dokumentation på Lärknuten delger arbetet med de
prioriterade målen via dessa. Vi strävar efter att alla avdelningar ska nå dit under året.
Dokumenterandet av verksamhetsmålen görs även i processreflektionen. I år är det är första
gången Guldregnet har prioriterade mål för verksamheten och utvärdering av dessa kommer
att göras i slutet av året. (Steg 2)
För att förskolan ska ha ett öppet och tillgängligt ledarskap på alla nivåer diskuterar vi
förhållningssätt och värdegrund på våra möten. Pedagogerna har olika ansvarsområden. Att
förskolechefen dagligen är på förskolan skapar trygghet och tydlighet för personalen.
Pedagogerna uttrycker viss otydlighet när det gäller fattade beslut och att information inte når
ut till alla. (Steg 2)
Styrkor
Kvalitetsarbetet är påbörjat och metoder för hur detta ska genomföras håller på att förankras.
En Kvalitetspool avlöser pedagogerna tre timmar var tredje vecka för att ge tid till
kvalitetsarbete avdelningsvis. Bra mötesstruktur med innehåll som strävar mot ett gemensamt
förhållningssätt.
Förbättringsområden
Vi behöver arbeta vidare med de metoder vi har i kvalitetsarbetet.
Förtydliga hur beslutsprocessen ser ut och hur vi ger information till varandra.
Åtgärder för förbättring
 Pedagogerna behöver utveckla arbetet med processreflektion, processvägg och
Lärknuten, bland annat för att delge föräldrarna förskolans prioriterade mål.